TERMA PERKHIDMATAN Paxful Inc.

PERJANJIAN INI MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING BERKENAAN HAK DAN KEWAJIPAN ANDA, DAN JUGA SYARAT-SYARAT, HAD DAN PENGECUALIAN YANG MUNGKIN DIKENAKAN PADA ANDA. SILA BACA DENGAN TELITI.

Terma Perkhidmatan ini dan apa-apa pindaan dan pernyataan semula (“Perjanjian”) membentuk perjanjian sah yang merangkumi peruntukan perkhidmatan daripada Paxful kepada anda, termasuk penawaran pasaran untuk membolehkan pembeli dan penjual "Aset Digital" (istilah sedemikian untuk difahami secara luas merangkumi mata wang digital seperti Bitcoin, Tether dan lain-lain yang disokong oleh dompet Paxful) untuk terlibat dalam transaksi dengan satu sama lain (“Marketplace”), menawarkan perkhidmatan dompet digital yang dihoskan, memegang dan melepaskan Aset Digital seperti yang diarahkan setelah penyelesaian pembelian Aset Digital dan mana-mana perkhidmatan lain yang dihuraikan dalam Perjanjian ini (secara kolektif “Perkhidmatan” yang disediakan oleh Paxful, Inc. dan semua ahli gabungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Paxful USA, Inc.(secara kolektif, “Paxful” atau “kami” atau “kita” atau “syarikat”) kepada anda sebagai seorang individu to (juga dirujuk sebagai “pengguna” atau “anda”). Paxful.com dan Perkhidmatan yang berkaitan dengannya adalah dimiliki dan dioperasikan oleh Paxful. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan ditadbir oleh Perjanjian ini, bersama dengan Dasar Privasi kami, Dasar Kuki, dan Persetujuan Tandatangan Elektronik (E-Sign).

TERMA-TERMA INI MENGHENDAKI PENGGUNAAN TIMBANG TARA UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN DAN BUKAN PERBICARAAN JURI ATAU TINDAKAN KELAS.

Pendaftaran anda untuk menggunakan akaun menerusi paxful.com, atau mana-mana laman web API atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, termasuk URL yang dioperasikan oleh Paxful (secara kolektif “Laman Web Paxful” atau “Laman Web”), menandakan bahawa anda telah membaca dengan teliti dan sepenuhnya, memahami dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini termasuk Dasar Privasi kami, Dasar Kuki, dan Persetujuan Tandatangan Elektronik.

NILAI ASET DIGITAL BOLEH NAIK ATAU TURUN DAN TERDAPAT RISIKO KETARA UNTUK KEHILANGAN WANG SEMASA MEMBELI, MENJUAL, MEMEGANG ATAU MELABUR DALAM ASET DIGITAL. ANDA HARUS PERTIMBANGKAN DENGAN TELITI SAMA ADA PERDAGANGAN ATAU PEMEGANGAN ASET DIGITAL ADALAH SESUAI UNTUK ANDA MEMANDANGKAN KEADAAN KEWANGAN ANDA.

Perihal dan Perkhidmatan Paxful

Paxful ialah pasaran P2P terkemuka untuk memudahkan pembelian dan penjualan Aset Digital dengan penjual yang menerima lebih daripada 300 kaedah bayaran ditukarkan untuk Aset Digital mereka. Kaedah pembayaran dirundingkan dan ditukar atas dasar P2P antara pembeli di Marketplace (“Pembeli”) dan penjual di Marketplace (“Penjual”). Pengguna akan kami bersetuju mengenai kaedah pembayaran untuk digunakan bagi menyelesaikan satu transaksi dan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungan kerana menggunakan kaedah pembayaran sedemikian dengan cara yang menepati undang-undang.

Paxful juga menawarkan perkhidmatan dompet digital yang dihoskan menerusi penyedia dompet aset digital terkemuka di dunia. Pangkalan pengguna global kami dapat menyiarkan tawaran untuk beli atau jual Aset Digital dalam pelbagai kaedah yang mudah. Pencipta tawaran bertanggungjawab untuk menyenaraikan terma transaksi, termasuk kaedah pembayaran yang diterima oleh Penjual. Setelah tawaran dipilih oleh pengguna Paxful yang lain, Aset Digital Penjual akan dikunci sebagai sebahagian daripada prosedur transaksi kami (dirujuk sebagai "Eskrow Paxful") sehingga semua syarat-syarat yang perlu untuk menyempurnakan transaksi telah dipenuhi. Jualan adalah selesai dan Aset Digital dibuka kunci dan dilepaskan kepada Pembeli oleh Penjual apabila Pembeli telah menyelesaikan terma transaksi dan bayaran telah disahkan dan diterima oleh Penjual. PAXFUL TIDAK BERTINDAK SEBAGAI PEMPROSES BAYARAN. SEMUA LIABILITI UNTUK MENGHANTAR DAN MENERIMA BAYARAN DAN MENGESAHKAN KESAHAN TRANSAKSI ADALAH ANTARA PEMBELI DAN PENJUAL. Aset Digital yang dikunci oleh kami akan dilepaskan semula kepada Penjual jika Pembeli membatalkan transaksi. Penjual tidak boleh membatalkan transaksi pada bila-bila masa. Penjual hanya mempunyai pilihan untuk membuka kunci Aset Digital dan melepaskannya kepada Pembeli. Ini adalah demi perlindungan keselamatan Pembeli. Sekiranya Penjual perlu membatalkan transaksi disebabkan Pembeli tidak mengikuti terma transaksi, mereka mesti memulakan pertikaian dan menyediakan sebab untuk berbuat demikian seperti yang diterangkan lebih lanjut dala Bahagian 8 Perjanjian ini. Transaksi di Laman Web kami dilaksanakan antara Pembeli dan Penjual. Oleh itu, Paxful bukan merupakan pihak kepada mana-mana transaksi.

Perkhidmatan dompet mata wang digital yang dihoskan oleh Paxful ialah kaedah yang selamat untuk menyimpan, menghantar dan menerima mata wang digital. Paxful tidak menyimpan atau menjaga mana-mana Aset Digital. Aset Digital sentiasa disimpan di rangkaian atau blockchain masing-masing. Semua transaksi mata wang digital berlaku dalam rangkaian mata wang digital, bukan di Paxful. Tidak ada jaminan bahawa transaksi akan diproses di rangkaian mata wang digital tersebut. Paxful berhak untuk menolak untuk memproses mana-mana transaksi jika dikehendaki oleh undang-undang atau kami anggap transaksi tersebut melanggar terma dan syarat dalam Perjanjian ini. Anda dengan ini menerima dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kegiatan yang berlaku di bawah dompet anda dan menerima segala risiko mana-mana akses yang dibenarkan atau tidak dibenarkan ke dompet anda, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

 1. UMUM

  1. Kami berhak untuk meminda, mengubah, menukar atau menyemak semula Perjanjian ini pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis terlebih dahulu. Apa-apa perubahan sedemikian berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan berkuat kuasa apabila disiarkan di Laman Web Paxful dan bukan secara retroaktif. Jika anda telah memberikan kami alamat e-mel, kami juga mungkin memaklumkan anda melalui e-mel bahawa Perjanjian telah dipinda. Sekiranya anda tidak bersetuju kepada terma-terma Perjanjian yang dipinda, satu-satunya remedi eksklusif anda ialah untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan dengan serta-merta dan tutup akaun anda.
  2. Ia adalah tanggungjawab anda untuk membaca Perjanjian dengan teliti dan menyemak Perjanjian ini secara berkala seperti yang disiarkan di Laman Web Paxful. Penggunaan berterusan Perkhidmatan oleh anda menandakan penerimaan anda untuk terikat oleh Perjanjian yang sah pada masa itu.
  3. Kegagalan atau kelewatan oleh Paxful dalam melaksanakan atau melaksanakan secara separa mana-mana peruntukan Perjanjian tidak boleh dianggap sebagai penepian mana-mana hak atau remedi kami.
 2. AKAUN & PENDAFTARAN

