PODMÍNKY SLUŽBY Paxful Inc.

TATO DOHODA OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ A TAKÉ PODMÍNKY, OMEZENÍ A VÝJIMKY, KTERÉ SE NA VÁS MOHOU VZTAHOVAT. PŘEČTĚTE SI JE POZORNĚ.

Tyto podmínky služby a veškeré jejich změny a přeformulování ("Dohoda") představují právní dohodu pokrývající poskytování služeb společností Paxful, konkrétně nabídku tržiště, které umožňuje kupujícím a prodávajícím "Digitálních aktiv" (tento pojem bude obecně chápán tak, že zahrnuje digitální měny jako Bitcoin, Tether a další, podporované peněženkou Paxful) zapojit se vzájemně do transakcí (“Tržiště”), nabízející hostované služby digitální peněženky, držení a uvolňování digitálních aktiv podle pokynů po dokončení nákupu digitálních aktiv a jakékoliv další služby popsané v této dohodě ( společně “Služby” a jednotlivě “Služba”) poskytované společností Paxful, Inc. a všemi jejími pobočkami, včetně, kromě jiného, Paxful USA, Inc.( společně “Paxful” nebo “my” nebo “nás” nebo “společnost”) vám jako jednotlivci (také “uživatel” nebo “vy”). Paxful.com a související služby jsou vlastněny a provozovány společností Paxful. Vaše používání služeb se bude řídit touto dohodou a také našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Zásadami cookies a souhlasem k elektronickému podpisu.

TYTO PODMÍNKY VYŽADUJÍ K ŘEŠENÍ SPORŮ ARBITRÁŽ NAMÍSTO SOUDNÍ POROTY NEBO HROMADNÝCH ŽALOB.

Registrací k používání účtu přes paxful.com nebo jiné přidružené stránky, API nebo mobilní aplikace včetně veškerých URL provozovaných společností Paxful (společně “Webová stránka Paxful” nebo “Webová stránka”) souhlasíte, že jste si pečlivě a důkladně přečetli, porozuměli a přijali všechny podmínky obsažené v této dohodě, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů, Zásady cookies a souhlasu s elektronickým podpisem.

HODNOTA DITIÁLNÍCH AKTIV MŮŽE STOUPAT ČI KLESAT A EXISTUJE PODSTATNÉ RIZIKO, ŽE PŘI NÁKUPU, PRODEJI, DRŽENÍ NEBO INVESTOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH AKTIV PŘIJDETE O PENÍZE. MĚLI BYSTE DŮKLADNĚ ZVÁŽIT, ZDA JE PRO VÁS OBCHODOVÁNÍ ČI DIGITÁLNÍCH AKTIV VE VAŠÍ FINANČNÍ SITUACI VHODNÉ.

O společnosti Paxful a jejích službách

Paxful je přední tržiště typu peer-to-peer, zprostředkovávající nákup a prodej digitálních aktiv s prodejci přijímajícími více než 300 způsobů platby za digitání aktiva. Způsoby platby se vyjednávají a mění na základě peer-to-peer mezi kupujícími na Tržišti (“kupující”) a prodejci na Tržišti (“Prodejce”). Naši uživatelé se dohodnou na tom, které způsoby platby použít k dokončení transakce, a jsou plně odpovědní za použití těchto způsobů platby zákonným způsobem.

Paxful také nabízí hostované služby digitální peněženky prostřednictvím předního světového poskytovatele peněženek pro digitální aktiva. Naše celosvětová uživatelská základna je schopna zveřejňovat nabídky na nákup nebo prodej digitálních aktiv různými pohodlnými způsoby. Tvůrce nabídky je odpovědný za uvedení podmínek transakce, včetně způsobů platby, které prodejce přijme. Jakmile nabídku zvolí jiný uživatel Paxful, budou digitální aktiva prodejce v rámci našich transakčních postupů (které označujeme jako „Paxful Escrow“ či „Úschova Paxful“) uzamčena, dokud nenastanou všechny podmínky nezbytné k uskutečnění transakce. Prodej je dokončen a digitální aktiva jsou prodávajícím odemčena a uvolněna kupujícímu, jakmile kupující dokončí podmínky transakce a platba bude potvrzena a prohlášena za platnou a přijata prodejcem. PAXFUL NEJEDNÁ JAKO ZPRACOVATEL PLATBY. VŠECHNA ODPOVĚDNOST ZA ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PLATBY A POTVRZENÍ PLATNOSTI TRANSAKCÍ JE MEZI KUPUJÍCÍM A PRODEJCEM. Digitální aktiva, která zamkneme, jsou uvolněna zpět prodejci, pokud se kupující rozhodne transakci zrušit. Prodejce nesmí transakci kdykoli zrušit. Prodejce má pouze možnost odemknout digitální aktiva a uvolnit je kupujícímu. To slouží k bezpečnostní ochraně kupujícího. Pokud prodejce potřebuje zrušit transakci kvůli tomu, že kupující nedodrží podmínky transakce, musí zahájit spor a uvést důvod, jak to podrobněji popisuje oddíl 8 této smlouvy. Transakce na našich webových stránkách se provádějí mezi kupujícími a prodávajícími. Proto Paxful nefiguruje jako účastník v rámci jakékoli transakce.

Služba hostované digitální peněženky, poskytovaná společností Paxful, je bezpečným způsobem ukládání, posílání a přijímání digitálních měn. Paxful neposkytuje uložení ani úschovu žádných jiných digitálních aktiv. Digitální aktiva jsou vždy zaznamenána na svých konkrétních sítích nebo blockchainech. Transakce s digitální měnou probíhá v rámci sítě digitálních měn, nikoli na platformě Paxful. Neexistují žádné záruky, že bude transakce na síti digitálních měn zpracována. Paxful si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv transakci, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud jsme přesvědčení, že je transakce v rozporu s našimi podmínkami v této Dohodě. Tímto uznáváte, že přijímáte veškerou odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vaší peněžence, a přijímáte veškerá rizika jakéhokoliv dovoleného nebo nedovoleného přístupu do vaší peněženky v rozsahu povoleném zákonem.

 1. OBECNÉ

  1. Vyhrazujeme si právo tuto Dohodu kdykoliv upravit, modifikovat, změnit nebo revidovat dle našeho vlastního a absolutního uvážení a bez předchozího upozornění. Jakékoliv takové změny v souvislosti s vaším používáním služeb nabudou účinnosti, jakmile jsou zveřejněny na webové stránce Paxful, a nikoliv retroaktivně. Pokud jste nám dali e-mailovou adresu, můžeme vás také upozornit e-mailem, že Dohoda byla revidována. Pokud s podmínkami revidované Dohody nesouhlasíte, vaším jediným a výhradním opravným prostředkem je okamžitě ukončit své používání Služeb a uzavřít svůj účet.
  2. Je vaší odpovědností pečlivě si Dohodu přečíst a pravidelně revidovat verzi zveřejněnou na webové stránce Paxful. Vaše další používání Služeb znamená, že přijímáte, že jste vázáni aktuálně platnou Dohodou.
  3. Neuplatňování nebo zpoždění ve vymáhání jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek ze strany společnosti Paxful nebude vykládáno jako zřeknutí se jakýchkoliv práv nebo opravných prostředků.
 2. ÚČET A REGISTRACE

