„Paxful“ „Stablecoin“ paslaugos teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2021 m. kovo 4 d.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ SUTARTĮ. Naudodamiesi „Paxful Stablecoin“ paslauga, jūs sutinkate būti saistomi šių papildomų „Paxful Stablecoin“ paslaugos teikimo sąlygų ir pripažįstate bei sutinkate, kad atidžiai ir išsamiai perskaitėte, supratote ir priėmėte visas šias čia pateikiamas sąlygas, kuriomis papildomos „Paxful“ sąlygos (toliau – Sutartis). Visų didžiosiomis raidėmis rašomų, bet toliau neapibrėžiamų sąvokų reikšmė yra kaip nustatyta šioje Sutartyje. Jei jums naudojantis „Paxful Stablecoin“ paslauga arba dėl tokio naudojimosi tarp Sutarties ir „Paxful Stablecoin“ paslaugų teikimo sąlygų atsirastų prieštaravimų, pastarosios bus laikomos pagrindinėmis.

Apie „Paxful Stablecoin“

„Paxful Stablecoin“ paslauga yra nukreipimo mechanizmas, kuris leidžia jums, atitinkančiam reikalavimus „Paxful“ naudotojui, vykdyti tiesioginę operaciją su iš anksto parinkta trečiosios šalies įmone (toliau – „Stablecoin“ sandorio šalis), kurią pasirenka „Paxful“, ir keisti savo „Bitcoin“ į JAV doleriais vertinamą „Stablecoin“ valiutos sumą, kurią „Stablecoin“ sandorio šalis laikys jūsų naudai. Pagal tokį „Paxful Stablecoin“ modelį galite pakeisti savo „Bitcoin“ poziciją į pasirinktą „Stablecoin“ poziciją.

Nukreipimo mechanizmas

„Paxful Stablecoin“ paslauga yra ribotos paskirties nukreipimo mechanizmas, pateikiamas „Paxful“ platformoje. Kai parodysite, kad esate suinteresuoti atlikti „Paxful Stablecoin“ operaciją, „Paxful“ nukreips jus į „Stablecoin“ sandorio šalį, kad atliktumėte tą operaciją. Toliau turite atlikti nurodytus raginimus, kad pateiktumėte savo sąlygas „Stablecoin“ sandorio šaliai. Jei „Stablecoin“ sandorio šalis priims jūsų pasiūlymo sąlygas, jūs ir „Stablecoin“ sandorio šalis pasinaudosite šia operacija. Kaip ir standartinėse operacijose, kurios vykdomos prekyvietėje, „Paxful“ nedalyvaus, nekontroliuos, nedarys įtakos, neturės diskrecijos ar autoriteto „Paxful Stablecoin“ operacijų, kurios atliktos ar mėgintos atlikti tarp jūsų ir „Stablecoin“ sandorio šalies, atžvilgiu. „Paxful“ nesaugo jokios „Stablecoin“ valiutos, taip pat nekonsultuoja „Paxful“ naudotojo arba nenurodo jam, kaip gauti tokios „Stablecoin“ valiutos.

„Stablecoin“ sandorio šalis gali turėti savo sąlygas, taikomas „Paxful Stablecoin“ paslaugų operacijoms, ir naudojantis „Paxful Stablecoin“ paslauga gali skirtis valiutos keitimo tarifas, keitimo greitis bei kitos sąlygos, kurias nustato „Stablecoin“ sandorio šalis (toliau – „Stablecoin“ sandorio šalies sąlygos). Vykdydami operaciją su „Stablecoin“ sandorio šalimi, jūs sutinkate būtų saistomi „Stablecoin“ sandorio šalies sąlygų. „Stablecoin“ sandorio šalies sąlygos galioja visais atvejais, išskyrus tuos, kuriais jos prieštarauja Sutarčiai, šioms „Paxful Stablecoin“ paslaugos teikimo sąlygoms arba jas pažeidžia, yra neteisėtos, yra nepagrįstos arba kitaip yra sudėtinga jų laikytis (kaip tai nustatoma tik absoliučia „Paxful“ nuožiūra), arba jūs ar „Stablecoin“ sandorio šalis sutinka keisti „Stablecoin“ sandorio šalies sąlygas. ESATE ĮPAREIGOTI ATIDŽIAI PERSKAITYTI „STABLECOIN“ SANDORIO ŠALIES SĄLYGAS IR TIKSLIAI JŲ LAIKYTIS. JEI NESILAIKYSITE „STABLECOIN“ SANDORIO ŠALIES SĄLYGŲ, JŪSŲ OPERACIJA GALI BŪTI ATMESTA. NIEKADA NEPRADĖKITE „PAXFUL STABLECOIN“ PASLAUGOS OPERACIJOS, JEI NESATE ĮVYKDĘ VISŲ IŠVARDYTŲ SĄLYGŲ. JEI NESILAIKOTE SĄLYGŲ, „PAXFUL“ NEGALĖS PADĖTI JUMS PER GINČO PROCESĄ ATGAUTI LĖŠAS.

Mokesčiai

„Paxful“ visada aiškiai informuos apie mūsų mokesčius – bet kokius mokesčius, taikomus jums naudojantis „Paxful“ paslauga. Daugiau informacijos ir naujienų apie konvertavimo mokesčius rasite mūsų pagalbos centre.