  1. Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda perlu mendaftar untuk akaun menerusi Laman Web kami. Semasa proses pendaftaran, kami akan meminta anda untuk mengesahkan maklumat tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, alamat dan maklumat peribadi yang lain untuk mengesahkan identiti anda. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengenggan untuk mengekalkan sebuah akaun untuk anda. Anda dengan ini menerima dan mengakui bahawa anda: (a) berumur dewasa di kawasan berkenaan untuk bersetuju kepada Perjanjian ini; dan (b) tidak pernah sebelum ini digantung atau dikeluarkan daripada menggunakan Perkhidmatan kami.
  2. Dengan menggunakan akaun anda, anda bersetuju dan mewakili bahawa anda akan menggunakan Perkhidmatan kami untuk diri sendiri dan anda tidak boleh menggunakan akaun anda untuk bertindak sebagai perantara atau broker untuk mana-mana pihak ketiga, orang atau entiti.Melainkan dibenarkan secara nyata oleh Paxful, anda hanya dibenarkan mempunyai satu akaun dan tidak dibenarkan untuk menjual, meminjam, berkongsi atau dengan cara lain menyediakan akaun anda atau apa-apa butiran yang perlu untuk mengakses akaun anda kepada orang atau entiti selain diri anda.Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungan untuk mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi ke atas mana0mana dan semua nama pengguna, alamat e-mel, kata laluan, kod pengesahan dua faktor dan apa-apa kod lain atau kelayakan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Akaun anda tidak boleh mengandungi maklumat yang mengelirukan atau menipu. Mencipta maklumat palsu untuk akaun anda, memalsukan negara asal atau menyediakan dokumen pengesahan berasaskan penipuan adalah dilarang sama sekali.
  3. Semasa pendaftaran akaun anda, anda bersetuju untuk memberikan kepada kami maklumat yang kami minta bagi tujuan pengesahan identiti dan pengesanan pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, fraud atau apa-apa jenayah kewangan lain dan membenarkan kami untuk menyimpan rekod maklumat tersebut. Anda perlu melengkapkan prosedur pengesahan tertentu sebelum anda dibenarkan untuk mengguna Perkhidmatan, yang mana prosedur tersebut boleh diubah suai disebabkan maklumat yang dikumpul tentang anda secara berterusan. Maklumat yang kami minta mungkin mengandungi maklumat peribadi tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, tarikh lahir, nombor keselamatan sosial, nombor pengenalan pembayar cukai dan dokumen pengenalan keluaran pihak kerajaan. Dengan menyediakan kami maklumat ini atau mana-mana maklumat lain yang mungkin diperlukan, anda mengesahkan bahawa segala maklumat adalah benar, tepat dan tidak mengelirukan. Anda bersetuju untuk memaklumkan kami dengan segera tentang sebarang perubahan kepada maklumat yang anda berikan. ANDA MENGIZINKAN KAMI UNTUK MEMBUAT PERTANYAAN, SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI PIHAK KETIGA, YANG KAMI ANGGAP PERLU UNTUK MENGESAHKAN IDENTITI ANDA ATAU MELINDUNGI ANDA DAN/ATAU KAMI DARIPADA FRAUD ATAU JENAYAH KEWANGAN LAIN, DAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN YANG KAMI ANGGAP PERLU BERDASARKAN KEPUTUSAN PERTANYAAN BERIKUT. APABILA KAMI MENJALANKAN PERTANYAAN INI, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA MAKLUMAT PERIBADI ANDA MUNGKIN DIDEDAHKAN KEPADA AGENSI RUJUKAN KREDIT DAN PENCEGAHAN FRAUD ATAU JENAYAH KEWANGAN DAN AGENSI INI BOLEH MEMBERI RESPONS KEPADA PERTANYAAN KAMI SEPENUHNYA.
  4. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan bagi pihak entiti yang sah misalnya entiti korporat, dan juga mewakili dan memberi jaminan bahawa: (i) entiti sah tersebut diaturkan dan wujud secara sah di bawah undang-undang berkenaan di bidang kuasa organisasinya; dan (ii) anda telah dibenarkan oleh entiti sah tersebut untuk bertindak bagi pihaknya. Akaun disahkan korporat adalah khusus kepada entiti sah itu dan hanya boleh digunakan oleh individu yang mendaftarnya. Akaun Korporat tidak boleh dikongsi dengan atau digunakan oleh individu atau entiti lain. Akaun Korporat yang telah disahkan diberikan pengecualian terhad berikut:

   • Akaun korporat yang telah diluluskan boleh mempunyai beberapa akaun pengguna aktif pada satu masa, dengan syarat kesemuanya adalah akaun disahkan syarikat dan dioperasikan oleh pekerja yang ditugaskan daripada syarikat itu yang senelum ini dimaklumkan kepada dan diluluskan oleh Paxful mengikut budi bicara mutlaknya;
   • Akaun korporat hanya boleh mempunyai satu tawaran aktif untuk satu transaksi spesifik pada satu masa dan tidak dibenarkan untuk mempunyai berbilang tawaran untuk satu transaksi spesifik daripada akuan korporat mereka yang lain.
  5. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencipta kata laluan yang kukuh dan mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi untuk mana-mana dan semua ID, kata laluan, petua, nombor pengenalan diri (PIN), kunci API atau apa-aoa kod lain yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami. Sebarang kehilangan atau pendedahan maklumat yang disebutkan dan/atau maklumat peribadi anda boleh menyebabkan akses yang tidak dibenarkan ke akaun anda oleh pihak ketiga dan kehilangan atau kecurian mana-mana Aset Digital dan/atau dana yang dikaitkan dengan akaun anda, termasuk kaedah pembayaran anda yang dipautkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan alamat e-mel anda, nombor telefon dan maklumat hubungan lain dikemas kini dalam profil akaun anda untuk menerima sebarang notis dan amaran yang kami mungkin hantar kepada anda. Anda tidak boleh membenarkan akses jarak jauh atau berkongsi skrin komputer anda dengan orang lain semasa anda dilog masuk ke akaun anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami disebabkan pendedahan kelayakan log masuk akaun yang tidak disebabkan oleh Paxful dan/atau kegagalan anda untuk mengikuti atau bertinda terhadap mana-mana notis atau amaran yang mungkin kami hantar kepada anda.
  6. Untuk menggunakan Perkhidmatan kami anda mungkin perlu memenuhi beberapa kewajipan undang-undang di negara dan/atau negeri tempat tinggal anda. Dengan menerima terma-terma ini dalam Perjanjian ini, anda mengesahkan bahawa anda telah menyemak undang-undang dan peraturan tempatan anda dan anda sedar tentang, dan memenuhi, apa-apa dan semua kewajipan tersebut. Disebabkan larangan undang-undang atau peraturanm kami tidak menawarkan penggunaan Perkhidmatan kami di kawasan tertentu. Dengan menerima terma-terma dalam Perjanjian ini, anda mengesahkan bahawa anda bukan pemastautin atau ditadbir oleh undang-undang dan peraturan kawasan itu.
  7. Kami mungkin tidak menyediakan semua Perkhidmatan di semua pasaran dan bidang kuasa dan boleh mengehadkan atau melarang penggunaan semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan dari bidang kuasa tertentu (“Bidang Kuasa Terhad”). Pada masa ini, Bidang Kuasa Terhad merangkumi bidang kuasa yang dikenal pasti dalam “LSenarai Negara Terlarang” kami,dan Negeri Washington dan New York. Selain itu, Perkhidmatan tidak boleh didapati berkenaan mata wang digital, Tether (USDT), kepada pengguna yang menetap di Negeri Texas. Anda tidak boleh membuat percubaan untuk menggunakan Perkhidmatan kami jika anda berada di mana-mana Bidang Kuasa Terhad tersebut. Anda tidak boleh membuat percubaan untuk mengelakkan sekatan yang dikenakan melalui Perkhidmatan, misalnya menyembunyikan alamat IP anda atau menyerahkan maklumat yang tidak tepat mengenai lokasi anda.
 3. BIDANG KUASA, TIMBANG TARA & KEBOLEHASINGAN

  1. Perjanjian ini dan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut Negeri Delaware, tanpa mengira prinsip-prinsip konflik undang-undang.
  2. Timbang Tara. Anda dan Paxful bersetuju bahawa apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan, hendaklah pada akhirnya diselesaikan dalam timbang tara yang mengikut, atas dasar individu, menurut peraturan timbang tara pertikaian berkaitan konsumer (boleh diakses di https://www.adr.org/rules). Tertakluk kepada keperluan bidang kuasa berkenaan, penuntut pengguna (individu yang mana transaksi mereka bertujuan untuk penggunaan persendirian, keluarga atau isi rumah) boleh pilih untuk mengemukakan tuntutan mereka di mahkamah tuntutan kecil tempatan mereka berbanding melalui timbang tara selagi perkara mereka kekal di mahkamah tuntutan kecil dan diteruskan hanya atas dasar individu (bukan kelas atau bukan berwakil).

   PENEPIAN TINDAKAN KELAS: SETAKAT MANA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUA TUNTUTAN HANYA AKAN DIKEMUKAKAN ATAS DASAR INDIVIDU, DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA KELAS YANG DIDAKWA, TINDAKAN KOLEKTIF ATAU PROSIDING BERWAKIL (SECARA KOLEKTIF "PENEPIAN TINDAKAN KELAS"). PENIMBANG TARA TIDAK BOLEH MENGGABUNGKAN LEBIH DARIPADA SATU TUNTUTAN SEORANG INDIVIDU ATAU TERLIBAT DALAM MANA-MANA TIMBANG TARA KELAS. ANDA MENGAKUI BAHAWA, PERSETUJUAN ANDA KEPADA TERMA-TERMA INI, ANDA DAN PAXFUL SETIAP SATU MENGETEPIKAN HAK UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS TERHADAP PAXFUL.

   Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, dikenakan sepenuhnya kepada timbang tara. Timbang tara akan dijalankan oleh seorang penimbang tara neutral dan hendaklah diadakan di Negeri Delaware, atau mana-mana lokasi yang dipersetujui bersama, dalam bahasa Inggeris. Penimbang tara boleh menganugerahkan apa-apa relief yang boleh dianugerahkan oleh mahkamah bidang kuasa kompeten, termasuk yurang peguam apabila dibenarkan oleh undang-undang, dan keputusan timbang tara boleh dimasukkan sebagai penghakiman dan dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah undang-undang. Atas permintaan anda, pembicaraan boleh dijalankan bersemuka atau melalui telefon dan penimbang tara boleh menyediakan penyerahan dan penentuan permohonan pada arahan (motion on brief), tanpa pembicaraan lisan. Pihak yang menang dalam mana-mana tindakan atau prosiding untuk menguatkuasakan Perjanjian ini hendaklah berhak menerima kos dan yuran peguam.

   Sekiranya penimbang tara atau pentadbir timbang tara mengenakan yuran pemfailan atau kos tadbir yang lain kepada anda, kami akan membayar balik kepada anda, atas permintaan, setakat mana yuran atau kos tersebut melebihi bayaran yang anda harus bayar sekiranya anda membawa pertikaian ke mahkamah. Kami juga akan membayar yuran atau kos tambahan jika dikehendaki oleh peraturan pentadbir timbang tara atau undang-undang yang berkenaan. Selain daripada yang disebutkan di atas, setiap pihak bertanggungjawab untuk sebarang yuran atau kos lain, misalnya yuran peguam yang mungkin dikenakan kepada pihak tersebut.

  3. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini diisytiharkan oleh mana-mana penimbang tara atua mahkamah Amerika Syarikat sebagai tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagian, kesahan atau kebolehlaksanaan bahagian-bahagian lain dalam terma dan syarat ini tidak akan terjejas. Mana-mana tajuk yang terkandung dalam Perjanjian ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan peruntukan dalam Perjanjian ini yang boleh dikuatkuasakan.
 4. DASAR PRIVASI & KESELAMATAN

  1. Kami berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi anda. Namun begitu, kami tidak dapat menjaminkan keselamatan mana-mana data yang anda dedahkan dalam talian. Anda menerima risiko keselamatan yang wujud daripada pemberian maklumat dan berurusan dalam talian melalui Internet dan tidak akan membuat kami bertanggungjawab untuk sebarang pelanggara keselamatan melainkan ini adalah disebabkan oleh kecuaian kami sendiri.
  2. Sila lihat pernyataan privasi rasmi kami: https://paxful.com/privacy.
 5. TIADA WARANTI, PEMBATASAN LIABILITI & ANDAIAN RISIKO

  1. PERKHIDMATAN DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG JAMINAN, PERWAKILAN ATAU WARANTI, SAMA ADA SECARA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKENAAN, PAXFUL SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT KE ATAS HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU TIADA PELANGGARAN. PAXFUL TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI BAHAWA AKSES KE LAMAN WEB, ATAU MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN ATAU MANA-MANA BAHAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, ADALAH BERTERUSAN, TIDAK DIGANGGU, TEPAT PADA MASA ATAU BEBAS RALAT. PAXFUL TIDAK BERTANGGUNGAN UNTUK APA-APA GANGGUAN ATAU KERUGIAN YANG MUNGKIN DIALAMI OLEH PENGGUNA. ANDA DENGAN INI MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK BERGANTUNG PADA MANA-MANA KENYATAAN ATAU PEMAHAMAN, SAMA ADA SECARA BERTULIS ATAU LISA, BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN DAN AKSES PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB OLEH ANDA. TANPA MEMBATASKAN APA-APA YANG DISEBUT DI ATAS, ANDA MENGAKUI DAN MENERIMA PELBAGAI RISIKO YANG TERLIBAT DENGAN PENGGUNAAN MATA WANG DIGITAL TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEGAGALAN PERKAKASAN, MASALAH PERISIAN, KEGAGALAN SAMBUNGAN INTERNET, PERISIAN HASAD, GANGGUAN PIHAK KETIGA YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN ATAU KEKURANGAN AKSES KE AKAUN ATAU DOMPET ANDA DAN DATA PENGGUNA YANG LAIN, KEGAGALAN PELAYAN ATAU KEHILANGAN DATA. ANDA MENERIMA DAN MENGAKUI BAHAWA PAXFUL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEGAGALAN KOMUNIKASI, GANGGUAN, RALAT, PUTAR BELIT ATAU KELEWATAN YANG MUNGKIN ANDA ALAMI SEMASA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, WALAU APA PUN SEBABNYA.
  2. DALAM APA PUN KEADAAN, PAXFUL, AHLI GABUNGAN DAN PENYEDIA PERKHIDMATANNYA, ATAU MANA-MANA PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, PEKERJA, PENASIHAT, PERUNDING ATAU WAKILNYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNGAN (A) UNTUK APA-APA JUMLAH YANG MELEBIHI NILAI YURAN KESELURUHAN YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PERKHIDMATAN YANG MENJADI PENYEBAB TINDAKAN DALAM MASA DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM KERUGIAN TIMBUL ATAU (B) UNTUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGURANGAN DALAM NILAI ATAU PELUANG PERNIAGAAN, SEBARANG KERUGIAN, KEROSAKAN, KORUPSI ATAU PELANGGARAN DATA ATAU MANA-MANA HARTA TIDAK KETARA ATAU MANA-MANA GANTI RUGI KHAS, KECIL, TIDAK LANGSUNG, TIDAK KETARA ATAU BERBANGKIT, SAMA ADA ATAS DASAR KONTRAK ATAU TORT, KECUAIAN, LIABILITI TEGAS ATAU DENGAN CARA LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN TAPAK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBENARKAN ATAU TIDAK DIBENARKAN, ATAU PERJANJIAN INI, WALAUPUN WAKIL SAH PAXFUL TELAH DINASIHATKAN ATAU KETAHUI ATAU PATUT KETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN REMEDI KE ATAS TUJUAN PENTINGNYA, KECUALI SETAKAT MANA PENENTUAN KEHAKIMAN MUKTAMAT BAHAWA GANTI RUGI ADALAH AKIBAT KECUAIAN MELAMPAU, PENIPUAN, KELAKUAN SENGAJA ATAU PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG DISENGAJAKAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN GANTI RUGI KECIL ATAU BERBANGKIT, OLEH ITU PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.
  3. Kami tidak memiliki atau mengawal protokol perisian yang mendasari pengendalian Aset Digital. Secara umum, protokol yang mendasari adalah sumber terbuka, dan sesiapa sahaja boleh mengguna, menyalin, mengubah suai dan mengedarnya. Kami tidak bertanggungjawab untuk pengendalian protokol pendasar dan kami tidak dapat menjaminkan kefungsian atau keselamatan operasi rangkaian. Secara khususnya, protokol pendasar mungkin tertakluk kepada perubahan dalam peraturan pengendalian (termasuk “forks”). Sebarang perubahan meterial sedemikian boleh mempengaruhi secara material ketersediaan, nilai, kefungsian dan/atau nama mata wang digital tersebut. Paxful tidak mengawal pemasaan dan ciri-ciri perubahan operasi material ini. Ia adalah tanggungjawab anda untuk mengetahui perubahan operasi akan datang dan anda mesti mempertimbangkan dengan teliti maklumat yang tersedia secara umum dan maklumat yang mungkin disediakan oleh Paxful semasa menetukan sama ada untuk terus menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya berlaku perubahan operasi sedemikian, Paxful berhak untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi keselamatan dan operasi selamat platform mereka, termasuk penggantungan operasi sementara untuk mata wang digital yang terlibat, dan langkah-langkah lain yang diperlukan. Paxful akan menggunakan usaha munasabah untuk menyediakan notis tentang tindak balasnya terhadap apa-apa perubahan operasi; tetapi, perubahan tersebut adalah di luar kawalan kami dan mungkin berlaku tanpa notis kepada Paxful. Tindak balas kami kepada mana-mana perubahan operasi material adalah tertakluk kepada budi bicara kami dan termasuk keputusan untuk tidak menyokong mana-mana cabang baharu atau tindakan lain. Anda mengakui dan menerima risiko perubahan operasi kepada protokol Aset Digital dan bersetuju bahawa Paxful tidak bertanggungjawab untuk perubahan operasi tersebut dan tidak bertanggungan untuk sebarang kehilangan nilai yang mungkin anda alami akibat daripada perubahan dalam peraturan operasi. Anda mengakui dan menerima bahawa Paxful mempunyai budi bicara tunggal untuk menetukan tindak balasnya terhadap apa-apa perubahan operasi dan kami tidak bertanggungjawab untuk membantu anda dengan mata wang atau protokol yang tidak disokong.
  4. Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, anda mungkin melihat kandungan atau menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk hiperpautan ke laman web dan perkhidmatan pihak ketiga pihak tersebut (“ kandungan pihak ketiga”). Kami tidak menyokong, menerima atau mengawal mana-mana kandungan pihak ketiga dan tidak mempunyai atau liabiliti dengan apa cara sekali pun untuk kandungan pihak ketiga sedemikian. Tambahan pula, urusan atau surat menyurat anda dengan pihak ketiga sedemikian adalah antara anda dan pihak ketiga sahaja. Kami tidak bertanggunjawab atau bertanggungan untuk sebarang jenis kerugian atau ganti rugi akibat daripada urusan tersebut dan anda faham bahawa penggunaan kandungan pihak ketiga oleh anda dan interaksi anda dengan pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri.
  5. Untuk mengelakkan keraguan, Paxful tidak menyediakan nasihat pelabura, cukai atau undang-undang. Paxful tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Bursa dan Sekuriti A.S dan tidak menawarkan nasihat perkhidmatan sekuriti atau pelaburan. Semua transaksi menerusi Marketplace kami dijalankan atas dasar peer-to-peer antara Penjual dan Pembeli dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana pelaburan, strategi pelaburan atau transaksi yang berkaitan adalah sesuai untuk anda berdasarkan matlamat pelaburan peribadi anda, keadaan kewangan dan toleransi risiko. Anda harus berunding dengan pakar undang-undang atau cukai anda berkenaan situasi spesifik anda. Dari masa ke masa, kami mungkin menyediakan maklumat pendidikan tentang platform dan produk kami, bagi membantu pengguna dalam pembelajaran lebih lanjut tentang Perkhidmatan kami. Maklumat mungkin merangkumi, tetapi tidak terhad kepada siaran blog, artikel, pautan ke kandungan pihak ketiga, suapan berita, tutorial dan video. Maklumat yang disebdiakan di Laman Web atau mana-mana laman pihak ketiga tidak merupakan nasihat pelaburan, nasihat perdagangan atau apa-apa jenis nasihat lain, dan anda tidak boleh memperlakukan mana-mana kandungan Laman Web seperti itu. Sebelum membuat keputusan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana Aset Digital, anda harus melakukan usaha wajar sendiri dan rujuk kepada penasihat kewangan anda sebelum membuat apa-apa keputusan pelaburan. Paxful tidak akan bertanggungjawab untuk keputusan yang anda buat untuk membeli, menjual atau memegang Aset Digital berdasarkan maklumat yang disediakan oleh Paxful.
  6. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungan untuk sebarang perubahan harga Aset Digital. Sekiranya berlaku gangguan pasaran atau peristiwa Force Majeure (seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 17), kami boleh lakukan satu atau lebih daripada berikut: (a) menggantung akses kepada Perkhidmatan; atau (b) mencegah anda daripada menyelesaikan sebarang tindakan menerusi Perkhidmatan. Kami tidak akan bertanggungan untuk apa-apa kerugian yang anda alami akibat daripada tindakan sedemikian. Berikutan peristiwa seperti itu, apabila Perkhidmatan bersambung, anda mengakui bahawa kadar pasaran semasa mungkin berbeza secara ketara daripada kadar yang tersedia sebelum berlakunya peristiwa itu.
  7. Kami tidak membuat sebarang waranti bahawa Laman Web, atau pelayan yang menyediakannya, adalah bebas daripada virus atau ralat, bahawa kandungannya adalah tepat, yang ia tidak akan mengalami gangguan, atau bahawa kecacatan akan dibetulkan. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungan kepada anda untuk apa-apa jenis kerugian, daripada tindakan yang diambil atau diambil dengan bergantung pada bahan, atau maklumat yang terkandung dalam Laman Web.
 6. MELEPASKAN PAXFUL & INDEMINITI