  1. Abyste mohli využívat Služby, musíte si zaregistrovat účet prostřednictvím naší webové stránky. Během procesu registrace vás požádáme o jisté informace, mimo jiné včetně, vašeho jména, adresy a dalších osobních údajů k ověření vaší totožnosti. Dle vlastního a absolutního uvážení můžeme odmítnout udržovat pro vás účet. Tímto přijímáte a uznáváte, že (a) jste ve své konkrétní jurisdikci zletilí, abyste mohli podepsat tuto dohodu, (b) vaše užívání našich Služeb nebylo dříve pozastaveno ani jste nebyli vyřazeni.
  2. Užíváním vašeho účtu souhlasíte a prohlašujete, že budete využívat naše Služby pro sebe a že nesmíte používat svůj účet jako prostředník nebo broker pro jinou třetí stranu, osobu nebo subjekt. Pokud to Paxful výslovně nedovolí, můžete mít pouze jeden účet a nesmíte prodávat, půjčovat, sdílet ani jinak zpřístupňovat svůj účet ani žádné údaje nutné k přístupu k vašemu účtu jiným osobám nebo subjektům. Jste výhradně odpovědní za udržování adekvátního zabezpečení a kontroly nad všemi uživatelskými jmény, e-maiovými adresami, hesly, kódy dvoufaktorového ověření a jakýmikoliv jinými kódy nebo údaji, které používáte k přístupu ke službě. Váš účet nesmí obsahovat zavádějící nebo podvodné údaje. Vytvoření falešných údajů ve vašem účtu, falšování vaší země původu nebo poskytnutí podvodných dokladů totožnosti je přísně zakázáno.
  3. Během registrace vašeho účtu souhlasíte s poskytnutím údajů, které si vyžádáme za účelem ověření totožnosti a detekce praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodu nebo jiné finanční trestné činnosti, a dovolujete nám udržovat záznamy o těchto údajích. Než vám bude dovoleno používat Služby, budete muset projít jistými procedurami ověření, které mohou být v důsledku údajů nasbíraných o vás průběžně měněny. Údaje, které si vyžádáme, mohou zahrnovat jisté osobní údaje, včetně, mimo jiné, vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, data narození, čísla zdravotního pojištění, čísla daňového poplatníka a úřední totožnosti. Poskytnutím těchto nebo kterýchkoliv jiných údajů, které mohou být třeba, potvrzujete, že všechny údaje jsou pravdivé, přesné a nejsou zavádějící. SOUHLASÍTE, ŽE NÁS OKAMŽITĚ INFORMUJETE, POKUD SE KTERÝKOLIV Z POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ ZMĚNÍ. SCHVALUJETE, ABYCHOM PROVÁDĚLI ŠETŘENÍ, AŤ PŘÍMO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH STRAN, KTERÁ POVAŽUJEME ZA NUTNÁ K OVĚŘENÍ VAŠÍ TOTOŽNOSTI NEBO K OCHRANĚ VÁS A / NEBO NÁS PROTI PODVODŮM ČI JINÉ FINANČNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, A K PODNIKNUTÍ KROKŮ, KTERÉ POVAŽUJEME ZA NUTNÉ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TAKOVÝCH ŠETŘENÍ. KDYŽ PROVÁDÍME TATO ŠETŘENÍ, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT PŘEDLOŽENY ÚŘADŮM PRO OVĚŘOVÁNÍ BONITY A PREVENCI PODVODŮ A ŽE TYTO ÚŘADY MOHOU PLNĚ ODPOVĚDĚT NA NAŠE DOTAZY.
  4. Pokud služby používáte jménem právnické osoby, jako je firma, dále prohlašujete a zaručujete, že: (i) právnická osoba je řádně organizována a oprávněně existuje podle platných zákonů jurisdikce, do které organizace spadá; a (ii) jste řádně oprávněni za tento právní subjekt jednat jeho jménem. Pro tuto právnickou osobu existuje specifický firemní ověřený účet, který může používat pouze osoba, která jej zaregistrovala. Firemní účty nemohou být sdíleny ani používány jinými jednotlivci nebo subjekty. Ověřené firemní účty mají povoleny následující omezené výjimky:

   • Schválený firemní účet může mít kdykoli několik aktivních uživatelských účtů za předpokladu, že jsou všechny ověřeny a provozovány určenými zaměstnanci společnosti, kteří byli dříve zveřejnění a schválení společností Paxful podle jejího výhradního a absolutního uvážení;
   • Firemní účty mohou mít v jednom okamžiku pouze jednu aktivní nabídku pro konkrétní transakci a nejsou oprávněny mít více nabídek pro takovou konkrétní transakci ze svých dalších firemních účtů.
  5. Nesete výhradní odpovědnost za vytvoření silného hesla a udržování odpovídajícího zabezpečení a kontroly nad všemi ID, hesly, nápovědami, osobními identifikačními čísly (PIN), klíči API nebo jinými kódy, které používáte pro přístup k našim službám. Jakákoli ztráta nebo zpronevěra výše uvedených informací a/nebo vašich osobních údajů může mít za následek neoprávněný přístup třetích stran k vašemu účtu a ztrátu nebo krádež jakýchkoli digitálních aktiv a/nebo finančních prostředků spojených s vaším účtem, včetně vašich propojených platebních metod. Nesete výhradní odpovědnost za to, že ve svém profilovém účtu budete mít aktuální e-mailovou adresu, telefonní číslo a další kontaktní údaje, abyste mohli obdržet veškerá oznámení nebo upozornění, která vám můžeme zaslat. Nikdy byste neměli povolit vzdálený přístup nebo sdílet obrazovku počítače s někým jiným, když jste přihlášeni ke svému účtu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět v důsledku ohrožení přihlašovacích údajů k účtu z důvodu, že společnost Paxful je nezavinila a/nebo že jste nedodrželi naše nařízení nebo nereagovali na naše oznámení nebo upozornění, která vám můžeme zaslat
  6. Chcete-li používat naše služby, možná budete muset splnit určité zákonné povinnosti ve vaší zemi a/nebo státě bydliště. Přijetím těchto podmínek v této smlouvě potvrzujete, že jste přezkoumali své místní zákony a předpisy, berete je na vědomí a splníte všechny tyto povinnosti. Z důvodu právních nebo regulačních zákazů nenabízíme používání našich služeb v určitých jurisdikcích. Přijetím podmínek uvedených v této smlouvě potvrzujete, že nejste rezidentem ani se neřídíte zákony a předpisy těchto jurisdikcí.
  7. Nemusíme zpřístupnit všechny služby na všech trzích a jurisdikcích a můžeme omezit nebo zakázat používání všech nebo části služeb z určitých jurisdikcí („Jurisdikce s omezeným přístupem“). V současné době omezené jurisdikce zahrnují ty, které jsou uvedeny na našem „Seznamu zakázaných zemí“ a státy Washington a New York. Služby dále nejsou k dispozici s ohledem na digitální měnu Tether (USDT) uživatelům se sídlem ve státě Texas. Nesmíte se pokoušet používat naše služby, pokud se nacházíte v některé z těchto jurisdikcí s omezeným přístupem. Nesmíte se pokoušet obejít žádná omezení uložená prostřednictvím služeb, například skrýváním vaší IP adresy nebo poskytnutím jakýchkoli nepřesných informací týkajících se vaší polohy.
 3. PŘÍSLUŠNOST, ARBITRÁŽ & ODDĚLITELNOST

  1. Tato Smlouva a vaše používání webových stránek a služeb se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Delaware, bez ohledu na principy kolize mezi právními normami.
  2. Arbitráž. Vy a společnost Paxful souhlasíte s tím, že jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo služeb nebo v souvislosti s nimi, bude s konečnou platností individuálně vypořádán v závazném rozhodčím řízení v souladu s pravidly Americké arbitrážní asociace pro rozhodčí řízení spotřebitelských sporů (přístupné na adrese https://www.adr.org/rules). S výhradou platných požadavků příslušné jurisdikce se mohou žalobci spotřebitelů (fyzických osob, jejichž transakce jsou určeny pro osobní, rodinné nebo domácí použití) rozhodnout, že budou uplatňovat své nároky u místního soudu pro drobné nároky, a nikoli prostřednictvím rozhodčího řízení, pokud jejich záležitost zůstane u soudu pro drobné nároky a bude pokračovat pouze na individuálním (netřídním nebo nereprezentativním) základě.

   ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY: V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM BUDOU VŠECHNY NÁROKY VZNESENY POUZE INDIVIDUÁLNĚ, A NIKOLI VE JMÉNU ŽALOBCE NEBO ČLENA TŘÍDY V JAKÉKOLI ÚDAJNÉ TŘÍDĚ, V KOLEKTIVNÍ ŽALOBĚ NEBO V ZASTUPITELSKÉM ŘÍZENÍ (KOLEKTIVNĚ "ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY"). ROZHODČÍ NESMÍ KONSOLIDOVAT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY A NESMÍ SE ZAPOJIT DO JAKÉKOLI TŘÍDY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI VY A PAXFUL UPOUŠTÍTE OD JAKÉHOKOLI PRÁVA NA SOUD S POROTOU A VZDÁVÁTE SE PRÁVA ÚČASTNIT SE SKUPINOVÉ ŽALOBY PROTI PAXFUL.

