Joyina usapho lakwa-Paxful

Apha kwa-Paxful, sizama ukwenza utshintsho olubonakalayo kubomi b=obuphilwa ngabantu imihla ngemihla. Sikholelwa ukuba inkululeko yezimali lilungelo lomntu wonke ibe eyona njongo yethu kukuphumeza oko. Sijoyine kwinjongo yethu yokwenza umahluko!

Ufuna ukwazi ukuba uyintoni u-Paxful? Bukela le vidiyo ibangel'umdla!

Joyina usapho lakwa-Paxful
Iqela eliphezulu lakwa-Paxful

Ibali lethu

U-Paxful wazalwa ngo 2015 ngokusuka kwiingcamango zabaseki bayo u-Ray Youssef no-Artur Schaback, abaphupha ngoquko kwezemali kuye nabani na oyinqwenelayo. Kwiimiliyoni zabantu abangakwazi ukufikelela iinkonzo zemali, kwakukho umsantsa ekwakufuneka uvingcwe. Namhlanje, u-Paxful uyenye yezona platfomu zinkulu ze-Bitcoin zomhlobo kumhlobo ehlabathini, iseva abathengi abangaphezu kwe-3 miliyoni ehlabathini jikelele. Inguquko ye-P2P ifikile.

u-Artur Schaback & u-Ray Youssef

Iqela eliphezulu lakwa-Paxful

Kunjani ukusebenza e-Paxful?

Ukusebenza e-Paxful kuyamangalisa. Kwiiofisi ezine ezithe saa ehlabathini jikelele, amaqela ethu asoloko ezinikele. Sisebenza nzima, sidlale nzima, size sisebenze nzima nangakumbi ukuze siqiniseke ukuba sisoloko siphambili kumsebenzi wethu. Uya kuze ubone abasebenzi bakwa-Paxful bejayvela umculo, besejimini, besonwabela isinekhi, okanye begcakamele ilanga. Oku kungavakala kungakholeleki kodwa sizibiza njengosapho kuba siyathandana kwaye siyakuthanda oko sikwenzayo.

Iiofisi zethu

i-Tallinn, ese-Estonia

I-Tallinn kusoloko kubhekiswa kuyo njenge-“Silicon Valley” yase-Europe. Isixeko esincinane kodwa esizamayo esaziwa njengendawo yoshishino ebangel'umdla nenezakhiwo zakudala ezithi ndijonge. Umoya wobugcisa nowokuvumela ezinye iimbono kubantu balapha, wenza i-Estonia ibe yindawo entle kakhulu kwiqela lethu lokuphuhlisa imveliso ukuze liyile iimveliso ezizisa inguqu kwihlabathi, zilungise ubomi.

Iofisi yethu ese-Tallinn
Iofisi yethu ese-Tallinn
Iofisi yethu ese-Tallinn

i-New York, ese-USA

Isixeko sase-New York lelinye lamaziko ezemali amakhulu ehlabathini ibe yaba lukhetho lwemvelo ku-Paxful ukuze akhulise ukubakho kwakhe ngoxa etsala ubudlelwane obubanzi. Yaqala ingabantu nje ababini, kodwa iofisi yase-New York yakhawuleza yanda ngokuthi kubekho amalungu kumasebe aliqela awahlukahlukeneyo, kuquka amaqela ethu ezomthetho nawokuthobela asebenza nzima ekutyhaleleni u-Paxful kwizinga elilandelayo.

Jonga imisebenzi efumanekayo
Iofisi yethu ese-New York
Iofisi yethu ese-New York
Iofisi yethu ese-New York

i-Hong Kong

I-Hong Kong yindawo eneenkcubeko ezahlukahlukeneyo eye lakhula yaba lelinye lawona maziko oshishino awakhe axakeka emhlabeni. Iofisi yase-Hong Kong likhaya kumalungu amaqela ethu ophuhliso lwezentengiso nawoshishino, awenza amanyathelo abonakalayo ekunxulumaniseni iindidi zeemarike zaseAsia kwihlabathi lonke.

Jonga imisebenzi efumanekayo
Iofisi yethu ese-Hong Kong
Iofisi yethu ese-Hong Kong
Iofisi yethu ese-Hong Kong

i-Manila, e-Philippines

I-Manila liziko lase-Philippines loqoqosho, lepolitiki, lonxibelelwano, nelenkcubeko. Enye yezona zinto abalasele nakhula ngokukhawuleza ngayo amashishini ase-Manila lushishino lokukhutshwa kudluliselwe inkcazelo yeteknoloji (IT-BPO). Yiloo nto i-Manila yaba lukhetho olwavele lwazicacela ukuba ibe liziko lamava abathengi bethu neqela lethu lentengiso.

