Gebruiksvoorwaarden Paxful Stablecoin

Ingangsdatum: 4 maart 2021

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. Door gebruik te maken van de Paxful Stablecoin-service gaat u akkoord met deze aanvullende "Gebruiksvoorwaarden van Paxful Stablecoin" en erkent en aanvaardt u dat u alle hierin opgenomen voorwaarden, die een aanvulling zijn op de Gebruiksvoorwaarden van Paxful Stablecoin (de "Overeenkomst"), zorgvuldig en grondig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Alle termen met een hoofdletter die hieronder worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst wordt voorgeschreven. Mocht er een conflict ontstaan tussen de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van Paxful Stablecoin tijdens of in verband met uw gebruik van de Paxful Stablecoin-service, zal deze laatste bepalend zijn.

Over Paxful Stablecoin

De Paxful Stablecoin-service is een aanbevelingsmechanisme dat u, een gekwalificeerde Paxful-gebruiker, in staat stelt een peer-to-peertransactie aan te gaan met een vooraf geselecteerde derde partij (de "Stablecoin-tegenpartij"), die door Paxful wordt gekozen, voor het omruilen van uw Bitcoin tegen een stabiel bedrag in USD, dat door de Stablecoin-tegenpartij wordt gehouden in uw voordeel. Met dit model kunt u met Paxful Stablecoin uw Bitcoin-positie verlaten naar de gekozen stablecoin.

Aanbevelingsmechanisme

De Paxful Stablecoin-service is een beperkt doelgericht aanbevelingsmechanisme dat beschikbaar is op het Paxful-platform. Wanneer u aangeeft dat u geïnteresseerd bent in een Paxful Stablecoin-transactie, zal Paxful u doorverwijzen naar de Stablecoin-tegenpartij om de transactie te voltooien. U moet dan de instructies volgen om de voorwaarden van uw bod aan de Stablecoin-tegenpartij door te geven. Als de Stablecoin-tegenpartij uw aanbiedingsvoorwaarden accepteert, wordt de transactie tussen u en de Stablecoin-tegenpartij verwerkt. Net als bij de standaardtransacties die op de marktplaats van Stablecoin worden uitgevoerd, heeft Paxful geen enkele betrokkenheid, controle, bevoegdheid, discretie of zeggenschap bij de transacties van Paxful Stablecoin die tussen u en de Stablecoin-tegenpartij worden uitgevoerd of geprobeerd. Paxful is niet verantwoordelijk voor de bewaring van stablecoins en zal geen enkele gebruiker van Paxful adviseren of opdragen om deze stablecoins te ontvangen.

De Stablecoin-tegenpartij kan haar eigen voorwaarden hebben voor de Paxful Stablecoin-dienstverleningstransacties, en de Paxful Stablecoin-dienst kan variëren in de wisselkoers, snelheid van de omwisseling en andere voorwaarden die door de Stablecoin-tegenpartij worden opgelegd (de "voorwaarden van de Stablecoin-tegenpartij"). Door een transactie aan te gaan met de Stablecoin-tegenpartij gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Stablecoin-tegenpartij. De voorwaarden van de Stablecoin-tegenpartij zijn geldig in alle gevallen, behalve wanneer ze in strijd zijn met de Overeenkomst, deze Paxful Stablecoin-gebruiksvoorwaarden, onwettig zijn, onredelijk of anderszins moeilijk na te leven (zoals bepaald naar eigen en absolute discretie van Paxful), of als u en de Stablecoin-tegenpartij ermee instemmen de voorwaarden van de Stablecoin-tegenpartij te wijzigen. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE VOORWAARDEN VAN DE STABLECOIN-TEGENPARTIJ ZORGVULDIG TE LEZEN EN DEZE NAUWKEURIG NA TE LEVEN. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DE STABLECOIN-TEGENPARTIJ NIET VOLGT, KAN UW TRANSACTIE WORDEN GEWEIGERD. GA NOOIT EEN PAXFUL STABLECOIN-SERVICETRANSACTIE AAN TENZIJ U ALLE GENOEMDE VOORWAARDEN HEEFT GEVOLGD. ALS U ZICH NIET AAN DE VOORWAARDEN HOUDT, IS HET MOGELIJK DAT PAXFUL U NIET KAN HELPEN BIJ EEN GESCHILPROCEDURE VOOR DE TERUGVORDERING VAN UW GELD.