   Federální zákon o rozhodčím řízení, 9 U.S.C. §§ 1-16, plně platí pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno jediným neutrálním rozhodcem a bude probíhat ve státě Delaware nebo na jiném vzájemně přijatelném místě v anglickém jazyce. Rozhodce může udělit jakékoli úlevy, které by mohl soud příslušné jurisdikce udělit, včetně poplatků za právní zastoupení, pokud je to povoleno zákonem, a rozhodčí rozhodnutí může být zapsáno jako rozsudek a vykonáno u jakéhokoli soudu. Na vaši žádost mohou být slyšení vedena osobně nebo telefonicky a rozhodce může předložit k vykonání a rozhodnutí návrhy na odvolání bez ústního slyšení. Převládající strana v jakékoli žalobě nebo řízení k vymáhání této smlouvy má nárok na náklady a poplatky za právní zastoupení.

   Pokud by vám rozhodce(i) nebo administrátor rozhodčího řízení uložil poplatky za podání nebo jiné administrativní náklady, uhradíme vám je na požádání, pokud by tyto poplatky nebo náklady převyšovaly ty, které byste jinak museli zaplatit, pokud byste místo toho postupovali u soudu. Budeme také platit další poplatky nebo náklady, pokud to vyžadují pravidla správce rozhodčího řízení nebo platné právní předpisy. Kromě výše uvedeného bude každá strana odpovědná za jakékoli další poplatky nebo náklady, jako jsou poplatky za právní zastoupení, které straně mohou vzniknout.

  3. Pokud některá část této Smlouvy bude rozhodcem nebo soudem Spojených států považována za neplatnou nebo nevymahatelnou zcela nebo zčásti, platnost nebo vymahatelnost ostatních částí těchto podmínek nebude dotčena. Všechny nadpisy obsažené v této smlouvě slouží pouze pro informační účely a nejedná se o vymahatelná ustanovení této smlouvy.
 4. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ

  1. Vynasnažíme se, abychom učinili veškeré přiměřené kroky vedoucí k ochraně vašich osobních informací. Nemůžeme ale zaručit zabezpečení veškerých dat, která nám sdělíte online. Přijímáte nevyhnutelná bezpečnostní rizika související s poskytováním informací a obchodováním online přes internet a nebudete nás činit odpovědnými za jakékoliv porušení bezpečnosti, nebudou-li způsobena naší nedbalostí.
  2. Přečtěte si naše oficiální prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů: https://paxful.com/privacy.
 5. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘIJETÍ RIZIKA

  1. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY, TAK JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÉHOKOLIV RUČENÍ, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SE PAXFUL KONKRÉTNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ. PAXFUL NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE, KTERÉKOLIV ČÁSTI SLUŽEB NEBO ZDE OBSAŽENÝM MATERIÁLŮM BUDE TRVALÝ, NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ A BEZ CHYB. PAXFUL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTU, KTEROU MŮŽE UŽIVATEL UTRPĚT. TÍMTO UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEJSTE ZÁVISLÍ NA ŽÁDNÉM JINÉM PROHLÁŠENÍ ANI UJEDNÁNÍ, AŤ PÍSEMNÉM ČI ÚSTNÍM, V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM A PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM A WEBOVÉ STRÁNCE. BEZ DOPADŮ NA VÝŠE UVEDENÉ TÍMTO UZNÁVÁTE A PŘIJÍMÁTE RŮZNÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM DIGITÁLNÍ MĚNY, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, RIZIKA SELHÁNÍ HARDWARU, SOFTWAROVÝCH PROBLÉMŮ, SELHÁNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ŠKODLIVÉHO SOFTWARU, ZÁSAHU TŘETÍ STRANY VEDOUCÍ KE ZTRÁTĚ NEBO OMEZENÍ PŘÍSTUPU K VAŠEMU ÚČTU NEBO PENĚŽENCE A DALŠÍM UŽIVATELSKÝM DATŮM, SELHÁNÍ SERVERU NEBO ZTRÁTĚ DAT. PŘIJÍMÁTE A UZNÁVÁTE, ŽE PAXFUL NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ, NARUŠENÍ, CHYBY, ZKRESLENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ KOMUNIKACE, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI VAŠEM VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.
  2. PAXFUL, JEHO POBOČKY A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A NIKDO Z JEJICH PŘEDSTAVITELŮ, ŘEDITELŮ, AGENTŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PORADCŮ, KONZULTANTŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDE ODPOVĚDNÝ (A) ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU VĚTŠÍ, NEŽ JE HODNOTA CELKOVÝCH POPLATKŮ VÁMI ZAPLACENÝCH ZA SLUŽBU, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM DŮVODU ŽALOBY, ZA DOBU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM ZTRÁTY NEBO (B) ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU ZISKU, ZMENŠENÍ HODNOTY NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ŽÁDNOU ZTRÁTU, ŠKODU, POŠKOZENÍ NEBO ÚNIK DAT NEBO JINÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU ANI ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NEHMOTNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, BEZPRÁVÍ, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEBO JINAK ZPŮSOBENÉ PŘÍMO NEBO V SOUVISLOSTI S POVOLENÝM NEBO NEPOVOLENÝM POUŽITÍM STRÁNKY NEBO SLUŽEB, NEBO TOUTO DOHODOU, I KDYŽ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE PAXFUL BYL INFORMOVÁN NEBO VĚDĚL NEBO MĚL VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, A BEZ OHLEDU NA CHYBĚJÍCÍ DOHODNUTÝ ČI JINÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK JEHO ZÁSADNÍHO ÚČELU, S VÝJIMKOU ROZSAHU KONEČNÉHO SOUDNÍHO URČENÍ, ŽE TATO ŠKODA BYLA VÝSLEDKEM ZÁVAŽNÉHO ZANEDBÁNÍ, PODVODU, ZLOMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL NEBO ZÁMĚRNÉHO PORUŠENÍ ZÁKONA ZE STRANY PAXFUL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.
  3. Nevlastníme ani nekontrolujeme zásadní softwarové protokoly, které řídí provoz digitálních aktiv. Obecně jsou zásadní protokoly otevřeným zdrojovým kódem a kdokoli je může používat, kopírovat, upravovat a distribuovat. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za provoz zásadních protokolů a nejsme schopni zaručit funkčnost nebo zabezpečení síťových operací. Zásadní protokoly mohou podléhat náhlým změnám v provozních pravidlech (včetně tzv. „forks“ či rozdělení / rozštěpení). Jakékoli takové zásadní provozní změny mohou podstatně ovlivnit dostupnost, hodnotu, funkčnost a / nebo název dané digitální měny. Paxful nekontroluje načasování a funkce těchto materiálních provozních změn. Je vaší odpovědností informovat se o nadcházejících provozních změnách a musíte pečlivě zvážit veřejně dostupné informace a informace, které může společnost Paxful poskytnout, při rozhodování o tom, zda budete Služby i nadále používat. V případě jakékoli takové provozní změny si společnost Paxful vyhrazuje právo podniknout kroky nezbytné k ochraně bezpečnosti a bezpečného provozu své platformy, včetně dočasného pozastavení operací u příslušných digitálních měn a dalších nezbytných kroků. Společnost Paxful vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovala o své reakci na jakoukoli podstatnou provozní změnu; tyto změny jsou však mimo naši kontrolu a mohou nastat bez předchozího upozornění společnosti Paxful. Naše reakce na jakoukoli podstatnou provozní změnu závisí na našem výhradním uvážení a zahrnuje rozhodnutí nepodporovat nové rozštěpení (fork) nebo jiné akce. Berete na vědomí a přijímáte rizika provozních změn v protokolech digitálních aktiv a souhlasíte s tím, že společnost Paxful není odpovědná za takové provozní změny a neodpovídá za žádnou ztrátu hodnoty, ke které může dojít v důsledku těchto změn provozních pravidel. Berete na vědomí a přijímáte, že společnost Paxful má výhradní právo rozhodnout, jak reagovat na jakoukoli provozní změnu, a že nemáme žádnou odpovědnost za pomoc s nepodporovanými měnami nebo protokoly.
  4. Při používání našich služeb můžete prohlížet obsah nebo využívat služby poskytované třetími stranami, včetně hypertextových odkazů na webové stránky a služeb těchto stran ("dále jako obsah třetích stran"). Neschvalujeme, nepřijímáme ani nekontrolujeme žádný obsah třetích stran a neneseme žádnou odpovědnost za takový obsah třetích stran. Kromě toho vaše jednání nebo korespondence s těmito třetími stranami jsou výhradně mezi vámi a třetími stranami. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takového jednání a vy jste srozuměni s tím, že vaše používání obsahu třetí strany a vašich interakcí s třetími stranami, je výhradně na vaše vlastní riziko.
  5. Aby se předešlo pochybnostem, společnost Paxful neposkytuje investiční, daňové ani právní poradenství. Společnost Paxful není registrována u Americké komise pro cenné papíry a burzy a nenabízí služby v oblasti cenných papírů ani investiční poradenství. Všechny transakce prostřednictvím našeho Tržiště jsou prováděny na základě peer-to-peer mezi prodejcem a kupujícím a vy jste výhradně zodpovědní za určení, zda je pro vás jakákoli investice, investiční strategie nebo související transakce vhodná na základě vašich osobních investičních cílů, finančních okolností a tolerance rizika. O své konkrétní situaci byste se měli poradit s právním nebo daňovým odborníkem. Čas od času můžeme poskytnout vzdělávací informace o naší platformě a produktech, abychom pomohli uživatelům dozvědět se více o našich službách. Informace mohou zahrnovat mimo jiné příspěvky na blogu, články, odkazy na obsah třetí strany, zpravodajské kanály, výukové programy a videa. Informace poskytované na webových stránkách nebo na jiných webech třetích stran nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani žádné jiné rady a neměli byste s žádným obsahem webu takto zacházet. Před rozhodnutím o koupi, prodeji nebo držení jakýchkoliv digitálních aktiv byste měli provést vlastní kontrolu a před jakýmkoli investičním rozhodnutím se poradit se svými finančními poradci. Společnost Paxful nenese odpovědnost za rozhodnutí, která učiníte při nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv na základě informací poskytnutých společností Paxful.
  6. Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné cenové výkyvy u digitálních aktiv. V případě narušení trhu nebo zásahem vyšší moci (jak je popsáno v oddíle 17) můžeme udělat jeden nebo více následujících kroků: (a) pozastavit přístup ke službám; nebo (b) zabránit v dokončení jakýchkoli akcí prostřednictvím Služeb. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které utrpíte v důsledku takového jednání. V návaznosti na takovou událost, když se obnoví funkčnost služeb, berete na vědomí, že tržní sazby se mohou výrazně lišit od sazeb, které jsou k dispozici před takovou událostí.
  7. Neposkytujeme žádnou záruku, že webová stránka nebo server, na kterém funguje, neobsahuje žádné viry ani chyby, že je její obsah přesný, že nebude narušen, nebo že budou chyby opraveny. Neponeseme žádnou odpovědnost za žádné ztráty jakéhokoliv druhu a jakýkoliv úkon, učiněný na základě materiálu nebo informací uvedených na této webové stránce.
 6. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PAXFUL & BEZTRESTNOST

