Terma Perkhidmatan Stablecoin Paxful

Tarikh kuat kuasa: 4 Mac, 2021

SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. Dengan menggunakan perkhidmatan Paxful Stablecoin, anda bersetuju untuk terikat dengan "Terma Perkhidmatan Paxful Stablecoin" tambahan ini dan anda mengakui dan bersetuju bahawa anda telah membaca dengan teliti dan menyeluruh, memahami dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam ini, yang merupakan tambahan kepada Terma Perkhidmatan Paxful ("Perjanjian"). Mana-mana istilah yang berhuruf besar yang digunakan tetapi tidak ditakrifkan di bawah mempunyai makna yang dinyatakan dalam Perjanjian. Sekiranya timbul sebarang percanggahan antara Perjanjian dan Terma Perkhidmatan semasa atau berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan Paxful Stablecoin oleh anda, Terma Perkhidmatan akan diutamakan.

Tentang Paxful Stablecoin

Perkhidmatan Paxful Stablecoin ialah mekanisme rujukan yang membolehkan anda, pengguna Paxful yang layak, untuk memasuki transaksi P2P dengan syarikat pihak ketiga yang diprapilih ("Pihak Sejawat"), dipilih oleh Paxful, untuk pertukaran Bitcoin anda untuk jumlah stablecoins yang setara, untuk dipegang oleh Pihak Sejawat Stablecoin untuk faedah anda. Melalui model ini, Paxful Stablecoin membolehkan anda untuk keluar dari kedudukan Bitocin ke stablecoin yang terpilih.

Mekanisme Rujukan

Perkhidmatan Paxful Stablecoin ialah perkhidmatan mekanisme rujukan bertujuan terhad yang tersedia di platform Paxful. Setelah menyatakan minat anda untuk melaksanakan transaksi Paxful Stablecoin, Paxful akan merujuk anda kepada Rakan Sejawat Stablecoin untuk penyempurnaan urusniaga. Anda mesti mengikuti arahan yang disediakan untuk menghantar terma tawaran anda, transaksi akan disempurnakan antara anda dan Pihak Sejawat Stablecoin. Seperti mana transaksi standard dilaksanakan di marketplace, Paxful tiada penglibatan, kawalan, kuasa, budi bicara atau kebenaran dalam transaksi yang dilaksanakan atau cubaan transaksi antara anda dan Pihak Sejawat Stablecoin. Paxful tidak akan melindungi stablecoins mahupun memberi nasihat atau arahkan mana-mana pengguna Paxful untuk memperoleh stablecoins itu.

Pihak Sejawat Stablecoin boleh mempunyai terma dan syarat tersendiri untuk transaksi perkhidmatan Paxful Stablecoin, dan perkhidmatan Paxful Stablecoin boleh berubah dari segi kadar pertukaran, kelajuan pertukaran dan terma dan syarat lain yang dikenakan oleh Pihak Sejawat Stablecoin ("Terma Pihak Sejawat Stablecoin"). Dengan memasuki transaksi dengan Pihak Sejawat Stablecoin anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Pihak Sejawat Stablecoin. Terma Pihak Sejawat Stablecoin adalah sah dalam semua keadaan melain ia bercanggah atau melanggar Perjanjian, Terma Perkhidmatan Paxful Stablecoins ini, melanggar undang-undang, adalah tidak munasabah atau dengan cara lain sukar untuk dipatuhi (sebagaimana ditentukan oleh budi bicara Paxful), atau jika anda dan Pihak Sejawat Stablecoin bersetuju untuk mengubah Terma Pihak Sejawat Stablecoin. IA ADALAH TANGGUNGJAWAB ANDA UNTUK MEMBACA TERMA PIHAK SEJAWAT STABLEOIN DAN MEMATUHINYA DENGAN TEPAT. JIKA ANDA TIDAK MENEPATI TERMA PIHAK SEWJAWAT STABLECOIN, TRANSAKSI ANDA BOLEH DITOLAK. JANGAN SESEKALI MEMASUKI TRANSAKSI PERKHIDMATAN PAXFUL STABLECOIN MELAINKAN ANDA TELAH MENGIKUTI SEMUA TERMA DAN SYARAT YANG DISENARAIKAN. SEKIRANYA ANDA GAGAL MENEPATI TERMA DAN SYARAT TERSEBUT, PAXFUL MUNGKIN TIDAK DAPAT MEMBANTU ANDA DALAM PROSES PERTIKAIAN UNTUK MENDAPATKAN SEMULA WANG ANDA.

Yuran

Paxful sentiasa telus tentang yuran kami. Sebarang yuran akan dikenakan kepada penggunaa perkhidmatan Paxful. Untuk maklumat lanjut dan kemas kini tentang yuran pertukaran, sila rujuk kepada Pusat Bantuan kami.

