Warunki świadczenia usług Paxful Inc.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, JAK RÓWNIEŻ WARUNKÓW, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie ich zmiany i przekształcenia („Umowa”) stanowią prawną umowę obejmującą świadczenie Ci usług przez Paxful, w tym oferowanie platformy handlowej umożliwiającej nabywcom i sprzedawcom „Aktywów Cyfrowych” (który to termin w szerokim rozumieniu obejmuje takie waluty cyfrowe jak Bitcoin, Tether i inne waluty obsługiwane w portfelu Paxful) zawieranie ze sobą transakcji („Platforma handlowa”), oferowanie prowadzonych na serwerze usług portfela cyfrowego, przechowywanie i zwalnianie Aktywów Cyfrowych zgodnie z instrukcjami po zakończeniu zakupu Aktywów Cyfrowych oraz wszelkich innych usług opisanych w niniejszej Umowie (zbiorczo „Usługi” oraz indywidualnie „Usługa”) świadczonych przez firmę Paxful, Inc. oraz wszystkie jej podmioty stowarzyszone, takie jak Paxful USA, Inc. (zbiorczo „Paxful” lub „my” lub „nas” lub „firma”) Tobie jako osobie fizycznej (określanej również jako „użytkownik” lub „Ty”). Paxful.com i powiązane z nią Usługi są własnością firmy Paxful i są przez nią prowadzone. Korzystanie z Usług podlega niniejszej Umowie, wraz z naszą Polityką prywatności, Polityką dotyczącą plików cookie oraz Zgodą na podpis elektroniczny.

NINIEJSZE WARUNKI WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA ARBITRAŻU W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW GRUPOWYCH.

Rejestrując się w celu korzystania z konta za pośrednictwem witryny paxful.com lub innych powiązanych witryn internetowych, interfejsów API albo aplikacji mobilnych, w tym wszelkich adresów URL obsługiwanych przez Paxful (zbiorczo „Witryna internetowa Paxful” lub „Witryna internetowa”), potwierdzasz uważne i dokładne zapoznanie się, zrozumienie i przyjęcie wszystkich warunków niniejszej Umowy, w tym naszej Polityki prywatności, Polityki dotyczącej plików cookie oraz Zgody na podpis elektroniczny.

WARTOŚĆ AKTYWÓW CYFROWYCH MOŻE ROSNĄĆ LUB SPADAĆ, A KUPOWANIE, SPRZEDAWANIE, POSIADANIE LUB INWESTOWANIE W AKTYWA CYFROWE MOŻE POCIĄGAĆ ZA SOBĄ ZNACZNE RYZYKO UTRATY PIENIĘDZY. NALEŻY DOKŁADNIE ROZWAŻYĆ, CZY HANDEL AKTYWAMI CYFROWYMI LUB ICH PRZECHOWYWANIE JEST ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE W ŚWIETLE TWOJEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.

Informacje o firmie Paxful i jej usługach

Paxful to czołowa platforma handlowa P2P umożliwiająca kupowanie i sprzedawanie Aktywów Cyfrowych, na której sprzedawcy akceptują ponad 300 metod płatności za Aktywa Cyfrowe. Metody płatności są negocjowane i wymieniane na zasadzie partnerskiej pomiędzy kupującymi na platformie handlowej („Nabywcy”) a sprzedającymi na platformie handlowej („Sprzedawcy”). Nasi użytkownicy uzgadniają metody płatności, których należy użyć w celu przeprowadzenia transakcji i są w pełni odpowiedzialni za użycie takich metod płatności w sposób zgodny z prawem.

Paxful oferuje również usługi hostingu portfeli cyfrowych za pośrednictwem wiodącego globalnego dostawcy portfeli cyfrowych. Nasi użytkownicy z całego świata mogą publikować oferty kupna lub sprzedaży Aktywów Cyfrowych na wiele wygodnych sposobów. Twórca oferty jest odpowiedzialny za podanie warunków transakcji, w tym metod płatności akceptowanych przez Sprzedawcę. Po wybraniu oferty przez innego użytkownika Paxful Aktywa Cyfrowe Sprzedawcy są blokowane w ramach naszych procedur transakcyjnych (które nazywamy „rachunkiem depozytowym Paxful”) do chwili spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do zrealizowania transakcji. Sprzedaż jest ukończona, a Aktywa Cyfrowe są odblokowywane i zwalniane przez Sprzedawcę do Nabywcy po spełnieniu przez Nabywcę warunków transakcji oraz potwierdzeniu jej prawidłowości przez Sprzedawcę i otrzymaniu przez niego płatności. PAXFUL NIE DZIAŁA JAKO PROCESOR PŁATNOŚCI. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYSŁANIE I OTRZYMANIE PŁATNOŚCI ORAZ POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI TRANSAKCJI SPOCZYWA NA NABYWCY I SPRZEDAWCY. Jeśli Nabywca zdecyduje się na anulowanie transakcji, zablokowane przez nas Aktywa Cyfrowe są zwracane Sprzedawcy. Sprzedawca nie może anulować transakcji w żadnym momencie. Sprzedawca ma jedynie możliwość odblokowania Aktywów Cyfrowych i zwolnienia ich do Nabywcy. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa Nabywcy. Jeżeli Sprzedawca musi anulować transakcję ze względu na to, że Nabywca nie przestrzega jej warunków, musi wszcząć spór i podać powód takiego postępowania w sposób opisany dalej w punkcie 8 niniejszej Umowy. Transakcje są zawierane w naszej Witrynie internetowej między Nabywcami a Sprzedawcami. W związku z tym Paxful nie jest stroną żadnej transakcji.

Usługa hostingu portfela waluty cyfrowej oferowana przez Paxful jest bezpieczną metodą przechowywania, wysyłania i odbierania waluty cyfrowej. Paxful nie przechowuje żadnych Aktywów Cyfrowych ani nie sprawuje nad nimi pieczy. Aktywa Cyfrowe są zawsze przechowywane w odpowiednich sieciach lub łańcuchach bloków. Wszystkie transakcje w walutach cyfrowych odbywają się w odpowiednich sieciach walut cyfrowych, a nie w Paxful. Nie ma żadnych gwarancji, że transakcja zostanie zrealizowana w sieci waluty cyfrowej. Paxful zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uznamy, że transakcja jest niezgodna z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik niniejszym akceptuje i potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania w jego portfelu i, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z jakimkolwiek autoryzowanym lub nieautoryzowanym dostępem do jego portfela.

 1. OGÓLNE

  1. Zastrzegamy sobie prawo do korekty, modyfikacji, zmiany lub rewizji niniejszej Umowy w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie takie zmiany w odniesieniu do korzystania z Usług wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Witrynie internetowej Paxful, a nie z mocą wsteczną. Jeżeli mamy Twój adres e-mail, możemy również powiadomić Cię o zmianie Umowy pocztą elektroniczną. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmienione warunki Umowy, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest natychmiastowe zakończenie przez Ciebie korzystania z Usług i zamknięcie konta.
  2. Ponosisz odpowiedzialność za dokładne przeczytanie Umowy i okresowe przeglądanie jej treści zamieszczonych w Witrynie internetowej Paxful. Dalsze korzystanie z Usług oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązującej w danym momencie Umowy.
  3. Powstrzymanie się lub opóźnienie w egzekwowaniu bądź częściowym egzekwowaniu jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy przez Paxful nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek praw lub środków zaradczych.
 2. KONTO I REJESTRACJA