  1. Pokud máte spor s jedním nebo více uživateli našich služeb, zprošťujete společnost Paxful, její přidružené společnosti a poskytovatele služeb a každého z jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, jednatelů a zástupců, veškerých nároků, požadavků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy vyplývajících z takových sporů nebo jakkoli spojených s těmito spory. Souhlasíte s tím, že ochráníte společnost Paxful, její přidružené společnosti a každého z jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, jednatelů a zástupců před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem (včetně poplatků za právní zastoupení a jakýchkoli pokut, poplatků nebo sankcí uložených regulačním orgánem) vyplývajících z vašeho porušení této smlouvy nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona, pravidla nebo nařízení nebo v souvislosti s ním, nebo práva jakékoli třetí strany.
 7. TRANSAKCE NA TRŽIŠTI PAXFUL

  Webové stránky umožňují uživatelům vytvářet nabídky na nákup nebo prodej digitálních aktiv.

  Když uživatel zahájí transakci za účelem nákupu nebo prodeje digitálních aktiv, transakce je naplněna v souladu s touto Smlouvou a případnými dodatečnými podmínkami podrobně popsanými uživatelem nebo protistranou uživatele. Podrobný návod na nákup a prodej digitálních aktiv na Tržišti Paxful naleznete na adrese https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Pro každou transakci popsanou níže platí následující všeobecné podmínky:

  1. Nákup digitálních aktiv prostřednictvím vytvořené nabídky.

   Při nákupu digitálních aktiv na Tržišti Paxful:

   1. Za úschovu u Paxful neplatíte žádné poplatky jako součást transakce. Tyto poplatky jsou na našem Tržišti placeny kupující stranou.
   2. Nabídky od protistran na Paxful mají své vlastní podmínky a každá nabídka se bude lišit směnným kurzem, rychlostí směny a dalšími podmínkami stanovenými Prodávajícím. Přijetím nabídky Prodávajícího souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této nabídky. Podmínky uvedené Prodávajícím jsou platné ve všech případech, s výjimkou případů, kdy jsou v rozporu nebo porušují tuto smlouvu, jsou nezákonné, jsou nepřiměřené nebo jinak obtížné dodržet (jak je stanoveno ve Výhradním a absolutním vlastním uvážení Paxful), nebo pokud oba uživatelé transakce souhlasí se změnou podmínek takové nabídky. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PEČLIVĚ SI PŘEČÍST PODMÍNKY NABÍDKY PRODÁVAJÍCÍHO A PŘESNĚ JE DODRŽOVAT. POKUD NEDODRŽÍTE PODMÍNKY NABÍDKY, VAŠE PLATBA NEBUDE AKCEPTOVÁNA. NIKDY NEODESÍLEJTE PLATBU, POKUD JSTE NEDODRŽELI VŠECHNY PODMÍNKY UVEDENÉ V NABÍDCE. POKUD ODEŠLETE PLATBU BEZ DODRŽENÍ PODMÍNEK, PAXFUL VÁM NEMŮŽE POMOCI V SOUDNÍM SPORU O VRÁCENÍ VAŠÍ PLATBY.
   3. Ověření platby a poskytnutí pokynů k odemknutí digitálních aktiv z Úschovy u Paxful jsou výhradními povinnostmi Prodávajícího, a nikoliv Paxful. Pokud vám Prodávající neuvolní digitální aktiva po řádném splnění podmínek prodávajícího, neprodleně oznamte problém prostřednictvím určeného tlačítka sporu v rámci konkrétního transakčního chatu. Zákaznická podpora Paxful přezkoumá a urovná spor. Tento proces řešení sporů je dále popsán níže v části "Oddíl 8 - Zpochybnění transakcí prostřednictvím Procesu řešení sporů společnosti Paxful". Pokud nepostupujete podle procesu řešení sporů, Paxful vám s touto záležitostí nebude schopen pomoci.
  2. Prodej digitálních aktiv

   Při prodeji digitálních aktiv na Tržišti Paxful:

   1. Prodejci musí v přiměřené lhůtě a zároveň v rámci stanovené lhůty, jak je uvedeno v podmínkách nabídky, platbu ověřit a zpracovat. Jakmile vám Kupující uvolní platbu v souladu s podmínkami nabídky, je vaší výhradní povinností a odpovědností neprodleně ověřit a zpracovat platbu a poté odemknout digitální aktiva z Paxful Úschovy a uvolnit jej Kupujícímu. Pokud se nebudete řídit pokyny v nabídce, nemusíte mít nárok na vrácení vašich uzamčených digitálních aktiv.
   2. Jako Prodejce přijímáte veškerá rizika a závazky za jakékoli porušení této smlouvy vzniklé prodejem digitálních aktiv. Všechny daně, které mají být zaplaceny, jsou vaší odpovědností. Paxful vám jako Prodejci digitálních aktiv účtuje poplatek za zablokování digitálních aktiv, který je předmětem prodeje, v Úschově Paxful. Pokud není na základě výlučného a absolutního uvážení společnosti Paxful stanoveno jinak, Paxful neuhradí Prodávajícímu žádné ztráty, ať už v důsledku porušení této smlouvy, podvodu nebo jinak, a náš poplatek nebude za žádných okolností vrácen.
   3. Jakákoli přijatá platba by měla být před odemknutím digitálních aktiv z Úschovy u Paxful plně zpracována a potvrzena jako přijatá. Paxful nenese odpovědnost za vaši ztrátu, pokud předčasně uvolníte digitální aktiva před tím, než jste platbu řádně ověřili a obdrželi. Musíte být pozorní a reagovat na svého Kupujícího. Měli byste deaktivovat všechny neaktivní nabídky.
   4. Jakákoliv propagace vaší vlastní webové stránky v kterékoliv části Tržiště Paxful (jako je vaše biografie, podmínky nabídky nebo chat transakce), která by napomáhala nákupu nebo prodeji digitálních aktiv mimo Služby Paxful, je přísně zakázána. V omezených případech je dovoleno v pokynech k transakci sdílet vaši webovou stránku, která je vytvořena výhradně pro prodejce, aby mohl přijmout platbu a dokončit transakci (tj. zpracování debetních/kreditních karet důvěryhodnou třetí stranou), pokud je použití takových externích webových stránek jasně vysvětleno v podmínkách nabídky a tyto webové stránky nesmějí obsahovat žádnou jinou propagaci nebo vaše kontaktní údaje.
  3. Shoda

