Paxfuls tjenestevilkår for stablecoins

Ikrafttredelsesdato: 4. mars 2021

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE. Ved å bruke Paxfuls stablecoin-tjeneste, godtar du å være bundet av disse supplerende «Paxfuls tjenestevilkår for stablecoins» og du erkjenner og godtar at du har lest nøye og grundig, forstått og akseptert alle vilkårene og betingelsene i dette, som kommer i tillegg til Paxfuls vilkår for bruk («Avtalen»). Eventuelle begreper spesifisert i store bokstaver, men som ikke definert nedenfor, har betydningen som er foreskrevet i avtalen. Skulle det oppstå konflikt mellom avtalen og Paxfuls tjenestevilkår for stablecoins under eller relatert til din bruk av Paxfuls stablecoin-tjeneste, skal sistnevnte råde.

Om Paxfuls stablecoin

Paxfuls stablecoin-tjeneste er en henvisningsmekanisme som lar deg, en kvalifiserende Paxful-bruker, inngå en bruker-til-bruker-transaksjon med et forhåndsvalgt tredjepartsselskap («Stablecoin-motpart»), valgt av Paxful, for utveksling av Bitcoin for en tilsvarende mengde stablecoins i USD som skal holdes av stablecoin-motparten til din fordel. Gjennom denne modellen lar Paxfuls stablecoin deg avslutte bitcoin-posisjonen din i den valgte stablecoinen.

Henvisningsmekanisme

Paxfuls stablecoin-tjenesten er en henvisningsmekanisme med begrenset formål som er tilgjengelig på Paxful-plattformen. Ved å vise din interesse i å utføre en Paxful-stablecoin-transaksjon, vil Paxful henvise deg til stablecoin-motparten for å fullbyrde transaksjonen. Du må deretter følge de oppgitte instruksjonene for å sende inn tilbudsvilkårene til stablecoin-motparten. Skulle stablecoin-motparten godta tilbudsvilkårene dine, vil transaksjonen bli fullbyrdet mellom deg og stablecoin-motparten. Som med standardtransaksjonene som utføres på markedsplassen, vil Paxful ikke ha noen involvering, kontroll, makt, skjønn eller myndighet i Paxful-stablecoin-transaksjonene som er inngått eller forsøkt inngått mellom deg og stablecoin-motparten. Paxful skal verken bevare stablecoins, eller gi råd eller instruere noen Paxful-bruker om å skaffe seg slike stablecoins.

Stablecoin-motparten kan ha sine egne vilkår og betingelser for Paxfuls stablecoin-tjenestetransaksjoner, og Paxfuls stablecoin-tjeneste kan variere i valutakurs, kurshastighet og andre vilkår og betingelser som er pålagt av stablecoin-motparten («Vilkårene for stablecoin-motparten»). Ved å inngå en transaksjon med stablecoin-motparten, godtar du å være bundet av vilkårene til stablecoin-motparten. Stablecoin-motpartens vilkår er gyldige i alle tilfeller unntatt når de motsier eller bryter avtalen, vilkårene for bruk for Paxful-stablecoinen er ulovlige, urimelige eller på annen måte vanskelige å overholde (som fastsatt i Paxfuls eget skjønn), eller hvis du og stablecoin-motparten samtykker til å endre stablecoin-motpartens vilkår. DET ER DITT ANSVAR Å LESE VILKÅRENE TIL STABILECOIN-MOTPARTEN NØYE OG FØLGE DEM NØYAKTIG. HVIS DU IKKE FØLGER VILKÅRENE TIL STABLECOIN-MOTPARTEN, KAN TRANSAKSJONEN BLI AVSLÅTT. GÅ ALDRI INN I EN PAXFUL-STABLECOIN-TJENESTETRANSAKSJON MED MINDRE DU HAR FULGT ALLE OPPFØRTE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE FØLGER VILKÅRENE, KAN DET HENDE AT PAXFUL IKKE VIL VÆRE I STAND TIL Å HJELPE DEG I EN TVISTEPROSESS FOR Å GJENOPPRETTE MIDLENE DINE.

Gebyrer

Paxful vil alltid være åpen om gebyrene sine. Eventuelle gebyrer vil gjelde for din bruk av Paxfuls tjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon og oppdateringer om kurtasjegebyrer, kan du besøke vårt hjelpesenter.

Kvalifiserte kontoer og begrensede jurisdiksjoner

Paxfuls stablecoin-tjeneste er kun gjort tilgjengelig for de brukerne som kvalifiserer seg for tjenesten. For å kvalifisere deg for bruk av Paxfuls stablecoin-tjeneste, må du verifisere kontoen din og ha minst $ 1 (USD) verdt av bitcoin i Paxful-lommeboken din, pluss eventuelle ekstra mengder bitcoin som kreves for å dekke eventuelle tilknyttede gebyrer. Paxful forbeholder seg retten til å forby eller endre stablecoin-tjenesten for enhver Paxful-bruker, og stablecoin-motparten kan avvise enhver transaksjon med enhver Paxful-bruker. I tillegg til de begrensede jurisdiksjonene som er utledet i seksjon 2.7 angående våre tjenestevilkår, er Paxfuls stablecoin-tjeneste ikke tilgjengelig for brukere i delstaten Texas.

INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRENSNING ELLER RISIKOANTAKELSE

PAXFULS STABLECOIN-TJENESTENE LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, ENTEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER PAXFUL SEG SPESIFIKT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG/ELLER IKKE-KRENKELSE. PAXFUL GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET, NOEN DEL AV TJENESTENE ELLER NOEN AV MATERIALET I DETTE VIL VÆRE KONTINUERLIG, UAVBRUTT, TIDSNOK ELLER FEILFRI. PAXFUL ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL I TREDJEPARTSPROGRAMVARE ELLER -TEKNOLOGIER, EVENTUELLE FORSTYRRELSER ELLER TAP SOM EN BRUKER KAN UTSETTES FOR. DU ERKJENNER HERVED OG GODTAR AT DU IKKE HAR STOLT PÅ NOEN ANNEN UTTALELSE ELLER FORSTÅELSE, ENTEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, MED HENSYN TIL DIN BRUK OG TILGANG TIL TJENESTENE OG NETTSTEDET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ANERKJENNER OG AKSEPTERER DU HERVED DE ULIKE RISIKOENE SOM LIGGER TIL GRUNN FOR Å BRUKE DIGITAL VALUTA, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL REGULATORISK RISIKO, MASKINVAREFEIL, PROGRAMVAREPROBLEMER, FEIL I INTERNETTILKOBLING, SKADELIG PROGRAMVARE, TREDJEPARTSFORSTYRRELSER SOM FØRER TIL TAP ELLER MANGEL PÅ TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER LOMMEBOKEN DIN OG ANDRE BRUKERDATA, SERVERFEIL ELLER TAP AV DATA. DU GODTAR OG ERKJENNER AT PAXFUL IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR KOMMUNIKASJONSFEIL, FORSTYRRELSER, FEIL, FORVRENGNINGER ELLER FORSINKELSER DU KAN OPPLEVE NÅR DU BRUKER TJENESTENE, UAVHENGIG AV HVORDAN DE ER FORÅRSAKET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL PAXFUL, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG TJENESTELEVERANDØRER, ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ANSATTE, RÅDGIVERE, KONSULENTER ELLER REPRESENTANTER, VÆRE ANSVARLIGE (A) FOR NOE SOM HELST BELØP SOM ER STØRRE ENN VERDIEN AV TOTALE GEBYRER BETALT AV DEG FOR TJENESTEN SOM ER GJENSTAND FOR SØKSMÅLSÅRSAKEN I DE TOLV (12) MÅNEDENE FØR TAPET SOM OPPSTÅR, ELLER (B) FOR TAPT FORTJENESTE , FORMINSKING I VERDI ELLER FORRETNINGSMULIGHET, TAP, SKADE, KORRUPSJON ELLER BRUDD PÅ DATA ELLER ANNEN IMMATERIELL EIENDOM ELLER NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, IMMATERIELLE ELLER FØLGESKADER, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED AUTORISERT ELLER UAUTORISERT BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, ELLER DENNE AVTALEN, SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR PAXFUL HAR BLITT INFORMERT OM ELLER VISSTE ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SKADER, OG TIL TROSS FOR SVIKT I ET AVTALT ELLER ANNET RETTSMIDDEL AV SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER EN ENDELIG RETTSLIG BESLUTNING OM AT SLIKE SKADER VAR ET RESULTAT AV PAXFULS GROVE UAKTSOMHET, SVINDEL, FORSETTLIG FORSØMMELSE ELLER FORSETTLIG BRUDD PÅ LOVEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.