  1. Aby móc korzystać z Usług, należy zarejestrować konto w naszej Witrynie internetowej. Podczas procesu rejestracji poprosimy Cię o podanie określonych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu i innych danych osobowych w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Możemy, według własnego uznania, odmówić prowadzenia Twojego konta. Niniejszym akceptujesz i potwierdzasz, że: (a) jesteś osobą pełnoletnią w odpowiedniej jurysdykcji, zdolną prawnie przyjąć niniejszą Umowę; oraz (b) nie zawieszono Cię wcześniej ani nie odmówiono Ci możliwości korzystania z naszych Usług.
  2. Korzystając ze swojego konta, zgadzasz się i oświadczasz, że będziesz korzystać z naszych Usług dla siebie i nie możesz używać swojego konta w charakterze pośrednika lub brokera jakiejkolwiek innej strony trzeciej, osoby fizycznej lub osoby prawnej. O ile nie zostało to wyraźnie zatwierdzone przez Paxful, wolno Ci mieć tylko jedno konto i nie możesz sprzedawać, pożyczać ani w inny sposób udostępniać swojego konta lub jakichkolwiek szczegółów niezbędnych do uzyskania dostępu do Twojego konta osobom fizycznym ani prawnym innym niż Ty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad wszystkimi nazwami użytkownika, adresami e-mail, hasłami, kodami uwierzytelniania dwustopniowego oraz wszelkimi innymi kodami lub danymi uwierzytelniającymi, których używasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Twoje konto nie może zawierać wprowadzających w błąd ani fałszywych informacji. Tworzenie fałszywych informacji konta, fałszowanie kraju pochodzenia lub dostarczanie fałszywych dokumentów identyfikacyjnych jest surowo wzbronione.
  3. Podczas rejestracji konta wyrażasz zgodę na dostarczenie nam informacji, o które prosimy w celu weryfikacji tożsamości i wykrywania prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw lub innych przestępstw finansowych, a także pozwalasz nam przechowywać te informacje. Przed zezwoleniem na korzystanie z Usług musisz dopełnić pewnych procedur weryfikacyjnych, które mogą zostać zmodyfikowane w wyniku pozyskania zbieranych na bieżąco informacji na Twój temat. Żądane przez nas informacje mogą zawierać pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny nadany przez rząd. Przekazując nam te lub inne informacje, które mogą być wymagane, potwierdzasz, że wszystkie te informacje są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd. Zobowiązujesz się do natychmiastowego informowania nas na bieżąco, jeśli którekolwiek z podanych przez Ciebie informacji ulegną zmianie. UPOWAŻNIASZ NAS DO SKŁADANIA, BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH, ZAPYTAŃ KTÓRE UZNAJEMY ZA NIEZBĘDNE DO ZWERYFIKOWANIA TWOJEJ TOŻSAMOŚCI LUB CHRONIENIA CIEBIE I/LUB NAS PRZED OSZUSTWEM LUB INNYM PRZESTĘPSTWEM FINANSOWYM ORAZ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ, KTÓRE UZNAMY ZA NIEZBĘDNE NA PODSTAWIE WYNIKÓW TAKICH DOCHODZEŃ. W RAZIE PRZEPROWADZANIA TAKICH DOCHODZEŃ PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ UJAWNIONE AGENCJOM INFORMACJI KREDYTOWEJ I ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM LUB PRZESTĘPSTWOM FINANSOWYM ORAZ ŻE AGENCJE TE MOGĄ W PEŁNI ODPOWIADAĆ NA NASZE ZAPYTANIA.
  4. Jeśli korzystasz z Usług w imieniu osoby prawnej, takiej jak firma, oświadczasz i ręczysz, że: (i) dana osoba prawna jest należycie zorganizowana i istnieje zgodnie z obowiązującym prawem właściwym dla danej organizacji; oraz (ii) masz należyte umocowanie owej osoby prawnej do działania w jej imieniu. Konto zweryfikowane przez firmę należy do tej osoby prawnej i może być używane wyłącznie przez osobę, która je zarejestrowała. Konta firmowe nie mogą być udostępniane ani wykorzystywane przez inne osoby fizyczne lub prawne. W przypadku zweryfikowanych kont firmowych dozwolone są następujące ograniczone wyłączenia:

   • Zatwierdzone konto firmowe może w każdej chwili mieć kilka aktywnych kont użytkowników, o ile wszystkie one są zweryfikowane przez firmę i obsługiwane przez wyznaczonych pracowników firmy, którzy zostali wcześniej ujawnieni i zatwierdzeni przez firmę Paxful według jej wyłącznego i bezwzględnego uznania;
   • Konta firmowe mogą mieć tylko jedną aktywną ofertę na konkretną transakcję w danym momencie i nie mogą mieć wielu ofert na taką konkretną transakcję z innych kont firmowych.
  5. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utworzenie silnego hasła i utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa i kontroli nad wszystkimi identyfikatorami, hasłami, wskazówkami, osobistymi numerami identyfikacyjnymi (kodami PIN), kluczami interfejsu API lub innymi kodami, których używasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług. Każda utrata lub naruszenie powyższych informacji i/lub Twoich danych osobowych może skutkować nieautoryzowanym dostępem do Twojego konta przez osoby trzecie oraz utratą lub kradzieżą Aktywów Cyfrowych i/lub środków powiązanych z Twoim kontem, w tym powiązanych metod płatności. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za aktualizowanie swojego adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych kontaktowych w profilu swojego konta w celu otrzymywania wszelkich powiadomień i alertów, które możemy Ci wysyłać. Nigdy nie zezwalaj na zdalny dostęp ani nie udostępniaj innym osobom ekranu komputera po zalogowaniu się na swoje konto. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, które możesz ponieść z powodu naruszenia poświadczeń logowania do konta nie z winy Paxful i/lub wskutek niestosowania się do powiadomień lub alertów, które możemy do Ciebie wysyłać.
  6. Do korzystania z naszych usług konieczne może być wypełnienie pewnych zobowiązań prawnych w kraju pochodzenia i/lub kraju zamieszkania. Akceptując te warunki w niniejszej Umowie, potwierdzasz zapoznanie się z lokalnym prawem i przepisami oraz to, że masz świadomość wszystkich takich zobowiązań i wypełniasz je. Ze względu na prawne lub regulacyjne zakazy nie oferujemy korzystania z naszych Usług w niektórych jurysdykcjach. Akceptując warunki niniejszej Umowy potwierdzasz, że nie jesteś rezydentem ani nie podlegasz przepisom prawa i regulacjom tych jurysdykcji.
  7. Możemy nie udostępniać wszystkich Usług na wszystkich rynkach i we wszystkich jurysdykcjach oraz możemy ograniczyć lub zakazać korzystania z całości lub części Usług w niektórych jurysdykcjach („jurysdykcje podlegające ograniczeniom”). Obecnie jurysdykcje podlegające ograniczeniom obejmują jurysdykcje określone na naszej „liście krajów objętych zakazem” oraz stany Waszyngton i Nowy Jork. Ponadto w odniesieniu do waluty cyfrowej Tether (USDT) Usługi nie są dostępne dla użytkowników mieszkających w stanie Teksas. Nie możesz próbować korzystać z naszych usług, jeśli znajdujesz się w którejkolwiek z tych jurysdykcji podlegających ograniczeniom. Nie wolno Ci podejmować prób obejścia żadnych ograniczeń nałożonych za pośrednictwem Usług, na przykład przez zamaskowanie swojego adresu IP lub podanie jakichkolwiek niedokładnych informacji dotyczących Twojej lokalizacji.
 3. JURYSDYKCJA, ARBITRAŻ I ROZDZIELNOŚĆ

  1. Niniejsza Umowa oraz korzystanie przez Ciebie z Witryny internetowej i Usług podlegają prawu stanu Delaware i są interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady dotyczące konfliktu praw.
  2. Arbitraż. Ty i Paxful uzgadniacie, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub Usług lub z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane w wiążącym arbitrażu, na zasadach indywidualnych, zgodnie z zasadami arbitrażu konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (dostępnymi pod adresem https://www.adr.org/rules). Z zastrzeżeniem mających zastosowanie wymogów wynikających z jurysdykcji, powodowie będący konsumentami (osoby fizyczne, których transakcja jest przeznaczona do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego) mogą dochodzić swoich roszczeń w lokalnym sądzie rozpatrującym sprawy dotyczące drobnych roszczeń, a nie w drodze arbitrażu, o ile ich sprawa pozostaje w sądzie dla drobnych roszczeń i jest prowadzona wyłącznie na podstawie indywidualnej (nie pozwu zbiorowego ani pełnomocnictwa).

   ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ ZBIOROWYCH: W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE ROSZCZENIA BĘDĄ WNOSZONE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB GRUPOWEGO W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM, POWÓDZTWIE ZBIOROWYM LUB POSTĘPOWANIU Z PEŁNOMOCNICTWA (ZBIORCZO „ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ ZBIOROWYCH”). ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY ANI ANGAŻOWAĆ SIĘ W ARBITRAŻ GRUPOWY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, ZRZEKA SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W PROCESIE PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ ZRZEKA SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM PRZECIWKO PAXFUL.