  1. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih daripada pengguna Perkhidmatan kami, anda melepaskan Paxful, ahli gabungan dan penyedia perkhidmatannya, dan setiap satu daripada pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil masing-masing, daripada apa-apa dan semua tuntutan, permintaan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) daripada setiap jenis dan sifat yang timbul daripada atau berhubung dengan pertikaian itu. Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi dan melindungi Paxful, ahli gabungannya dan setiap satu daripada pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil masing-masing daripada apa-apa tuntutan atau permintaan (termasuk yuran peguam dan apa-apa denda, yuran atau penalti yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia) yang timbul daripada atau berhubung dengan pelanggaran Perjanjian ini oleh anda atau pelanggara mana-mana undang-undang, aturan atau peraturan, atau hak mana-mana pihak ketiga oleh anda.
 7. TRANSAKSI DI PASARAN (MARKETPLACE) PAXFUL

  Laman Web membenarkan pengguna untuk mencari tawaran untuk membeli atau menjual Aset Digital.

  Apabila pengguna memulakan transaksi untuk pembelian atau penjual Aset Digital, transaksi disempurnakan menurut Perjanjian ini dan terma-terma tambahan, jika berkenaan, yang dinyatakan oleh pengguna atau pihak sejawat pengguna. Panduan langkah demi langkah tentang pembelian dan penjualan Aset Digital di Paxful Marketplace boleh dijumpai di https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Terma umum berikut terpakai pada setiap transaksi yang dinyatakan di bawah:

  1. Membeli Aset Digital dengan meminta tawaran.

   Semasa membeli Aset Digital di Paxful Marketplace:

   1. Tiada yuran untuk Eskrow Paxful sebagai sebahagian daripada transaksi yang perlu dibayar oleh Pembeli di Marketplace kami.
   2. Tawaran daripada pihak sejawat Paxful mempunyai terma dan syarat tersendiri dan setiap tawaran adalah berbeza dari segi kadar pertukaran, kelajuan pertukaran dan terma dan syarat lain yang dikenakan oleh Penjual. Dengan menerima tawaran Penjual anda bersetuju supaya terikat dengan terma dan syarat tawaran tersebut. Terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penjual adalah sah dalam semua keadaan melainkan ia bercanggah atau melanggar Perjanjian ini, menyalahi undang-undang, tidak munasabah atau dengan cara lain sukar untuk dipatuhi (seperti yang ditentukan mengikut budi bicara Paxful), atau jika kedua-dua pengguna transaksi bersetuju untuk mengubah terma dan syarat tawaran tersebut. ANDA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBACA TERMA DAN SYARAT PENJUAL DAN MENGIKUTINYA DENGAN TEPAT. JIKA ANDA TIDAK MENEPATI TERMA DAN SYARAT TAWARAN, BAYARAN ANDA TIDAK AKAN DITERIMA. JANGAN SESEKALI MEMBUAT BAYARAN MELAINKAN ANDA TELAH MENGIKUTI SEMUA TERMA DAN SYARAT YANG DISENARAIKAN DALAM TAWARAN. JIKA ANDA MENYERAHKAN BAYARAN TANPA MENGIKUTI TERMA DAN SYARAT, PAXFUL TIDAK DAPAT MEMBANTU ANDA DALAM PROSES PERTIKAIAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI BAYARAN ANDA.
   3. Pengesahan bayaran dan penyediaan arahan untuk melepaskan Aset Digital daripada Eskrow Paxful adalah kewajipan tunggal Penjual dan bukan Paxful. Jika Penjual tidak melepaskan Aset Digital kepada anda setelah penyelesaian betul terma dan syarat Penjual, laporkan dengan segera isu ini melalui butang pertikaian yang disediakan dalam ciri sembang transaksi tersebut. Khidmat sokongan Paxful akan menyemak dan menyelesaikan pertikaian tersebut. Proses penyelesaian pertikaian ini dihuraikan dengan lebih lanjut di bawah dalam "Bahagian 8 - Pertikaian Transaksi Melalui Proses Penyelesaian Pertikaian Paxful". Sekiranya anda tidak mengikuti proses penyelesaian pertikaian ini, Paxful tidak dapat membantu anda dalam hal ini.
  2. Menjual Aset Digital

   Semasa menjual Aset Digital di Paxful Marketplace:

   1. Penjual mesti mengesahkan dan memproses bayaran dalam tempoh masa yang munasabah, dan dalam tempoh masa yang ditetentukan dalam terma tawaran. Apabila Pembeli menyerahkan bayaran kepada anda menurut terma tawaran, ia adalah kewajipan dan tanggungjawab tunggal anda untuk mengesahkan dan memproses bayaran dengan segera dan kemudian membuka kunci Aset Digiral daripada Eskrow Paxful dan melepaskannya kepada Pembeli. Jika anda tidak mengikuti arahan tawaran, anda mungkin tidak berhak untuk pengembalian Aset Digital anda yang dikunci.
   2. Sebagai Penjual anda menerima semua risiko dan liabiliti untuk apa-apa pelanggaran Perjanjian ini yang berlaku menerusi jualan Aset Digital. Semua cukai yang perlu dibayar adalah tanggungjawab anda. Paxful mengenakan yuran kepada anda sebagai Penjual Aset Digital kerana penguncian Aset Digital dalam Eksrow Paxful tertakluk kepada jualan. Melainkan ditentukan sebaliknya mengikut budi bicara Paxful, Paxful tidak akan membayar balik apa-apa kerugian kepada Penjual sama ada disebabkan pelanggaran Perjanjian ini, fraud atau dengan cara lain dan yuran kami tidak akan dikembalikan di bawah apa jua keadaan.
   3. Sebarang bayaran yang diterima harus diproses dan disahkan sepenuhnya sebagaima diterima oleh anda sebelum membuka kunci Aset Digital daripada Eskrow Paxful. Paxful tidak bertanggungjawab untuk kerugian anda jika anda membuka kunci Aset Digital secara pramatang sebelum bayaran disahkan dan diterima dengan betul oleh anda. Anda mesti prihatin dan responsif kepada Pembeli. Anda harus menyahaktifkan mana-mana tawaran yang tidak aktif.
   4. Sebarang pengiklanan tentang laman web anda sendiri di mana-mana bahagian Paxful Marketplace (seperti biografi anda, terma tawaran atau sembang transaksi) yang dapat memudahkan pembelian atau penjual Aset Digital di luar Perkhidmatan Paxful adalah dilarang sama sekali. Dalam keadaan terhad, anda dibenarkan berkongsi laman web anda yang dicipta hanya untuk Pembeli untuk menerima bayaran demi menyelesaikan transaksi (misalnya pemprosesan kad debit/kredit pihak ketiga yang dipercayai) dalam arahan transaksi; dengan syarat penggunaan laman web luaran seperti itu dinyatakan dengan jelas dalam terma tawaran dan laman web seperti itu tidak boleh mengandungi apa-apa iklan lain atau maklumat hubungan anda.
  3. Pematuhan

