Warunki świadczenia usług Paxful Stablecoin

Data wejścia w życie: 4 marca 2021 r.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE TĘ UMOWĘ. Korzystając z usługi Paxful Stablecoin, zgadzasz się przestrzegać niniejszych uzupełniających „Warunków świadczenia usługi Paxful Stablecoin” oraz potwierdzasz uważne i dokładnie przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, który jest dodatkiem do „Warunków świadczenia usług Paxful Stablecoin” („Umowa”). Wszystkie użyte terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie określone w Umowie. W razie jakiejkolwiek sprzeczności między Umową a Warunkami świadczenia usług Paxful Stablecoin podczas korzystania z usługi Paxful Stablecoin lub w związku z nim obowiązują Warunki świadczenia usług Paxful.

Informacje o usłudze Paxful Stablecoin

Usługa Paxful Stablecoin to mechanizm polecania, który umożliwia Tobie jako kwalifikującemu się użytkownikowi Paxful zawarcie w charakterze równorzędnego podmiotu transakcji z wybraną wcześniej przez Paxful firmą zewnętrzną („Kontrahentem Stablecoin”), polegającej na wymianie bitcoinów na stablecoiny o tej samej wartości wyrażonej w USD, które mają być przechowywane przez Kontrahenta Stablecoin w Twoim imieniu. Dzięki zastosowaniu tego modelu usługa Paxful Stablecoin pozwala na wyjście z pozycji w bitcoinach do wybranego stablecoina.

Mechanizm polecania

Usługa Paxful Stablecoin jest ograniczonym mechanizmem polecania dostępnym na platformie Paxful. Po wskazaniu zainteresowania dokonaniem transakcji w usłudze Paxful Stablecoin Paxful skieruje Cię do Kontrahenta Stablecoin w celu zrealizowania transakcji. Następnie musisz wykonać wyświetlane instrukcje w celu przesłania Twoich warunków oferty do Kontrahenta Stablecoin. Jeśli Kontrahent Stablecoin zaakceptuje Twoje warunki oferty, transakcja między Tobą a Kontrahentem Stablecoin zostanie zrealizowana. Podobnie jak w przypadku standardowych transakcji przeprowadzanych na swojej platformie Paxful nie będzie brać udziału ani mieć kontroli, władzy, uprawnień lub kompetencji w transakcjach zawieranych skutecznie bądź nie przez Ciebie z Kontrahentem Stablecoin w usłudze Paxful Stablecoin. Paxful nie przechowuje żadnych stablecoinów, nie sprawuje nad nimi żadnej pieczy, a także nie zapewnia żadnemu z użytkowników Paxful rad ani instrukcji dotyczących nabywania stablecoinów.

Kontrahent Stablecoin może mieć własne warunki transakcji w usłudze Paxful Stablecoin, a usługa Paxful Stablecoin może się różnić pod względem kursu wymiany, szybkości wymiany i innych warunków narzucanych przez Kontrahenta Stablecoin („Warunki Kontrahenta Stablecoin”). Zawierając transakcję z Kontrahentem Stablecoin, zgadzasz się przestrzegać Warunków Kontrahenta Stablecoin. Warunki Kontrahenta Stablecoin są ważne we wszystkich przypadkach z wyjątkiem sytuacji, gdy są sprzeczne z Umową lub ją naruszają, są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług Paxful Stablecoin lub je naruszają, są nielegalne, bezzasadne lub w inny sposób trudne do przestrzegania (co określa według własnego, wyłącznego uznania Paxful), lub Ty i Kontrahent Stablecoin zgadzacie się na zmianę Warunków Kontrahenta Stablecoin. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST DOKŁADNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW KONTRAHENTA STABLECOIN I ŚCISŁE ICH PRZESTRZEGANIE. JEŚLI NIE ZASTOSUJESZ SIĘ DO WARUNKÓW KONTRAHENTA STABLECOIN, TWOJA TRANSAKCJA MOŻE ZOSTAĆ ODRZUCONA. NIGDY NIE ZAWIERAJ TRANSAKCJI W USŁUDZE PAXFUL STABLECOIN, NIE SPEŁNIAJĄC WSZYSTKICH WSKAZANYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE DOTRZYMASZ WARUNKÓW, PAXFUL MOŻE NIE BYĆ W STANIE POMÓC CI W ODZYSKANIU TWOICH ŚRODKÓW W PROCESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