   Federalna ustawa o postępowaniu arbitrażowym, 9 U.S.C. §§ 1-16, w pełni obowiązuje w odniesieniu do postępowania arbitrażowego. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra i będzie się odbywał w stanie Delaware lub w innym, wzajemnie uzgodnionym miejscu, w języku angielskim. Arbiter może zasądzić wszelkie środki zaradcze, które może zasądzić sąd właściwej jurysdykcji, w tym honoraria adwokackie, jeśli zezwala na to prawo, a decyzja arbitrażowa może zostać wpisana jako orzeczenie i wykonana w dowolnym sądzie. Na Twój wniosek przesłuchania mogą być prowadzone osobiście lub telefonicznie, a arbiter może nakazać składanie i ustalanie wniosków na rozprawach, bez przesłuchań ustnych. Stronie wygrywającej w jakimkolwiek procesie lub postępowaniu mającym na celu wykonanie niniejszej Umowy przysługują koszty i honoraria adwokackie.

   Jeżeli arbiter (arbitrzy) lub administrator arbitrażu nałoży na Ciebie opłaty za wniesienie sprawy lub inne koszty administracyjne, na Twój wniosek zwrócimy Ci te opłaty lub koszty w zakresie, w jakim będą one wyższe niż te, które trzeba by ponieść w przypadku postępowania w sądzie. Poniesiemy również dodatkowe opłaty lub koszty, jeśli będzie to wymagane przez regulamin administratora arbitrażu lub obowiązujące prawo. Oprócz powyższego, każda ze stron będzie odpowiedzialna za wszelkie inne opłaty lub koszty, które może ponieść, takie jak honoraria adwokackie.

  3. Jeśli którakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd Stanów Zjednoczonych za nieważną lub niewykonalną w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność lub wykonalność innych części niniejszych warunków umowy. Wszelkie nagłówki zawarte w niniejszej Umowie dołączono wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one mogących podlegać egzekwowaniu postanowień niniejszej Umowy.
 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych ujawnianych w Internecie. Akceptujesz nieodłączne ryzyko związane z bezpieczeństwem dostarczania informacji i realizacji transakcji online przez Internet oraz zobowiązujesz się nie pociągać nas do odpowiedzialności za żadne naruszenie bezpieczeństwa, chyba że zostanie spowodowane naszym zaniedbaniem.
  2. Zapoznaj się z naszym oficjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności: https://paxful.com/privacy.
 5. BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEJĘCIE RYZYKA

  1. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI RĘKOJMII, JEDNOZNACZNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PAXFUL ZRZEKA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I/LUB NIENARUSZANIA PRAW. PAXFUL NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ, JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH BĘDZIE CIĄGŁY, NIEPRZERWANY, TERMINOWY I WOLNY OD BŁĘDÓW. PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ZAKŁÓCENIA ANI STRATY, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK.  NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE POLEGASZ NA ŻADNYM INNYM OŚWIADCZENIU LUB POROZUMIENIU, PISEMNYM LUB USTNYM, W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z USŁUG I DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJESZ RÓŻNE RODZAJE RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WALUTY CYFROWEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI AWARIĘ SPRZĘTU, PROBLEMY Z OPROGRAMOWANIEM, AWARIĘ POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE, INGERENCJĘ OSÓB TRZECICH PROWADZĄCĄ DO UTRATY LUB BRAKU DOSTĘPU DO TWOJEGO KONTA LUB PORTFELA ORAZ INNYCH DANYCH, AWARII SERWERA LUB UTRATY DANYCH. AKCEPTUJESZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE AWARIE KOMUNIKACYJNE, ZAKŁÓCENIA, BŁĘDY, ZNIEKSZTAŁCENIA LUB OPÓŹNIENIA, KTÓRYCH MOŻESZ DOŚWIADCZYĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY.
  2. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA PAXFUL, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY USŁUG ANI ŻADEN Z KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW, PRACOWNIKÓW, DORADCÓW, KONSULTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MATERIALNE, (A) NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ WARTOŚĆ CAŁKOWITYCH OPŁAT WNIESIONYCH PRZEZ CIEBIE ZA USŁUGĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM POWÓDZTWA W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM SZKODY ANI (B) ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, SPADEK WARTOŚCI LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, STRATY, USZKODZENIA LUB NARUSZENIE DANYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ ANI ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, NIEMATERIALNE LUB WYNIKOWE SZKODY, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TEŻ W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z AUTORYZOWANYM LUB NIEAUTORYZOWANYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB USŁUG, LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŚLI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY PAXFUL ZOSTAŁ POINFORMOWANY, WIEDZIAŁ LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD BRAKU JAKIEGOKOLWIEK UZGODNIONEGO LUB INNEGO ŚRODKA ZARADCZEGO O ZASADNICZYM CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU OSTATECZNEGO USTALENIA PRZEZ SĄD, ŻE TAKIE SZKODY BYŁY WYNIKIEM RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTWA, WINY UMYŚLNEJ LUB CELOWEGO NARUSZENIA PRAWA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.
  3. Nie posiadamy ani nie kontrolujemy podstawowych protokołów oprogramowania, które regulują działanie Aktywów Cyfrowych. Podstawowe protokoły są zazwyczaj otwarte i każdy może ich używać oraz je kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za działanie podstawowych protokołów i nie jesteśmy w stanie zagwarantować funkcjonalności ani bezpieczeństwa operacji sieciowych. W szczególności podstawowe protokoły mogą podlegać nagłym zmianom w zasadach działania (w tym „forkom”). Wszelkie takie istotne zmiany działania mogą mieć znaczny wpływ na dostępność, wartość, funkcjonalność i/lub nazwę odpowiedniej waluty cyfrowej. Paxful nie kontroluje czasu ani cech tych istotnych zmian działania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pozyskiwanie informacji na temat nadchodzących zmian działania i musisz uważnie rozważać publicznie dostępne informacje oraz informacje, które mogą być dostarczane przez Paxful, na potrzeby podejmowania decyzji dotyczących dalszego korzystania z Usług. W przypadku każdej takiej zmiany działania Paxful zastrzega sobie prawo do podjęcia takich kroków, jakie mogą być konieczne do ochrony bezpieczeństwa i bezpiecznego funkcjonowania swojej platformy, w tym do czasowego zawieszenia działalności w odniesieniu do danej waluty cyfrowej (lub walut cyfrowych) oraz podjęcia innych niezbędnych kroków. Paxful dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o swojej reakcji na wszelkie istotne zmiany działania; jednak zmiany takie są poza naszą kontrolą i mogą wystąpić bez wiedzy firmy Paxful. Nasza odpowiedź na każdą istotną zmianę działania podlega naszemu wyłącznemu uznaniu i obejmuje podjęcie decyzji o nieobsługiwaniu żadnych nowych forków lub inne działania. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz ryzyko zmian działania protokołów Aktywów Cyfrowych i zgadzasz się, że Paxful nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany działania ani za jakąkolwiek utratę wartości, której możesz doświadczyć w wyniku takich zmian w zasadach działania. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Paxful ma wyłączne prawo do decydowania o swojej reakcji na wszelkie zmiany działania i nie jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie pomocy dotyczącej nieobsługiwanych walut lub protokołów.
  4. Korzystając z naszych Usług, możesz przeglądać treści lub korzystać z Usług świadczonych przez strony trzecie, w tym hiperlinki do witryn internetowych stron trzecich i usług takich stron („Treść stron trzecich”). Nie obsługujemy, nie przyjmujemy ani nie kontrolujemy żadnych Treści stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za takie Treści stron trzecich w ogólności. Ponadto, Twoje kontakty lub korespondencja z takimi stronami trzecimi dotyczą wyłącznie relacji między Tobą a tymi stronami trzecimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich działań, a Ty rozumiesz, że korzystanie z Treści stron trzecich oraz interakcje ze stronami trzecimi odbywają się wyłącznie na Twoje ryzyko.
  5. Dla uniknięcia wątpliwości Paxful nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych ani prawnych. Firma Paxful nie jest zarejestrowana w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i nie świadczy usług w zakresie papierów wartościowych ani doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie transakcje za pośrednictwem naszej Platformy handlowej zawierane są na zasadzie równorzędnego partnerstwa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja są odpowiednie dla Ciebie, na podstawie Twoich osobistych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. Najlepiej dla Ciebie będzie, jeśli skonsultujesz się z prawnikiem lub specjalistą podatkowym w sprawie Twojej konkretnej sytuacji. Od czasu do czasu możemy udzielać informacji edukacyjnych na temat naszej platformy i produktów, aby pomóc użytkownikom w lepszym poznaniu naszych Usług. Informacje mogą obejmować między innymi publikacje na blogu, artykuły, linki do Treści stron trzecich, kanały informacyjne, samouczki i filmy. Informacje zamieszczane w Witrynie internetowej lub witrynach stron trzecich nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, handlowej ani żadnej innej i żadnych treści Witryny internetowej nie należy traktować jako takich. Przed podjęciem decyzji o zakupie, sprzedaży lub przechowywaniu Aktywów Cyfrowych należy przeprowadzić własną analizę w ramach procedury należytej staranności i skonsultować się z doradcami finansowymi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Paxful nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje o zakupie, sprzedaży lub przechowywaniu Aktywów Cyfrowych podjęte na podstawie informacji dostarczonych przez Paxful.
  6. Zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za wahania cen Aktywów Cyfrowych. W przypadku załamania rynku lub zdarzenia siły wyższej (jak opisano w punkcie 17) możemy wykonać jedno lub więcej z poniższych działań: (a) zawiesić dostęp do Usług; lub (b) uniemożliwić Ci wykonanie jakichkolwiek działań za pośrednictwem Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku takich działań. Przyjmujesz do wiadomości, że po każdym takim zdarzeniu, gdy Usługi zostaną wznowione, obowiązujące stawki rynkowe mogą znacząco różnić się od stawek dostępnych przed owym zdarzeniem.
  7. Nie gwarantujemy, że Witryna internetowa lub serwer, który ją udostępnia są wolne od wirusów lub błędów, że jej treść jest dokładna, że będzie nieprzerwanie działać lub wady zostaną naprawione. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z podjętych działań ani za skutki działań opartych na materiałach lub informacjach zawartych w Witrynie internetowej.
 6. ZWOLNIENIE PAXFUL Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników naszych Usług zwalniasz firmę Paxful, jej podmioty stowarzyszone i dostawców usług oraz każdego z jej lub ich dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wszelkiego rodzaju i charakteru, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Zobowiązujesz się zwolnić firmę Paxful, jej podmioty stowarzyszone oraz każdego z jej lub ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań (w tym honorariów adwokackich i wszelkich grzywien, opłat lub kar nakładanych przez jakikolwiek organ regulacyjny) wynikających z lub związanych z naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa, przepisu lub regulacji, lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.
 7. TRANSAKCJE NA PLATFORMIE HANDLOWEJ PAXFUL

