Paxful Stablecoin se diensbepalings

Ingangsdatum: 4 Maart 2021

LEES ASSEBLIEF HIERDIE OOREENKOMS NOUKEURIG. Deur die Paxful Stablecoin-diens te gebruik, stem jy daartoe in dat jy gebonde sal wees deur hierdie aanvullende "Paxful Stablecoin-diensbepalings" en jy erken en stem in dat jy al die bepalings en voorwaardes hierin vervat, wat bykomend is tot die Paxful-diensbepalings (die "Ooreenkoms"), noukeurig en deeglik gelees, verstaan en aanvaar het. Enige gekapitaliseerde bepalings wat gebruik maar nie hier onder gedefinieer is nie, het die betekenis wat in die Ooreenkoms voorgeskryf is. In die geval van enige teenstrydigheid tussen die Ooreenkoms en die Paxful Stablecoin-diensbepalings tydens of verwant aan jou gebruik van die Paxful Stablecoin-diens, sal laasgenoemde geld.

Omtrent Paxful Stablecoin

Die Paxful Stablecoin-diens is 'n verwysermeganisme wat jou as gekwalifiseerde Paxful-gebruiker toegang gee tot 'n persoon-tot-persoon-transaksie met 'n voorafgeselekteerde derdepartymaatskappy (die "Stablecoin-teenparty") wat deur Paxful gekies is, om jou Bitcoin te wissel vir 'n USD-ekwivalente bedrag van stablecoins, om deur die Stablecoin-teenparty tot jou voordeel gehou te word. Deur hierdie model laat Paxful Stablecoin jou toe om uit jou Bitcoinposisie na die geselekteerde stablecoin te gaan.

Verwysermeganisme

Die Paxful Stablecoin-diens is 'n verwysermeganisme met 'n beperkte doel wat op die Paxful-platform beskikbaar is. Wanneer jy aandui dat jy belangstel in 'n Paxful Stablecoin-transaksie, sal Paxful jou na die Stablecoin-teenparty verwys vir die voltooiing van die transaksie. Jy moet dan die voorsiende aanporboodskappe volg om jou aanbodbepalings by die Stablecoin-teenparty in te dien. Sou die Stablecoin-teenparty jou aanbodbepalings aanvaar, sal die transaksie tussen jou en die Stablecoin-teenparty voltooi word. Soos met die standaardtransaksies wat in die Paxful-mark gedoen word, sal Paxful geen betrokkenheid, beheer, mag, diskresie of outoriteit hê in die Paxful Stablecoin-transaksies wat tussen jou en die Stablecoin-teenparty gedoen word of begin is nie. Paxful sal nie enige stablecoins bewaar of enige Paxful-gebruiker aanraai of opdrag gee om sodanige stablecoins te bekom nie.

Die Stablecoin-teenparty sal moontlik hul eie bepalings en voorwaardes vir die Paxful Stablecoin-dienstransaksies hê, en die Paxful Stablecoin-diens se wisselkoers, wisselspoed en ander bepalings en voorwaardes wat deur die Stablecoin-teenparty (die "Stablecoin-teenpartybepalings") voorgeskryf is, kan moontlik varieer. Deur 'n transaksie met die Stablecoin-teenparty aan te gaan, stem jy daartoe in om deur die Stablecoin-teenpartybepalings gebonde te wees. Die Stablecoin-teenpartybepalings is in alle gevalle geldig, behalwe waar dit teenstrydig is met die Ooreenkoms en hierdie Paxful Stablecoin-diensbepalings of dit oortree, of onwettig, onredelik of andersins moeilik is om aan te voldoen (soos geheel en absoluut na Paxful se eie goeddunke bepaal), of as jy en die Stablecoin-teenparty instem om die Stablecoin-teenpartybepalings te verander. DIT IS JOU VERANTWOORDELIKHEID OM DIE STABLECOIN-TEENPARTYBEPALINGS NOUKEURIG TE LEES EN DIT PRESIES TE VOLG. AS JY DIE STABLECOIN-TEENPARTYBEPALINGS NIE VOLG NIE, KAN JOU TRANSAKSIE MOONTLIK GEWEIER WORD. MOET NOOIT 'N PAXFUL STABLECOIN-DIENSTRANSAKSIE AANGAAN TENSY JY ALLE BEPALINGS EN VOORWAARDES WAT GELYS IS, GEVOLG HET NIE. AS JY DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES NIE VOLG NIE, SAL PAXFUL JOU MOONTLIK NIE KAN BYSTAAN IN 'N DISPUUTPROSES OM JOU FONDSE TERUG TE KRY NIE.

Diensgeld

Paxful sal altyd deursigtig wees oor ons diensgeld. Enige diensgeld sal op jou gebruik van Paxful se diens van toepassing wees. Besoek ons Hulpsentrum vir meer inligting en opdaterings oor diensgeld vir omwisselings.

Kwalifiserende rekenings en beperkte regsgebiede

Die Paxful Stablecoin-diens is beskikbaar slegs vir gebruikers wat kwalifiseer vir die diens. Om te kwalifiseer vir die gebruik van die Paxful Stablecoin-diens, moet jy jou rekening verifieer en ten minste USD $1,00 se Bitcoin in jou Paxful-beursie hê, plus enige bykomende Bitcoin-bedrag wat nodig is om enige geassosieerde diensgeld te dek. Paxful behou die reg om die Paxful Stablecoin-diens vir enige Paxful-gebruiker te verbied of te wysig, en die Stablecoin-teenparty mag enige transaksie met enige Paxful-gebruiker weier. Benewens die beperkte regsgebiede soos uiteengesit in afdeling 2.7 van ons diensbepalings is die Paxful Stablecoin-diens nie beskikbaar vir gebruikers wat in die deelstaat Texas woon nie.