Opłaty

Paxful zawsze jawnie informuje o swoich opłatach. Wszelkie opłaty dotyczą korzystania z usługi firmy Paxful. Więcej informacji, w tym aktualne informacje o opłatach za wymianę, można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Kwalifikujące się konta i jurysdykcje podlegające ograniczeniom

Usługa Paxful Stablecoin została udostępniona tylko tym użytkownikom, którzy kwalifikują się do korzystania z tej usługi. Aby zakwalifikować się do korzystania z usługi Paxful Stablecoin, musisz zweryfikować konto i mieć w portfelu Paxful bitcoiny o wartości co najmniej 1,00 USD plus dodatkowo ewentualną kwotę w bitcoinach wymaganą do pokrycia wszelkich powiązanych opłat. Paxful zastrzega sobie prawo do zakazania korzystania z usługi Paxful Stablecoin lub do jej zmodyfikowania w przypadku każdego użytkownika Paxful, a Kontrahent Stablecoin może odrzucić każdą transakcję z każdym użytkownikiem Paxful. Oprócz jurysdykcji podlegających ograniczeniom określonych w punkcie 2.7 naszych Warunków świadczenia usług usługa Paxful Stablecoin jest niedostępna dla użytkowników mieszkających w stanie Teksas.

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEJĘCIE RYZYKA

USŁUGI PAXFUL STABLECOIN SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I RĘKOJMII, JEDNOZNACZNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAXFUL W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I/LUB NIENARUSZANIA PRAW. PAXFUL NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ, JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH BĘDZIE CIĄGŁY, NIEPRZERWANY, TERMINOWY I WOLNY OD BŁĘDÓW. PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE AWARIE OPROGRAMOWANIA ANI TECHNOLOGII STRON TRZECICH, ZAKŁÓCENIA, ANI JAKIEKOLWIEK STRATY, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK. NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE POLEGASZ NA ŻADNYM INNYM OŚWIADCZENIU ANI POROZUMIENIU, PISEMNYM ANI USTNYM, W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z USŁUG I DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJESZ RÓŻNE RODZAJE RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WALUTY CYFROWEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, RYZYKO REGULACYJNE, AWARIE SPRZĘTU, PROBLEMY Z OPROGRAMOWANIEM, AWARIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE, INGERENCJE STRON TRZECICH PROWADZĄCE DO UTRATY LUB BRAKU DOSTĘPU DO TWOJEGO KONTA LUB PORTFELA ORAZ INNYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA, AWARIE SERWERA LUB UTRATĘ DANYCH. AKCEPTUJESZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE AWARIE KOMUNIKACYJNE, ZAKŁÓCENIA, BŁĘDY, ZNIEKSZTAŁCENIA ANI OPÓŹNIENIA, KTÓRYCH MOŻESZ DOŚWIADCZYĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNY.

PAXFUL, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY USŁUG ANI ŻADEN Z ICH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW, PRACOWNIKÓW, DORADCÓW, KONSULTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELIW ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MATERIALNE (A) NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ WARTOŚĆ CAŁKOWITYCH OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE ZA USŁUGĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM POWÓDZTWA W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM SZKODY LUB (B) ZA ŻADNE UTRACONE ZYSKI, SPADEK WARTOŚCI LUB UTRACONE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE, ŻADNE STRATY, SZKODY, USZKODZENIE LUB NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI DANYCH ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ, ANI ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, NIEMATERIALNE LUB WYNIKOWE SZKODY, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, CZY TEŻ INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCYCH Z- LUB W ZWIĄZKU Z AUTORYZOWANYM LUB NIEAUTORYZOWANYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB USŁUG, LUB NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY PAXFUL ZOSTAŁ POINFORMOWANY, WIEDZIAŁ LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I, NIEZALEŻNIE OD BRAKU JAKIEGOKOLWIEK UZGODNIONEGO LUB INNEGO ŚRODKA ZARADCZEGO O ZASADNICZYM CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU OSTATECZNEGO USTALENIA PRZEZ SĄD, ŻE TAKIE SZKODY BYŁY WYNIKIEM RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTWA, WINY UMYŚLNEJ LUB CELOWEGO NARUSZENIA PRAWA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.