  Witryna internetowa umożliwia użytkownikom pozyskiwanie ofert kupna lub sprzedaży Aktywów Cyfrowych.

  Gdy użytkownik inicjuje transakcję kupna lub sprzedaży Aktywów Cyfrowych, transakcja jest realizowana zgodnie z niniejszą Umową i dodatkowymi warunkami, jeśli takie istnieją, określonymi przez użytkownika lub jego kontrahenta. Przewodnik krok po kroku na temat kupowania i sprzedawania Aktywów Cyfrowych na platformie handlowej Paxful można znaleźć na stronie https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Do każdej transakcji opisanej poniżej zastosowanie mają następujące warunki ogólne:

  1. Kupowanie Aktywów Cyfrowych poprzez pozyskanie oferty.

   W razie kupowania Aktywów Cyfrowych na platformie handlowej Paxful:

   1. Nie ma żadnych opłat za rachunek depozytowy Paxful w ramach transakcji, płatnych przez Nabywców na naszej Platformie handlowej.
   2. Oferty od kontrahentów Paxful mają własne warunki i każda oferta będzie się różnić kursem wymiany, szybkością wymiany oraz innymi warunkami narzuconymi przez Sprzedawcę. Akceptując ofertę Sprzedawcy, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków tej oferty. Warunki określone przez Sprzedawcę obowiązują we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one sprzeczne z niniejszą Umową lub ją naruszają, są niezgodne z prawem, są nieracjonalne lub w inny sposób trudne do spełnienia (według wyłącznego i bezwzględnego uznania Paxful) lub obaj użytkownicy transakcji wyrażą zgodę na zmianę warunków takiej oferty. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI OFERTY SPRZEDAWCY I ŚCISŁE ICH PRZESTRZEGANIE. JEŚLI NIE ZASTOSUJESZ SIĘ DO WARUNKÓW OFERTY, TWOJA PŁATNOŚĆ NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA. NIGDY NIE DOKONUJ PŁATNOŚCI, JEŚLI NIE PRZESTRZEGASZ WSZYSTKICH WARUNKÓW WYMIENIONYCH W OFERCIE. JEŚLI WYŚLESZ PŁATNOŚĆ BEZ ZACHOWANIA WARUNKÓW, PAXFUL NIE MOŻE POMÓC W SPORZE, MAJĄCYM NA CELU ODZYSKANIE PŁATNOŚCI.
   3. Weryfikacja płatności i dostarczenie instrukcji odblokowania Aktywów Cyfrowych z rachunku depozytowego Paxful są wyłącznym obowiązkiem Sprzedawcy, a nie Paxful. Jeśli Sprzedawca nie zwolni Aktywów Cyfrowych do Ciebie po prawidłowym spełnieniu warunków Sprzedawcy, niezwłocznie zgłoś problem za pośrednictwem wyznaczonego przycisku rozwiązywania sporów na czacie danej transakcji. Dział obsługi klienta Paxful rozpatrzy sprawę i rozstrzygnie spór. Ten proces rozwiązywania sporów jest opisany poniżej w punkcie 8 — „Rozstrzyganie sporów dotyczących transakcji za pomocą procesu rozstrzygania sporów Paxful”. Jeśli nie zastosujesz się do tego procesu rozstrzygania sporów, Paxful nie będzie w stanie udzielić Ci pomocy w danej sprawie.
  2. Sprzedawanie Aktywów Cyfrowych

   W razie sprzedawania Aktywów Cyfrowych na platformie handlowej Paxful:

   1. Sprzedawcy muszą zweryfikować i przetworzyć płatność w rozsądnym terminie, w czasie określonym w warunkach oferty. Po przesłaniu przez Nabywcę płatności zgodnie z warunkami oferty Twoim jedynym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest niezwłoczne zweryfikowanie i przetworzenie płatności, a następnie odblokowanie Aktywów Cyfrowych z rachunku depozytowego Paxful i zwolnienie ich do Nabywcy. Jeśli nie postąpisz zgodnie z instrukcjami zawartymi w ofercie, możesz stracić uprawnienie do zwrotu zablokowanych Aktywów Cyfrowych.
   2. Jako Sprzedawca akceptujesz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia tej Umowy wynikające ze sprzedaży Aktywów Cyfrowych. Masz obowiązek zapłacić wszystkie należne podatki. Paxful pobiera od Ciebie jako Sprzedawcy Aktywów Cyfrowych opłatę za zablokowanie sprzedawanych Aktywów Cyfrowych na rachunku depozytowym Paxful. Jeśli Paxful nie określi inaczej według własnego, wyłącznego uznania, Paxful nie rekompensuje Sprzedawcy żadnych strat wynikłych z powodu naruszenia niniejszej Umowy, oszustwa lub w inny sposób, a pobrana przez nas opłata nie jest zwracana w żadnych okolicznościach.
   3. Wszelkie otrzymane płatności powinny zostać w pełni przetworzone i potwierdzone jako otrzymane przez Ciebie przed odblokowaniem Aktywów Cyfrowych z rachunku depozytowego Paxful. Paxful nie ponosi odpowiedzialności za Twoją stratę, jeśli przedwcześnie odblokujesz Aktywa Cyfrowe, zanim płatność zostanie odpowiednio zweryfikowana i otrzymana przez Ciebie. Musisz działać uważnie i reagować na działania swojego Nabywcy. Musisz dezaktywować wszelkie nieaktywne oferty.
   4. Wszelkie reklamy własnej witryny internetowej w dowolnej sekcji Platformy handlowej Paxful (takiej jak sekcja O sobie, warunki oferty lub czat transakcyjny), które ułatwiałyby kupno lub sprzedaż Aktywów Cyfrowych poza Usługami Paxful, są surowo wzbronione. W ograniczonych przypadkach dozwolone jest udostępnianie własnej witryny internetowej, stworzonej wyłącznie dla Sprzedawcy w celu odebrania płatności i sfinalizowania transakcji (tj. obsługi karty debetowej/kredytowej przez zaufaną stronę trzecią), w instrukcjach transakcji – pod warunkiem, że korzystanie z takich zewnętrznych witryn internetowych jest jasno określone w warunkach oferty, przy czym takie witryny internetowe nie mogą zawierać żadnych innych reklam ani Twoich danych kontaktowych.
  3. Zgodność z przepisami