   1. Paxful ani Služby nejsou podřízeny, spojeny, podporovány ani sponzorovány žádnou třetí stranou, včetně, mimo jiné, vydavatelů dárkových poukazů. Uvedené obchodní známky, značky a další identifikátory jsou výhradně majetkem jejich konkrétních vlastníků. Paxful a jeho služby nejsou těmito vlastníky žádným způsobem podporovány, sponzorovány, podřízeny nebo s nimi spojeny.
   2. Paxful není licencovaným prodejcem dárkových poukazů ani autorizovaným dealerem žádného vydavatele dárkových poukazů. Veškeré dárkové poukazy, které dostanete přímo od uživatele prostřednictvím Tržiště Paxful, podléhají podmínkám nezávislého obchodníka, u nějž je lze uplatnit (“Vydavatel”). Paxful není odpovědný za konání ani nekonání žádných vydavatelů, ani za poplatky, data vypršení, penále nebo podmínky spojené s dárkovým poukazem vydavatele, přijatým prostřednictvím Tržiště Paxful. Přijetím dárkového poukazu od uživatele uznáváte, že jste si přečetli podmínky dárkových poukazů takového poukazu a potvrzujete společnosti Paxful, že máte na tyto dárkové poukazy nárok podle podmínek vydavatele dárkového poukazu nebo podle platných zákonů.
   3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEBO PŘEPRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE A TRŽIŠTI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. MUSÍTE BÝT PRÁVOPLATNÝM VLASTNÍKEM DÁRKOVÉHO POUKAZU A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOSTI PAXFUL NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNETE PLATNÝ PRŮKAZ VLASTNICTVÍ SVÉHO DÁRKOVÉHO POUKAZU (NAPŘÍKLAD STVRZENKU). PAXFUL NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE ZPŮSOBY PLATBY TŘETÍCH STRAN NA WEBOVÉ STRÁNCE UMOŽŇUJÍ TRANSAKCE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY PAXFUL, ANI ŽE ZPŮSOBY PLATBY TŘETÍCH STRAN NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE PODPORUJÍ NEBO JSOU PODPOROVÁNY NAŠIMI SLUŽBAMI. TAKOVÉTO ZPŮSOBY PLATBY TŘETÍCH STRAN BYSTE NEMĚLI NA PAXFUL POUŽÍVAT, POKUD JE TŘETÍ STRANA NEDOVOLUJE
   4. JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ ZA DODRŽENÍ VŠECH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ V JURISDIKCI, VE KTERÉ VAŠE TRANSAKCE PROBÍHÁ.
   5. Veškeré transakce se musí odehrát v rámci Paxful. Přenášení transakcí mimo platformu Paxful nebo směna externích kontaktních údajů je přísně zakázána.
  4. Omezení převodů. Dle vlastního uvážení můžeme zavést omezení či zákazy ohledně velikosti, typu nebo způsobu jakýchkoli navrhovaných převodů, například omezení celkové částky digitálních aktiv, která může být zveřejněna k prodeji.
  5. Žádné záruky. Paxful nezaručuje, že budete moci na jeho Tržišti prodávat digitální aktiva. Provedený prodej nebo nákup digitálních aktiv prostřednictvím Tržiště Paxful nezaručuje, že budete moci kupovat či prodávat digitální aktiva prostřednictvím Tržiště i později.
  6. Vztah. Nic v této dohodě nemá za cíl ani nesmí vytvořit jakékoliv partnerství, společný podnik, agenturu, poradenství nebo svěřenský fond. Vy a Paxful jste vůči sobě navzájem nezávislými smluvními stranami.
  7. Přesnost údajů. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré údaje, které poskytnete prostřednictvím Služeb, jsou přesné a úplné. Přijímáte a uznáváte, že Paxful není odpovědný za žádné chyby či opomenutí, kterých se dopustíte ve spojení s jakoukoliv transakcí zahájenou prostřednictvím Služeb, například, pokud napíšete adresu peněženky s chybou nebo jakýmkoliv jiným způsobem poskytne nepřesný údaj. Důrazně vám doporučujeme pečlivě si zkontrolovat podrobnosti transakce, než ji dokončíte prostřednictvím služeb.
  8. Žádné zrušení ani modifikace; Aktivity v peněžence. Jakmile jsou podrobnosti transakce odeslány do sítě digitální měny prostřednictvím Služeb, Paxful už vám nemůže pomoci se zrušením nebo jinou změnou vaší transakce. Paxful nemá žádnou kontrolu nad sítí digitálních měn a nemá možnost vyřídit požadavky na zrušení nebo modifikaci. Paxful neposkytuje uložení ani úschovu uzamčených digitálních aktiv. Digitální aktiva jsou vždy zaznamenány na svých konkrétních sítích nebo blockchainech. Transakce s digitální měnou probíhá v rámci sítě digitálních měn, nikoli na platformě Paxful. Neexistují žádné záruky, že bude transakce na síti digitálních měn zpracována. Paxful si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv transakci, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud jsme přesvědčení, že je transakce v rozporu s našimi podmínkami v této Dohodě. Tímto uznáváte, že přijímáte veškerou odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vaší peněžence, a přijímáte veškerá rizika jakéhokoliv dovoleného nebo nedovoleného přístupu do vaší peněženky v rozsahu povoleném zákonem.
  9. Daně. Je vaší odpovědností určit, které, pokud nějaké, daně se vztahují na transakce, u kterých jste odeslali podrobnosti transakce prostřednictvím Služeb, a je vaší odpovědností vykázat a odvést správnou daň příslušnému daňovému úřadu. Souhlasíte, že Paxful není odpovědný za určení, které daně se vztahují na vaše transakce digitálních měn, ani za výběr, hlášení, srážku nebo odvedení jakýchkoliv daní vyvstávajících z jakýchkoliv transakcí s digitálními měnami.
  10. Reputace uživatele. Když se zapojíte do transakce, umožňujeme dalším uživatelům poskytnout zpětnou vazbu k jejich interakci s vámi. Také dovolujeme uživatelům podávat hlášení, pokud věří, že jste jakýmkoliv způsobem porušili tuto dohodu. Tato hlášení jsou důvěrná, ale můžeme je použít ve spojení se sporem, jak je popsáno v oddíle 8.
  11. Historie transakcí. Historii svých transakcí si můžete zobrazit ve svém účtu. Souhlasíte, že pokud Služby toto potvrzení neposkytnou, nemá to žádný vliv na platnost podmínek této transakce.
  12. Paxful Pay. Paxful povolil některým obchodníkům přijímat Paxful jako způsob platby za online nákupy zboží a služeb („Schválení obchodníci“). Schválenému obchodníkovi můžete zaplatit výběrem možnosti „Paxful Pay“ na stránce platby nebo v okamžiku provedení platby. Paxful Pay vás přesměruje na naše tržiště, kde získáte přístup k digitálním aktivům dostupným na vašem účtu, nebo vás spojí s prodejcem. Pokud k dokončení transakce nakupujete digitální aktiva od prodejce, budou platit podmínky uvedené v sekci 7.1 této dohody.
  13. Zboží obchodníka. Paxful není odpovědný za žádné zboží ani služby, které nakupujete od schváleného obchodníka pomocí svého účtu nebo službou Paxful Pay. Pokud máte spor s kterýmkoliv schváleným obchodníkem, měli byste jej vyřešit přímo s ním.
  14. Vrácení zboží a peněz. Pokud nakoupíte zboží nebo službu od třetí strany pomocí svého účtu, nákup je konečný. Nezpracováváme vrácení zboží ani peněz. Schválený obchodník vám podle vlastního uvážení a v souladu se svými zásadami může nabídnout vrácení zboží, kredit v obchodě nebo dárkový poukaz.
  15. Paxful účtuje poplatky za služby. Příslušné poplatky budou zobrazeny předtím, než použijete jakoukoliv službu, za kterou se poplatky účtují. Další podrobnosti najdete v sekci Poplatky Paxful. Naše poplatky podléhají změně a Paxful si vyhrazuje právo své ceny a poplatky kdykoli změnit.
 8. SPORY O TRANSAKCÍCH PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU ŘEŠENÍ SPORŮ PAXFUL