   1. Paxful dan Perkhidmatan tidak bergabung atau berkaitan dengan, mahupun disokong atau ditaja oleh mana-mana pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana pengeluar kad hadiah. Tanda dagang, jenama dan pengecam lain yang ditetntukan adalah hak milik empunya. Paxful dan Perkhidmatannya tidak disokong, ditaja, dikaitkan atau digabungkan dengan apa cara sekalipun oleh atau dengan empunya itu.
   2. Paxful tidak merupakan vendor kad hadiah berlesen atau pengedar sah mana-mana pengeluar kad hadiah. Apa-apa kad hadiah yang anda terima secara langsung daripada pengguna menggunakan Paxful Marketplace adalah tertakluk kepada terma dan syarat peniaga pihak ketiga yang mana ia boleh ditebus (“Pengeluar”). Paxful tidak bertanggungjawab untuk tindakan atau kegagalan bertindak mana-mana Pengeluar, atau apa-apa yuran, tarikah luput, penalti atau terma dan syarat yang dikaitkan dengan kad hadiah Pengeluar yang diterima menggunakan Paxful Marketplace. Dengan menerima kad hadiah daripada pengguna, anda mengakui bahawa anda telah membaca terma dan syarat kad hadiah, dan menyatakan kepada Paxful bahawa anda layak menggunakan kad hadiah tersebut menurut terma dan syarat Pengeluar kad hadiah itu, atau di bawah undang-undang berkenaan.
   3. PEMBROKERAN ATAU PENJUALAN SEMULA KAD HADIAH ADALAH DILARANG SAMA SEKALI DI LAMAN WEB DAN MARKETPLACE KAMI. ANDA MESTILAH PEMILIK SAH KAD HADIAH TERSEBUT DAN MENGIKUT PERMINTAAN PAXFUL ANDA BERSETUJU UNTUK MENYEDIAKAN PAXFUL DENGAN BUKTI PEMILIKAN KAD HADIAH ANDA YANG SAH (CONTOHNYA RESIT). PAXFUL TIDAK MEMBUAT SEBARANG TUNTUTAN, PERWAKILAN ATAU JAMINAN BAHAWA MANA-MANA KAEDAH BAYARAN PIHAK KETIGA DI LAMAN WEB MEMBENARKAN TRANSAKSI MELALUI PERKHIDMATAN PAXFUL, ATAU BAHAWA MANA-MANA KAEDAH PEMBAYARAN PIHAK KETIGA DI LAMAN WEB KAMI MENYOKONG ATAU DISOKONG OLEH PERKHIDMATAN KAMI. ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAEDAH PEMBAYARAN PIHAK KETIGA SEDEMIKIAN DENGAN PAXFUL JIKA PIHAK KETIGA TERSEBUT TIDAK MEMBENARKANNYA.
   4. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN UNTUK BIDANG KUASA DI MANA TRANSAKSI ANDA BERLANGSUNG.
   5. Semua transaksi mesti berlangsung dalam Paxful. Membawa transaksi ke luar platform Paxful atau menukar butiran hubungan luaran adalah dilarang sama sekali.
  4. Had Pemindahan. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, mengenakan had atau sekatan ke atas saiz, jenis atau kaedah mana-mana transaksi pemindahan yang dicadangkan, contohnya had jumlah keseluruhan Aset Digital yang boleh disiarkan untuk dijual.
  5. Tiada Jaminan. Paxful tidak menjamin bahawa anda dapat menjual Aset Digital di Marketplace mereka. Tindakan membeli atau menjual Aset Digital menerusi Paxful Marketplace tidak memberi jaminan bahawa anda dapat membeli atau menjual Aset Digital menerusi Marketplace pada masa kemudian.
  6. Hubungan. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini bertujuan atau akan mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, agensi, perundingan atau peramanahan, anda dan Paxful berhubungan antara satu sama lain dan kontraktor bebas.
  7. Ketepatan Maklumat. Anda mewakili dan memberi waranti bahawa apa-apa maklumat yang anda sediakan menerusi Perkhidmatan adalah tepat dan lengkap. Anda menerima dan mengakui bahawa Paxful tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kesilapan atau peninggalan yang anda berhubungan dengan mana-mana transaksi yang dimulakan menerusi Perkhidmatan, contohnya jika anda salah menaip alamat Dompet atau dengan cara lain menyediakan maklumat yang salah. Kami menggalakkan anda untuk menyemak butiran transaksi anda dengan berhati-hati sebelum melengkapkannya melalui Perkhidmatan.
  8. Tiada Pembatalan atau Pengubahsuaian; Aktiviti Dompet. Setelah butiran transaksi telah diserahkan kepada rangkaian mata wang digital melalui Perkhidmatan, Paxful tidak boleh membantu anda dengan pembatalan atau dengan cara lain pengubahan transaksi anda. Paxful tidak mempunyai kawalan ke atas rangkaian mata wang digital dan tidak mempunyai keupayaan untuk memudahkan sebarang permintaan pembatalan atau pengubahsuaian. Paxful tidak menyimpan atau menahan apa-apa Aset Digital yang dikunci. Aset Digital sentiasa direkod di rangkaian atau blockchain masing-masing. Semua transaksi mata wang digital berlaku dalam rangkaian mata wang digital, bukan di Paxful. Tidak ada jaminan bahawa transaksi akan diproses di rangkaian mata wang digital tersebut. Paxful berhak untuk menolak untuk memproses mana-mana transaksi jika dikehendaki oleh undang-undang atau kami anggap transaksi tersebut melanggar terma dan syarat dalam Perjanjian ini. Anda dengan ini menerima dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kegiatan yang berlaku di bawah Dompet anda dan menerima segala risiko mana-mana akses yang dibenarkan atau tidak dibenarkan ke Dompet anda, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.
  9. Cukai. Anda bertanggungjawab untuk menentukan cukai, jika anda, yang dikenakan pada transaksi yang mana anda telah menyerahkan butiran transaksi menerusi Perkhidmatan, dan ia merupakan tanggungjawab anda untuk melapor dan membayar cukai yang betul kepada pihak berkuasa cukai. Anda bersetuju bahawa Paxful tidak bertanggungjawab untuk menentukan sama ada cukai dikenakan pada transaksi mata wang digital anda atau untuk pengumpulan, pelaporan, penahanan atau pembayaran apa-apa cukai yang timbul daripada mana-mana transaksi mata wang digital.
  10. Reputasi Pengguna. Apabila anda terlibat dalam Transaksi, kami membolehkan pengguna lain untuk memberikan maklumat balas interaksi mereka dengan anda. Kami juga membolehkan pengguna untuk memfailkan laporan jika pengguna percaya bahawa anda telah melanggar Perjanjian ini dengan apa cara sekalipun. Laporan ini adalah sulit, tetapi kami boleh menggunakannya berhubung dengan pertikaian seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 8.
  11. Sejarah Transaksi. Anda boleh melihat sejarah transaksi anda menerusi Akaun anda. Anda bersetuju bahawa kegagalan Perkhidmatan untuk menyediakan maklumat tersebut tidak akan menaruh prasangka atau membatalkan terma transaksi tersebut.
  12. Paxful Pay. Paxful telah membenarkan peniaga tertentu untuk menerima Paxful sebagai kaedah pembayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan dalam talian (“Peniaga Sah”). Anda boleh membayar Peniaga Sah dengan memilih pilihan “PaxfulPay” pada halaman daftar keluar atau sewaktu pembayaran. Paxful Pay akan menghalakan anda ke Marketplace kami untuk mengakses Aset Digital yang tersedia dalam akaun anda atau menghubungkan anda kepada Penjual. Jika anda membeli Aset Digital daripada Penjual untuk melengkapkan transaksi, terma-terma yang dinyatakan dalam Bahagian 7.1 daripada Perjanjian ini akan berkuat kuasa.
  13. Barangan Peniaga. Paxful tidak bertanggungjawab untuk sebarang barangan atau perkhidmatan yang mungkin anda beli daripada Peniaga Sah menggunakan akaun anda atau produk Paxful Pay. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan mana-mana Peniaga Sah, anda harus menyelesaikan pertikaian tersebut secara langsung dengan Peniaga Sah tersebut.
  14. Pemulangan, Bayaran Balik. Apabila anda membeli barangan atau perkhidmatan daripada pihak ketiga menggunakan Akaun anda, ia adalah muktamad. Kami tidak memproses bayaran balik atau pemulangan. Peniaga Sah boleh menawarkan bayaran bali, kredit kedai atau kad hadiah menigkut budi bicaranya dan menurut dasar mereka.
  15. Paxful mengenakan yuran untuk Perkhidmatan, yuran yang berkenaan akan dipaparkan sebelum anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan yang mana yuran akan dikenakan. Lihat “Yuran Paxful” untuk butiran lanjut. Yuran kami adalah tertakluk kepada perubahan dan Paxful berhak untuk melaraskan harga dan yuran pada bila-bila masa.
 8. MEMPERTIKAIKAN TRANSAKSI MELALUI PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN PAXFUL