   1. Firma Paxful i Usługi nie są powiązane lub stowarzyszone z żadnymi stronami trzecimi ani nie są popierane lub sponsorowane przez żadne strony trzecie, w tym między innymi przez emitentów kart podarunkowych. Wskazane znaki towarowe, marki i inne identyfikatory są wyłączną własnością odpowiednich podmiotów. Firma Paxful i jej Usługi nie są w żaden sposób popierane lub sponsorowane przez takie podmioty ani z nimi stowarzyszone lub powiązane.
   2. Paxful nie jest licencjonowanym sprzedawcą kart podarunkowych ani autoryzowanym dealerem żadnego emitenta kart podarunkowych. Wszelkie karty podarunkowe otrzymywane bezpośrednio od użytkownika korzystającego z Platformy handlowej Paxful podlegają warunkom określonym przez innego sprzedawcę, u którego można je zrealizować („Emitent”). Platforma handlowa Paxful nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania jakiegokolwiek Emitenta ani za jakiekolwiek opłaty, terminy wygaśnięcia, kary lub warunki związane z kartą podarunkową Emitenta otrzymaną za pośrednictwem Platformy handlowej Paxful. Otrzymując kartę podarunkową od użytkownika, potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem karty podarunkowej i oświadczasz wobec Paxful, że masz uprawnienie do korzystania z takiej karty podarunkowej zgodnie z regulaminem jej Emitenta lub obowiązującymi przepisami prawa.
   3. POŚREDNICTWO LUB ODSPRZEDAŻ KART PODARUNKOWYCH SĄ SUROWO WZBRONIONE W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ I NA PLATFORMIE HANDLOWEJ. MUSISZ BYĆ PRAWOWITYM WŁAŚCICIELEM KARTY PODARUNKOWEJ I ZGADZASZ SIĘ NA ŻĄDANIE PAXFUL DOSTARCZYĆ PAXFUL WAŻNY DOWÓD WŁASNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ (NP. PARAGON). PAXFUL NIE SKŁADA ŻADNYCH ROSZCZEŃ, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE WSZELKIE METODY PŁATNOŚCI STRON TRZECICH W WITRYNIE INTERNETOWEJ POZWALAJĄ NA TRANSAKCJE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PAXFUL, ANI ŻE WSZELKIE METODY PŁATNOŚCI OSÓB TRZECICH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ OBSŁUGUJĄ NASZE USŁUGI LUB SĄ PRZEZ NIE OBSŁUGIWANE. NIE NALEŻY UŻYWAĆ TAKICH METOD PŁATNOŚCI STRON TRZECICH, JEŚLI STRONA TRZECIA NA TO NIE ZEZWALA
   4. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH PRZEPROWADZANA JEST TRANSAKCJA.
   5. Wszystkie transakcje muszą odbywać się na platformie Paxful. Zawieranie transakcji poza platformą Paxful lub wymienianie się zewnętrznymi danymi kontaktowymi jest surowo wzbronione.
  4. Ograniczenia dotyczące przekazywania. Możemy według własnego uznania nałożyć ograniczenia lub limity na wielkość, typ lub sposób realizacji proponowanych transakcji przekazania środków, takie jak ograniczenie łącznej kwoty Aktywów Cyfrowych, jaką można wystawić na sprzedaż.
  5. Brak gwarancji. Firma Paxful nie gwarantuje, że będziesz w stanie sprzedawać Aktywa Cyfrowe na jej Platformie handlowej. Kupno lub sprzedaż Aktywów Cyfrowych za pośrednictwem Platformy handlowej Paxful nie gwarantuje, że będziesz w stanie kupić lub sprzedać Aktywa Cyfrowe za pośrednictwem Platformy handlowej w późniejszym czasie.
  6. Stosunki stron. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu utworzenia ani nie skutkuje powstaniem spółki osobowej, przedsięwzięcia joint venture, stosunku agencyjnego, stosunku doradztwa lub powiernictwa, przy czym Ty i Paxful pozostajecie względem siebie niezależnymi partnerami.
  7. Dokładność informacji. Oświadczasz i zapewniasz, że wszelkie informacje przekazywane przez Ciebie za pośrednictwem usług są dokładne i kompletne. Przyjmujesz i potwierdzasz, że Paxful nie ponosi odpowiedzialności za żadne Twoje błędy lub zaniechania popełnione w związku z transakcją zainicjowaną za pośrednictwem Usług, na przykład w przypadku błędnego wpisania adresu portfela lub podania w inny sposób nieprawidłowych informacji. Gorąco zachęcamy do starannego zapoznawania się ze szczegółami transakcji przed ich realizacją za pośrednictwem Usług.
  8. Brak anulowania lub modyfikacji; działania związane z portfelem. Po przesłaniu szczegółów transakcji do sieci waluty cyfrowej za pośrednictwem Usług Paxful nie może pomóc w anulowaniu lub innej modyfikacji transakcji. Paxful nie ma kontroli nad siecią żadnej waluty cyfrowej i nie ma możliwości anulowania lub zmodyfikowania transakcji. Paxful nie przechowuje żadnych zablokowanych Aktywów Cyfrowych. Aktywa Cyfrowe są zawsze rejestrowane w ich odpowiednich sieciach lub łańcuchach bloków. Wszystkie transakcje w walucie cyfrowej odbywają się w sieci waluty, a nie w systemie Paxful. Nie ma żadnych gwarancji, że transakcja zostanie zrealizowana w sieci waluty cyfrowej. Paxful zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdej transakcji, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli uznamy, że transakcja jest niezgodna z warunkami niniejszej Umowy. Niniejszym akceptujesz i potwierdzasz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania w ramach Twojego Portfela i, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, akceptujesz wszelkie ryzyko związane z jakimkolwiek autoryzowanym lub nieautoryzowanym dostępem do Portfela.
  9. Podatki. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, jakie ewentualnie podatki mają zastosowanie do transakcji, dla których przesłano szczegóły transakcji za pośrednictwem Usług, a Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie i przekazanie odpowiedniego podatku właściwemu organowi podatkowemu. Zgadzasz się i potwierdzasz, że Paxful nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie, czy podatki mają zastosowanie do transakcji w walucie cyfrowej ani za pobieranie, raportowanie, potrącanie lub przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z transakcji w walucie cyfrowej.
  10. Reputacja użytkownika. Gdy angażujesz się w transakcję, pozwalamy innym użytkownikom na dostarczenie informacji zwrotnych na temat ich interakcji z Tobą. Zezwalamy również użytkownikom na składanie zgłoszeń, jeśli uważają, że w jakikolwiek sposób naruszasz niniejszą Umowę. Zgłoszenia te są poufne, ale możemy wykorzystywać je w związku ze sporem, jak opisano w punkcie 8.
  11. Historia transakcji. Możesz przeglądać historię transakcji poprzez swoje konto. Zgadzasz się, że niedostarczenie przez Usługi potwierdzenia nie narusza ani nie unieważnia warunków transakcji.
  12. Paxful Pay. Paxful upoważnił niektórych kupców do akceptowania Paxful jako metody płatności za zakup towarów i usług online („Upoważnieni kupcy”). Możesz zapłacić Upoważnionemu kupcowi, wybierając opcję „Paxful Pay” w kasie lub w chwili płatności. Funkcja Paxful Pay skieruje Cię do naszej Platformy handlowej, aby umożliwić dostęp do Aktywów Cyfrowych dostępnych na Twoim koncie lub połączyć Cię ze Sprzedawcą. Jeśli kupujesz Aktywa Cyfrowe od Sprzedawcy w celu sfinalizowania transakcji, zastosowanie mają warunki określone w punkcie 7.1 niniejszej Umowy.
  13. Towary handlowe. Firma Paxful nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek towary lub usługi, które można nabyć od Upoważnionego kupca za pośrednictwem konta lub produktu Paxful Pay. Ewentualny spór z Upoważnionym kupcem należy rozstrzygać bezpośrednio z tym Upoważnionym kupcem.
  14. Zwroty, zwrot środków. Zakup towaru lub usługi od strony trzeciej dokonany przy użyciu Konta jest ostateczny. Nie przetwarzamy zwrotów ani zwrotu środków. Upoważniony kupiec może zaoferować Ci zwrot, kredyt lub kartę podarunkową według własnego uznania i zgodnie z własnymi zasadami.
  15. Paxful pobiera opłaty za Usługi, stosowne opłaty są wyświetlane przed skorzystaniem z jakiejkolwiek Usługi, do której odnosi się dana opłata. Więcej informacji podano w artykule "Opłaty Paxful". Nasze opłaty mogą ulec zmianie i Paxful zastrzega sobie prawo do dostosowania swoich cen i opłat w dowolnym momencie.
 8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z TRANSAKCJAMI ZA POMOCĄ PROCESU PAXFUL