Reikalavimus atitinkančios sąskaitos ir apribotos jurisdikcijos

„Paxful Stablecoin“ paslauga gali naudotis tik tie naudotojai, kurie atitinka šios paslaugos reikalavimus. Tam, kad atitiktumėte reikalavimus ir galėtumėte naudotis „Paxful Stablecoin“ paslauga, privalote patvirtinti savo sąskaitą ir turėti bent 1,00 JAV dolerio vertės „Bitcoin“ savo „Paxful“ piniginėje, taip pat turėti kokią nors papildomą „Bitcoin“ sumą, kad galėtumėte sumokėti visus susijusius mokesčius. „Paxful“ pasilieka teisę uždrausti arba koreguoti „Paxful Stablecoin“ paslaugą bet kokiam „Paxful“ naudotojui, o „Stablecoin“ sandorio šalis gali atmesti bet kokią operaciją, vykdomą su bet kuriuo „Paxful“ naudotoju. Be Apribotų jurisdikcijų, nustatytų mūsų paslaugos teikimo sąlygų 2.7 skirsnyje, „Paxful Stablecoin“ paslauga nepasiekiama Teksaso valstijoje gyvenantiems naudotojams.

JOKIOS GARANTIJOS, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO IR RIZIKOS PRISIĖMIMO

„PAXFUL STABLECOIN“ PASLAUGOS TEIKIAMOS TOKIOS, „KOKIOS YRA“ IR KOKIOS „TURIMOS“, BE JOKIŲ UŽTIKRINIMŲ, PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR NUMATYTŲ ĮSTATYMAIS. TIEK, KIEK DAUGIAUSIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMĄ ĮSTATYMĄ, „PAXFUL“ KONKREČIAI ATSISAKO BET KOKIŲ NUMANOMŲ PAVADINIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR (ARBA) NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ. „PAXFUL“ NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD PRIEIGA PRIE SVETAINĖS, BET KURIOS PASLAUGŲ DALIES ARBA BET KOKIOS JOSE ESANČIOS MEDŽIAGOS BUS NUOLATINĖ, NEPERTRAUKIAMA, TINKAMU LAIKU AR BE KLAIDŲ. „PAXFUL“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKĮ TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR TECHNOLOGIJŲ SUTRIKIMĄ AR PRARADIMĄ, KURĮ NAUDOTOJAS GALI PATIRTI. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NEPASIKLIAUJATE JOKIU KITU PAREIŠKIMU AR MANYMU, RAŠYTINIU ARBA ŽODINIU, SUSIJUSIU SU JŪSŲ NAUDOJIMU AR PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ IR SVETAINĖS. NEAPRIBOJANT TO, KAS PASAKYTA PIRMIAU, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE SU ĮVAIRIA RIZIKA, KYLANČIA NAUDOJANT SKAITMENINĘ VALIUTĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, REGULIAVIMO RIZIKĄ, APARATINĖS ĮRANGOS GEDIMĄ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROBLEMAS, INTERNETO RYŠIO TRIKTĮ, KENKIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSIKIŠIMĄ, DĖL KURIO PRARANDAMA ARBA NEGAUNAMA PRIEIGA PRIE JŪSŲ SĄSKAITOS ARBA PINIGINĖS IR KITŲ NAUDOTOJO DUOMENŲ, SERVERIO GEDIMĄ ARBA DUOMENŲ PRARADIMĄ. JŪS SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD „PAXFUL“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIAS KOMUNIKACINES TRIKTIS, PERTRŪKIMUS, KLAIDAS, IŠKRAIPYMĄ AR VĖLAVIMĄ, KURIUOS GALITE PATIRTI NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, KAD IR KAIP JIE GALI ATSIRASTI.

JOKIU ATVEJU „PAXFUL“, JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAI ARBA BET KURIE IŠ ATITINKAMŲ JŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ, DIREKTORIŲ, AGENTŲ, DARBUOTOJŲ, PATARĖJŲ, KONSULTANTŲ ARBA ATSTOVŲ NĖRA ATSAKINGI A) UŽ JOKIĄ DIDESNĘ SUMĄ NEI BENDRA MOKESČIŲ SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA IEŠKINIO OBJEKTAS, PER DVYLIKA (12) MĖNESIŲ IKI ĮVYKUSIO PRARADIMO, ARBA B) UŽ BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ, VERTĖS ARBA VERSLO GALIMYBIŲ SUMAŽĖJIMĄ, BET KOKĮ NUOSTOLĮ, ŽALĄ, DUOMENŲ AR BET KOKIOS KITOS NEMATERIALINĖS NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ AR PAŽEIDIMĄ ARBA BET KOKIĄ YPATINGĄ, ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ ARBA DĖL PASEKMIŲ PATIRIAMĄ ŽALĄ, NESVARBU, AR JI SUSIJUSI SU SUTARTIMI, DELIKTU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, SUSIDARANČIĄ DĖL TEISĖTO AR NETEISĖTO ŠIOS SVETAINĖS AR PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIĄ SU TUO, ARBA SUSIDARANČIĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES, NET JEI ĮGALIOTAS „PAXFUL“ ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTAS ARBA ŽINOJO, ARBA TURĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NEPAISANT NEPAVYKUSIOS BET KOKIOS SUSITARTOS AR KITOKIOS TAISOMOSIOS JOS ESMINIO TIKSLO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK TEISMAS YRA GALUTINAI NUSTATĘS, KAD TOKIA ŽALA BUVO PADARYTA DĖL DIDELIO „PAXFUL“ APLAIDUMO, SUKČIAVIMO, SĄMONINGO NUSIŽENGIMO AR TYČINIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NEĮTRAUKTI NETYČINĖS AR DĖL PASEKMIŲ SUSIDARANČIOS ŽALOS, TAD PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS.