Paxful Inc. TEENUSETINGIMUSED

KÄESOLEV LEPING SISALDAB TÄHTSAT TEAVET SINU ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE KOHTA NING SULLE KOHALDUDA VÕIVAID TINGIMUSI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI. LOE SEE HOOLIKALT LÄBI.

Käesolevad teenusetingimused koos võimalike muudatuste ja ümbersõnastustega (leping) on leping, mis reguleerib teenuseid, mida Paxful ja selle sidusettevõtjad, muu hulgas Paxful USA, Inc. (kõik koos Paxful või meie või me või „ettevõte”) sulle (kasutaja või sina) osutavad, sh turgu, millel digivarade (mõiste, mis hõlmab Paxfuli e-rahakoti poolt toetatavaid digirahasid, nagu Bitcoin ja Tether jms) ostjad ja müüjad saavad omavahel tehinguid teha (turg), hostitavaid e-rahakoti teenuseid, digivarade hoidmist ja vabastamist juhiste alusel pärast digivarade ostutehingu toimumist ja muid käesolevas lepingus kirjeldatud teenuseid (kõik koos teenused ja eraldiseisvalt teenus). Saidi Paxful.com ja sellega seotud teenuste omanik ja käitaja on Paxful. Teenuste sinupoolsele kasutamisele kohalduvad käesolev leping ning meie privaatsuspoliitika, küpsisepoliitika ja nõustumus e-allkirjastamisega.

KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTEGA SEOTUD VAIDLUSED LAHENDATAKSE VAHEKOHTUS, MITTE INDIVIDUAAL- VÕI KOLLEKTIIVHAGINA KOHTUS.

Saidil paxful.com või sellega seotud veebisaidil, API-s või mobiilirakenduses, muu hulgas Paxfuli käitatavatel URL-idel (kõik koos Paxfuli veebisait” või „veebisait”) konto kasutamiseks registreerudes kinnitad, et oled käesoleva lepingu ning meie privaatsuspoliitika, küpsisepoliitika ja e-allkirjastamisega nõustumuse läbi lugenud ja nõustud nende tingimustega.

DIGIVARADE VÄÄRTUS VÕIB TÕUSTA VÕI LANGEDA NING DIGIVARASID OSTES, MÜÜES, HOIDES VÕI NEISSE INVESTEERIDES ON SUUR RISK RAHA KAOTADA. MÕTLE HOOLIKALT JÄRELE, KAS DIGIVARADEGA KAUPLEMINE VÕI NENDE HOIDMINE ON SINU FINANTSOLUKORDA ARVESSE VÕTTES MÕISTLIK.

Kes Paxful on ja mis teenuseid ta osutab?

Paxful on juhtiv digivarade P2P kauplemisplatvorm, millel saab digivarasid osta ja müüa rohkem kui 300 makseviisiga. Turul lepivad ostjad (ostjad) ja müüjad (müüjad) tehingutingimused makseviisipõhiselt omavahel kokku. Iga kasutaja määrab ise, millise makseviisiga ta tehingu sooritab, ning kasutajad vastutavad makseviiside seadusliku kasutamise eest ise.

Paxful pakub ka hostitavate e-rahakottide teenust, kasutades selleks juhtiva ülemaailmse digivara-rahakottide pakkuja teenuseid. Meie kasutajad saavad digivarasid osta ja müüa mitmesugustel mugavatel viisidel. Pakkumise looja vastutab tehingu tingimuste seadmise eest, muu hulgas müüja aktsepteeritavate makseviiside valimise eest. Kui teine Paxfuli kasutaja tehingu valib, siis müüja digivara lukustatakse tehingu ajaks (nimetame seda Paxfuli hoiukontoks), kuni kõik muud tehinguga seotud kohustused on täidetud. Kui ostja täidab tehinguga seotud kohustused ning müüja kinnitab tasu kättesaamist ja õigsust, loetakse tehing sooritatuks ja müüja vabastab digivara ostjale. PAXFUL EI OLE MAKSETÖÖTLEJA. MAKSETE SOORITAMISE JA VASTUVÕTMISE NING TEHINGUGA SEOTUD KOHUSTUSTE TÄITMISE KONTROLLIMISE EEST VASTUTAVAD OSTJA JA MÜÜJA. Kui ostja katkestab tehingu, vabastame lukustatud digivara tagasi müüjale. Müüja tehingut katkestada ei saa. Müüja saab ainult lukustatud digivara ostjale vabastada. See on vajalik ostja kaitsmiseks. Kui ostja ei täida tehinguga seotud kohustusi ja müüjal on vaja tehing katkestada, peaks ta algatama vaidluse ja seda põhjendama, nagu on kirjeldatud käesoleva lepingu 8. jaotises. Meie veebisaidil teevad tehinguid ostjad ja müüjad. Paxful ei osale neis tehingutes.

Paxfuli pakutav hostitava digiraha-rahakoti teenus on turvaline meetod digiraha hoidmiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Paxful ise ei hoia ega valda digivara. Digivara hoitakse vastavas võrgus ehk plokiahela põhiselt. Kõik digirahatehingud tehakse vastava digiraha võrgus, mitte Paxfulis. Tehingu arveldamine digiraha võrgus pole tagatud. Paxful jätab endale õiguse tehingute töötlemisest keelduda, kui seda nõuab seadus või kui meie hinnangul rikub tehing käesoleva lepingu tingimusi. Käesolevaga võtad seaduses lubatud suurimal määral kogu vastutuse oma rahakotis tehtavate tehingute eest, isegi kui tehingu teeb keegi teine, kellel on sinu rahakotile volitatud või volitamata juurdepääs.

 1. ÜLDTINGIMUSED

  1. Võime käesolevat lepingut omal äranägemisel igal ajal parandada või muuta ega pea sellest ette teatama. Teenuste sinupoolsele kasutamisele kohalduvad muudatused siis, kui need Paxfuli veebisaidil avaldatakse, ega kohaldu tagasiulatuvalt. Kui oled meile oma e-posti aadressi andnud, võime sind lepingu muudatustest teavitada ka e-kirjaga. Kui muudetud lepingu tingimused ei ole sulle vastuvõetavad, on sinu ainsaks õiguskaitsevahendiks teenuste kasutamine kohe lõpetada ja konto sulgeda.
  2. Pead lepingu hoolikalt läbi lugema ja Paxfuli veebisaidil avaldatud lepingu regulaarselt üle vaatama. Teenust kasutades nõustud iga kord parajasti kehtiva lepinguga.
  3. Kui Paxful ei jõusta mõnda lepingu osa või jõustab selle osaliselt või viivitab selle jõustamisega, ei loobu Paxful sellega ühestki õigusest ega õiguskaitsevahendist.
 2. KONTO JA REGISTREERUMINE

  1. Teenuste kasutamiseks tuleb meie veebisaidil konto registreerida. Registreerumise käigus küsime sinult teatud teavet, muu hulgas sinu nime, aadressi ja muid isikuandmeid, mida on vaja sinu isiku kinnitamiseks. Võime omal äranägemisel keelduda sulle konto loomisest. Käesolevaga kinnitad, et (a) oled oma riigis selle lepingu sõlmimiseks piisavas vanuses, ja (b) me ei ole sulle teenuste osutamist varem peatanud ega sulle keeldu kehtestanud.
  2. Kontot kasutades kinnitad, et kasutad teenust üksnes omaenda nimel ega kasuta kontot teise füüsilise või juriidilise isiku esindamiseks ega tema tehingute vahendamiseks. Kui Paxful ei ole andnud sõnaselgelt vastupidist luba, võib sul olla üksainus konto ning sa ei või oma kontot ega sellele juurdepääsu võimaldavaid andmeid müüa, laenata, jagada ega muul viisil kellelegi teisele juurdepääsetavaks teha. Vastutad ainuisikuliselt teenustele juurdepääsu andvate kasutajanimede, e-posti aadresside, paroolide, kaksikautentimiskoodide ja muude koodide või mandaatide kaitsmise ning haldamise eest. Sinu kontol ei tohi olla eksitavat ega petturlikku teavet. Konto loomine valeteabega, oma elukohariigi kohta valetamine või võltsitud isikutunnistuste esitamine on rangelt keelatud.
  3. Konto registreerimisel nõustud esitama meile kogu teabe, mida sinult küsime sinu isiku kinnitamiseks ja rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuste või muude finantskuritegude ennetamiseks, ning lubad meil seda teavet säilitada. Teenuste kasutamiseks pead läbima teatud kinnitustoimingud, mida võime sinult kogutava teabe põhjal jooksvalt muuta. Muu hulgas võime sinult küsida isikuandmeid, nagu näiteks sinu nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, sünniaega, isikukoodi ja riikliku isikutunnistuse pilti. Seda ja muud nõutavat teavet esitades kinnitad, et see teave on tõene, täpne ja ei ole eksitav. Esitatud teabe muutumise korral pead meid muudatustest kohe teavitama. LUBAD MEIL TEHA VAHETULT VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE VAHENDUSEL TEABEPÄRINGUID, MIDA PEAME VAJALIKUKS SINU ISIKU KINNITAMISEKS VÕI SINU JA/VÕI MEIE KAITSMISEKS PETTUSTE VÕI MUUDE FINANTSKURITEGUDE EEST, NING VÕTTA SELLISTE TEABEPÄRINGUTE TULEMUSTE PÕHJAL VAJALIKUKS PEETAVAID MEETMEID. NENDE TEABEPÄRINGUTE TEGEMISEL VÕIME AVALDADA SINU ISIKUANDMEID KREDIIDIINFO AGENTUURIDELE NING PETTUSTE VÕI FINANTSKURITEGEVUSE ENNETAMISE JA UURIMISEGA TEGELEVATELE ASUTUSTELE; ANNAD MEILE SELLEKS LOA, TEADES, ET NEED ASUTUSED VÕIVAD MEIE TEABEPÄRINGUTELE TÄIES MAHUS VASTATA.
  4. Kui kasutad teenuseid juriidilise isiku, näiteks äriühingu nimel, siis kinnitad ja tagad, et (i) see juriidiline isik on seaduslikult asutatud ja registreeritud ning et (ii) sa oled selle juriidilise isiku volitatud esindaja. Kinnitatud juriidilise isiku konto on seotud üheainsa juriidilise isikuga ning seda võib kasutada ainult selle registreerinud füüsiline isik. Juriidilise isiku kontot ei või teiste füüsiliste ega juriidiliste isikutega jagada ja teised ei või seda kasutada. Kinnitatud juriidilise isiku kontole kohalduvad järgmised piiratud erandid.

   • Kinnitatud juriidilise isiku kontol võib korraga olla mitu aktiivset kasutajakontot tingimusel, et need kõik on ettevõtte poolt kinnitatud ja et neid kasutavad konkreetsed töötajad, kelle isiku ettevõte on Paxfulile avaldanud ja kelle juurdepääsuks Paxful on omal äranägemisel loa andnud.
   • Ühe juriidilise isiku kontodelt võib korraga teha ainult ühe sama tehingutüübi pakkumise; see tähendab, et juriidilise isiku eri kontodelt ei või luua mitut sama tehingutüübiga pakkumist.
  5. Vastutad ainuisikuliselt tugeva parooli loomise eest ning meie teenuste kasutajanimede, paroolide, paroolivihjete, PIN-koodide, API võtmete ja muude juurdepääsukoodide kaitsmise ja haldamise eest. Eelnimetatud teabe ja/või sinu isikuandmete kaotamise või lekkimise tulemuseks võib olla volitamata kolmandate osapoolte juurdepääs sinu kontole ning sinu digivarade ja/või raha varastamine sinu kontolt ja/või sellega seotud makseviisidelt. Vastutad ainuisikuliselt oma konto profiilil registreeritud e-posti aadressi, telefoninumbri ja muude kontaktandmete ajakohastamise eest, et sulle saadetavad teatised ja hoiatused kohale jõuaksid. Kui oled oma kontole sisse logitud, ei tohi sa mingil juhul anda kellelegi kaugjuurdepääsu oma arvutile ega jagada arvuti ekraanikuva. Kui sinu konto sisselogimisandmed lähevad kaotsi või lekivad Paxfulist sõltumatutel põhjustel ja/või sa ei loe meie poolt sulle saadetavaid teatisi või hoiatusi või ei reageeri neile, siis sellest tekkiva kahju eest me ei vastuta.
  6. Meie teenuste kasutamiseks pead täitma oma elukohariigis ja/või -osariigis kehtivaid juriidilisi kohustusi. Käesoleva lepingu tingimustega nõustudes kinnitad, et oled kohalike seaduste ja normidega tutvunud ning oled kõikvõimalikest kohustustest teadlik ja täidad neid kõiki. Teatud jurisdiktsioonides ei saa me õiguslike või regulatiivsete piirangute tõttu teenuseid pakkuda. Käesoleva lepingu tingimustega nõustudes kinnitad, et sa ei ole sellise jurisdiktsiooni elanik ega ole kohustatud alluma sellisele jurisdiktsioonile.
  7. Me ei pruugi kõiki teenuseid kõigil turgudel ja kõigis jurisdiktsioonides pakkuda ning võime kõigi või teatud teenuste kasutatavust teatud jurisdiktsioonides piirata (piirangutega jurisdiktsioonid). Praegu on piirangutega jurisdiktsioonideks need, mis on loetletud keelatud riikide nimekirjas, ning lisaks Washingtoni osariik ja New Yorgi osariik. Peale selle ei ole Tetheri digirahaga (USDT) seotud teenused saadaval Texase osariigi elanikele. Piirangutega jurisdiktsioonis viibides ei tohi sa üritada meie teenuseid kasutada. Samuti ei tohi sa teenuste kaudu kehtestatud piirangutest mööda hiilida, näiteks oma IP-aadressi varjates või asukoha kohta valeteavet esitades.
 3. KOHTUALLUVUS, VAHEKOHUS JA SÄTETE LAHUSUS

  1. Käesolevat lepingut tõlgendatakse Delaware'i osariigi seaduste järgi ning veebisaidi ja teenuste sinupoolset kasutamist reguleerivad Delaware'i osariigi seadused, arvestamata kollisiooninorme.
  2. Vahekohus. Käesolevaga lepid Paxfuliga kokku, et kõik käesoleva lepinguga või teenustega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse lõplikult siduvas individuaalses vahekohtumenetluses kooskõlas organisatsiooni American Arbitration Association tarbijavaidluste vahekohtumenetluse eeskirjadega (saadaval lehel https://www.adr.org/rules). Jurisdiktsioonist sõltuvalt võivad nõuete tarbijast esitajad (füüsilised isikud, kelle tehing oli mõeldud personaalseks või pere- või leibkonnasiseseks kasutamiseks) vahekohtumenetluse asemel esitada hagi kohalikus magistraatkohtus tingimusel, et hagi lahendatakse lõplikult magistraatkohtus ja ainult individuaalhagina (mitte kollektiivhagina).

   KOLLEKTIIVHAGIDES OSALEMISE KEELD: SEADUSES LUBATUD SUURIMAL MÄÄRAL VÕIB NÕUDEID ESITADA AINULT INDIVIDUAALSEL ALUSEL, MITTE OSANA VÕIMALIKUST VÕI TEGELIKUST KOLLEKTIIVHAGIST (KÕIK KOOS „KOLLEKTIIVHAGIDES OSALEMISE KEELD”). VAHEKOHTUNIK EI VÕI KÄSITLEDA ERI ISIKUTE NÕUDEID KOOS EGA KOLLEKTIIVHAGINA. KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA NÕUSTUDES LOOBUD SINA JA LOOBUB PAXFUL ÕIGUSEST PÖÖRDUDA OMA ÕIGUSTE KAITSEKS KOHTUSSE NING SA LOOBUD ÕIGUSEST OSALEDA PAXFULI VASTASES KOLLEKTIIVHAGIS.

   Vahekohtumenetlusele kohaldub täielikult USA vahekohtuseadus, 9 U.S.C. §-d 1–16. Vahekohut mõistab üksainus neutraalne vahekohtunik Delaware'i osariigis või muus mõlemale poolele sobivas kohas inglise keeles. Vahekohtunik võib seaduslikul alusel mõista välja kõiki hüvitisi, sealhulgas õigusabikulusid, mida võiks välja mõista pädeva jurisdiktsiooni kohus, ning vahekohtu otsus on õiguslikult siduv ja jõustatav igas kohtus. Sõltuvalt sinu sooviavaldusest võib istungeid korraldada füüsiliselt või telefoni teel ja vahekohtunik võib lubada kirjalikku menetlust ilma tegelike istungiteta. Käesoleva lepingu jõustamiseks esitatud hagi võitjal on õigus õigusabikulude ja muude kohtukulude hüvitamisele.

   Kui vahekohtunik(ud) või vahekohtuasutus võtab sinult menetlustasu või muud haldustasu, siis hüvitame sulle soovi korral selle tasu osas, mis ületab tavalises kohtus samas olukorras võetavat tasu. Tasume ka kõik muud tasud või kulud, kui seda näeb ette vahekohtu eeskiri või kohaldatav õigus. Peale eeltoodu vastutab kumbki osapool kõigi muude tasude ja kulude, näiteks õigusabikulude eest ise.

  3. Kui Ameerika Ühendriikide vahekohus või kohus tunnistab käesoleva lepingu tervikuna või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see käesolevate tingimuste ülejäänud osade kehtivust või jõustatavust. Käesoleva lepingu pealkirjad on mõeldud lugemise hõlbustamiseks ega ole lepingu jõustatavateks punktideks.
 4. PRIVAATSUSPOLIITIKA JA TURVALISUS

  1. Teeme mõistlikes piires kõik endast oleneva, et sinu isikuandmeid kaitsta. Samas ei saa me internetis avaldatavate andmete turvalisust tagada. Oled teadlik, et internetis teabe sisestamise ja tehingute tegemisega kaasneb vältimatu risk ning me ei vastuta turbemurrete eest, mille põhjuseks ei ole meie hooletus.
  2. Tutvu meie ametliku privaatsusteatisega https://paxful.com/privacy.
 5. GARANTIIDE VÄLISTAMINE, VASTUTUSE PIIRAMINE JA RISKI TEADVUSTAMINE

  1. TEENUSEID OSUTATAKSE SELLISENA, NAGU NEED ON JA NAGU NEED KÄTTESAADAVAD ON, ILMA MIS TAHES MUUDE SÕNASELGETE, KAUDSETE VÕI SEADUSJÄRGSETE GARANTIIDE, LUBADUSTE JA TAGATISTETA. PAXFUL ÜTLEB SUURIMAL KOHALDATAVAS ÕIGUSES LUBATUD MÄÄRAL LAHTI KÕIKVÕIMALIKEST KAUDSETEST GARANTIIDEST ÕIGUSTE OLEMASOLU, KAUBASTATAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA/VÕI ÕIGUSRIIVETE PUUDUMISE KOHTA. PAXFUL EI LUBA EGA GARANTEERI, ET JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE, TEENUSTE MÕNELE OSALE VÕI NEIS SISALDUVATELE MATERJALIDELE ON PIDEV, KATKESTUSTETA, KIIRE VÕI VIGADETA. PAXFUL EI VASTUTA TEENUSE KATKESTUSTE EEST EGA SELLEST KASUTAJALE TEKKIVA KAHJU EEST. KÄESOLEVAGA KINNITAD, ET EI OLE TEENUSEID JA VEEBISAITI AVADES VÕI KASUTADES LÄHTUNUD MUUDEST KIRJALIKEST EGA SUULISTEST OTSESTEST EGA KAUDSETEST VÄIDETEST. EELTOODU ÜLDISUST PIIRAMATA KINNITAD, ET OLED TEADLIK DIGIRAHA KASUTAMISEGA VÄLTIMATULT KAASNEVATEST RISKIDEST, NAGU NÄITEKS RIISTVARARIKKED, TARKVARAPROBLEEMID, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, PAHAVARA, KÕRVALISTE ISIKUTE TEGEVUS, MILLE TULEMUSEKS VÕIB OLLA SINU KONTO VÕI RAHAKOTI JA MUUDE KASUTAJAANDMETE KAOTAMINE VÕI NEILE JUURDEPÄÄSU KATKEMINE, SERVERIRIKE VÕI ANDMEKADU. OLED TEADLIK, ET PAXFUL EI VASTUTA TEENUSTE KASUTAMISE AJAL MIS TAHES PÕHJUSEL TEKKIVATE SIDETÕRGETE, KATKESTUSTE, MOONUTUSTE EGA VIIVITUSTE EEST.
  2. PAXFUL EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD VÕI TEENUSEOSUTAJAD EGA NENDE NÕUKOGU VÕI JUHATUSE LIIKMED, AGENDID, TÖÖTAJAD, NÕUSTAJAD, KONSULTANDID VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL (A) SUMMA EEST, MIS ÜLETAB SINU POOLT HAGI ALUSEKS OLNUD TEENUSE EEST KAHJU TEKKIMISELE EELNENUD KAHETEISTKÜMNE (12) KUU JOOKSUL MAKSTUD TASUDE KOGUSUMMAT, EGA (B) KASUMI VÄHENEMISE, VÄÄRTUSE VÕI RENTAABLUSE VÄHENEMISE, ANDMETE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE VARA KAO, KAHJUSTUMISE, RIKKUMISE VÕI LEKKIMISE EEST EGA ERIKAHJU, KAASUVA, KAUDSE, MITTEMATERIAALSE VÕI JÄRELKAHJU HÜVITAMISE EEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS KAHJU TEKKIMISE MEHHANISM ON LEPINGULINE VÕI LEPINGUVÄLINE, SEOTUD HOOLETUSEGA VÕI LOOMULIKU VASTUTUSEGA VÕI KÄESOLEVA LEPINGUGA VÕI MUUGA VÕI KAS KAHJU TEKKIS SAIDI VÕI TEENUSTE VOLITATUD VÕI VOLITAMATA KASUTAMISEL, ISEGI KUI PAXFULI VOLITATUD ESINDAJAT TEAVITATI VÕI TA TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST, JA VAATAMATA SELLELE, KAS KOKKULEPITUD VÕI MUUL VIISIL MÄÄRATUD HÜVITIS TÄIDAB OMA OTSTARVET, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI VIIMASE ASTME KOHUS LEIAB, ET KAHJU PÕHJUSEKS OLI PAXFULI HOOLETUS, PETTUS, TAHTLIK RIKKUMINE VÕI SIHILIK SEADUSERIKKUMINE. KUI SINU JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAASUVA KAHJU JA JÄRELKAHJU VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE LUBATUD, SIIS EELTOODUD PIIRANG SULLE EI KOHALDU.
  3. Digivarasid moodustavad tarkvaralised alusprotokollid ei kuulu meile ja meil ei ole nende üle voli. Üldiselt on alusprotokollid avatud lähtekoodiga ning igaüks võib neid kasutada, kopeerida, modifitseerida ja levitada. Me ei vastuta alusprotokollide käitamise eest ja ei saa tagada võrgutehingute toimimist ega turvalisust. Muu hulgas võidakse alusprotokolle ette teatamata muuta (nn hargnemine). Sellised olulised protokollimuudatused võivad oluliselt mõjutada digiraha kättesaadavust, väärtust, kasutatavust ja/või nime. Protokollimuudatused ega nende ajastus ei sõltu Paxfulist. Peate ise ennast tulevaste protokollimuudatustega kursis hoidma ning otsustama, kas jätkata teenuste kasutamist, arvestades kogu avalikult juurdepääsetavat teavet ja Paxfulilt saadud teavet. Paxful võib sellise protokollimuudatuse korral võtta meetmeid platvormi turvalisuse ja talitluspidevuse tagamiseks, muu hulgas peatades ajutiselt vastava(te) digiraha(de) tehingud. Paxful teeb mõistlikul määral kõik, mis meie võimuses, et sind oluliste protokollimuudatustega seoses võetavatest meetmetest teavitada, kuid need muudatused ise ei sõltu meist ja Paxful ei pruugi neist ette teada. Võtame oluliste protokollimuudatustega seoses meetmeid omal äranägemisel ja võime muu hulgas otsustada uut haru mitte toetada. Teadvustad ja aktsepteerid digirahade protokollimuudatuste riske ning nõustud, et Paxful ei vastuta selliste protokollimuudatuste eest ega mis tahes selliste muudatuste tagajärjel sulle osaks saava kahju eest ja võib nendega seoses võetavate meetmete üle otsustada omal äranägemisel ning et meil ei ole kohustust sind mittetoetatavate valuutade või protokollide asjus abistada.
  4. Meie teenuseid kasutades võid näha sisu või teenuseid, mida pakuvad kolmandad osapooled, muu hulgas hüperlinke kolmanda osapoole veebisaitidele või kolmanda osapoole teenuste juurde (kolmanda osapoole sisu). Me ei soovita, kasuta ega juhi kolmanda osapoole sisu ega vastuta kolmanda osapoole sisu eest. Suhtlus ja tehingud kolmanda osapoolega on ainult teie kahe vahelised. Me ei vastuta selliste tehingute tulemusel tekkida võiva kahju eest ning kolmanda osapoole sisu kasutamine ja tehingud kolmandate osapooltega toimuvad sinu ainuvastutusel.
  5. Paxful ei anna investeerimis-, maksu- ega õigusnõu. Paxful ei ole registreeritud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) ja ei paku väärtpaberiteenuseid ega investeerimisnõu. Turul toimuvad kõik tehingud võrdsel alusel ehk otse ostja ja müüja vahel ning sa pead ise otsustama, kas konkreetne investeering, investeerimisstrateegia või tehing on sinu jaoks sobiv, võttes arvesse enda investeerimiseesmärke, finantsolukorda ja riskitaluvust. Pea nõu juristi või maksunõustajaga. Võime aeg-ajalt avaldada teavet meie platvormi ja toodete kohta, et aidata kasutajatel meie teenuseid tundma õppida. See teave võib muu hulgas hõlmata blogipostitusi, artikleid, linke kolmanda osapoole sisu juurde, uudistevooge, õpetusi ja videoid. Veebisaidil või kolmanda osapoole saitidel avaldatav teave ei ole investeerimisnõu, finantsnõu, kauplemisnõu ega muu nõu ning veebisaidi sisu ei tohi käsitleda nõuandena. Enne digivara ostmise, müümise või hoidmise otsuse langetamist tee ise vajalik eeltöö ja enne investeerimisotsuseid pea nõu finantsnõustajaga. Paxful ei vastuta sinu digivara ostmise, müümise ega hoidmise otsuste eest, isegi kui lähtusid otsuse tegemisel Paxfulilt saadud teabest.
  6. Me ei vastuta digivara hinna muutumise eest. Turuhäire või vääramatu jõu korral (seda on kirjeldatud 17. lõigus) võime (a) teenustele juurdepääsu peatada ja/või (b) takistada sul teenustes toimingute tegemist. Neist meetmetest sulle tekkida võiva kahju eest me ei vastuta. Kui sellise sündmuse järel teenuste osutamine jätkub, võib turuhind olla võrreldes sündmuse alguse eelse turuhinnaga oluliselt erinev.
  7. Me ei taga, et veebisaidil või selle pakkumiseks kasutatavas serveris pole viirusi või vigu, et veebisaidi sisu on tõene, et veebisait on alati juurdepääsetav või et leitud vead parandatakse. Me ei vastuta ega hüvita sulle mingeid kahjusid, mille põhjuseks on tegutsemine veebisaidil leiduvale materjalile või teabele toetudes.
 6. PAXFULI VASTUTUSEST VABASTAMINE JA HÜVITAMINE

  1. Juhul, kui sul tekib vaidlus mõne teenuste kasutajaga, vabastad sa Paxfuli, selle sidusettevõtjad ja teenuseosutajad ning nende nõukogu ja juhatuse liikmed, töötajad, agendid ja esindajad igasugustest kahju- (nii tegeliku kui ka järelkahjuga seotud) ja muudest nõuetest ning nõudmistest, mis võivad vaidlusest või sellega seoses tekkida. Hüvitad Paxfulile ja selle sidusettevõtjatele ning nende nõukogu ja juhatuse liikmetele, töötajatele, agentidele ja esindajatele kõikvõimalikud nõuded ja nõudmised (sh õigusabikulud ja järelevalveasutuse määratud trahvid, lõivud ja karistused), mille otseseks või kaudseks põhjuseks on käesoleva lepingu sinupoolne rikkumine või sinupoolne seaduse- või eeskirjarikkumine või kolmanda osapoole õiguste rikkumine.
 7. PAXFULI PLATVORMIL TOIMUVAD TEHINGUD

  Veebisait võimaldab kasutajatel avaldada pakkumisi digivarade ostmiseks või müümiseks.

  Kui kasutaja algatab tehingu digivara ostmiseks või müümiseks, siis sooritatakse tehing kooskõlas käesoleva lepinguga ja kasutaja või vastaspoole määratud lisatingimustega. Sammsammulised juhised digivarade ostmiseks ja müümiseks Paxfuli platvormil leiad lehelt https://support.paxful.com/support/solutions/150000191612.

  Kõigile allpool nimetatud tehingutele kohalduvad järgmised üldtingimused:

  1. Digivara ostmine pakkumist avaldades.

   Paxfuli turul digivarade ostmisel kehtivad järgmised eeskirjad.

   1. Meie turul ei küsita ostjatelt tehingu raames Paxfuli hoiukonto kasutamise eest tasu.
   2. Paxfuli tehingupooled määravad pakkumist luues ise pakkumise tingimused ning igale pakkumisele on iseloomulik oma vahetuskurss, tehingukiirus ja muud müüja kehtestatavad tingimused. Müüja pakkumist vastu võttes nõustud pakkumise tingimustega. Müüja määratud tingimused kehtivad igal juhul niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva lepinguga ega riku käesolevat lepingut või seadust ega ole ebamõistlikud või muidu põhjendamatult raskesti täidetavad (Paxfuli ainuisikulisel ja lõplikul hinnangul), ja seni, kuni pooled lepivad kokku pakkumise tingimuse muutmises. MÜÜJA PAKKUMISE TINGIMUSTE LÄBILUGEMINE JA TÄPNE TÄITMINE ON SINU ENDA KOHUSTUS. KUI SA EI TÄIDA PAKKUMISE TINGIMUSI, SIIS SINU MAKSET EI TUNNISTATA. MAKSA ALLES SIIS, KUI OLED KINDEL, ET OLED TÄITNUD VÕI SAAD TÄITA KÕIKI PAKKUMISI TINGIMUSI. KUI MAKSAD, AGA EI TÄIDA MUID PAKKUMISE TINGIMUSI, EI SAA PAXFUL AIDATA SUL VAIDLUSPROTSESSI KAUDU MAKSET TAGASI NÕUDA.
   3. Maksete kontrollimine ja korralduse andmine digivara vabastamiseks Paxfuli hoiukontolt on müüja, mitte Paxfuli kohustus. Kui oled müüja tingimused täitnud, aga müüja ei vabasta sulle digivara, teata probleemist kohe, kasutades vastavas tehinguvestluses vaidluse algatamise nuppu. Paxfuli klienditugi tutvub asjaoludega ja lahendab vaidluse. Vaidluste sel viisil lahendamist kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool 8. jaotises „Paxfuli tehinguvaidluste algatamine ja lahendamine”. Kui sa ei järgi vaidluse lahendamise protsessi reegleid, ei saa Paxful sind aidata.
  2. Digivara müümine

   Paxfuli turul digivarade müümisel kehtivad järgmised eeskirjad:

   1. Müüja peab makse vastu võtma ja seda kontrollima mõistliku aja jooksul, mis ei ületa pakkumise tingimustes määratud aega. Pärast seda, kui ostja on sulle pakkumise tingimuste alusel maksnud, on sinu kohustus makse viivitamata vastu võtta ja seda kontrollida ning seejärel digivara Paxfuli hoiukontolt ostjale vabastada. Kui sa ei järgi pakkumise tingimusi, ei pruugi sul olla õigust lukustatud digivara tagastamisele.
   2. Kui rikud digivara müües käesolevat lepingut, vastutad sellest tulenevate riskide ja kahjude eest ise. Oma maksukohustuste täitmise eest vastutad ise. Paxful võtab sinult kui digivara müüjalt tasu müüdava digivara hoidmise eest Paxfuli hoiukontol. Kahju, mille põhjuseks on käesoleva lepingu rikkumine, pettus või ükskõik mis muu, võib Paxful müüjale hüvitada üksnes omast heast tahtest ja omaenda äranägemisel; meie tasu on igal juhul tagastamatu.
   3. Enne digivara Paxfuli hoiukontolt vabastamist pead veenduma makse täielikus ja lõplikus laekumises ning seda kinnitama. Kui vabastad digivara enne makse täielikus ja lõplikus laekumises veendumist, siis Paxful sinu kahju eest ei vastuta. Ole ostja suhtes abivalmis ja vasta kiiresti. Kui sul on mitteaktiivseid pakkumisi, siis inaktiveeri need.
   4. Paxfuli platvormil (näiteks oma tutvustuses, pakkumise tingimustes või tehinguvestluses) on rangelt keelatud reklaamida omaenda veebisaiti, mis võimaldab digivara ostmist või müümist väljaspool Paxfuli teenuseid. Teatud juhtudel on lubatav jagada tehingu juhistes veebisaiti, mille ainus eesmärk on võimaldada müüjale tehinguga seotud makse sooritamist (nt usaldusväärne kolmanda osapoole deebet-/krediitkaarditehingute teostaja); sel juhul peab välise veebisaidi kasutamine olema pakkumise tingimustes selgelt kirjas ning sellel veebisaidil ei tohi olla muud reklaami ega sinu kontaktandmeid.
  3. Üldised nõuded

   1. Paxful ega teenused ei ole seotud ega ole komisjoni- või sponsorlussuhtes ühegi kolmanda osapoole ega muu hulgas kinkekaartide väljaandjatega. Hoiatustähisega kaubamärgid, brändid ja muud tunnused kuuluvad ainult nende omanikele. Paxful ega teenused ei ole nende omanikega seotud ega komisjoni- või sponsorlussuhtes.
   2. Paxfulil ei ole kinkekaartide müümise luba ja Paxful ei ole ühegi kinkekaartide väljaandja volitatud edasimüüja. Paxfuli turul kasutajatelt ostetavatele kinkekaartidele kohalduvad kinkekaardi välja andnud kolmandast osapoolest kaupmehe (väljaandja) tingimused. Paxful ei vastuta Paxfuli turul ostetud kinkekaartide väljaandja(te) tegude ega tegematajätmiste eest ega kinkekaartide teenustasude, aegumiskuupäevade, leppetrahvide ega muude tingimuste eest. Kasutajalt kinkekaarti vastu võttes kinnitad Paxfulile, et oled kinkekaardi tingimused läbi lugenud ning vastad kinkekaardi väljaandja tingimustes või kohaldatavas õiguses kehtestatud kriteeriumitele kinkekaardi kasutamiseks.
   3. KINKEKAARTIDEGA HANGELDAMINE JA OMA KINKEKAARDI EDASIMÜÜMINE MEIE VEEBISAIDIL JA PLATVORMIL ON RANGELT KEELATUD. PEAD OLEMA KINKEKAARDI ÕIGE OMANIK JA PAXFULI NÕUDMISEL NÕUSTUD PAXFULILE ESITAMA KINKEKAARDI OMANDIÕIGUST TÕENDAVA DOKUMENDI (NÄITEKS OSTUKVIITUNGI). PAXFUL EI VÄIDA, TAGA EGA GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL PAKUTAVAD KOLMANDA OSAPOOLE MAKSEVIISID LUBAVAD VÕI TOETAVAD PAXFULI TEENUSEGA SEOTUD TEHINGUTE TEGEMIST VÕI ET MEIE TEENUSED TOETAVAD NEID MAKSEVIISE. KUI KOLMANDA OSAPOOLE MAKSEVIISI TINGIMUSTES ON MAKSEVIISI KASUTAMINE PAXFULIGA KEELATUD, EI TOHI SEDA KASUTADA.
   4. VASTUTAD TÄIELIKULT TEHINGU TOIMUMISKOHA JURISDIKTSIOONI(DE)S KEHTIVATE SEADUSTE JA NORMIDE JÄRGIMISE EEST.
   5. Kõik tehingud peavad toimuma Paxfulis. Tehingute sooritamine väljaspool Paxfuli platvormi ja platvormiväliste kontaktandmete vahetamine on rangelt keelatud.
  4. Ülekandepiirangud. Võime omal äranägemisel kehtestada ülekandetehingute mahule, tüübile või laadile piiranguid või kitsendusi, näiteks piirata korraga müügiks pakutavat digivara kogust.
  5. Garantiisid pole. Paxful ei taga, et saad digivara turul müüa. Paxfuli turul ostetud või müüdud digivara ei pruugi olla võimalik hiljem turul müüa või osta.
  6. Suhe. Käesolev leping ei tekita ega ole mõeldud tekitama partnerlust, ühisettevõtet, esindussuhet, nõustamissuhet ega usaldussuhet – sina ja Paxful jääte sõltumatuteks lepingupoolteks.
  7. Teabe tõesus. Kinnitad ja tagad, et esitad teenustes ainult tõest ja täielikku teavet. Kui esitad teenustes algatatud tehinguga seoses valet või puudulikku teavet, näiteks teed vea rahakoti aadressi sisestamisel, siis Paxful selle eest ei vastuta. Soovitame tungivalt, et kontrolliksid teenustes sisestatud tehinguteavet hoolikalt, enne kui selle sisestamist kinnitad.
  8. Tühistamine ja muutmine pole võimalik; rahakotitehingud. Kui tehinguteave on teenuste kaudu digirahavõrku sisestatud, ei saa Paxful aidata sul tehingut muuta ega tühistada. Paxfulil puudub voli digirahavõrkude üle ja Paxful ei saa tehingute tühistamisele või muutmisele kaasa aidata. Paxful ei hoia hoiukontol olevat digivara ise. Digivara hoitakse alati vastavas võrgus või plokiahelas. Digirahatehingud toimuvad alati digirahavõrgus, mitte Paxfulis. Tehingute arveldamine digirahavõrgus pole tagatud. Paxfulil on õigus tehingu töötlemisest keelduda, kui seda nõuab seadus või kui me leiame, et tehing rikuks käesoleva lepingu tingimusi. Käesolevaga võtad suurimal seaduses lubatud määral kogu vastutuse oma rahakotis toimuvate tehingute eest sõltumata sellest, kas need toimuvad sinu volitusega või volituseta.
  9. Maksud. Teenustes sisestatud tehingutega seotud võimalikud maksukohustused pead ise kindlaks tegema ja vajalikud andmed maksuametile deklareerima. Paxful ei pea tegema kindlaks sinu digirahatehingutega seotud maksukohustusi ega digirahatehingutelt võetavaid makse koguma, deklareerima, kinni pidama ega maksma.
  10. Kasutaja maine. Kui sooritad tehingu, anname teistele kasutajatele võimaluse sulle tehinguga seoses tagasisidet anda. Lubame kasutajatel ka kaebusi esitada, kui oled nende arvates käesolevat lepingut rikkunud. Need kaebused on konfidentsiaalsed, kuid võime neid kasutada seoses vaidlustega, nagu on kirjeldatud 8. jaotises.
  11. Tehingute ajalugu. Oma tehingute ajalugu näed oma kontol. Kui tehingu kinnitust teenustes ei kuvata, siis jääb tehing sellele vaatamata täiel määral kehtivaks ja jõusse.
  12. Paxful Pay. Paxful on andnud teatud kaupmeestele õiguse aktsepteerida Paxfulit makseviisina toodete või teenuste ostmisel veebis („volitatud kaupmehed”). Võid volitatud kaupmehele maksmiseks valida kassas või maksekeskkonnas valiku „Paxful Pay”, misjärel sind suunatakse meie platvormile, kus saad kasutada oma kontol olevat digivara või leida sobiva müüja. Kui ostad tehingu sooritamiseks digivara müüjalt, siis kohalduvad käesoleva lepingu jaotise 7.1 tingimused.
  13. Kaupmehe kaup. Paxful ei vastuta toodete ega teenuste eest, mille ostad volitatud kaupmehelt oma kontot või Paxful Pay’d kasutades. Kui sul on volitatud kaupmehele pretensioon, lahenda see otse temaga suheldes.
  14. Tagastamine, tagasimaksed. Kui ostad kolmandalt osapoolelt oma kontot kasutades toote või teenuse, on ost lõplik. Me ei töötle tagasimakseid ega tagastusi. Volitatud kaupmees võib omal äranägemisel ja kooskõlas oma poliitikaga pakkuda sulle tagasimakset, poekrediiti või kinkekaarti.
  15. Paxful võtab teenuste eest tasu, mis kuvatakse enne teenuse kasutamist. Üksikasjad leiad Paxfuli hinnakirjast. Meie hinnakiri võib muutuda ning Paxful võib hindu ja tasusid igal ajal muuta.
 8. PAXFULI TEHINGUVAIDLUSTE ALGATAMINE JA LAHENDAMINE

  1. Tehingute vaidlustamine. Enamasti on ostjal ja müüjal vaidluse lahendamiseks kõige lihtsam suhelda, koos välja selgitada, mis valesti läks, ja mõlemat rahuldav lahendus leida. Kui ostja ja müüja ei jõua kokkuleppele, võib aidata Paxfuli tugitiim (Paxfuli klienditugi). Kumbki pool võib tehingu suhtes vaidluse algatada (vaidlustatud tehing või vaidlus). Vaidluse saab algatada vaid siis, kui ostja on märkinud tehingu tasutuks. Üldiselt ei saa vaidlustada, tühistada ega muuta tehinguid, mida ostja ei ole tasutuks märkinud, mille ostja on katkestanud, mis on pakkumises määratud tähtaja möödumise tõttu automaatselt katkestatud, mis on juba vaidlustatud ja lahendatud või millega seotud digivara on müüja ostjale vabastanud.
  2. Vaidluste lahendamine. All on loetletud vaidluste Paxfuli klienditoe poolse lahendamise sammud.

   1. Algatamine

    Vaidluse algatamiseks logi oma Paxfuli kontole sisse, ava vaidlustatav tehing ja vali vaidlustamisnupp. Vaidlustamisnupp kuvatakse vaid siis, kui ostja on tehingu tasutuks märkinud. Vaidluse algatamise järel saad valida vaidluse tüübi ja kirjeldada vaidluse aluseks olevat probleemi.

    Kui algatad vaidluse müüjana, saad valida järgmiste vaidluse tüüpide vahel.

    • Tõrges ostja (st vastusega viivitav ostja) – ostja on märkinud tehingu tasutuks, aga ei ole tegelikult maksnud ja ei vasta enam.
    • Makseprobleem – ostja on aktiivne ja püüdis maksta, kuid makse ei õnnestunud.
    • Muu – avatud valik, mille puhul saad ise vaidluse aluseks olevat probleemi kirjeldada. Ostja näeb sinu sisestatud kirjeldust.

    Kui algatad vaidluse ostjana, saad valida järgmiste vaidluse tüüpide vahel.

    • Tõrges müüja – oled maksnud, aga müüja ei vabasta digivara ega vasta enam.
    • Makseprobleem – oled maksnud, aga müüja väidab, et ei ole makset kätte saanud või sellega seoses on tekkinud muu probleem, ning keeldub digivara vabastamast.
    • Muu – avatud valik, mille puhul saad ise vaidluse aluseks olevat probleemi kirjeldada. Müüja näeb sinu sisestatud kirjeldust.
   2. Teavitamine

    Vaidluse algatamise järel teavitab Paxfuli klienditugi vastaspoolt vaidluse algatamisest e-kirjaga ning ka turul ostjatele ja müüjatele pakutavas tehinguvestluse funktsioonis. Kui mõni sinu tehingutest on vaidlustatud, siis Paxfuli klienditugi selgitab sulle, milline tehing see on ja miks see vaidlustati.

   3. Vastus

    Tutvu vaidluse asjaoludega ja selgita Paxfuli klienditoele, mis juhtus. Lisa selgitusele tõendid, näiteks maksekviitung või muu omandiõigust tõendav dokument või tõend selle kohta, et makse on või ei ole laekunud.

   4. Paxfuli läbivaatus

    Paxfuli klienditugi uurib vaidlustatud tehingut ja langetab otsuse, võttes arvesse mõlema poole esitatud tõendeid. Protseduuri, millest Paxfuli klienditugi vaidluste lahendamisel lähtub, on kirjeldatud allpool 8. jaotises.

  3. Vaidluse läbivaatamine. Vaidluse läbivaatamise jooksul võib Paxfuli klienditugi anda sulle juhiseid, mida pead järgima. Näiteks võidakse sul paluda esitada täiendavaid tõendeid – täiendav isikutunnistus, maksekviitung, tõendav pilt või heli- või videosalvestis või muu dokument, mida Paxful asjakohaseks peab – teatud tähtajaks. Juhiste eiramise korral võidakse vaidlus lahendada sinu kahjuks. Tavaliselt teeb Paxfuli klienditugi otsuse teatavaks turu tehinguvestluses 30 päeva jooksul pärast vaidluse algatamist, kuid mõnel juhul võib kuluda ka kauem.
  4. Tõrksus. Tehingus osaledes on tähtis olla aktiivne ja saadaval tehingu algusest kuni selle lõpuleviimise, katkestamise või vaidluse lahendamiseni. See tähendab, et pead vaidlustatud tehingu korral Paxfuli klienditoe teabepäringutele vastama selleks ettenähtud tähtaja jooksul, sest vastasel juhul võidakse vaidlus lahendada sinu kahjuks.
  5. Maksete tühistamine. Paxfuli vaidluste lahendamise menetluses võitjaks tunnistatud poole jaoks võivad makseviisiga seotud riskid säilida vaatamata vaidluse võitmisele. Käesolevas lepingus kirjeldatud vaidluste lahendamine ei puuduta abinõusid või tagastusi, mida ostja või müüja võib tehingu sooritamiseks kasutatud makseviisiga seoses kasutada või saada. Paxful ei pea maksete tühistamist algatama ega haldama ning ei vastuta, kui üks pooltest vaidlustab, pöörab tagasi või tühistab tehinguks kasutatud makseviisiga tehtud makse, isegi kui seda tehakse pärast vaidluse lahendamist.
  6. Vaidluse lahendamine. Enamasti lahendab Paxfuli klienditugi vaidlustatud tehingu nii, et annab vaidlusaluse digivara ostjale või müüjale.

   All on näitlikud olukorrad, mis illustreerivad põhimõtteid, millest Paxful tehinguvaidluste lahendamisel lähtub. Tegu ei ole ammendava loeteluga. Iga vaidluse lahendamisel arvestatakse konkreetse vaidluse asjaolusid ja kasutajate esitatud tõendeid.

   Paxfuli klienditugi võib lahendada vaidluse ostja kasuks, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest.

   • Ostja esitab veenvad tõendid, et ta on sooritanud makse vastavalt müüja juhistele ja tehingu aluseks olnud pakkumisele. Kui ostja on täitnud kõik tehingutingimused, mille müüja oli ostjale avaldanud ajaks, kui ostja tehinguga nõustus ja maksis, ei või müüja tehingu lõpuleviimisest keelduda – see oleks käesoleva lepingu rikkumine.
   • Müüja ei anna Paxfuli klienditoe seatud tähtajaks vastuseid või ei anna piisavalt põhjalikke vastuseid.
   • Makse sooritati kellelegi teisele peale müüja või kontole, mis ei ole registreeritud müüja nimele.

   Paxfuli klienditugi võib lahendada vaidluse müüja kasuks, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest.

   • Ostja ei ole maksnud, ei ole maksnud kogu kokkulepitud summat või ei järginud maksmisel müüja juhiseid ja tehingu aluseks olnud pakkumise tingimusi.
   • Makseteenuse osutaja või maksevõrgustik pidas ostja makse kinni või peatas või külmutas selle. Muu hulgas olukorrad, kus ostja tühistas või vaidlustas makse oma pangas või maksekaardi väljaandja juures.
   • Ostja ei anna Paxfuli klienditoe seatud tähtajaks vastuseid või ei anna piisavalt põhjalikke vastuseid.
   • Makse sooritas keegi teine peale ostja või makse sooritati kontolt, mis ei ole registreeritud ostja nimele.

   Kui ostja või müüja esitab vaidlustatud tehinguga seoses valeteavet või võltsitud dokumente või valetab või petab muul viisil, võib Paxfuli klienditugi omal äranägemisel vaidluse kohe selle kasutaja kahjuks lahendada ja selle kasutaja konto peatada või sulgeda.

   Võib juhtuda, et eksinud on mõlemad pooled või on raske või võimatu välja selgitada, kumb pool peaks vaidluse võitma. Sel juhul võib Paxful omal äranägemisel lahendada vaidluse nii, et jagab vaidlusaluse digivara ostja ja müüja vahel võrdselt või ebavõrdselt.

  7. Edasikaebamine. Kui arvad, et Paxful on vaidluse lahendamisel käesolevat lepingut rikkunud, võid otsuse edasi kaevata. Edasikaebamiseks kirjuta meile hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast Paxfuli klienditoe otsusest teadasaamist ning esita edasikaebust toetavad üksikasjad ja tõendid. Edasikaebuses peaksid näitama, kuidas Paxful vaidluse algsel lahendamisel käesoleva lepingu tingimusi rikkus, ja tõendama, et tegu oli vale otsusega.

   Tuletame meelde, et meie teenuste kasutamisel ja vaidluste lahendamisel tuleb käituda viisakalt ning teisi, sh Paxfuli klienditoe töötajaid austavalt. Üldisemalt on seda käsitletud 13. jaotises „Keelatud kasutusviisid”.

  8. Lõplikkus. Kui Paxful langetab vaidluse asjus otsuse, siis on see otsus lõplik ja käesoleva lepingu raames siduv. Paxful ei kanna vaidlusotsustega seoses ostja ega müüja ees vastutust.
 9. PAXFULI TEENUSTASUD

  1. Rahakoti loomine on tasuta. Paxful võtab teenuste eest tasu, mis kuvatakse enne teenuse kasutamist. Üksikasjad leiad Paxfuli hinnakirjast. Meie hinnakiri võib muutuda ning Paxful võib hindu ja tasusid igal ajal muuta.
 10. TEENUSTE TÜHISTAMATUS JA KAEVURITASUDE TAGASTAMATUS

  1. Kui kasutad tasulist teenust või algatad teenustes tehingu, millega kaasneb kaevuritasu, siis teenuse ostmise või tehingu algatamise kinnitamise järel ei ole sul õigust saada selle eest tagasimakset ega hüvitist.
 11. TEENUSTE OSUTAMISE LÕPETAMINE

  1. Võime omal äranägemisel ja vabalt valitud ajal ajutiselt või alaliselt teenuseid muuta või nende osutamise osaliselt või täielikult peatada või lõpetada, ilma et peaksime sellest ette teatama; sinult ei nõuta selle eest tasu.
 12. TEENUSTE JA KONTO PEATAMINE VÕI SULGEMINE; RAHAKOTILE JUURDEPÄÄSU PIIRAMINE

  1. Võime omal äranägemisel ette teatamata (a) sinu juurdepääsu teenustele või osale neist peatada, piirata või lõpetada (muu hulgas piirata juurdepääsu sinu rahakotile) ja/või (b) sinu konto deaktiveerida või sulgeda, kui (i) meil on vastav kohustus tulenevalt kohaldatavast õigusest, vormiliselt kehtivast kohtukutsest, kohtumäärusest või riigiasutuse siduvast korraldusest; (ii) meil on alust arvata, et oled käesolevat lepingut rikkunud või tõenäoliselt teed seda; (iii) sinu konto kasutamisega seoses on käimas kohtumenetlus, uurimine või järelevalvemenetlus ja/või meie arvates on sinu kontol toimuva tegevusega seotud tavalisest suurem õigus- või regulatiivrisk; (iv) meie teenusepartneritel ei ole võimalik teenuse sinupoolset kasutamist toetada; (v) teed midagi, mida tõlgendame meie kontrollmeetmetest ja protseduuridest möödahiilimisena või (vi) see on meie arvates vajalik meie, meie kasutajate, sinu enda või meie töötajate või nende huvide või vara kaitsmiseks. Me ei vastuta teenuste juurdepääsetavuse piiramise või lõpetamise või teenustele juurdepääsu andmisest keeldumise võimalike tagajärgede eest, näiteks viivituste, kahju või ebamugavuste eest.
  2. Kui peatame või sulgeme sinu konto või keelame sinu jaoks teenuste kasutamise mis tahes põhjusel või piirame sinu juurdepääsu rahakotile, siis püüame sind sellest teavitada, kui teavitamist ei keela kohtumäärus või muu menetluslik põhjus. VÕIME MEETMETE VÕTMISEKS, NÄITEKS SINU KONTOLE VÕI RAHAKOTILE JUURDEPÄÄSU PIIRAMISEKS, PEATAMISEKS VÕI SULGEMISEKS OTSUSEID TEHES LÄHTUDA MEIE RISKIHALDUS- JA TURBEKORRAST TULENEVATEST KONFIDENTSIAALSETEST KRITEERIUMITEST. PAXFULIL EI OLE KOHUSTUST OMA RISKIHALDUS- JA TURBEKORRA ÜKSIKASJU SULLE AVALDADA. Peatatud konto või juurdepääsu rahakotile ennistame niipea, kui peatamise põhjus lõpeb; samas ei pea me sulle ütlema, kas ja millal ennistamine toimub.
  3. Kui hoiad oma Paxfuli rahakotis digivara ja sinu kontol ei ole kohaldatavas õiguses ettenähtud aja jooksul midagi tehtud, võib meil olla kohustus hüljatud vara ja selle riigistamist reguleeriva õiguse alusel teatada sinu kontol olevast digivarast kui hüljatud varast. Sel juhul püüame sind sellest kirjalikult teavitada. Kui sa ei vasta teatisele seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast selle kättesaamist või muuks seaduses ettenähtud tähtajaks, võime olla kohustatud loovutama kõnealuse digivara hüljatud varana riigile. Võime enne hüljatud digivara riigistamist arvata sellest maha mitteaktiivsustasu või muud haldustasud, mille mahaarvamine on kohaldatavas õiguses lubatud.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. KEELATUD KASUTUSVIISID