Jonga imisebenzi efumanekayo
Iofisi yethu ese-Manila
sIofisi yethu ese-Manila
Iofisi yethu ese-Manila

Eyona njongo yethu

Injongo yethu yinkululeko yoqoqosho sisebenzisa izimali zomhlobo kumhlobo. Ngeplatfomu ekhuselekileyo, nefundisayo enabathengi abaqinisekisiweyo, injongo yethu kukuba ngumwezi kwezemali kumhlaba wonke nomguquleli wemali wendawo yonke. Sibeka imfundo kwindawo yokuqala, iqela lethu lifuna ukunceda abantu ehlabathini jikelele banxibelelane baze bakhe ulwalamano omnye komnye, libavumela ukuba bafunde baze bakhule kunye. Ekupheleni kosuku, kukwenza umahluko obambekayo kubomi babo kwindawo yonke. Utshintsho lokwenene oluziswa ngabantu bokwenene.

Sizohlala sinawe

Siyikhathalele impilo yakho

Sikubonelela ngelungiselelo lesidlo sasemini nedinara yonke imihla, ukuba lilungu layo nayiphi ijim oyikhethayo, iisamplimenti ezahlukahlukeneyo zokukugcina usemandleni kwaye wondlekile, amatyelelo eemasaji nawamathambo, neziganeko zeqela ezinxulumene nempilo. Amatyelelo ezempilo nge-intanethi kunye noogqirha abaphezulu.

Sizinikele ekukuboneni ukhula

Ekundwendweleni iiyunivesithi zehlabathi jikelele ezibonelela ngemithombo engalinganiselwanga yoqeqesho nophuhliso lokuba yingcali, sikholelwa ukuba eyona nkqubela phambili kukuqhubeka ukhula kwaye ufunda.

Sithanda nje khe kube mnandi

Ukutshintsha ihlabathi akulula. Ngoko ukuze sibhalanse wonke umsebenzi onzima, sibonelela ngezinto ezenziwayo, iziganeko, kuquka neeholide ezibhatalelwa yinkampani ezenzelwe nje ulonwabo, amava, kunye nonxibelelwano onokulwakha kunye nabasebenzi abasebenza kwamanye amazwe.

slider-image1
slider-image2
slider-image3
slider-image4
slider-image5

Amasebe

Ukuveliswa kweSoftwe

Intliziyo ka-Paxful. Amaqela emveliso anobuchule obahlukahlukeneyo asebenza ngesantya esikhawulezayo, asoloko ephuhlisa iimveliso ezintsha, ahlaziye ezikhoyo, aze abe nombono wekamva kufikelelo lwezemali lomhlobo kumhlobo.

Imveliso

Amaqela emveliso anobuchule obahlukahlukeneyo asebenza ngesantya esikhawulezayo, asoloko ecinga ngeendlela ezintsha zokuphucula amava abasebenzisi bethu. Abayili, Abaphathi Bemveliso kunye Nabahlalutyi benza umsebenzi omangalisayo, wokutshintsha amacebo abe ziimveliso neefitsha ezisebenzisekayo.

Ukuthobela & Norhwaphilizo kunye Namava Abathengi

Elona sebe likhulu lakwaPaxful lisasazwe phakathi kwamazwekazi awahlukahlukeneyo ukuze siqiniseke nge 24/7 yenkxaso nokucombulula amabango. La maqela asebenzela ekukhuseleni iplatfomu nabasebenzisi bethu, ayaqiniseka ukuba iimfuno zomthetho ziyalandelwa aze aqhube uhlalutyo oluhambele phambili lwenkcazelo yentengiselwano.

Ezentengiso

Aba ngabasasazi bevangeli yezemali yomhlobo kumhlobo ehlabathini jikelele. Besebenzisa kokubini okungokwemveli nangamajelo okuthengisa emidiya, eyona njongo yabo kukufikelela abantu kwihlabathi lonke ngokubafundisa, ulwaneliseko, nokwakha abantu.

Izimali

La masebe ayi-oyile kumatshini wethu. Ayaqiniseka ukuba iincwadi zethu zisexesheni kwaye zonke izinto esizenzayo zisemthethweni.

Okwenziwa Ngabantu

Ngabantu abaqiniseka ukuba u-Paxful uhlala eyeyona ndawo yokusebenza igqibeleleyo! Balawula zonke iinzame ezenziwa ngabantu bethu, bakwalawula zonke izinto ezinxulumene nophuhliso lwenkampani, kunye nokusingatha ulawulo lweofisi neeprojekthi zolawulo ezahlukahlukeneyo.

Indlela yokujoyina usapho lakwa-Paxful

Ukufaneleka nokufaka isicelo

Lungiselela ukufowunelwa

Udliwano-ndlebe lokuqala

Ungaluphumelela njani udliwano-ndlebe lwakho?

  • Funda malunga no #BuiltWithBitcoin kunye nenjongo yethu yokuphumeza ubulungisa kuqoqosho nge-Bitcoin.
  • Yiya kumajelo ethu onxibelelwano. Ukuba awuyazi yintoni i-Bitcoin, yenza uphando ukuze uqonde okusisiseko ngegalelo layo kwiteknoloji nakuqoqosho
  • Jonga iakhawunti yethu yonxibelelwano ukuze uqonde isimbo sethu senkcubeko nesonxibelelwano
  • Sixelele okungaphezu koko kukwi-cv yakho! Yintoni ekwenza ukhetheke?