Vergoedingen

Paxful is altijd transparant over zijn vergoedingen. Eventuele vergoedingen zijn van toepassing op uw gebruik van de Paxful-service. Voor meer informatie en updates over de omwisselingsvergoedingen, verwijzen wij u naar ons Hulpcentrum.

In aanmerking komende accounts en beperkte rechtsgebieden

De Paxful stablecoin-service is alleen beschikbaar gesteld aan gebruikers die in aanmerking komen voor de service. Om in aanmerking te komen voor de Paxful stablecoin-service, moet u uw account verifiëren en ten minste $1,00 aan Bitcoin in uw Paxful-wallet hebben, plus een eventueel extra bedrag aan Bitcoin dat nodig is om eventuele bijbehorende kosten te dekken. Paxful behoudt zich het recht voor om de Paxful stablecoin-service te verbieden of te wijzigen voor elke Paxful gebruiker, en de stablecoin-tegenpartij kan elke transactie met elke Paxful-gebruiker weigeren. Als aanvulling op de beperkte rechtsgebieden zoals uiteengezet in paragraaf 2.7 van onze Gebruiksvoorwaarden, is de Paxful Stablecoin-service niet beschikbaar voor gebruikers die woonachtig zijn in de staat Texas.

GEEN GARANTIE, BEPERKING OF AANSPRAKELIJKHEID & RISICO-VERONDERSTELLING

DE PAXFULSTABLECOIN -DIENSTEN WORDEN “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN, NIET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR. ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASBARE WETGEVING VRIJWAART PAXFUL SPECIFIEK GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN/OF NIET-INBREUK. PAXFUL DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GARANTIES DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE, ELK DEEL VAN DE DIENSTEN OF DE MATERIALEN HIERIN OMVAT VOORTDUREND, ONVERSTOORD, SNEL OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. PAXFUL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERSTORING OF VERLIEZEN VAN EEN GEBRUIKER. U ERKENT EN STEMT HIERMEE IN DAT U NIET STEUNT OP EEN ANDERE VERKLARING OF AFSPRAAK, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE ERKENT EN AANVAARDT U HIERBIJ DE VERSCHILLENDE RISICO’S INHERENT AAN HET GEBRUIK VAN DIGITALE VALUTA, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HARDWAREFALEN, SOFTWAREPROBLEMEN, PROBLEMEN MET DE INTERNETVERBINDING, SCHADELIJKE SOFTWARE, VERSTORING DOOR DERDE PARTIJEN DIE LEIDT TOT VERLIES OF GEBREK VAN TOEGANG TOT UW ACCOUNT OF WALLET EN ANDERE GEBRUIKERSGEGEVENS, FALEN VAN DE SERVER OF VERLIES VAN GEGEVENS; U AANVAARDT DAT PAXFUL NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR COMMUNICATIEPROBLEMEN, VERSTORINGEN, FOUTEN, VERTEKENINGEN OF VERTRAGINGEN DIE U KUNT ERVAREN TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT HOE ZE VEROORZAAKT WORDEN.

PAXFUL, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS OF ANDERE RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS, CONSULTANTS OF VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN (A) VOOR EEN BEDRAG GROTER DAN DE WAARDE VAN DE TOTALE KOSTEN DIE U BETAALD HEEFT VOOR DE DIENST DIE ONDERHEVIG IS AAN DE OORZAAK VAN HANDELING IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOOR HET OPTREDEN VAN HET VERLIES OF (B) VOOR VERLOREN WINST, VERLIES VAN WAARDE OF BEDRIJFSKANSEN, EEN VERLIES, SCHADE, CORRUPTIE OF INBREUK OP GEGEVENS OF EEN ANDER ONMEETBAAR EIGENDOM OF EEN SPECIALE, ACCIDENTELE, INDIRECTE, ONMEETBARE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DAT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZIJDS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET GEAUTORISEERD OF NIET-GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN PAXFUL GEADVISEERD WERD OVER OF WIST OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN OVEREENGEKOMEN OF ANDERE OPLOSSING VAN HET ESSENTIËLE DOEL, MET UITZONDERING VAN FINALE JURIDISCHE BEPALING DAT ZULKE SCHADE HET GEVOLG WAS VAN GROVE NALATIGHEID, FRAUDE, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF INTENTIONELE SCHENDING VAN DE WET VAN OF DOOR PAXFUL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN OF BEPERKING OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP U.