Paxful Stablecoin Pakalpojuma noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 4. marts

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASI ŠO LĪGUMU. Izmantojot Paxful Stablecoin pakalpojumu, tu piekrīti ievērot šos papildu "Paxful Stablecoin Pakalpojuma noteikumus" un tu atzīsti un piekrīti, ka esi rūpīgi un pilnībā izlasījis, sapratis un akceptējis visus šeit ietvertos noteikumus un nosacījumus, kas ir papildinājums Paxful Pakalpojuma noteikumiem ("Līgums"). Izmantoto, bet zemāk nedefinēto ar lielo sākuma burtu rakstīto jēdzienu nozīme atbilst Līgumā aprakstītajai nozīmei. Ja Paxful Stablecoin pakalpojuma lietošanas laikā vai saistībā ar to rodas kādas pretrunas starp "Līgumu" un Paxful Stablecoin Pakalpojuma noteikumiem, priekšroka dodama pēdējam no tiem.

Par Paxful Stablecoin

Paxful Stablecoin pakalpojums ir ieteikumu mehānisms, kas ļauj tev, kvalificētam Paxful lietotājam, iesaistīties vienādranga darījumā ar iepriekš atlasītu trešās puses uzņēmumu (Stablecoin darījuma partneri), ko izvēlas Paxful, un apmainīt savus Bitcoin pret Stablecoin monētām ar ekvivalentu vērtību USD, kuras tavā labā turēs Stablecoin darījuma partneris. Šādā veidā Paxful Stablecoin ļauj tev mainīt savus Bitcoin pret izvēlētu Stablecoin.

Ieteikumu mehānisms

Paxful Stablecoin pakalpojums ir ierobežota mērķa ieteikumu mehānisms, kas pieejams Paxful platformā. Izrādot interesi par Paxful Stablecoin pārskaitījuma veikšanu, Paxful novirzīs tevi pie Stablecoin darījumu partnera pārskaitījuma izpildīšanai. Pēc tam tev jāseko norādītajai informācijai, lai iesniegtu sava piedāvājuma noteikumus Stablecoin darījumu partnerim. Ja Stablecoin darījumu partneris piekritīs tava piedāvājuma noteikumiem, pārskaitījums tiks izpildīts starp tevi un Stablecoin darījumu partneri. Tāpat kā tirdzniecības platformā veiktu standarta pārskaitījumu gadījumā Paxful nebūs nekādas līdzdalības, kontroles, varas, izvēles tiesību vai ietekmes Paxful Stablecoin pārskaitījumos, kas veikti vai mēģināti veikt starp tevi un Paxful Stablecoin darījumu partneri. Paxful nedz glabā kādas Stablecoin monētas, nedz arī iesaka vai dod norādījumus kādam Paxful lietotājam iegūt šādas Stablecoin monētas.

Stablecoin darījumu partnerim var būt pašam savi noteikumi un nosacījumi Paxful Stablecoin pakalpojuma pārskaitījumiem, un Paxful Stablecoin pakalpojums var atšķirties ar maiņas kursu, maiņas ātrumu un citiem Stablecoin darījumu partnera norādītiem noteikumiem un nosacījumiem ("Stablecoin darījuma partnera noteikumi"). Iesaistoties darījumā ar Stablecoin darījuma partneri, tu piekrīti, ka tev ir saistoši Stablecoin darījuma partnera noteikumi. Stablecoin darījuma partnera noteikumi ir spēkā visos gadījumos, izņemot, ja tie ir pretrunā vai pārkāpj šo Līgumu, Paxful Stablecoin Pakalpojuma noteikumus, ir pretlikumīgi, nesaprātīgi vai kā citādi grūti izpildāmi (pēc Paxful ieskatiem) vai ja tu un Stablecoin darījuma partneris vienojaties grozīt Stablecoin darījuma partnera noteikumus. TĀ IR TAVA ATBILDĪBA RŪPĪGI IZLASĪT STABLECOIN DARĪJUMA PARTNERA NOTEIKUMUS UN PRECĪZI TO IZPILDĪT. JA TU NEIEVĒRO STABLECOIN DARĪJUMA PARTNERA NOTEIKUMUS, TAVS PĀRSKAITĪJUMS VAR TIKT NORAIDĪTS. NEKAD NEVEIC PAXFUL STABLECOIN PAKALPOJUMA PĀRSKAITĪJUMU, JA NEESI IZPILDĪJIS VISUS MINĒTOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. JA TU NEIEVĒRO NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, PAXFUL, IESPĒJAMS, NEVARĒS TEV PALĪDZĒT STRĪDA PROCESĀ ATGŪT TAVUS LĪDZEKĻUS.

Komisijas maksas

Paxful vienmēr sniegs skaidru informāciju par komisijas maksām. Jebkādas komisijas maksas attieksies uz tevis izmantotajiem Paxful pakalpojumiem. Lai saņemtu plašāku informāciju un jaunumus par maiņas komisijas maksām, lūdzu, vērsies mūsu Palīdzības centrā.