  1. Spory u transakcí. Ve většině případů je nejsnazším způsobem vyřešení sporu, když spolu prodejci a kupující komunikují, spolupracují na zjištění, co se stalo, a dojdou k oboustranně přijatelnému řešení. Pokud kupující a prodejce přijatelné řešení nenajdou, může pomoci tým zákaznické podpory Paxful (“Podpora Paxful”). Proces řešení sporu v souvislosti s transakcí (“sporná transakce” nebo “spor”) může iniciovat kterákoliv strana. Spory mohou být zahájeny jen u transakcí, které jsou označeny jako plně zaplacené kupujícím. Transakce, které nejsou označeny jako plně zaplacené kupujícím, zrušené kupujícím, automaticky zrušené kvůli vypršení časového rámce uvedeného v nabídce, které byly předmětem sporu už dříve a byly vyřešeny, nebo pokud prodejce uvolnil digitální aktiva kupujícímu, obecně nemohou být předmětem sporu, vráceny zpět nebo změněny.
  2. Proces řešení sporů Následují kroky, které Podpora Paxful podniká v případě sporu.

   1. Zahájení

    Spor můžete zahájit přihlášením se do svého účtu Paxful, otevřením transakce, kterou chcete řešit, a výběrem tlačítka "Spor". Tlačítko "Spor" bude aktivní pouze pokud byla transakce označená jako plně zaplacena kupujícím. Jakmile zahájíte spor, ze zobrazených nabídek vyberete typ sporu a popíšete problém, ze kterého váš spor vyvstává.

    Možnosti zobrazené k popsání vašeho sporu, pokud jste prodejce, jsou tyto:

    • Coinlocker (tj. nereagující kupující) – kupující označil transakci za plně zaplacenou, ale nereaguje a je neaktivní.
    • Problém s platbou – kupující je aktivní a pokusil se zaplatit, ale u platby došlo k problému.
    • Jiné – otevřená možnost, kde můžete popsat, jaký problém je příčinou vašeho sporu. Kupující si bude moci váš popis zobrazit.

    Možnosti zobrazené k popsání vašeho sporu, pokud jste kupující, jsou tyto:

    • Nereagující prodávající – zaplatili jste, ale prodejce nereaguje nebo je neaktivní.
    • Problém s platbou – provedli jste platbu, ale prodávající tvrdí, že došlo k problému s platbou, a odmítá uvolnit digitální aktiva.
    • Jiné – otevřená možnost, kde můžete popsat, jaký problém je příčinou vašeho sporu. Prodejce si bude moci váš popis zobrazit.
   2. Oznámení

    Jakmile je spor odeslán, podpora Paxful pošle druhé straně e-mailové oznámení a prostřednictvím zprávy v chatu transakce dostupném kupujícím i prodávajícím v Tržišti a upozorní tuto stranu, že byl zahájen spor. Pokud je jedna z vašich transakcí předmětem sporu, Podpora Paxful vám řekne, které transakce se spor týká a proč se tato transakce stala předmětem sporu.

   3. Odpověď

    Zkontrolujte spor, poskytněte Podpoře Paxful vysvětlení toho, co se stalo, a přiložte veškeré důkazy, které máte k podpoře vašeho vysvětlení, jako například doklad o platbě, doklad o vlastnictví nebo doklad, že jste přijali nebo nepřijali platbu.

   4. Kontrola společností Paxful

    Sporné transakce budou vyšetřeny Podporou Paxful a bude učiněno rozhodnutí založené na důkazním materiálu poskytnutém oběma stranami. Podpora Paxful řeší spory vyhodnocením různých faktorů, jak je popsáno dále v sekci 8.

  3. Kontrola sporu. Během kontroly sporu vám Podpora Paxful může dát instrukce, které musíte dodržet. Tyto instrukce od vás mohou požadovat, abyste předložili další důkazní materiál, jako například další ověření totožnosti, potvrzení platby, fotografické, zvukové nebo video důkazy nebo jakékoliv jiné dokumenty, které Paxful považuje za relevantní, a může od vás požadovat poskytnutí takových důkazů v rámci zadaného časového rámce. Nedodržení instrukcí může vést k tomu, že spor bude rozhodnut ve váš neprospěch. Podpora Paxful většinou poskytuje oznámení o svém rozhodnutí prostřednictvím chatu transakce v Tržišti do 30 dnů od přijetí sporu, ale za jistých okolností to může trvat déle.
  4. Nereagování. Pokud jste zapojeni do transakce, je důležité, abyste zůstali aktivní a dostupní od okamžiku zahájení transakce do okamžiku dokončení, zrušení nebo vyřešení transakce. To znamená, že musíte být schopni poskytnout odpověď na požadavek Podpory Paxful ve sporné transakci ve lhůtě, kterou podpora Paxful určí, jinak můžete být považování za nereagující a spor může být rozhodnout ve váš neprospěch.
  5. Zpětné zúčtování. Strana může čelit dalším rizikům podle toho, jaký způsob platby byl u transakce použitý, i když Proces řešení sporů Paxful skončí ve prospěch této strany. Proces řešení sporů uvedený v této Dohodě je nezávislý na jiných opravných prostředcích, které mohou kupující a prodejci mít k dispozici skrze způsob platby použitý u transakce. Paxful není povinen iniciovat nebo zpracovávat zpětné účtování a není odpovědný, pokud strana vrátí, zpětně naúčtuje nebo jinak zpochybní transakci prostřednictvím způsobu dostupného skrze způsob platby použitý u transakce, a to i po uzavření sporu.
  6. Vyřešení sporu. Sporná transakce je nejčastěji vyřešena tím, že Podpora Paxful přesune sporná digitální aktiva ke kupujícímu nebo prodávajícímu v rámci sporné transakce, jakmile je proces řešení sporu dokončen.

   Následují vybrané situace, které vám poskytnou vhled do toho, jak může Paxful spornou transakci vyřešit. Není to vyčerpávající seznam. Vyřešení kteréhokoliv sporu bude ovlivněno specifickými skutečnostmi sporu a důkazy, které uživatele poskytnou.

   Podpora Paxful může vyřešit spor ve prospěch kupujícího, pokud je splněno nejméně jedno z následujících kritérií:

   • Kupující provedl platbu v souladu s původními instrukcemi poskytnutými prodávajícím podle nabídky transakce a kupující poskytl dostatečné potvrzení, že platba byla provedena v souladu s těmito instrukcemi. Je porušením této dohody, pokud prodávající odmítne dokončit transakci, jakmile kupující splnil všechny podmínky prodávajícího, jak byly uvedeny v okamžiku, kdy kupující transakci přijal a zaplatil za ni.
   • Prodávající přestal reagovat a neposkytl dostatečnou odpověď v rámci lhůty vyžádané Podporou Paxful.
   • Platba je provedena subjektu, který není stranou transakce, nebo je platba provedena na platební účet, který není registrovaný na jméno prodejce.