  1. Mempertikaikan Transaksi. Dalam kebanyakan kes, cara paling mudah untuk menyelesaikan pertikaian adalah untuk Pembeli dan Penjual berkomunikasi, bekerjasama untuk mengetahui apa yang berlaku, dan mencapai penyelesaian yang dipersetujui. Apabila Pembeli dan Penjual tidak dapat mencapai penyelesaian yang dipersetujui, pasukan sokongan Paxful (“Sokongan Paxful”) boleh membantu. Salah satu pihak boleh memulakan proses pertikaian (“transaksi yang dipertikaikan” atau “pertikaian”) berkenaan suatu transaksi. Pertikaian hanya boleh dimulakan pada transaksi yang bertanda dibayar penuh oleh Pembeli. Transaksi yang tidak ditanda sebagai dibayar penuh oleh Pembeli, dibatalkan oleh Pembeli, atau secara automatik dibatalkan kerana tamat tempoh jangka masa yang ditetapkan dalam tawaran, sudah dipertikaikan dan diselesaikan atau jika Penjual telah melepaskan Aset Digital kepada Pembeli secara umumnya tidak dapat dipertikaikan, dibuat asal atau diubah.
  2. Proses Penyelesaian Pertikaian. Berikut ialah langkah-langkah yang diambil oleh Sokongan Paxful sekiranya berlaku pertikaian.

   1. Permulaan

    Anda boleh memulakan pertikaian dengan melog masuk ke Akaun Paxful anda, membuka transaksi yang hendak dipertikaikan dan pilih butang "pertikai". Butang "pertikai" hanya akan muncul aktif jika transaksi telah ditanda sebagai dibayar penuh oleh Pembeli. Setelah memulakan pertikaian, anda akan memilih jenis pertikaian daripada pilihan yang diberikan dan huraikan isu yang menyebabkan pertikaian anda.

    Pilihan yang diberikan untuk menghuraikan pertikaian anda jika anda seorang Penjual adalah seperti berikut:

    • Coinlocker (iaitu Pembeli tidak responsif) – Pembeli telah menandakan transaksi sebagai dibayar penuh, tetapi tidak responsif dan tidak aktif.
    • Isu Pembayaran – Pembeli ialah aktif dan cuba membuat bayaran, tetapi terdapat masalah dengan bayaran itu.
    • Isu lain –pilihan terbuka di mana anda boleh menghuraikan isu yang menyebabkan pertikaian. Pembeli boleh melihat huraian anda.

    Pilihan yang diberikan untuk menghuraikan pertikaian anda jika anda seorang Pembeli adalah seperti berikut:

    • Vendor tidak responsif – anda telah bayar, tetapi Penjual tidak responsif dan tidak aktif.
    • Isu pembayaran – anda telah membuat bayaran, tetapi Penjual mendakwa terdapat masalah dengan bayaran dan enggan melepaskan Aset Digital.
    • Isu lain –pilihan terbuka di mana anda boleh menghuraikan isu yang menyebabkan pertikaian. Penjual boleh melihat huraian anda.
   2. Pemberitahuan

    Apabila pertikaian dibuat, Sokongan Paxful akan menyediakan pihak lain dengan pemberitahuan melalui e-mel dan menghantar mesej menerusi ciri sembang transaksi yang disediakan untuk Pembeli dan Penjual di Marketplace untuk memaklumkan mereka bahawa pertikaian telah dimulakan. Jika salah satu transaksi anda dipertikaikan, Sokongan Paxful akan memaklumkan anda transaksi mana yang dipertikaikan dan mengapa transaksi tersebut dipertikaikan.

   3. Respons

    Semak pertikaian itu dan sediakan Sokongan Paxful dengan penjelasan tentang peristiwa yang berlaku. Sertakan sebarang bukti untuk menyokong penjelasan anda, contohnya bukti bayaran, bukti pemilikan atau bukti bahawa anda sudah atau belum menerima bayaran.

   4. Semakan Paxful

    Transaksi yang dipertikaikan akan disiasat oleh Sokongan Paxful dan keputusan akan dibuat berdasarkan bukti yang disediakan oleh kedua-dua pihak. Sokongan Paxful menyelesaikan pertikaian dengan menilai pelbagai faktor seperti yang dihuraikan di bawah Bahagian 8.

  3. Semakan Pertikaian. Semasa semakan pertikaian, Sokongan Paxful mungkin memberi arahan yang perlu anda ikuti. Arahan yang diberikan kepada anda mungkin menghendaki anda menyediakan bukti tambahan, seperti pengesahan ID tambahan, bukti bayaran, sebarang bukti gambar, audio atau video, atau sebarang dokumen lain yang dianggap releban oleh Paxful dan mungkin menghendaki anda menyediakan bukti tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan untuk mengikuti arahan boleh menyebabkan pertikaian diselesaikan yang tidak memihak kepada anda. Sokongan Paxful biasanya akan memberikan notis keputusan melalui ciri sembang transaksi di Marketplace dalam masa 30 hari setelah menerima pertikaian, tetapi di bawah keadaan tertentu, ini mungkin mengambil masa lebih lama.
  4. Tidak Responsif. Apabila anda terlibat dalam transaksi, ia adalah penting supaya anda kekal aktif dan tersedia dari masa transaksi dimulakan hingga masa transaksi dilengkapkan, dibatalkan atau diselesaikan. Ini bermaksud anda bahawa anda mesti dapat membeirkan respons kepada permintaan oleh Sokongan Paxful dalam transaksi yang dipertikaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Sokongan Paxful atau anda boleh dianggap tidak responsif dan pertikaian boleh diselesaikan tanpa memihak kepada anda.
  5. Caj Balik. Satu pihak boleh menghadapi risiko tambahan bergantung pada kaedah bayaran yang digunakan untuk transaksi walaupun jika proses penyelesaian pertikaian Paxful memihak kepada pihak tersebut. Proses penyelesaian pertikaian yang ditetapkan dalam Perjanjian ini adalah berasingan daripada mana-mana remedi yang Pembeli atau Penjual mungkin ada menerusi kaedah bayaran yang digunakan berhubung dengan transaksi. Paxful tidak diwajibkan untuk memulakan atau mengendalikan caj balik dan tidak bertanggungan jika satu pihak membalikkan, caj balik atau dengan cara lain mempertikaikan transaksi melalui jalan yang tersedia kepada pihak itu menerusi kaedah bayaran yang digunakan dalam transaksi, termasuk selepas pertikaian ditutup.
  6. Penyelesaian Pertikaian. Transaksi yang dipertikaian biasanya diselesaikan dengan Sokongan Paxful memindahkan Aset Digital yang terlibat dalam pertikaian kepada Pembeli atau Penjual transaksi yang dipertikaikan setelah proses penyelesaian pertikaian telah selesai.

   Di bawah adalah beberapa situasi yang dipilih untuk memberi pandangan tentang cara Paxful mungkin menyelesaikan transaksi yang dipertikaikan. Ini bukan senarai yang lengkap. Penyelesaian mana-mana pertikaian akan dipengaruhi oleh fakta-fakta spesifik pertikaian tersebut dan bukti yang disediakan oleh pengguna.

   Sokongan Paxful boleh menyelesaikan pertikaian yang memihak kepada Pembeli apabila sekurang-kurangnya salah satu daripada kriteria berikut dipenuhi:

   • Pembeli telah membuat bayaran berdasarkan arahan awal yang diberikan oleh Penjual berkenaan tawaran transaksi dan Pembeli telah menyediakan bukti yang mencukupi bahawa bayaran telah dibuat menurut arahan ini. Ia merupakan pelanggaran Perjanjian ini jika Penjual enggan menyelesaikan transaksi setelah Pembeli memenuhi semua terma dan syarat Penjual yang disiarkan pada masa Pembeli menerima dan membayar untuk transaksi tersebut.
   • Penjual telah menjadi tidak responsif dan tidak menyediakan respons yang mencukupi dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Sokongan Paxful.
   • Bayaran dibuat kepada pihak ketiga kepada transaksi atau bayaran dibuat ke akaun bayaran yang tidak didaftarkan di bawah nama Penjual.

