Podmínky Paxful Stablecoin

Datum účinnosti: 4. března 2021

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO DOHODU. Užíváním služby Paxful Stablecoin souhlasíte, že jste vázáni přiloženými "Podmínkami služby Paxful Stablecoin" a přijímáte a souhlasíte, že jste si pečlivě přečetli, porozuměli a přijali všechny zde obsažené podmínky, které doplňují Podmínky služby Paxful ("Dohoda"). Všechny pojmy psané s počátečním velkým písmenem, které nejsou definované níže, mají význam uvedený v Dohodě. Pokud v průběhu vašeho používání nebo v souvislosti s ním nastane rozpor mezi Dohodou a Podmínkami služby, přednost má poslední uvedené.

O službě Paxful Stablecoin

Služba Paxful Stablecoin je mechanizmus doporučení, který vám jako oprávněnému uživateli Paxful umožňuje vstoupit do Peer-to-peer transakce s firmou - třetí stranou ("Protistrana Stablecoin"), kterou Paxful předem vybral, a vyměnit své Bitcoiny za dolarový ekvivalent stablecoinu, který bude Protistrana Stablecoin držet ve váš prospěch. Prostřednictvím tohoto modelu Paxful Stablecoin umožňuje ukončit vaši bitcoinovou pozici do vybraného stablecoinu.

Mechanizmus doporučení

Služba Paxful Stablecoin je mechanizmus doporučení s omezeným účelem, dostupný na platformě Paxful. Jakmile projevíte zájem o provedení transakce Paxful Stablecoin, Paxful vás doporučí Protistraně Stablecoin k dokončení transakce. K předání podmínek vaší nabídky Protistraně Stablecoin pak musíte postupovat podle poskytnutých pokynů. Pokud Protistrana Stablecoin podmínky vaší nabídky přijme, transakce mezi vámi a Protistranou Stablecoin bude dokončena. Stejně jako u standardních transakcí prováděných na tomto tržišti nemá Paxful žádné zapojení, kontrolu, moc, vlastní uvážení ani pravomoc v souvislosti s transakcemi Paxful Stablecoin, do kterých vstoupíte nebo se pokusíte vstoupit s Protistranou Stablecoin. Paxful neprovádí úschovu stablecoinů ani žádnému uživateli Paxful neradí ani nenařizuje takové stablecoiny získávat.

Protistrana Stablecoin může mít pro transakce ve službě Paxful Stablecoin vlastní Pravidla a podmínky a služba Paxful Stablecoin se může lišit, pokud jde o směnný kurz, rychlost výměny a další podmínky, které si vyhrazuje Protistrana Stablecoin ("Podmínky Protistrany Stablecoin"). Zahájením transakce s Protistranou Stablecoin souhlasíte, že jste těmito Podmínkami Protistrany Stablecoin vázáni. Podmínky Protistrany Stablecoin jsou platné ve všech případech, pokud nejsou v rozporu nebo neporušují Dohodu, tyto Podmínky služby Paxful Stablecoin nebo pokud jsou nezákonné, nepřiměřené nebo jinak těžko splnitelné (jak dle vlastního a konečného uvážení určí Paxful), nebo pokud se vy a Protistrana Stablecoin nedohodnete na změně Podmínek Protistrany Stablecoin. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PEČLIVĚ SI PODMÍNKY PROTISTRANY STABLECOIN PŘEČÍST A DŮSLEDNĚ JE DODRŽOVAT. POKUD NEDODRŽÍTE PODMÍNKY PROTISTRANY STABLECOIN, VAŠE TRANSAKCE MŮŽE BÝT ZAMÍTNUTA. NIKDY NEVSTUPUJTE DO TRANSAKCE SLUŽBY PAXFUL STABLECOIN, POKUD JSTE NEDODRŽELI VŠECHNY UVEDENÉ PODMÍNKY. POKUD PODMÍNKY NEDODRŽÍTE, PAXFUL VÁM NEBUDE MOCI ASISTOVAT V PROCESU SPORU O VRÁCENÍ VAŠICH PROSTŘEDKŮ.

Poplatky

Paxful bude ohledně svých poplatků vždy transparentní. Na používání služby Paxful se mohou vztahovat určité poplatky. Další informace a aktualizace konverzních poplatků najdete v našem Centru nápovědy.

Oprávněné účty a zakázané jurisdikce

Služba Paxful Stablecoin byla zpřístupněna pouze těm uživatelům, kteří na službu mají nárok. K oprávnění používat službu Paxful Stablecoin musíte ověřit svůj účet a mít ve své peněžence Paxful Bitcoin v hodnotě nejméně 1,00 $ plus další částku v Bitcoinu k pokrytí souvisejících poplatků. Paxful si vyhrazuje právo kterémukoli uživateli Paxful zakázat nebo změnit službu Paxful Stablecoin a Protistrana Stablecoin může odmítnout kteroukoli transakci s kterýmkoli uživatelem Paxful. Kromě Zakázaných jurisdikcí zmíněných v odstavci 2.7 našich Podmínkách služby není služba Paxful Stablecoin k dispozici uživatelům se sídlem ve státě Texas.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘIJETÍ RIZIKA

SLUŽBY PAXFUL STABLECOIN JSOU POSKYTOVÁNY, TAK JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÉHOKOLIV RUČENÍ, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SE PAXFUL KONKRÉTNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ. PAXFUL NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE, KTERÉKOLIV ČÁSTI SLUŽEB NEBO ZDE OBSAŽENÝM MATERIÁLŮM BUDE TRVALÝ, NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ A BEZ CHYB. PAXFUL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ SOFTWARU NEBO TECHNOLOGIÍ TŘETÍ STRANY A ŽÁDNÉ NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTU, KTEROU MŮŽE UŽIVATEL UTRPĚT. TÍMTO UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEJSTE ZÁVISLÍ NA ŽÁDNÉM JINÉM PROHLÁŠENÍ ANI UJEDNÁNÍ, AŤ PÍSEMNÉM ČI ÚSTNÍM, V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM A PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM A WEBOVÉ STRÁNCE. BEZ DOPADŮ NA VÝŠE UVEDENÉ TÍMTO UZNÁVÁTE A PŘIJÍMÁTE RŮZNÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM DIGITÁLNÍ MĚNY, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, RIZIKA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ, SELHÁNÍ HARDWARU, SOFTWAROVÝCH PROBLÉMŮ, SELHÁNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ŠKODLIVÉHO SOFTWARU, ZÁSAHU TŘETÍ STRANY VEDOUCÍ KE ZTRÁTĚ NEBO OMEZENÍ PŘÍSTUPU K VAŠEMU ÚČTU NEBO PENĚŽENCE A DALŠÍM UŽIVATELSKÝM DATŮM, SELHÁNÍ SERVERU NEBO ZTRÁTY DAT. PŘIJÍMÁTE A UZNÁVÁTE, ŽE PAXFUL NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ, NARUŠENÍ, CHYBY, ZKRESLENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ KOMUNIKACE, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI VAŠEM VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

PAXFUL, JEHO POBOČKY A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A NIKDO Z JEJICH PŘEDSTAVITELŮ, ŘEDITELŮ, AGENTŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PORADCŮ, KONZULTANTŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDE ODPOVĚDNÝ (A) ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU VĚTŠÍ, NEŽ JE HODNOTA CELKOVÝCH POPLATKŮ VÁMI ZAPLACENÝCH ZA SLUŽBU, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM DŮVODU ŽALOBY, ZA DOBU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM ZTRÁTY NEBO (B) ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU ZISKU, ZMENŠENÍ HODNOTY NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ŽÁDNOU ZTRÁTU, ŠKODU, POŠKOZENÍ NEBO ÚNIK DAT NEBO JINÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU ANI ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NEHMOTNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, BEZPRÁVÍ, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEBO JINAK ZPŮSOBENÉ PŘÍMO NEBO V SOUVISLOSTI S POVOLENÝM NEBO NEPOVOLENÝM POUŽITÍM STRÁNKY NEBO SLUŽEB, NEBO TOUTO DOHODOU, I KDYŽ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE PAXFUL BYL INFORMOVÁN NEBO VĚDĚL NEBO MĚL VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, A BEZ OHLEDU NA CHYBĚJÍCÍ DOHODNUTÝ ČI JINÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK JEHO ZÁSADNÍHO ÚČELU, S VÝJIMKOU ROZSAHU KONEČNÉHO SOUDNÍHO URČENÍ, ŽE TATO ŠKODA BYLA VÝSLEDKEM ZÁVAŽNÉHO ZANEDBÁNÍ, PODVODU, ZLOMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL NEBO ZÁMĚRNÉHO PORUŠENÍ ZÁKONA ZE STRANY PAXFUL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.