תנאי השירות של Paxful בנושא מטבעות יציבים

תאריך תחולה: 4 במרץ 2021

קרא הסכם זה בעיון. על ידי שימוש בשירות המטבעות היציבים ב-Paxful, אתה מסכים להיות כפוף ל"תנאי השירות המשלימים של Paxful בנושא מטבעות יציבים" שלהלן, ואתה מאשר ומסכים לך שקראת בעיון ובקפידה את כל התנאים וההתניות הכלולים להלן , הבנת אותם והסכמת להן, וזאת בנוסף לתנאי השירות של Paxful (ה"הסכם"). כל המונחים באותיות רישיות המשמשים, אך אינם מוגדרים להלן, יפורשו במשמעות שנקבעה בהסכם. במקרה של סתירה כלשהי בין ההסכם לתנאי השירות של Paxful בנושא מטבעות יציבים במהלך או בהקשר לשימוש שלך בשירות המטבעות היציבים ב-Paxful, האחרון יהיה הקובע.

אודות מטבעות יציבים ב-Paxful

שירות המטעות היציבים של Paxful הוא מנגנון הפניה המאפשר לך, משתמש Paxful מוסמך, לבצע עסקת עמית לעמית עם חברת צד שלישי שנבחרה מראש ("הצד הנגדי בעסקת המטבע היציב") על ידי Paxful, לצורך המרת הביטקוין שלך בסכום שווה ערך לדולר אמריקאי של מטבעות דיגיטליים יציבים, שיוחזקו על ידי הצד הנגדי בעסקה לטובתך. באמצעות מודל זה, המטבעות היציבים של מאפשרים לך לצאת ממצב הביטקוין שלך אל המטבע הדיגיטלי היציב הנבחר.

מנגנון הפניה

שירות המטבעות היציבים ב-Paxful הוא מנגנון הפניה למטרות מוגבלות הזמין בפלטפורמת Paxful. עם ציון העניין שלך בביצוע עסקה במטבעות יציבים ב-Paxful,‏ Paxful תפנה אותך לצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים לצורך השלמת העסקה. לאחר מכן עליך לעקוב אחר ההנחיות שסופקו כדי להגיש את תנאי ההצעה שלך לצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים. אם הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים יקבל את תנאי ההצעה שלך, העסקה תושלם בינך לבין הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים. בדומה לעסקאות הסטנדרטיות המתבצעות בזירת המסחר שלה, ל-Paxful לא תהיה כל מעורבות, שליטה, כוח, שיקול דעת או סמכות בעסקאות במטבעות יציבים ב-Paxful שבוצעו או שבוצע ניסיון לבצע אותן בינך לבין הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים.‏ Paxful לא תשמור על מטבעות דיגיטליים יציבים ולא תייעץ או תנחה לאף משתמש של Paxful להשיג מטבעות דיגיטליים יציבים כאלה.

ייתכן שלצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים יהיו תנאים והתניות משלו עבור עסקאות שירות המתבצעות במטבעות יציבים ב-Paxful, ושירות המטבעות היציבים ב-Paxful עשוי להשתנות בשער החליפין, במהירות ההחלפה ובתנאים והתניות אחרים המוטלים על ידי הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים ("תנאי הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים"). על ידי התקשרות עם הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים, אתה מסכים להיות מחויב לתנאיו של הצד הנגדי בעסקה. תנאי הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים תקפים בכל המקרים למעט כאשר הם סותרים או מפרים את ההסכם, או שהם אינם חוקיים, בלתי סבירים או שקשה לעמוד בהם (כפי שנקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והיחיד של Paxful), או אם אתה והצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים הסכמתם לשנות את תנאיו של הצד הנגדי בעסקת המטבעות היצבים. באחריותך לקרוא בעיון את תנאיו של הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים ולעקוב אחריהם במדויק. אם לא תמלא אחר תנאיו של הצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים, העסקה עשויה להידחות. לעולם אל תיכנס לעסקת שירות מטבעות יציבים ב-PAXUL, אלא אם פעלת על פי כל התנאים וההתניות המפורטים. אם לא תמלא אחר התנאים וההתניות, ייתכן ש-PAXFUL לא תוכל לסייע לך בהליך מחלוקת להשבת הכספים שלך.