  1. Spory związane z transakcjami. W większości przypadków najłatwiejszym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest komunikacja między Nabywcą a Sprzedawcą, ich współpraca w celu ustalenia, co się wydarzyło, oraz wspólne wypracowanie możliwego do przyjęcia rozwiązania. Gdy Nabywca i Sprzedawca nie mogą dojść do zgodnego rozstrzygnięcia, może w tym pomóc zespół obsługi klienta Paxful („Obsługa klienta Paxful”). Każda ze stron może zainicjować proces rozwiązywania sporów („wejść w spór transakcyjny” lub „zainicjować spór”) w odniesieniu do danej transakcji. Spory można inicjować tylko w przypadku transakcji oznaczonych jako w pełni opłacone przez Nabywcę. Transakcje, które nie zostały oznaczone jako w pełni opłacone przez Nabywcę, anulowane przez Nabywcę, automatycznie anulowane z powodu upływu terminu określonego w ofercie, z już rozstrzygniętym sporem lub w których Sprzedawca zwolnił Nabywcy Aktywa Cyfrowe, zasadniczo nie mogą zostać objęte sporem, wycofane ani zmienione.
  2. Proces rozstrzygania sporów. Poniżej przedstawiono kroki, które Obsługa klienta Paxful podejmuje w przypadku sporu.

   1. Wszczęcie

    Spór można wszcząć, logując się na swoje Konto Paxful, otwierając kwestionowaną transakcję i wybierając przycisk „spór”. Przycisk „spór” jest aktywny tylko wtedy, gdy transakcja została oznaczona jako w pełni opłacona przez Nabywcę. Po wszczęciu sporu wybierasz typ sporu spośród przedstawionych opcji i opisujesz problem skutkujący sporem.

    Opcje przedstawione w celu opisania sporu, jeśli jesteś Sprzedawcą, są następujące:

    • Coinlocker (tj. niereagujący Nabywca) — Nabywca oznaczył transakcję jako w pełni opłaconą, ale nie reaguje i jest nieaktywny.
    • Problem z płatnością — Nabywca jest aktywny i próbował zapłacić, ale są problemy z płatnością.
    • Inne — opcja otwarta, w której można opisać problem będący przyczyną sporu. Nabywca będzie mógł zobaczyć Twój opis.

    Opcje przedstawione w celu opisania sporu, jeśli jesteś Nabywcą, są następujące:

    • Brak reakcji sprzedawcy — zapłata została przez Ciebie dokonana, ale Sprzedawca nie reaguje i jest nieaktywny.
    • Problem z płatnością — płatność została przez Ciebie dokonana, ale Sprzedawca twierdzi, że są problemy z płatnością i odmawia zwolnienia Aktywów Cyfrowych.
    • Inne — opcja otwarta, w której można opisać problem będący przyczyną sporu. Sprzedawca będzie mógł zobaczyć Twój opis.
   2. Powiadomienie

    Po zgłoszeniu sporu Obsługa klienta Paxful dostarczy drugiej stronie powiadomienie pocztą elektroniczną oraz poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem funkcji czatu transakcyjnego dostępnego dla Nabywców i Sprzedawców na Platformie handlowej, ostrzegając stronę o wszczęciu sporu. Jeżeli kwestionowana jest jedna z Twoich transakcji, Obsługa klienta Paxful poinformuje, która transakcja jest kwestionowana i dlaczego.

   3. Odpowiedź

    Przeanalizuj spór i podaj Obsłudze klienta Paxful wyjaśnienie, co się stało. Dołącz wszelkie dowody na poparcie swoich wyjaśnień, takie jak dowód płatności, dowód własności lub dowód otrzymania lub nieotrzymania płatności.

   4. Analiza Paxful

    Kwestionowane transakcje zostaną zbadane przez Obsługę klienta Paxful, a decyzja zostanie podjęta na podstawie dowodów przedstawionych przez obie strony. Obsługa klienta Paxful rozwiązuje spory, oceniając różne czynniki opisane poniżej w punkcie 8.

  3. Analiza sporu. Podczas analizy sporu Obsługa klienta Paxful może Ci udzielić instrukcji, których należy przestrzegać. Udzielone instrukcje mogą wymagać od Ciebie dostarczenia dodatkowych dowodów, takich jak dodatkowa weryfikacja tożsamości, dowód płatności, zdjęcie, materiał dowodowy audio lub wideo lub inne dokumenty uznane za istotne przez Paxful, przy czym wymagane może być dostarczenie takich dowodów w określonym terminie. Niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu przeciwko Tobie. Obsługa klienta Paxful zazwyczaj zawiadamia o swojej decyzji za pośrednictwem czatu transakcyjnego na Platformie handlowej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia sporu, ale w niektórych okolicznościach może to potrwać dłużej.
  4. Niereagowanie. Po zaangażowaniu się w transakcję należy zachowywać aktywność i dostępność od momentu rozpoczęcia transakcji do jej zakończenia, anulowania lub rozwiązania. To znaczy, że musisz być w stanie udzielić odpowiedzi na żądanie Obsługi klienta Paxful w przypadku spornej transakcji w czasie określonym przez Obsługę klienta Paxful, w przeciwnym razie może nastąpić uznanie Cię za niereagującego użytkownika i spór może zostać rozstrzygnięty na Twoją niekorzyść.
  5. Chargeback. Strona może być narażona na dodatkowe ryzyko w zależności od metody płatności zastosowanej w transakcji, nawet jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na jej korzyść w procesie rozstrzygania sporów Paxful. Proces rozstrzygania sporów określony w niniejszej Umowie jest odrębny od wszelkich środków zaradczych, które Nabywca lub Sprzedawca mogą mieć poprzez metodę płatności stosowaną w związku z transakcją. Firma Paxful nie jest zobowiązana do inicjowania ani obsługi operacji chargeback i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona odwróci, obciąży zwrotnie lub w inny sposób zakwestionuje transakcję drogą dostępną dla strony za pośrednictwem metody płatności zastosowanej w transakcji, w tym po zamknięciu sporu.
  6. Rozstrzyganie sporu. Sporna transakcja jest najczęściej rozstrzygana przez Obsługę klienta Paxful po zakończeniu procesu rozstrzygania sporów przez przekazanie Aktywów Cyfrowych będących przedmiotem sporu do Nabywcy lub Sprzedawcy w spornej transakcji.

   Poniżej wskazano wybrane sytuacje, które pozwolą Ci zrozumieć, w jaki sposób Paxful może rozstrzygnąć spór dotyczący transakcji. Nie ma to być wyczerpująca lista. Na rozstrzygnięcie każdego sporu będą miały wpływ konkretne fakty i dowody przedstawione przez użytkowników.

   Obsługa Paxful może rozwiązać spór na korzyść Nabywcy, gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

   • Nabywca dokonał płatności według wstępnych instrukcji podanych przez Sprzedawcę zgodnie z ofertą transakcji i przedstawił wystarczający dowód, że płatność została dokonana zgodnie z tymi instrukcjami. Odmowa realizacji transakcji przez Sprzedawcę po spełnieniu przez Nabywcę wszystkich warunków podanych przez Sprzedawcę, gdy Nabywca zaakceptował i opłacił transakcję, stanowi naruszenie niniejszej Umowy.
   • Sprzedawca przestał reagować i nie udzielił wystarczającej odpowiedzi w terminie wymaganym przez Obsługę klienta Paxful.
   • Płatność dokonywana jest na rzecz strony trzeciej transakcji lub płatność dokonywana jest na rachunek płatniczy niezarejestrowany w imieniu Sprzedawcy.

   Obsługa Paxful może rozwiązać spór na korzyść Sprzedawcy, gdy spełnione jest jedno z poniższych kryteriów:

   • Nabywca nie dokonał płatności, nie przekazał zapłaty w całości lub nie przekazał zapłaty według wstępnych instrukcji przekazanych przez Sprzedawcę zgodnie z ofertą transakcji.
   • Płatność dokonana przez Nabywcę została zatrzymana, zawieszona, zamrożona lub wstrzymana przez dostawcę lub procesora płatności. Dotyczy to również sytuacji, w których Nabywca dokonał obciążenia zwrotnego chargeback lub zakwestionował płatność za pośrednictwem swojego banku lub wystawcy karty płatniczej.
   • Nabywca przestał reagować i nie udzielił wystarczającej odpowiedzi w terminie wymaganym przez Obsługę klienta Paxful.
   • Płatność dokonywana jest na rzecz strony trzeciej transakcji lub płatność dokonywana jest z rachunku płatniczego niezarejestrowanego w imieniu Nabywcy.

   Jeśli Nabywca lub Sprzedawca w spornej transakcji dostarczy fałszywe informacje lub dokumenty, wniesie fałszywe roszczenia lub w inny sposób zastosuje zwodniczą taktykę, spór może zostać natychmiast rozstrzygnięty na niekorzyść takiego użytkownika, a jego konto może zostać natychmiast zawieszone lub usunięte według wyłącznego uznania Obsługi klienta Paxful.

   W niektórych sytuacjach, gdy żadna ze stron nie spełnia kryteriów lub albo z innych względów nie ma jasności lub Paxful nie może według własnego uznania określić, która ze stron spełniła kryteria rozstrzygania sporów, Paxful może zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu przez równe lub nierówne podzielenie Aktywów Cyfrowych podlegających sporowi między Nabywcę i Sprzedawcę.

  7. Odwołanie. Jeśli uważasz, że firma Paxful rozstrzygnęła spór w sposób niezgodny z niniejszą Umową, masz prawo do złożenia odwołania. Aby złożyć wniosek o odwołanie, należy niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, kontaktując się z Obsługą klienta Paxful nie później niż 10 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o decyzji Obsługi klienta Paxful i dostarczyć nam wystarczające szczegóły oraz dowody na poparcie wniosku. Odwołanie powinno w szczególności określać, w jaki sposób według Ciebie firma Paxful rozstrzygnęła spór nieprawidłowo w odniesieniu do warunków niniejszej Umowy oraz przedstawić dowody na nieprawidłowość decyzji.

   Należy pamiętać, że zarówno w trakcie trwania procesu sporu, jak i ogólnie w każdym momencie korzystania z naszych Usług masz obowiązek zachowania uprzejmości i szacunku wobec innych użytkowników oraz Obsługi klienta Paxful. Patrz ogólnie punkt 13 — „Zakazane użytkowanie”.

  8. Ostateczność. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że decyzja Paxful dotycząca sporu jest rozstrzygająca, ostateczna i wiążąca w sposób opisany w niniejszej Umowie. Paxful nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy ani Sprzedawcy w związku ze swoimi decyzjami.
 9. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PAXFUL

  1. Utworzenie portfela jest bezpłatne. Paxful pobiera opłaty za Usługi, stosowne opłaty są wyświetlane przed skorzystaniem z jakiejkolwiek Usługi, do której odnosi się dana opłata. Więcej informacji podano na stronie "Opłaty Paxful". Nasze opłaty mogą ulec zmianie i Paxful zastrzega sobie prawo do dostosowania swoich cen i opłat w dowolnym momencie.
 10. BRAK PRAWA DO ANULOWANIA USŁUG LUB OPŁAT DLA KOPACZY

  1. Jeśli korzystasz z Usługi, której dotyczy opłata lub inicjujesz transakcję z opłatą dla kopaczy za pośrednictwem Usług, nie będziesz się kwalifikować do zwrotu kosztów ani zwrotu środków po potwierdzeniu, że chcesz kontynuować Usługę lub transakcję.
 11. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Możemy, według własnego wyłącznego uznania i bez żadnych kosztów z Twojej strony, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego i w dowolnym terminie, zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia, tymczasowo lub na stałe, jakiejkolwiek części naszych Usług.
 12. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE USŁUG I KONTA; OGRANICZENIE DOSTĘPU DO TWOJEGO PORTFELA

  1. Możemy według naszego wyłącznego i bezwzględnego uznania, natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia: (a) zawiesić, ograniczyć lub odebrać Ci dostęp do dowolnej lub wszystkich Usług (w tym ograniczyć dostęp do Portfela), i/lub (b) zdezaktywować lub usunąć Twoje konto, jeśli: (i) jest to wymagane przez obowiązujące prawo, prawidłowy pozew, nakaz sądowy lub wiążący nakaz wydany przez władze państwowe; (ii) mamy uzasadnione podejrzenie, że naruszasz lub możesz naruszyć niniejszą Umowę; (iii) używanie tego konta jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, dochodzenia lub postępowania rządowego i/lub dostrzegamy zwiększone ryzyko niezgodności z prawem lub regulacjami w związku z działaniami prowadzonymi z Twojego konta; (iv) nasi partnerzy świadczący usługi nie są w stanie obsługiwać korzystania z tego konta przez Ciebie; (v) podejmujesz dowolne działania, które uznamy za pomijające nasze kontrole i procedury lub (vi) uważamy, że jest to konieczne do ochrony nas, naszych użytkowników, w tym Ciebie, lub naszych pracowników przed niebezpieczeństwem lub stratą. Jeśli skorzystamy z naszych praw w celu ograniczenia lub odmowy dostępu do Usług, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne skutki naszej odmowy udzielenia Ci dostępu do Usług, w tym za żadne opóźnienia, szkody lub niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tego dla Ciebie.
  2. Jeżeli zawiesimy lub zamkniemy Twoje konto, zakończymy korzystanie przez Ciebie z Usług z jakiegokolwiek powodu lub ograniczymy Ci dostęp do Portfela, postaramy się powiadomić Cię o naszych działaniach, chyba że nakaz sądowy lub inny proces prawny zabroni nam dostarczenia takiego powiadomienia. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE NASZA DECYZJA O PODJĘCIU PEWNYCH DZIAŁAŃ, W TYM O OGRANICZENIU DOSTĘPU, ZAWIESZENIU LUB ZAMKNIĘCIU KONTA LUB PORTFELA MOŻE OPIERAĆ SIĘ NA POUFNYCH KRYTERIACH, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA NASZEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I PROTOKOŁÓW BEZPIECZEŃSTWA. ZGADZASZ SIĘ, ŻE FIRMA PAXFUL NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO UJAWNIANIA CI SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH JEJ PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I BEZPIECZEŃSTWA. W przypadku zawieszenia konta lub dostępu do Twojego Portfela usuniemy zawieszenie tak szybko jak to możliwe, gdy ustąpią powody zawieszenia, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Cię, kiedy (jeśli w ogóle) takie zawieszenie zostanie usunięte.
  3. Jeśli przechowujesz Aktywa Cyfrowe w swoim portfelu Paxful i w czasie określonym przez obowiązujące prawo nie było żadnej aktywności na koncie, możemy być zobowiązani do zgłoszenia takich pozostałych na koncie Aktywów Cyfrowych jako nieodebranego mienia zgodnie z ustawami dotyczącymi porzuconego majątku i przekazywania majątku skarbowi państwa. Jeśli to nastąpi, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Ci pisemne zawiadomienie. Jeśli nie odpowiesz na takie zawiadomienie w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od jego otrzymania lub w innym terminie wymaganym przez prawo, możemy być zobowiązani do przekazania takich Aktywów Cyfrowych do odpowiedniej jurysdykcji jako nieodebranego mienia. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia z kwoty nieodebranych Aktywów Cyfrowych dozwolonej przez obowiązujące prawo opłaty za bezczynność lub innych opłat administracyjnych.
 13. ZAKAZANE UŻYTKOWANIE