   Sokongan Paxful boleh menyelesaikan pertikaian yang memihak kepada Penjual apabila salah satu daripada kriteria berikut dipenuhi:

   • Pembeli tidak menyediakan bayaran, tidak menyediakan bayaran penuh atau tidak menyediakan bayaran berdasarkan arahan awal yang disediakan oleh Penjual berkenaan tawaran transaksi.
   • Bayaran yang dibuat oleh Pembeli telah ditahan, digantung, dibeku atau dihentikan oleh penyedia atau pemproses pembayaran. Ini termasuk situasi apabila Pembeli telah dikenakan caj balik atau mempertikaikan bayaran menerusi bank atau pengeluar kad bayarannya.
   • Pembeli telah menjadi tidak responsif dan tidak menyediakan respons yang mencukupi dalam tempoh masa yang diminta oleh Sokongan Paxful.
   • Bayaran dibuat oleh pihak ketiga kepada transaksi atau bayaran dibuat dari akaun bayaran yang tidak didaftarkan di bawah nama Pembeli.

   Jika Pembeli atau Penjual transaksi yang dipertikaikan menyediakan maklumat palsu atau dokumen palsu atau membuat tuntutan palsu atau dengan cara lain menggunakan taktik penipuan, pertikaian boleh diselesaikan tanpa memihak kepada pengguna tersebut dan akaun pengguna itu boleh digantung atau ditamatkan mengikut budi bicara Sokongan Paxful.

   Dalam keadaan tertentu apabila tiada mana-mana pihak memenuhi kriteria, atau dengan cara lain adalah tidak jelas atau tidak mungkin untuk menentukan pihak yang telah memenuhi kriteria penyelesaian pertikaian mengikut budi bicara Paxful, Paxful boleh membuat keputusan untuk menyelesaikan pertikaian dengan membahagikan Aset Digital berkenaan dengan pertikaian antara Pembeli dan Penjual secara sama rata atau tidak sama rata.

  7. Rayuan. Jika anda percaya Paxful telah menyelesaikan pertikaian dengan cara yang tidak selaras dengan Perjanjian ini, anda berhak untuk memohon rayuan. Untuk memohon rayuan, anda perlu segera memaklumkan kami secara bertulis dengan menghubungi sokongan pelanggan Paxful tidak lewat daripada 10 hari selepas notis keputusan Sokongan Paxful dihantar kepada anda dan menyediakan kami dengan butiran yang mencukupi dan bukti yang menyokong kes permohonan anda. Rayuan anda mesti menyatakan dengan khusus kenapa anda percaya Paxful telah menyelesaikan pertikaian secara salah mengikut terma Perjanjian ini dan menyediakan bukti keputusan salah berikut.

   Sila ingat bahawa sama ada semasa proses pertikaian atau pada umumnya pada bila-bila masa ketika menggunakan Perkhidmatan kami, anda berkewajipan untuk memastikan nada yang sopan dan menghormati pengguna lain dan Sokongan Pasukan. Lihat "Bahagian 13 - Penggunaan Yang Dilarang"

  8. Kemuktamadan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa keputusan Paxful mengenai pertikaian adalah muktamad, akhir dan mengikat seperti yang dihuraikan dalam Perjanjian ini. Paxful tidak mempunyai liabiliti kepada Pembeli atau Penjual berhubung dengan keputusannya.
 9. YURAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PAXFUL

  1. Mencipta Dompet adalah percuma. Paxful mengenakan yuran untuk Perkhidmatan, yuran yang berkenaan akan dipaparkan sebelum anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan yang dikenakan yuran. Lihat “Yuran Paxful” untuk maklumat lanjut. Yuran kami tertakluk kepada perubahan dan Paxful berhak untuk melaraskan harga dan yuran pada bila-bila masa.
 10. TIADA HAK UNTUK MEMBATALKAN YURAN PERKHIDMATAN ATAU PELOMBONG

  1. Jika anda menggunakan Perkhidmatan yang dikenakan caj, anda memulakan transaksi dengan yurang pelombong menerusi Perkhidmatan, anda tidak layak untuk bayaran balik atau pengembalian setelah anda sahkan bahawa anda ingin teruskan dengan Perkhidmatan atau transaksi tersebut.
 11. PENGHENTIAN PERKHIDMATAN

  1. Kami boleh, mengikut budi bicara kami dan tanpa kos kepada anda, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu dan pada bila-bila masa, mengubah suai atau menghentikan, secara sementara atau kekal, mana-mana bahagian Perkhidmatan kami.
 12. PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN PERKHIDMATAN & AKAUN; MENGEHADKAN AKSES KE DOMPET ANDA

  1. Kami boleh mengikut budi bicara kami, serta merta dan tanpa notis terlebih dahulu: (a) menggantung, menyekat atau menamatkan akses anda kepada mana-mana atau semua Perkhidmatan (termasuk mengehadkan akses ke Dompet anda), dan/atau (b) menyahaktifkan atau membatalkan akaun anda jika: (i) kami dikehendaki oleh undang-undang berkenaan, sepina yang sah pada nilai muka, perintah mahkamah atau perintah mengikat oleh pihak berkuasa kerajaan; (ii) kami secara munasabah mengesyaki anda telah atau mungkin bertindak melanggar Perjanjian ini; (iii) penggunaan akaun anda tertakluk kepada mana-mana litigasi, siasatan atau prosiding pihak kerajaan yang belum selesai dan/atau kami mendapati risiko ketidakpatuhan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi berkaitan dengan aktiviti akaun anda; (iv) rakan perkhidmatan kami tidak dapat menyokong penggunaan anda; (v) anda mengambil sebarang tindakan yang kami anggap tindakan mengelakkan kawalan dan prosedur kami atau (vi) kami rasa perlu untuk melindungi kami, pengguna kami, termasuk anda, atau pekerja kami daripada bahaya atau kerugian. Sekiranya kami menggunakan hak kami untuk mengehadkan atau mengenggan anda daripada mengakses Perkhidmatan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa akibat daripada penolakan kami untuk memberi anda akses ke Perkhidmatan, termasuk sebarang kelewatan, ganti rugi atau kesusahan yang mungkin anda hadapi kerana itu.
  2. Jika kami menggantung atau menutup akaun anda, menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda untuk sebarang sebab, atau mengehadkan akses anda ke Dompet anda, kami akan cuba menyediakan notis mengenai tindakan kami kepada anda melainkan perintah mahkamah atau proses undang-undang lain melarang kami daripada menyediakan notis tersebut kepada anda. ANDA MENGAKUI BAHAWA KEPUTUSAN KAMI UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TERTENTU, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA AKSES KEPADA, PENGGANTUNGAN ATAU PENUTUPAN AKAUN ATAU DOMPET ANDA, MUNGKIN BERDASARKAN KRITERIA SULIT YANG PENTING KEPADA PENGURUSAN RISIKO DAN PROTOKOL KESELAMATAN KAMI. ANDA BERSETUJU BAHAWA PAXFUL TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIPAN UNTUK MENDEDAHKAN BUTIRAN PENGURUSAN RISIKO DAN PROSEDUR KESELAMATANNYA KEPADA ANDA. Sekiranya kami menggantung akaun anda atau akses ke Dompet anda, kami akan mengalihkan penggantungan tersebut secepat mungkin setelah sebab-sebab penggantungan itu tidak wujud lagi, namun begitu kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memaklumkan anda tentang bila (jika ada) penggantungan tersebut akan dialihkan.
  3. Jika anda memegang Aset Digital dalam Dompet Paxful anda dan tiada aktiviti dalam akaun anda untuk tempoh tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan, kami mungkin dikehendaki melaporkan baki Aset Digital dalam akaun anda sebagai harta yang tidak dituntut menurut undang-undang harta yang ditinggalkan dan eskeat. Sekiranya ini berlaku, kami akan menggunakan usaha wajar untuk menyediakan notis bertulis kepada anda. Jika anda gagal memberi respons kepada sebarang notis sedemikian dalam masa tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan, atau dengan cara lain yang dikehendaki oleh undang-undang, kami mungkin dikehendaki menyampaikan Aset Digital tersebut kepada bidang kuasa berkenaan sebagai harta yang tidak dituntut. Kami berhak untuk menolak yuran dorma atau caj pentadbiran lain daripada Aset Digital yang tidak dituntut itu sebagaimana dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. PENGGUNAAN YANG DILARANG