עמלות

Paxful תהיה תמיד שקופה בנוגע לעמלות שלנו. כל העמלות יחולו על השימוש שלך בשירות של Paxful. למידע נוסף ולעדכונים על עמלות המרה, עיין במרכז העזרה שלנו.

חשבונות זכאים ותחומי שיפוט מוגבלים

שירות המטבעות היציבים ב-Paxful הפך לזמין רק עבור אותם משתמשים שמתאימים לשירות. על מנת להיות זכאי לשימוש בשירות זה, עליך לאמת את חשבונך ולהחזיק ביטקוין בשווי של 1.00 דולר אמריקאי לפחות בארנק Paxful שלך, בנוסף לסכומי ביטקוין נוספים הנדרשים לכיסוי כל העמלות הנלוות. Paxful שומרת לעצמה את הזכות לאסור או לשנות את שירות המטבעות היציבים ב-Paxful עבור כל משתמש Paxful, והצד הנגדי בעסקת המטבעות היציבים רשאי לדחות כל עסקה עם כל משתמש Paxful. בנוסף לתחומי השיפוט המוגבלים כמפורט בסעיף 2.7 של תנאי השירות שלנו, שירות המטבעות היציבים של Paxful אינו זמין למשתמשים המתגוררים במדינת טקסס.

ללא אחריות, מגבלת החבות והנחת סיכון

שירותי המטבעות ביציבים של Paxful ניתנים על בסיס "כמות שהם" ו"ככל שהם זמינים" ללא כל ערבויות, מצגים או אחריות, בין אם במפורש, במשתמע או מעוגן בחוק. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, PAXFUL מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות משתמעת לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ו/או אי-הפרה. PAXFUL אינה מציגה כל מצג או התחייבות לכך שהגישה לאתר האינטרנט, כל חלק מהשירותים, או כל אחד מהחומרים הכלולים בהם, תהיה רציפה, ללא הפרעות, בזמן או ללא שגיאות. PAXFUL אינה אחראית לכשלים כלשהם בתוכנה או בטכנולוגיות של צד שלישי, לכל הפרעה או הפסד שמשתמש עשוי לספוג. אתה מאשר ומסכים בזאת שלא הסתמכת על שום הצהרה או הבנה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לשימוש ולגישה שלך לשירותים ולאתר האינטרנט. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מאשר ומסכים בזאת לסיכונים השונים הגלומים בשימוש במטבע דיגיטלי לרבות אך לא מוגבל לסיכונים רגולטוריים, כשל בחומרה, בעיות בתוכנה, תקלות בחיבור לרשת, תוכנה זדונית, התערבות של צד שלישי הגורמת להפסד או אי יכולת לגשת לחשבון או לארנק שלך ולנתוני משתמש אחרים, כשל בשרת או אובדן נתונים. אתה מסכים ומאשר כי PAXFUL לא תהיה אחראית לכל תקלה בתקשורת, שיבושים, שגיאות, עיוותים או עיכובים שאתה עלול לחוות בעת השימוש בשירותים, ללא קשר לאופן התרחשותם.

בשום מקרה, Paxful, שותפיה וספקי השירות שלה או כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים, היועצים, או הנציגים לא יהיו אחראים (א) עבור כל סכום הגדול מהערך של סך העמלות ששולמו על ידך עבור השירות שהוא הנושא של עילת התביעה בשתים עשרה (12) החודשים לפני שארע ההפסד או (ב) עבור אובדן רווחים, ירידת ערך או הזדמנות עסקית, הפסד, נזק, שחיתות או הפרת נתונים או כל נכס בלתי מוחשי אחר או כל נזק מיוחד, מקרי, עקיף, בלתי מוחשי, או תוצאתי, בין אם על בסיס חוזה, דיני נזיקין, רשלנות, אחריות קפידה, או באופן אחר הנובע או קשור לשימוש מורשה או בלתי מורשה באתר או בשירותים, או בהסכם זה, גם אם נציג מורשה של Paxful קיבל מידע או ידע או אמור היה לדעת על האפשרות של נזקים אלה, ולמרות הכשל של כל סעד מוסכם או אחר של מטרתו המהותית, למעט במידה של החלטה שיפוטית סופית, לפיה נזקים אלו היו תוצאה של רשלנות חמורה, הונאה, התנהגות בלתי הולמת מכוונת או הפרה מכוונת של החוק מצד Paxful. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.