GEEN WAARBORG, BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID EN RISIKO-AANVAARDING NIE

DIE PAXFUL STABLECOIN-DIENSTE WORD VOORSIEN OP 'N BASIS VAN "SOOS DIT IS" EN "SOOS BESKIKBAAR", SONDER ENIGE GARANSIES, VERTEENWOORDIGINGS OF WAARBORGE, OF DIT UITDRUKLIK, GEÏMPLISEER OF STATUTÊR IS. IN DIE MAKSIMUM MATE DEUR TOEPASLIKE WETGEWING TOEGELAAT, DOEN PAXFUL SPESIFIEK AFSTAND VAN ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL EN/OF NIE-SKENDING. PAXFUL RIG GEEN VERTOË OF GEE GEEN WAARBORGE DAT TOEGANG TOT DIE WEBWERF, ENIGE DEEL VAN DIE DIENSTE OF ENIGE MATERIAAL DAARIN VERVAT AANEENLOPEND, ONONDERBROKE, BETYDS OF FOUTVRY SAL WEES NIE. PAXFUL IS NIE AANSPREEKLIK VIR ENIGE FOUTE VAN DERDEPARTYPROGRAMMATUUR OF -TEGNOLOGIEË, ENIGE ONTWRIGTING OF ENIGE VERLIES WAT 'N GEBRUIKER MAG LY NIE. JY ERKEN HIERMEE EN STEM IN DAT JY NIE OP ENIGE ANDER VERKLARING OF VERSTANDHOUDING, OF DIT GESKREWE OF MONDELINGS IS, STAATGEMAAK HET AANGAANDE JOU GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DIE DIENSTE EN WEBWERF NIE. SONDER OM DIE VOORAFGAANDE TE BEPERK, ERKEN EN AANVAAR JY HIERMEE DIE VERSKEIE RISIKO'S WAT INHERENT IS AAN DIE GEBRUIK VAN DIGITALE GELDEENHEDE, WAARONDER ONDER ANDERE REGULATORIESE RISIKO, APPARATUURFOUTE, PROGRAMMATUURKWESSIES, INTERNETKOPPELFOUTE, KWAADAARDIGE PROGRAMMATUUR, INMENGING DEUR DERDE PARTYE WAT LEI NA DIE VERLIES VAN TOEGANG TOT JOU REKENING OF BEURSIE EN ANDER GEBRUIKERDATA, BEDIENERFOUTE OF DATAVERLIES. JY AANVAAR EN ERKEN DAT PAXFUL NIE VERANTWOORDELIK SAL WEES VIR ENIGE KOMMUNIKASIEFOUTE, ONTWRIGTINGS, FOUTE, VERDRAAIINGS OF VERTRAGINGS WAT JY MAG ERVAAR TERWYL JY DIE DIENSTE GEBRUIK NIE, HOE DIT OOK AL VEROORSAAK IS.

BY GEEN GELEENTHEID SAL PAXFUL, SY AFFILIATE EN DIENSVERSKAFFERS OF ENIGE VAN HUL ONDERSKEIE AMPTENARE, DIREKTEURE, AGENTE, WERKNEMERS, RAADGEWERS, KONSULTANTE OF VERTEENWOORDIGERS AANSPREEKLIK WEES VIR (A) ENIGE BEDRAG GROTER AS DIE WAARDE VAN TOTALE DIENSGELD DEUR JOU BETAAL VIR DIE DIENS WAT ONDERWORPE IS AAN DIE HANDELINGSOORSAAK IN DIE TWAALF (12) MAANDE VOOR DIE VOORTSPRUITENDE VERLIES NIE OF (B) VIR ENIGE VERLORE WINSTE, VERMINDERING VAN WAARDE OF SAKEGELEENTHEDE, ENIGE VERLIES, SKADE, SKENDING OF KORRUPSIE VAN DATA OF ENIGE ANDER ONTASBARE EIENDOM OF ENIGE SPESIALE, BYKOMSTIGE, INDIREKTE, ONTASBARE OF GEVOLGLIKE SKADE, OF DIT OP KONTRAK, DELIK, NALATIGHEID, STRENG AANSPREEKLIKHEID OF ANDERSINS GEBASEER IS, OF ANDERSINS, VOORTSPRUITEND UIT OF IN VERBAND MET DIE GEMAGTIGDE OF ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF DIE DIENSTE, OF HIERDIE OOREENKOMS, SELFS AS 'N GEMAGTIGDE VERTEENWOORDIGER VAN PAXFUL GEADVISEER IS OF GEWEET HET VAN OF BEHOORT TE GEWEET HET VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE, EN ONDANKS ENIGE OOREENGEKOME OF ANDER REGSMIDDEL SE MISLUKKING IN DIE ESSENSIËLE DOEL, BEHALWE TOT DIE MATE VAN 'N FINALE GEREGTELIKE BEPALING DAT SODANIGE SKADE DIE RESULTAAT VAN PAXFUL SE GROWWE NALATIGHEID, BEDROG, OPSETLIKE WANGEDRAG OF OPSETLIKE OORTREDING VAN DIE WET WAS. SOMMIGE REGSGEBIEDE LAAT NIE DIE UITSLUIT OF BEPERKING VAN BYKOMSTIGE OF GEVOLGLIKE SKADE TOE NIE, DAAROM SAL DIE BEPERKING HIER BO MOONTLIK NIE OP JOU VAN TOEPASSING WEES NIE.