Ukufaneleka

Eyona nto inkulu emasiyikhumbule kukufaneleka, sifuna ukuqiniseka ukuba uza kuyonwabela indima onodliwano-ndlebe lwayo, kungangcono ngeyona ndlela ukuba uzigqibele ukuba ngaba le yindawo ekulungeleyo na okanye akunjalo.

1

Faka isicelo

Eyona nto inkulu emasiyikhumbule kukufaneleka, sifuna ukuqiniseka ukuba uza kuyonwabela indima onodliwano-ndlebe lwayo, kungangcono ngeyona ndlela ukuba uzigqibele ukuba ngaba le yindawo ekulungeleyo na okanye akunjalo.

2

Makhe sincokole

Siza kukufowunela. Eli lithuba lakho lokusibonisa oko ukwaziyo nokuthandayo

3

Udliwano-ndlebe lokuqala

Khawusixelele ubugcisa nezakhono zakho zinganegalelo elingakanani kweyona njongo yenkampani yethu.

4

Uvavanyo lokwenza umsebenzi

Lixesha lokuba usibonise onokukwazi ukukwenza.

5

Udliwano-ndlebe lwesibini

Uza kudibana nabahlobo neenkokeli ukuze ugqibezele ukufanelaka.

6

Isivumelwano sengqesh nomvuzo

Siyakwamkela kusapho lakwa-Paxful!

7