Paxfuli stabiilsusraha teenusetingimused

Kehtiv alates: 4. märts 2021

LOE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI. Paxfuli stabiilsusraha teenust kasutades kinnitad, et oled käesolevad Paxfuli stabiilsusraha teenusetingimused, mis täiendavad Paxfuli teenusetingimusi („leping”), läbi lugenud ja nõustud nendega. Mõisted, mida pole all eraldi defineeritud, on sama tähendusega nagu lepingus. Kui lepingu ja Paxfuli stabiilsusraha teenusetingimuste vahel peaks ilmnema vastuolu, siis Paxfuli stabiilsusraha teenuse osas tuleb lähtuda Paxfuli stabiilsusraha teenusetingimustest.

Mis on Paxfuli stabiilsusraha?

Paxfuli stabiilsusraha teenus on suunamismehhanism, mis võimaldab sinul kui teatud tingimustele vastaval Paxfuli kasutajal teha vastastikuse tehingu Paxfuli poolt eelnevalt välja valitud kolmandast osapoolest ettevõttega („stabiilsusraha vastaspool”) sinu Bitcoinide vahetamiseks USD-ga võrdväärses summas stabiilsusraha vastu, mida hoiab sinu eest stabiilsusraha vastaspool. Sisuliselt võimaldab Paxfuli stabiilsusraha teenus sul vahetada Bitcoine valitud stabiilsusraha vastu.

Suunamismehhanism

Paxfuli stabiilsusraha teenus on Paxfuli platvormil pakutav sihtotstarbeline suunamismehhanism. Kui avaldad soovi teha tehingut Paxfuli stabiilsusrahaga, suunab Paxful sind tehingu sooritamiseks stabiilsusraha vastaspoole juurde. Seejärel pead esitama oma pakkumise tingimused stabiilsusraha vastaspoolele, järgides kuvatavaid viipasid. Kui stabiilsusraha vastaspool nõustub sinu pakkumise tingimustega, siis toimub sinu ja stabiilsusraha vastaspoole vahel tehing. Neis sinu ja stabiilsusraha vastaspoole vahelistes tehingutes Paxful ei osale ning Paxfulil ei ole nende tehingute üle voli, võimu, sõna- ega kaalutlusõigust, just nagu meie tavaturul toimuvate tehingute puhul. Paxful ei hoia stabiilsusraha ega anna ühelegi Paxfulile kasutajale nõu ega korraldusi stabiilsusraha ostmiseks.

Stabiilsusraha vastaspoolel võivad olla Paxfuli stabiilsusraha teenusega seotud tehinguteks oma tingimused ning stabiilsusraha vastaspoole pakutavad Paxfuli stabiilsusraha teenuse vahetuskursid, vahetuskiirused ja muud tingimused („stabiilsusraha vastaspoole tingimused”) võivad muutuda. Stabiilsusraha vastaspoolega tehingut tehes nõustud tema tingimustega. Stabiilsusraha vastaspoole tingimused kehtivad alati, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus lepinguga või käesolevate Paxfuli stabiilsusraha teenusetingimustega või rikuvad neid, on ebaseaduslikud või põhjendamatult raskesti järgitavad (selle üle otsustab Paxful omal äranägemisel) või kui sa lepid stabiilsusraha vastaspoolega kokku stabiilsusraha vastaspoole tingimuste muutmises. PEAD STABIILSUSRAHA VASTASPOOLE TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI LUGEMA JA NEID TÄPSELT JÄRGIMA. KUI SA EI JÄRGI STABIILSUSRAHA VASTASPOOLE TINGIMUSI, VÕIDAKSE TEHINGUST KEELDUDA. ENNE STABIILSUSRAHA TEENUSES TEHINGU TEGEMIST VEENDU, ET KÕIK TINGIMUSED ON SULLE VASTUVÕETAVAD JA TÄIDETAVAD. KUI SA EI TÄIDA TNGIMUSI, EI PRUUGI PAXFULIL OLLA VÕIMALIK VAIDLUSE KORRAL SIND RAHA TAGASI SAAMISEL AIDATA.

Tasud

Paxfuli teenuste hinnakiri on ja jääb läbipaistvaks. Vahetustasude kohta leiad uusimat teavet meie abikeskusest.