Piemērotie konti un Aizliegtās jurisdikcijas

Paxful Stablecoin pakalpojums ir pieejams tikai lietotājiem, kas ir piemēroti šī pakalpojuma saņemšanai. Lai būtu piemērots Paxful Stablecoin pakalpojumam, tev nepieciešams verificēt savu kontu un tavā Paxful makā ir jābūt Bitcoin vismaz 1 USD vērtībā, kā arī papildu Bitcoin summai, lai nosegtu saistītās komisijas maksas. Paxful patur tiesības liegt vai pārveidot Paxful Stablecoin pakalpojumu jebkuram Paxful lietotājam, un Stablecoin darījumu partneris var noraidīt jebkura Paxful lietotāja pārskaitījumu. Papildus mūsuPakalpojuma noteikumu 2.7. sadaļā minētajām Aizliegtajām jurisdikcijām Paxful Stablecoin pakalpojums nav pieejams lietotājiem, kuru dzīvesvieta atrodas Teksasas štatā.

GARANTIJU NEESAMĪBA, ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN RISKA UZŅEMŠANĀS

PAXFUL STABLECOIN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, "KĀDI IR" UN "KĀDI PIEEJAMI", BEZ NEKĀDĀM GARANTIJĀM, APGALVOJUMIEM VAI APSOLĪJUMIEM, NEDZ SKAIDRI IZTEIKTIEM, NEDZ PIEDOMĀTIEM, NEDZ LIKUMĀ NOTEIKTIEM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, PAXFUL ĪPAŠI NORAIDA JEBKĀDAS PIEDOMĀTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM, PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM UN/VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. PAXFUL NESNIEDZ NEKĀDUS APSOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI, JEBKURAI PAKALPOJUMU SADAĻAI VAI JEBKĀDIEM TAJOS IEKĻAUTIEM MATERIĀLIEM BŪS NEPĀRTRAUKTA, NETRAUCĒTA, SAVLAICĪGA VAI BEZ KĻŪDĀM. PAXFUL NAV ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀM TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRU VAI TEHNOLOĢIJU KĻŪMĒM, NEKĀDIEM TRAUCĒJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, KO LIETOTĀJS VARĒTU CIEST. TU ATZĪSTI UN PIEKRĪTI, KA NEESI PAĻĀVIES NE UZ KĀDU CITU APGALVOJUMU VAI VIENOŠANOS, RAKSTISKU VAI MUTISKU, ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU UN TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU UN PIEKĻUVI TIEM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, TU ATZĪSTI UN UZŅEMIES DAŽĀDOS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR DIGITĀLO VALŪTU IZMANTOŠANU, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, NORMATĪVOS RISKUS, APARATŪRAS KĻŪMES, PROGRAMMATŪRAS PROBLĒMAS, INTERNETA SAVIENOJUMA KĻŪMES, ĻAUNPROGRAMMATŪRAS, TREŠO PUŠU IEJAUKŠANOS, KĀ REZULTĀTĀ TIEK ZAUDĒTA VAI TRAUCĒTA PIEKĻUVE TAVAM KONTAM VAI MAKAM, VAI CITIEM LIETOTĀJA DATIEM, SERVERA KĻŪMES VAI DATU ZUDUMUS. TU PIEKRĪTI UN ATZĪSTI, KA PAXFUL NEBŪS ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS KĻŪMĒM, TRAUCĒJUMIEM, KĻŪDĀM, IZKROPĻOJUMIEM VAI KAVĒJUMIEM, AR KO TU VARĒTU SASKARTIES, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, NEATKARĪGI NO TO CĒLOŅA.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ PAXFUL, TĀ MEITASUZŅĒMUMI UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, KĀ ARĪ NEVIENS NO TO ATTIECĪGAJĀM AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, AĢENTIEM, DARBINIEKIEM, PADOMNIEKIEM VAI PĀRSTĀVJIEM NEVAR BŪT ATBILDĪGS (A) PAR SUMMU, KAS IR LIELĀKA PAR KOPĒJO VĒRTĪBU KOMISIJAS MAKSĀM, KO TU ESI SAMAKSĀJIS PAR PAKALPOJUMU, KAS IR PRASĪBAS PRIEKŠMETS, DIVPADSMIT (12) MĒNEŠOS PIRMS ZAUDĒJUMU RAŠANĀS, VAI (B) PAR NEKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, VĒRTĪBAS VAI BIZNESA IESPĒJU SAMAZINĀŠANOS, NEKĀDIEM DATU VAI CITU NEMATERIĀLU ĪPAŠUMU ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI PĀRKĀPUMIEM, NEKĀDIEM SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, NEMATERIĀLIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, VIENALGA, VAI TIE IR BALSTĪTI UZ LĪGUMU, KAITĒJUMU, NOLAIDĪBU, STINGRĀM SAISTĪBĀM VAI CITĀDI, VAI IZRIET NO VAI SAISTĪBĀ AR SANKCIONĒTU VAI NESANKCIONĒTU VIETNES VAI PAKALPOJUMU, VAI ŠĪ LĪGUMA IZMANTOŠANU, PAT JA PAXFUL PILNVAROTS PĀRSTĀVIS IR BIJIS INFORMĒTS VAI ZINĀJIS, VAI VIŅAM BŪTU BIJIS JĀZINA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN NEATKARĪGI NO NESPĒJAS IZMANTOT JEBKĀDU SALĪGTU VAI CITU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI TĀ PAMATA NOLŪKIEM, IZŅEMOT, JA TIESAS CEĻĀ TIEK ATZĪTS, KA ŠIE ZAUDĒJUMI RADUŠIES PAXFUL NOLAIDĪBAS, KRĀPŠANAS, APZINĀTAS SLIKTAS PĀRVALDĪBAS VAI APZINĀTAS LIKUMA PĀRKĀPŠANAS REZULTĀTĀ. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ AUGSTĀK MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS, IESPĒJAMS, NEATTIECAS UZ TEVI.