  1. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, zgadzasz się na korzystanie z Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy (w tym z Polityką prywatności) oraz na niepodejmowanie żadnych działań niezgodnych z prawem, a także na wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas korzystania z naszych Usług. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, zgadzasz się, że nie będziesz:
   1. korzystać z naszych Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby ingerować, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z naszych usług lub mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub w jakikolwiek sposób ograniczyć funkcjonowanie naszych Usług;
   2. angażować się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby naruszać lub pomagać w naruszaniu jakiegokolwiek prawa, statutu, rozporządzenia lub regulacji, programów sankcji stosowanych w krajach, w których prowadzimy działalność lub operacje, lub która wiązałaby się z dochodami z jakiejkolwiek nielegalnej działalności; publikować, rozpowszechniać lub rozpowszechniać jakiekolwiek nielegalne materiały lub informacje;
   3. zakłócać innemu użytkownikowi dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich; zniesławiać, nadużywać, wymuszać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności, wizerunku i własności intelektualnej) innych użytkowników; podżegać, grozić, ułatwiać, promować lub zachęcać do nienawiści, nietolerancji rasowej lub aktów przemocy wobec innych; zbierać lub w inny sposób gromadzić informacje o innych użytkownikach z naszej Witryny internetowej;
   4. angażować się w jakiekolwiek działania, mające na celu oszukanie, zniesławienie lub spowodowanie w inny sposób jakichkolwiek szkód dla Paxful lub naszych użytkowników; dostarczać Paxful lub innemu użytkownikowi jakichkolwiek fałszywych, niedokładnych, wprowadzających w błąd lub mylących informacji w związku z naszymi Usługami lub w inny sposób przewidziany lub wymagany na mocy niniejszej Umowy;
   5. wprowadzać do Usług żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych szkodliwych materiałów; używać jakichkolwiek robotów, pająków, robotów indeksujących, robotów pozyskujących dane lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów, które nie są przez nas oferowane, aby uzyskiwać dostęp do naszych usług lub dokonywać ekstrakcji danych; próbować omijać jakiekolwiek stosowane przez nas techniki filtrowania treści lub próbować uzyskać dostęp do jakichkolwiek usług lub obszarów Usług, do których nie masz upoważnienia; umieszczać w dowolnym miejscu Platformy handlowej Paxful jakichkolwiek reklam lub promocji, które ułatwiałyby kupno lub sprzedaż Aktywów Cyfrowych poza Usługami Paxful;
   6. angażować się w transakcje dotyczące przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wizerunku lub prywatności lub jakiekolwiek inne prawa własności wynikające z przepisów prawa, lub innych licencjonowanych materiałów bez odpowiedniego upoważnienia właściciela praw; wykorzystywania własności intelektualnej, nazwy lub logotypu Paxful, w tym znaków towarowych lub usługowych Paxful, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub w sposób, który inaczej szkodzi Paxful lub marce Paxful; podejmować działań sugerujących niezgodnie z prawdą poparcie lub przynależność do Paxful; tworzyć jakichkolwiek aplikacji stron trzecich, które współdziałają z naszymi Usługami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; ani
   7. zachęcać lub nakłaniać strony trzecie do podejmowania jakichkolwiek czynności zabronionych na mocy postanowień niniejszego punktu 13.
 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, podlegającej warunkom niniejszej Umowy licencji na dostęp i korzystanie z Usług, Witryny internetowej oraz powiązanych treści, materiałów, informacji (zbiorczo „Treść”) wyłącznie w celach od czasu do czasu zatwierdzanych przez Paxful. Każde inne użytkowanie Witryny internetowej lub Treści jest jednoznacznie zabronione, a wszelkie inne prawa, tytuły i interesy związane z Usługami, Witryną internetową lub Treścią są wyłącznie własnością Paxful. Zobowiązujesz się nie kopiować, nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie udzielać licencji, nie odtwarzać kodu źródłowego, nie modyfikować, nie publikować, nie uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, nie tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden inny sposób nie wykorzystywać żadnej Treści, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Paxful. Nie możesz kopiować, naśladować ani wykorzystywać żadnych znaków towarowych firmy Paxful, zastrzeżonych znaków towarowych, logotypów ani żadnej jej własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody Paxful.
  2. Chociaż staramy się dostarczać w Witrynie Internetowej Paxful dokładnych i aktualnych informacji, nasza Witryna internetowa (w tym, bez ograniczeń, Treść) może nie zawsze być w pełni dokładna, kompletna lub aktualna i może również zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. W związku z dążeniem do stałego dostarczania jak najbardziej kompletnych i dokładnych informacji, informacje, w tym, bez ograniczeń, informacje dotyczące naszych zasad, produktów i Usług, mogą być od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. W związku z tym należy weryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem, a wszelkie decyzje oparte na informacjach zawartych w Witrynie internetowej Paxful podejmujesz na swoją wyłączną odpowiedzialność i nie ponosimy odpowiedzialności za takie decyzje. Informacje dostarczone przez strony trzecie mają charakter wyłącznie informacyjny i Paxful nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich dokładności. Linki do materiałów stron trzecich (w tym, bez ograniczeń, witryn internetowych) mogą być udostępniane grzecznościowo, ale nie są przez nas kontrolowane. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żaden aspekt informacji, treści lub Usług zawartych w jakichkolwiek materiałach stron trzecich lub w witrynach jakichkolwiek stron trzecich dostępnych w Witrynie internetowej Paxful lub połączonych z nią linkami.
 15. OPINIE I INFORMACJE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

  1. Paxful nieustannie stara się ulepszać swoje Usługi i Witrynę internetową. Jeśli masz pomysły lub sugestie dotyczące ulepszeń lub uzupełnień Usług Paxful lub Witryny internetowej, Paxful chce je poznać, ale wszystkie przesyłane informacje będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.
  2. W żadnym wypadku ujawnienie jakiegokolwiek pomysłu lub opinii ani jakichkolwiek powiązanych materiałów firmie Paxful lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych, jednostek dominujących lub jednostek powiązanych ani któremukolwiek z ich członków zarządu, członków kierownictwa, członków, akcjonariuszy, pracowników i agentów lub któremukolwiek z ich spadkobierców, następców prawnych, przedstawicieli i cesjonariuszy (przy czym każda z takich osób będzie dalej zwana „stroną Paxful”, a zbiorczo „stronami Paxful”) nie będzie podlegać obowiązkowi zachowania poufności ani nie będzie uzasadniać oczekiwania wynagrodzenia.
  3. Przesyłając Paxful lub którejkolwiek ze stron Paxful pomysł lub opinię lub jakiekolwiek powiązane materiały, które byłyby przedmiotem praw własności intelektualnej („Utwór”), udzielasz Paxful, w odniesieniu do przesłanego utworu niewyłącznej, wieczystej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na korzystanie z całej treści takich pomysłów i opinii do wszelkich celów. Ponadto zrzekasz się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Stanów Zjednoczonych, wszelkich autorskich praw osobistych, jakie mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do utworu, a także oświadczasz i zapewniasz taką stronę Paxful, że utwór jest Twoim całkowicie oryginalnym dziełem, że nikt inny nie ma żadnych praw do utworu oraz że wszystkie strony Paxful są zwolnione od jakichkolwiek opłat licencyjnych w razie wykorzystania Utworu i użycia powiązanych materiałów, jeśli się na to zdecydują, w zakresie dostarczonym lub zmodyfikowanym przez stronę Paxful, bez konieczności uzyskania zgody lub zezwolenia jakiejkolwiek strony trzeciej.
  4. Przyjmujesz ponadto, że Paxful może udzielać sublicencji dowolnej ze stron Paxful na korzystanie w jakikolwiek sposób z przekazanych przez Ciebie utworów i materiałów.
  5. Mamy prawo usunąć wszelkie wpisy, które możesz opublikować w witrynie internetowej, według własnego wyłącznego uznania oraz bez ostrzeżenia lub uzasadnienia.
 16. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

  Przed skontaktowaniem się z nami zalecamy odwiedzenie naszej strony Często zadawane pytania (FAQ). W przypadku, gdy strona FAQ nie zawiera poszukiwanych informacji, Paxful oferuje całodobową pomoc. Możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego widżetu pomocy technicznej, znajdującego się na stronie FAQ.

 17. SIŁA WYŻSZA

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub przerwę w świadczeniu usług, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek przyczyn lub warunków pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi z istotnych wahań rynkowych, wszelkich opóźnień lub niepowodzeń wynikających z działania siły wyższej, działań władz cywilnych lub wojskowych, działań terrorystycznych, zamieszek społecznych, wojny, strajku lub innego sporu pracowniczego, pożaru, przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub internetowych lub usług dostawcy sieci, awarii sprzętu i/lub oprogramowania, innej katastrofy lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które jest poza naszą kontrolą i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 18. CHARAKTER UMOWY

  1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a Paxful w odniesieniu do przedmiotu warunków niniejszej Umowy, a niniejsza Umowa unieważnia i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia i porozumienia pomiędzy Tobą a Paxful w odniesieniu do tego przedmiotu. Nie możesz scedować żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.