  1. Semasa mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan menggunakan Perkhidmatan menurut terma dan syarat dalam Perjanjian ini (termasuk Dasar Privasi) dan tidak melakukan sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang, dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kelakuan anda semasa menggunakan Perkhidmatan kami. Tanpa mengehadkan sifat umum perkara yang disebutkan di atas, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:
   1. menggunakan Perkhidmatan kami dengan cara yang boleh menggangu, menggendalakan, menjejaskan secara negatif atau menghalang pengguna lain daripada menikmati sepenuhnya Perkhidmatan kami, atau yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan atau mengurangkan fungsi Perkhidmatan kami dengan apa cara sekalipun
   2. melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang mungkin melanggar atau membantu pelanggaran mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan, program sekatan yang dikenakan di negara-negara kami menjalankan perniagaan atau operasi, atau yang mungkin melibatkan hasil daripada mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang; menerbit, mengagihkan atau menyebarkan apa-apa bahan atau maklumat yang melanggar undang-undang.
   3. menggangu akses pengguna lain kepada atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan kami; memfitnah, menyalah guna, memeras ugut, menggangu, mengancam atau dengan cara lain melanggar hak undang-undang (seperti, tetapi tidak terhad kepada, hak privasi, publisiti, harta intelek) pengguna lain; menghasut, mengancam, memudahkan, mempromosi atau menggalakkan kebencian, intoleransi bangsa atau tindakan ganas lain terhadap orang lain; mengutip atau dengan cara lain mengumpul maklumat daripada Laman Web kami tentang pengguna lain;
   4. melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang bertujuan untuk menipu, memfitnah atau dengan cara lain menyebabkan kemudaratan kepada Paxful atau Pengguna kami atau menyediakan maklumat palsu, tidak tepat, menipu atau mengelirukan kepada Paxful atau pengguna lain berhubung dengan Perkhidmatan kami atau dengan cara lain diberikan atau diminta menurut Perjanjian ini;
   5. memperkenalkan kepada Perkhidmatan sebarang virus, Trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang memudaratkan; menggunakan sebarang robot, lelabah, perangkak, scraper atau kaedah automasi atau antara muka lain yang tidak disediakan oleh kami untuk mengakses Perkhidmatan kami atau untuk mengekstrak data; membuat percubaan mengelakkan mana-mana teknik penapisan kandungan yang kami gunakan, atau cuba mengakses mana-mana perkhidmatan atau kawasan Perkhidmatan kami yang anda tidak dibenarkan mengakses; atau penempatan di mana-mana dalam Paxful Marketplace apa-apa iklan atau promosi yang akan memudahkan jual beli Aset Digital di luar Perkhidmatan Paxful;
   6. melibatkan diri dalam transaksi yang merangkumi item yang melanggar atau menyalahi hak cipta, tanda dagang, hak publisiti atau privasi atau mana-mana hak proprietari lain di bawah undang-undang, atau bahan-bahan berlesen yang lain tanpa kebenaran yang betul daripada empunya hak; penggunaan harga intelek, nama atau logo Paxful, termasuk penggunaan tanda dagang dan perkhidmatan Paxful, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami atau dengan cara lain yang memudaratkan Paxful atau jenama Paxful; sebarang tindakan yang menyiratkan sokongan yang tidak benar oleh atau hubungan dengan Paxful; atau membangunkan mana-mana aplikasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perkhidmatan kami tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu;
   7. menggalakkan atau mendorong mana-mana pihak ketiga untuk terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang di bawah Bahagian 13.
 14. HAK HARTA INTELEK

  1. Kami memberikan kepada anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, Laman Web dan kandungan berkenaan, bahan-bahan, maklumat (secara kolektif, "Kandungan") hanya untuk tujuan yang diluluskan oleh Paxful dari masa ke masa. Sebarang penggunaan lain Laman Web atau Kandungan dilarang secara nyata dan semua hak, hak milik dan kepentingan lain dalam Perkhidmatan, Laman Web atau Kandungan adalah harga eksklusif Paxful. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menghantar, mengedarkan, menjual, melesen, memuat kejuruteraan terbalik, mengubah suai, menerbit atau ikut serta dalam pemindahan atau penjualan, menghasilkan kerja derivatif daripada, atau dengan cara lain mengeksploit sebarang Kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis daripada Paxful. Anda tidak boleh menyalin, menirut atau menggunakan mana-mana tanda dagang, tanda berdaftar, logo Paxful atau mana-mana harta intelek tanpa kebenaran bertulis Paxful terlebih dahulu.
  2. Walaupun kami berhasrat untuk menyediakan maklumat yang tepat dan tepat pada masa di Laman Web Paxful, Laman Web kami (termasuk, tanpa had, Kandungan) mungkin tidak sentiasa tepat, lengkap atau terkini sepenuhnya dan juga mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau ralat tipografi. Dalam usaha untuk terus menyediakan anda dengan maklumat yang paling lengkap dan tepat yang mungkin, maklumat boleh diubah atau dikemas kini dari masa ke masa tanpa notis, termasuk tanpa had maklumat berkenaan dasar, produk dan Perkhidmatan. Oleh itu, anda harus mengesahkan semua maklumat sebelum bergantung padanya, dan semua keputusan berdasarkan berdasarkan maklumat yang terkandung dalam Laman Web Paxful adalah tanggungjawab anda sepenuhnya dan kami tidak bertanggungan untuk keputusan tersebut. Maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan Paxful tidak membuat sebarang pernyataan atau waranti tentang ketepatannya. Pautan ke bahan-bahan pihak ketiga (termasuk tanpa had, laman web) boleh disediakan untuk memudahkan keadaan tetapi tidak dikawal oleh kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang aspek maklumat, kandunga atau Perkhidmatan yang terkandung dalam mana-mana bahan pihak ketiga atau di mana-mana laman web pihak ketiga yang boleh diakses atau dipautkan ke Laman Web Paxful.
 15. MAKLUM BALAS DAN PENYERAHAN PENGGUNA

  1. Paxful sentiasa ingin menambahbaik Perkhidmatan dan Laman Web. Jika anda mempunyai idea atau cadangan berkenaan penambahbaikan atau penambahan pada Perkhidmatan Paxful atau Laman Web Paxful, kami ingin mendengarnya; namun begitu, sebarang penyerahan adalah tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini.
  2. Dalam apa jua keadaan sebarang pendedahan tentang mana-mana idea atau maklum balas, atau apa-apa bahan yang berkaitan dengan Paxful atau mana-mana subsidiari, syarikat induk atau syarikat gabungannya, atau mana-mana pegawai, pengarah, pengurus, ahli, pemegang saham, pekerja dan ejen, atau mana-mana waris, pengganti, wakil dan pemegang serah hak (setiap satu "Pihak Paxful" dan secara kolektif, ("Pihak-pihak Paxful") tidak akan tertakluk kepada apa-apa kewajipan kerahsiaan atau jangkaan pampasan.
  3. Dengan menyerahkan idea atau maklum balas atau apa-apa bahan yang berkaitan yang tertakluk kepada hak harga intelek ("Hasil Kerja") kepada Paxful atau mana-mana Pihak Paxful, anda memberi kepada Paxful berkaitan dengan Hasil Kerja yang diserahkan, lesen tidak eksklusif, berterusan, global bebas royalti untuk menggunakan semua kandungan idea dan maklum balas tersebut, untuk apa-apa tujuan sekali pun. Selain itu, anda melepaskan apa-apa hak moral setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang Amerika Syarikat yang mungkin anda ada dalam Hasil Kerja dan menyatakan dan memberi waranti sedemikian kepada Pihak Paxful bahawa Hasil Kerja adalah hasil anda yang asli sepenuhnya, dan tiada sesiapa mempunyai apa-apa hak dalam Hasil Kerja itu dan bahawa semua Pihak-pihak Paxful adalah bebas daripada sebarang royalti untuk melaksanakan Hasil Kerja dan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan jika diinginkan, seperti mana yang disediakan atau diubah suai oleh mana-mana Pihak Paxful, tanpa memperoleh kebenaran atau lesen daripada mana-mana pihak ketiga.
  4. Anda juga bersetuju bahawa Paxful boleh memberi sub-lesen kepada mana-mana Pihak-pihak Paxful untuk menggunakan dengan apa cara sekali pun Hasil Kerja dan bahan yang anda serahkan.
  5. Kami berhak untuk mengeluarkan mana-mana siaran yang anda lakukan di Laman Web, mengikut budi bicara kami, tanpa amaran atau sebab.
 16. CARA MENGHUBUNGI KAMI

  Kami mencadangkan agar anda mengunjungi halaman FAQ sebelum menghubungi kami. Sekiranya halaman FAQ tidak mengandungi maklumat yang anda cari, Paxful menawarkan sokongan 24/7. Anda boleh menghubungi kami menerusi widget sokongan yang terdapat di halaman FAQ.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Kami tidak bertanggungan untuk kelewatan, kegagalan untuk melaksanakan atau gangguan Perkhidmatan yang berlaku secara langsung atau tidak langsung daripada sebarang sebab atau keadaan di luar kawalan munasabah kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, turun naik pasaran yang ketara, sebarang kelewatan atau kegagalan disebabkan oleh bencana alam, tindakan pihak berkuasa awam atau kententeraan, tindakan pengganas, gangguan awam, perang, mogok, pertikaian buruh yang lain, kebakaran, gangguan dalam perkhidmatan telekomunikasi atau Internet atau perkhidmatan penyedia rangkaian, kegagalan peralatan dan/atau perisian, malapetaka lain atau kejadian lain yang berada di luar kawalan munasabah kami dan tidak akan mempengaruhi kesahan dan kebolehlaksanaan mana-mana peruntukan lain.
 18. SIFAT PERJANJIAN

  1. Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan antara anda dan Paxful berkenaan dengan perkara terma dan syarat dalam Perjanjian ini dan Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan mana-mana pemahaman dan perjanjian lain antara anda dan Paxful mengenai perkara tersebut. Anda tidak boleh menyerahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.