   Zákaznická podpora společnosti Paxful může vyřešit spor ve prospěch Prodávajícího, pokud je splněno jedno z následujících kritérií:

   • Kupující neposkytl platbu, neposkytl platbu v plné výši nebo neposkytl platbu podle původních pokynů poskytnutých Prodávajícím v souladu s nabídkou transakce.
   • Platba provedená Kupujícím byla zadržena, pozastavena, zmrazena nebo zastavena poskytovatelem platby nebo zpracovatelem. To zahrnuje situace, kdy byla Kupujícímu vrácena platba nebo zpochybnil platbu prostřednictvím emitenta své bankovní nebo platební karty.
   • Kupující přestal reagovat a neposkytl dostatečnou odpověď v rámci lhůty vyžádané Zákaznickou podporou Paxful.
   • Platba je provedena subjektem, který není stranou transakce, nebo je platba provedena z platebního účtu, který není registrovaný na jméno kupujícího.

   Pokud Kupující nebo Prodávající sporné transakce poskytne podvodné informace nebo podvodné dokumenty nebo učiní nepravdivé nároky nebo jinak použije lživou taktiku, může být spor proti takovému uživateli okamžitě vyřešen a účet takového uživatele může být okamžitě pozastaven nebo ukončen na základě vlastního uvážení Zákaznické podpory společnosti Paxful.

   V některých situacích, kdy ani jedna ze stran nesplňuje kritéria, nebo je jiným způsobem nejasné nebo není možné určit, která strana splnila kritéria pro řešení sporu podle výhradního a absolutního uvážení společnosti Paxful, může Paxful rozhodnout o vyřešení sporu rozdělením digitálních aktiv, které jsou předmětem sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

  7. Odvolání. Pokud se domníváte, že Paxful vyřešil spor způsobem, který není v souladu s touto smlouvou, máte právo požádat o odvolání. Chcete-li požádat o odvolání, musíte nás neprodleně písemně informovat tím, že kontaktujete Zákaznickou podporu společnosti Paxful nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, co vám bude doručeno oznámení o rozhodnutí Zákaznické podpory společnosti Paxful, a poskytnout nám dostatečné podrobnosti a důkazy podporující váš důvod pro tuto žádost. Vaše odvolání by mělo konkrétně určit, proč se domníváte, že Paxful nesprávně vyřešil spor podle podmínek této smlouvy, a poskytnout důkazy o takovém nesprávném rozhodnutí.

   Upozorňujeme, že ať už během sporu nebo obecně kdykoli při používání našich služeb, jste povinni dodržovat občanskoprávní tón a být ohleduplní k ostatním uživatelům a Zákaznické podpoře společnosti Paxful. Viz obecně, "Oddíl 13 - Zakázané použití".

  8. Definitivnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodnutí společnosti Paxful týkající se sporu je přesvědčivé, definitivní a závazné, jak je popsáno v této smlouvě. Společnost Paxful nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu ani Prodávajícímu v souvislosti s jeho rozhodnutími.
 9. POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PAXFUL

  1. Založení peněženky je zdarma. Paxful účtuje poplatky za služby. Příslušné poplatky budou zobrazeny předtím, než použijete jakoukoliv službu, za kterou se poplatky účtují. Další podrobnosti najdete v sekci Poplatky Paxful. Naše poplatky podléhají změně a Paxful si vyhrazuje právo své ceny a poplatky kdykoli změnit.
 10. ŽÁDNÉ PRÁVO NA ZRUŠENÍ SLUŽEB NEBO TRANSAKČNÍCH POPLATKŮ

  1. Pokud používáte službu, na kterou se vztahuje poplatek, nebo prostřednictvím Služeb zahájíte transakci s transakčním poplatkem, a jakmile potvrdíte, že chcete pokračovat ve službě nebo transakci, nebudete mít nárok na vrácení peněz.
 11. ZRUŠENÍ SLUŽEB

  1. Dle svého vlastního uvážení a bez jakýchkoliv nákladů, s předchozím oznámením nebo bez něj můžeme kdykoli změnit nebo přerušit, a to dočasně, nebo trvale, jakoukoliv část našich služeb.
 12. POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ SLUŽEB A ÚČTU; OMEZENÍ PŘÍSTUPU K VAŠÍ PENĚŽENCE

  1. Můžeme dle vlastního a absolutního uvážení, okamžitě a bez předchozího upozornění: (a) pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k některé nebo ke všem službám (včetně omezení přístupu k vaší Peněžence), a/nebo (b) deaktivovat nebo zrušit váš účet, pokud: (i) jsme požádáni podle platných zákonů, platnou soudní obsílkou, soudním příkazem nebo závazným příkazem vládního orgánu; (ii) máme důvodné podezření, že jste jednali nebo můžete jednat v rozporu s touto smlouvou; (iii) použití vašeho účtu je předmětem probíhajících soudních sporů, vyšetřování nebo vládního řízení a/nebo vnímáme zvýšené riziko právního nebo regulačního nesouladu spojeného s činností vašeho účtu; (iv) naši servisní partneři nejsou schopni podpořit vaše použití účtu; (v) podniknete jakékoli kroky, které považujeme za obcházení našich kontrol a postupů, nebo (vi) považujeme za nezbytné, abychom ochránili nás, naše uživatele, včetně vás, nebo naše zaměstnance před nebezpečím nebo ztrátou. Pokud uplatníme naše práva na omezení nebo zamítnutí vašeho přístupu ke službám, neneseme odpovědnost za žádné důsledky našeho odmítnutí poskytnout vám přístup ke službám, včetně jakéhokoli zpoždění, poškození nebo nepříjemností, které v důsledku toho utrpíte.
  2. Pokud pozastavíme nebo uzavřeme váš účet, ukončíme vaše používání služeb z jakéhokoli důvodu nebo omezíme přístup k vaší Peněžence, pokusíme se vás upozornit na naše jednání, pokud nám soudní příkaz nebo jiný právní proces nezakáže vám toto oznámení poskytnout. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NAŠE ROZHODNUTÍ PŘIJMOUT URČITÁ OPATŘENÍ, VČETNĚ OMEZENÍ PŘÍSTUPU, POZASTAVENÍ NEBO UZAVŘENÍ VAŠEHO ÚČTU NEBO PENĚŽENKY, MŮŽE BÝT ZALOŽENO NA DŮVĚRNÝCH KRITÉRIÍCH, KTERÁ JSOU NEZBYTNÁ PRO NAŠE PROTOKOLY O ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOSTI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PAXFUL NENÍ POVINEN SDĚLOVAT PODROBNOSTI O SVÉM ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH POSTUPECH. V případě, že pozastavíme váš účet nebo přístup k vaší Peněžence, zrušíme pozastavení co nejdříve, jakmile už nebudou existovat důvody k pozastavení, nicméně nemáme žádnou povinnost vás informovat o tom, kdy (pokud vůbec) bude takové pozastavení zrušeno.
  3. Pokud uchováváte digitální aktiva ve své Paxful peněžence a na vašem účtu nebyla žádná aktivita po dobu předepsanou platnými právními předpisy, můžeme být požádáni, abychom na vašem účtu nahlásili tento zbývající stav digitálních aktiv jako nevyzvednutý majetek v souladu s opuštěným majetkem a zákony konfiskace. Pokud k tomu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vám to písemně oznámili. Pokud na takové oznámení neodpovíte do sedmi (7) pracovních dnů od jeho obdržení nebo v jiné lhůtě vyžadované zákonem, můžeme být požádáni, abychom tato digitální aktiva předali příslušné jurisdikci jako nevyzvednutý majetek. Vyhrazujeme si nárok na odečtení poplatku za nevyzvednutí těchto digitálních aktiv, nebo jiných administrativních poplatků, jak to povolují platné zákony.
 13. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