Nõuded kontodele ja piirangutega jurisdiktsioonid

Paxfuli stabiilsusraha teenus on saadaval ainult teatud tingimustele vastavatele kasutajatele. Stabiilsusraha teenuse kasutamiseks peab sinu konto olema kinnitatud ning sinu Paxfuli rahakotis peab olema Bitcoine vähemalt 1 USD väärtuses ja nii palju, et katta teenuse kasutamisega seotud tasud. Paxfulil on õigus keelduda Paxfuli stabiilsusraha teenuse osutamisest või muuta selle teenuse tingimusi kasutajaspetsiifiliselt ning stabiilsusraha vastaspool võib tehingutest Paxfuli kasutajatega omal äranägemisel keelduda. Lisaks meie teenusetingimuste jaotises 2.7 nimetatud piirangutega jurisdiktsioonidele ei ole Paxfuli stabiilsusraha teenus saadaval Texase osariigi elanikele.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE, VASTUTUSE PIIRAMINE JA RISKI TEADVUSTAMINE

PAXFULI STABIILSUSRAHA TEENUSEID OSUTATAKSE SELLISENA, NAGU NEED ON JA NAGU NEED KÄTTESAADAVAD ON, ILMA IGASUGUSTE SÕNASELGETE, KAUDSETE VÕI SEADUSJÄRGSETE GARANTIIDE, LUBADUSTE JA TAGATISTETA. PAXFUL ÜTLEB SUURIMAL KOHALDATAVAS ÕIGUSES LUBATUD MÄÄRAL LAHTI KÕIKVÕIMALIKEST KAUDSETEST GARANTIIDEST ÕIGUSTE OLEMASOLU, KAUBASTATAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA/VÕI ÕIGUSRIIVETE PUUDUMISE KOHTA. PAXFUL EI LUBA EGA GARANTEERI, ET JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE, TEENUSTE MÕNELE OSALE VÕI NEIS SISALDUVATELE MATERJALIDELE ON PIDEV, KATKESTUSTETA, KIIRE VÕI VIGADETA. PAXFUL EI VASTUTA KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA VÕI TEHNOLOOGIA RIKETE EGA TEENUSE KATKESTUSTE EEST EGA SELLEST KASUTAJALE TEKKIVA KAHJU EEST. KÄESOLEVAGA KINNITAD, ET EI OLE TEENUSEID JA VEEBISAITI AVADES VÕI KASUTADES LÄHTUNUD MUUDEST KIRJALIKEST EGA SUULISTEST OTSESTEST EGA KAUDSETEST VÄIDETEST. EELTOODU ÜLDISUST PIIRAMATA KINNITAD, ET OLED TEADLIK DIGIRAHA KASUTAMISEGA VÄLTIMATULT KAASNEVATEST RISKIDEST, NAGU NÄITEKS ÕIGUSRISK, RIISTVARARIKKED, TARKVARAPROBLEEMID, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, PAHAVARA, KÕRVALISTE ISIKUTE TEGEVUS, MILLE TULEMUSEKS VÕIB OLLA SINU KONTO VÕI RAHAKOTI JA MUUDE KASUTAJAANDMETE KAOTAMINE VÕI JUURDEPÄÄSU KATKEMINE, SERVERIRIKE VÕI ANDMEKADU. OLED TEADLIK, ET PAXFUL EI VASTUTA TEENUSTE KASUTAMISE AJAL MIS TAHES PÕHJUSEL TEKKIVATE SIDETÕRGETE, KATKESTUSTE, MOONUTUSTE EGA VIIVITUSTE EEST.

PAXFUL EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD VÕI TEENUSEOSUTAJAD EGA NENDE NÕUKOGU VÕI JUHATUSE LIIKMED, AGENDID, TÖÖTAJAD, NÕUSTAJAD, KONSULTANDID VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL (A) SUMMA EEST, MIS ÜLETAB SINU POOLT VASTAVA TEENUSE EEST VASTAVA KAHJU TEKKIMISELE EELNENUD KAHETEISTKÜMNE (12) KUU JOOKSUL MAKSTUD TASUDE KOGUSUMMAT EGA (B) KASUMI VÄHENEMISE, VÄÄRTUSE VÕI RENTAABLUSE VÄHENEMISE, ANDMETE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE VARA KAO, KAHJUSTUMISE, RIKKUMISE VÕI LEKKIMISE EEST EGA RAHALISE, KAASUVA, KAUDSE, MITTEMATERIAALSE VÕI JÄRELKAHJU HÜVITAMISE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS KAHJU TEKKIMISE MEHHANISM ON LEPINGULINE VÕI LEPINGUVÄLINE, SEOTUD HOOLETUSEGA VÕI LOOMULIKU VASTUTUSEGA VÕI KÄESOLEVA LEPINGUGA VÕI MUUGA VÕI KAS KAHJU TEKKIS SAIDI VÕI TEENUSTE VOLITATUD VÕI VOLITAMATA KASUTAMISEL, ISEGI KUI PAXFULI VOLITATUD ESINDAJAT TEAVITATI VÕI TA TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST, JA VAATAMATA SELLELE, KAS KOKKULEPITUD VÕI MUUL VIISIL MÄÄRATUD HÜVITIS TÄIDAB OMA OTSTARVET, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI VIIMASE ASTME KOHUS LEIAB, ET KAHJU PÕHJUSEKS OLI PAXFULI HOOLETUS, PETTUS, TAHTLIK RIKKUMINE VÕI SIHILIK SEADUSERIKKUMINE. KUI SINU JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAASUVA KAHJU JA JÄRELKAHJU VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE LUBATUD, SIIS EELTOODUD PIIRANG SULLE EI KOHALDU.