Akaun Berkelayakan dan Bidang Kuasa Terhad

Perkhidmatan Paxful Stablecoin telah disediakan hanya kepada mereka yang memenuhi syarat untuk perkhidmatan. Untuk layak menggunakan perkhidmatan Paxful Stablecoin, anda mesti mengesahkan akaun anda dan mempunyai sekurang-kurangnya Bitcoin bernilai USD$1.00 dalam dompet Paxful anda, begitu juga jumlah tambahan Bitcoin yang diperlukan untuk membayar yuran yang berkenaan. Paxful berhak untuk melarang atau mengubah perkhidmatan Paxful Stablecoin untuk mana-mana pengguna Paxful, dan Pihak Sejawat Stablecoin boleh menolak sebarang transaksi dengan mana-mana pengguna Paxful. Selain Bidang Kuasa Terhad seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2.7 Terms Perkhidmatan kami, perkhidmatan Paxful Stablecoin tidak tersedia kepada pengguna yang menetap di Negeri Texas.

TIADA WARANTI, PEMBATASAN LIABILITI & ANDAIAN RISIKO

PERKHIDMATAN PAXFUL STABLECOIN DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG JAMINAN, PERWAKILAN ATAU WARANTI, SAMA ADA SECARA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKENAAN, PAXFUL SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT KE ATAS HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU TIADA PELANGGARAN. PAXFUL TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI BAHAWA AKSES KE LAMAN WEB, ATAU MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN ATAU MANA-MANA BAHAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, ADALAH BERTERUSAN, TIDAK DIGANGGU, TEPAT PADA MASA ATAU BEBAS RALAT. PAXFUL TIDAK BERTANGGUNGAN UNTUK SEBARANG KEGAGALAN PERISIAN ATAU TEKNOLOGI PIHAK KETIGA, APA-APA GANGGUAN ATAU SEBARANG KERUGIAN YANG MUNGKIN DIALAMI OLEH PENGGUNA. ANDA DENGAN INI MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK BERGANTUNG PADA MANA-MANA KENYATAAN ATAU PEMAHAMAN, SAMA ADA SECARA BERTULIS ATAU LISA, BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN DAN AKSES PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB OLEH ANDA. TANPA MEMBATASKAN APA-APA YANG DISEBUT DI ATAS, ANDA MENGAKUI DAN MENERIMA PELBAGAI RISIKO YANG TERLIBAT DENGAN PENGGUNAAN MATA WANG DIGITAL TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA RISIKO KAWAL SELIA, KEGAGALAN PERKAKASAN, MASALAH PERISIAN, KEGAGALAN SAMBUNGAN INTERNET, PERISIAN HASAD, GANGGUAN PIHAK KETIGA YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN ATAU KEKURANGAN AKSES KE AKAUN ATAU DOMPET ANDA DAN DATA PENGGUNA YANG LAIN, KEGAGALAN PELAYAN ATAU KEHILANGAN DATA. ANDA MENERIMA DAN MENGAKUI BAHAWA PAXFUL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEGAGALAN KOMUNIKASI, GANGGUAN, RALAT, PUTAR BELIT ATAU KELEWATAN YANG MUNGKIN ANDA ALAMI SEMASA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, WALAU BAGAIMANA PUN SEBABNYA.

DALAM APA PUN KEADAAN, PAXFUL, AHLI GABUNGAN DAN PENYEDIA PERKHIDMATANNYA, ATAU MANA-MANA PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, PEKERJA, PENASIHAT, PERUNDING ATAU WAKILNYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNGAN (A) UNTUK APA-APA JUMLAH YANG MELEBIHI NILAI YURAN KESELURUHAN YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PERKHIDMATAN YANG MENJADI PENYEBAB TINDAKAN DALAM MASA DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM KERUGIAN TIMBUL ATAU (B) UNTUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGURANGAN DALAM NILAI ATAU PELUANG PERNIAGAAN, SEBARANG KERUGIAN, KEROSAKAN, KORUPSI ATAU PELANGGARAN DATA ATAU MANA-MANA HARTA TIDAK KETARA ATAU MANA-MANA GANTI RUGI KHAS, KECIL, TIDAK LANGSUNG, TIDAK KETARA ATAU BERBANGKIT, SAMA ADA ATAS DASAR KONTRAK ATAU TORT, KECUAIAN, LIABILITI TEGAS ATAU DENGAN CARA LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN TAPAK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBENARKAN ATAU TIDAK DIBENARKAN, ATAU PERJANJIAN INI, WALAUPUN WAKIL SAH PAXFUL TELAH DINASIHATKAN ATAU KETAHUI ATAU PATUT KETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN REMEDI KE ATAS TUJUAN PENTINGNYA, KECUALI SETAKAT MANA PENENTUAN KEHAKIMAN MUKTAMAT BAHAWA GANTI RUGI ADALAH AKIBAT KECUAIAN MELAMPAU, PENIPUAN, KELAKUAN SENGAJA ATAU PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG DISENGAJAKAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN GANTI RUGI KECIL ATAU BERBANGKIT, OLEH ITU PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.