  1. Teenuseid avades või kasutades kohustud kasutama teenuseid üksnes kooskõlas käesoleva lepingu (koos privaatsuspoliitikaga) tingimustega ja mitte rikkuma seadust; kõige eest, mida teenuseid kasutades teed, vastutad ise. Eelneva üldisust piiramata lubad, et sa:
   1. ei kasuta meie teenuseid viisil, mis võiks teiste kasutajate kasutuskogemust meie teenustes häirida, pärssida, takistada või muidu negatiivselt mõjutada või mis võiks meie teenuseid kahjustada, blokeerida, üle koormata või nende toimimist pärssida;
   2. ei tee midagi, mis võiks rikkuda meie tegevuskohaks olevate riikide seadusi, määrusi, norme või nende kehtestatud sanktsioone või olla seotud mistahes ebaseaduslikust tegevusest saadava tuluga; ei avalda ega levita ebaseaduslikke materjale ega teavet;
   3. ei häiri teiste kasutajate juurdepääsu teenustele ega teenuste nendepoolset kasutamist; ei teota, kiusa, šantažeeri, ahista, jälita ega ähvarda teisi kasutajaid ega riku või riiva muul viisil nende õigusi (näiteks õigust eraelu puutumatusele, õigust individuaalsusele ja intellektuaalomandiõigusi); ei õhuta, võimalda ega propageeri viha, rassilist sallimatust või vägivalda ega kutsu sellele üles ega ähvarda sellega; ei riisu meie veebisaidilt kokku ega kogu muul viisil teavet teiste kasutajate kohta;
   4. ei tee midagi, mille eesmärk on Paxfulit või meie kasutajaid petta, teotada või muul viisil kahjustada; ei esita Paxfulile ega teistele kasutajatele ebatõest, ebatäpset, petlikku või eksitavat teavet meie teenuste kohta ega eira käesolevas lepingus sätestatut või nõutut;
   5. ei sisesta teenustesse viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme ega muud pahavara; ei kasuta teenuste avamiseks ja neist andmete hankimiseks roboteid, ämblikke, roomajaid, kaabitsaid ega muid meilt mittepärinevaid automaatseid vahendeid või liideseid; ei ürita mööda hiilida meie kasutatavatest sisufiltreerimismeetoditest ega ürita juurde pääseda teenusele või meie teenuste alale, millele sul pole volitatud juurdepääsu; ei paiguta Paxfuli turule reklaami, mille eesmärk on suunata kasutajaid ostma või müüma digivara väljaspool Paxfuli teenuseid;
   6. ei tee tehinguid toodetega, mis rikuvad või riivavad autoriõigust, kaubamärki, õigust individuaalsusele või eraelu puutumatusele või muud varalist õigust, ega tee tehinguid litsentsitud materjalidega ilma õiguste omaniku loata; ei kasuta Paxfuli intellektuaalomandit, nime või logo, muu hulgas Paxfuli kauba- ja teenindusmärke ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ega viisil, mis kahjustaks Paxfulit või Paxfuli brändi; ei tee midagi, mis viitaks Paxfuli soovitusele või partnerlusele Paxfuliga, kui seda tegelikult ei ole; ei arenda ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta meie teenustega interakteeruvaid kolmanda osapoole rakendusi;
   7. ei kutsu kolmandaid osapooli üles ega sunni neid tegema käesolevas 13. jaotises keelatud tegevusi.
 14. INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUS

  1. Anname sulle käesoleva lepingu tingimustel piiratud võõrandamatu lihtlitsentsi teenuste, veebisaidi ning nendega seotud sisu, materjalide ja teabe (kõik koos „sisu”) avamiseks ja kasutamiseks üksnes neil eesmärkidel, mida Paxful parajasti lubab. Veebisaidi ja sisu igasugune muu kasutamine on sõnaselgelt keelatud ning kõik muud õigused teenuste, veebisaidi ja sisu suhtes jäävad üksnes Paxfuli omandusse. Sisu ega ühtegi selle osa ei tohi paljundada, edastada, levitada, müüa, litsentsida, pöördkonstrueerida, modifitseerida, avaldada, selle võõrandamises või müümises osaleda, sellest tuletisteoseid luua ega seda muul viisil ekspluateerida ilma Paxfuli eelneva kirjaliku nõusolekuta. Paxfuli kaubamärke, registreeritud märke, logosid ega muud intellektuaalomandit ei tohi kopeerida, jäljendada ega kasutada ilma Paxfuli eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  2. Ehkki me püüame pakkuda Paxfuli veebisaidil üksnes tõest ja ajakohast teavet, ei pruugi meie veebisait (muu hulgas selle sisu) olla tervikuna veatu, täielik ja ajakohane ning sellel võib leiduda tehnilisi ebatäpsusi ja kirjavigu. Selleks, et pakkuda sulle võimalikult täielikku ja tõest teavet, võime aeg-ajalt teavet etteteatamata muuta või värskendada; see hõlmab ka teavet meie poliitika, toodete ja teenuste kohta. Seetõttu peaksid enne teabest juhindumist seda alati kontrollima. Kui oma otsustes Paxfuli veebisaidil olevale teabele toetud, tegutsed omal vastutusel ja meie selliste otsuste eest ei vastuta. Kolmandatelt osapooltelt pärinev teave on esitatud ainult informatiivsel otstarbel ja Paxful ei väida ega taga, et see on tõene. Võime pakkuda linke kolmanda osapoole materjalide (muu hulgas veebisaitide) juurde, kuid see ei tähenda, et meil oleks nende üle voli. Me ei vastuta Paxfuli veebisaidilt juurdepääsetavate või sellel lingitud kolmanda osapoole materjalide või veebisaitide teabe, sisu ega neil pakutavate teenuste eest.
 15. TAGASISIDE JA KASUTAJATE ETTEPANEKUD

  1. Paxful püüab pidevalt teenuseid ja veebisaiti täiustada. Kui sul on ideid või ettepanekuid, kuidas Paxfuli teenuseid või veebisaiti täiustada või täiendada, ootab Paxful neid kindlasti huviga; samas pea silmas, et sellisele teabe avaldamisele kohalduvad käesoleva lepingu tingimused.
  2. Ideede või tagasiside või nendega seotud materjalide Paxfulile või selle tütar- või emaettevõttele või sidusettevõttele või nende nõukogu või juhatuse liikmetele, juhtkonnale, osanikele, aktsionäridele, töötajatele või agentidele või nende pärijatele, õigusjärglastele või esindajatele (eraldi „Paxfuli isik” ja kõik koos „Paxfuli isikud”) avaldamisega ei kaasne mingil juhul konfidentsiaalsuskohustust ega õigustatud ootust tasule.
  3. Ideed või tagasisidet või sellega seotud materjali, millele võivad kohalduda intellektuaalomandiõigused („teos”) Paxfulile või Paxfuli isikule avaldades annad selle teose suhtes Paxfulile tähtajatu ülemaailmse autoritasudeta lihtlitsentsi kõnealuse idee või tagasiside kogu sisu kasutamiseks mis tahes otstarbel. Peale selle loobud suurimal Ameerika Ühendriikide õiguses lubatud määral kõikvõimalikest isiklikest õigustest teose suhtes ning kinnitad ja tagad Paxfuli isikule, et teos on sinu enda looming, et kellelgi teisel ei ole teose suhtes õigusi ning et kõik Paxfuli isikud võivad teost autoritasudeta rakendada ja sellega seotud materjale kasutada kas algsel kujul või Paxfuli isiku poolsete modifikatsioonidega, ega pea selleks kelleltki luba ega litsentsi küsima.
  4. Peale selle võib Paxful anda Paxfuli isikutele all-litsentse teose ja sinu avaldatud materjalide kasutamiseks mis tahes viisil.
  5. Meil on õigus sinu poolt veebisaidile postitatud teavet omal äranägemisel eemaldada, ilma et peaksime eelnevalt hoiatama või seda põhjendama.
 16. MEIE KONTAKTANDMED

  Soovitame enne küsimuse esitamist tutvuda meie KKK lehega. Juhul, kui otsitavat teavet KKK lehel ei ole, on Paxfuli klienditugi ööpäev läbi saadaval. Võid meiega ühendust võtta KKK lehel oleva klienditoe vidina abil.

 17. VÄÄRAMATU JÕUD

  1. Me ei vastuta teenuse viivituste, häirete või katkestuste eest, mille vahetuks või kaudseks põhjuseks on meist mõistlikul määral sõltumatu sündmus või asjaolu, näiteks turu märkimisväärne volatiilsus, või viivitus või tõrge, mille põhjuseks on loodusjõud, riigivõimu või sõjaväe tegevus, terroriakt, rahvarahutused, sõda, streik või muu töövaidlus, põleng, telekommunikatsiooni-, interneti- või võrguteenuste katkestus või riist- ja/või tarkvara rike; sellised olukorrad ja asjaolud ei mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust ja jõustatavust.
 18. LEPINGU OLEMUS

  1. Käesolev leping moodustab lepingu objekti suhtes sinu ja Paxfuli vahelise ainsa ja ammendava lepingu ning asendab kõikvõimalikud varasemad sinu ja Paxfuli vahelised sama objekti puudutavad kokkulepped ja lepingud. Sa ei või käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.