  1. Vstupem do aplikace nebo použitím Služeb souhlasíte s tím, že Služby budete používat v souladu s podmínkami této smlouvy (včetně Zásad ochrany osobních údajů) a nedopustíte se žádného protiprávního jednání, a že jste výhradně zodpovědní za své chování při používání našich Služeb. Bez omezení výše uvedeného obecného tvrzení souhlasíte s tím, že nebudete:
   1. používat naše Služby jakýmkoli způsobem, který by mohl ovlivnit, narušit, negativně ovlivnit nebo znemožnit ostatním uživatelům plné využívání našich Služeb, nebo který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit fungování našich služeb;
   2. zapojit se do jakékoliv činnosti, která by mohla porušovat nebo napomáhat porušení jakéhokoli zákona, předpisu, nařízení nebo výnosu, sankčních programů uplatňovaných v zemích, kde podnikáme nebo působíme, nebo které by zahrnovaly výnosy z jakékoli nezákonné činnosti; zveřejňovat, distribuovat nebo šířit jakékoli nezákonné materiály nebo informace;
   3. zasahovat do přístupu jiného uživatele k některé z našich Služeb nebo jejich používání; pomlouvat, zneužívat, vydírat, obtěžovat, sledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (jako jsou mimo jiné práva na soukromí, publicitu a duševní vlastnictví) jiných uživatelů; podněcovat, vyhrožovat, podporovat nebo povzbuzovat nenávist, rasovou nesnášenlivost nebo násilné činy vůči ostatním; sbírat nebo jinak shromažďovat informace z našich webových stránek o jiných uživatelích;
   4. zapojit se do jakékoli činnosti, která se podílí na podvodu, pomluvě nebo jiné škodě způsobené společnosti Paxful nebo našim uživatelům; nebo poskytnout jakékoli nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící informace společnosti Paxful nebo jinému uživateli v souvislosti s našimi službami nebo jinak, než je podmíněno nebo požadováno touto smlouvou;
   5. zavést do Služeb jakýkoli virus, trojského koně, červy, logické bomby nebo jiný škodlivý materiál; používat roboty, spidery, prohledávače, scrapery nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které neposkytujeme, pro přístup k našim Službám nebo k získávání dat; pokoušet se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které používáme, nebo se pokusit o přístup k jakékoli službě nebo oblasti našich služeb, ke kterým nemáte oprávnění; nebo umístění jakékoliv reklamy nebo propagace na Tržiště Paxful, které by usnadnily nákup nebo prodej digitálních aktiv mimo služby společnosti Paxful;
   6. provádět transakce týkající se položek, které porušují jakákoli autorská práva, ochrannou známku, právo na publicitu nebo soukromí nebo jakékoli jiné vlastnické právo podle zákona, nebo jiné licencované materiály bez příslušného povolení od držitele práv; používání duševního vlastnictví, názvu nebo loga Paxful, včetně používání obchodních nebo servisních značek společnosti Paxful, bez předchozího písemného souhlasu nebo způsobem, který jinak poškozuje Paxful nebo značku Paxful; jakékoli jednání, které znamená nepravdivý souhlas nebo spojení se společností Paxful; nebo vyvíjet jakékoli aplikace třetích stran, které interagují s našimi službami, bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo
   7. podněcování nebo přemlouvání jakékoliv třetí strany, aby se zapojila do jakékoliv z aktivit zakázaných dle této Sekce 13.
 14. PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  1. Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci, v souladu s podmínkami této Smlouvy, k občasnému přístupu a používání Služeb, Webových stránek a souvisejícího obsahu, materiálů, informací (souhrnně "Obsahu") výhradně pro účely schválené společností Paxful. Jakékoli jiné použití webových stránek nebo Obsahu je výslovně zakázáno a všechna ostatní práva, nároky a zájem o Služby, Webové stránky nebo Obsah jsou výhradně majetkem společnosti Paxful. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, přenášet, distribuovat, prodávat, licencovat, zpětně analyzovat, upravovat, publikovat nebo podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat jakýkoli Obsah, zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Paxful. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Paxful nesmíte kopírovat, napodobovat ani používat žádné ochranné známky, registrované ochranné známky, loga ani žádné z jejích duševních vlastnictví.
  2. Přestože máme v úmyslu poskytovat přesné a včasné informace na Webových stránkách Paxful, naše Webové stránky (včetně Obsahu, bez omezení) nemusí být vždy zcela přesné, úplné nebo aktuální a mohou také obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Ve snaze nadále poskytovat vám co nejúplnější a nejpřesnější informace mohou být informace čas od času bez předchozího upozornění změněny nebo aktualizovány, včetně informací týkajících se našich zásad, produktů a Služeb. Proto byste měli předem ověřit všechny informace, a všechna rozhodnutí založená na informacích obsažených na Webových stránkách Paxful jsou vaší výhradní odpovědností a my neneseme žádnou odpovědnost za taková rozhodnutí. Informace poskytnuté třetími stranami jsou pouze pro informační účely a Paxful neposkytuje žádná prohlášení ani záruky o jejich přesnosti. Odkazy na materiály třetích stran (včetně webových stránek, bez omezení) mohou být poskytovány jako výhoda, ale nejsou řízeny námi. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za jakýkoliv aspekt informací, obsahu nebo služeb obsažených v jakýchkoli materiálech třetích stran nebo na jakýchkoli stránkách třetích stran, které jsou přístupné nebo propojené s Webovými stránkami Paxful.
 15. ZPĚTNÁ VAZBA A UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY

  1. Společnost Paxful se vždy snaží zlepšit své Služby a Webové stránky. Pokud máte nápady nebo návrhy týkající se zlepšení nebo dodatků ke Službám Paxful nebo Webovým stránkám, Paxful by je rád slyšel; jakékoli příspěvky však budou podléhat podmínkám této smlouvy.
  2. Za žádných okolností nebude libovolné zveřejnění jakéhokoliv nápadu nebo zpětné vazby nebo veškerého materiálu souvisejícího se společností Paxful nebo s některou z jejích dceřiných společností, mateřskými nebo přidruženými společnostmi nebo s některým z jejích představitelů, ředitelů, manažerů, členů, akcionářů, zaměstnanců a zástupců nebo s některým z jejich dědiců, nástupců, zástupců a postupníků (každý dále jako „Strana Paxful“) a společně („Strany Paxful“) podléhat jakékoliv povinnosti mlčenlivosti nebo očekávání náhrady.
  3. Odesláním nápadu nebo zpětné vazby nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu, který by podléhal právům duševního vlastnictví (dále jen "Dílo") společnosti Paxful nebo jakékoli straně Paxful, udělujete společnosti Paxful v souvislosti s předloženým Dílem nevýhradní, trvalou, celosvětovou bezplatnou licenci k používání veškerého obsahu těchto myšlenek a zpětné vazby za jakýmkoli účelem. Dále se vzdáváte jakýchkoli morálních práv v plném rozsahu povoleném právními předpisy Spojených států, které můžete mít v Díle a zastupujete a zaručujete takové straně, že vaše Dílo je zcela originální, že nikdo jiný nemá žádná práva k Dílu a že všechny strany Paxful jsou osvobozeny od licenčních poplatků za využívání Díla a použití souvisejícího materiálu, pokud si to přejí, jak je stanoveno nebo upraveno kteroukoli stranou Paxful, bez získání povolení nebo licence od jakékoli třetí strany.
  4. Dále souhlasíte s tím, že Paxful může sublicencovat kteroukoli ze stran Paxful, aby jakýmkoli způsobem používala jakékoli Dílo a materiál, který jste předložili.
  5. Máme právo odstranit jakékoli příspěvky, které zveřejníte na Webových stránkách, podle našeho absolutního uvážení, bez varování nebo uvedení důvodů k odstranění.
 16. JAK NÁS KONTAKTOVAT

  Než nás budete kontaktovat, doporučujeme navštívit naši stránku s častými dotazy. V případě, že stránka s častými dotazy neobsahuje informace, které hledáte, Paxful nabízí nepřetržitou zákaznickou podporu. Můžete nás kontaktovat pomocí widgetu podpory umístěného na stránce s častými dotazy.

 17. VYŠŠÍ MOC

  1. Neneseme odpovědnost za zpoždění, selhání výkonu nebo přerušení služby, které přímo nebo nepřímo vyplývají z jakékoli příčiny nebo stavu mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení, významné volatility trhu, jakéhokoli zpoždění nebo selhání v důsledku jakéhokoli zásahu vyšší moci, zásahů civilních nebo vojenských orgánů, teroristických činů, občanských nepokojů, války, stávky nebo jiných pracovních sporů, požárů, přerušení telekomunikačních nebo internetových služeb nebo služeb poskytovatele sítě, selhání zařízení a/nebo softwaru, jiné katastrofy nebo jakékoli jiné události, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a nesmí mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.
 18. POVAHA DOHODY

  1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Paxful s ohledem na předmět podmínek této smlouvy a tato smlouva ruší a nahrazuje veškeré předchozí výklady a dohody mezi vámi a společností Paxful, pokud jde o tento předmět. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádné ze svých práv nebo povinností vyplývajících z této Smlouvy.