Paxful Inc. ANVÄNDARVILLKOR

DETTA AVTAL INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, SAMT VILLKOR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA FÖR DIG. LÄS DETTA NOGGRANT.

Dessa Användarvillkor och eventuella ändringar eller omarbetningar av dessa (”Avtalet”) utgör ett juridiskt avtal som täcker tillhandahållandet av tjänster från Paxful till dig, inklusive erbjudandet av en marknadsplats som gör det möjligt för köpare och säljare av ”digitala tillgångar” (denna term ska inkludera digitala valutor såsom bitcoin, tether och andra valutor som stöds av Paxful-plånboken) att göra transaktioner med varandra (”Marknadsplatsen”), samt erbjudandet av värdbaserade digitala plånbokstjänster där digitala tillgångar hålls och frigörs enligt instruktioner vid slutförande av köp av digitala tillgångar och andra tjänster som beskrivs i detta avtal (kollektivt ”Tjänsterna” och individuellt ”Tjänsten”) tillhandahållna av Paxful, Inc. och alla dess partners, inklusive men inte begränsat till Paxful USA, Inc. (kollektivt, ”Paxful” eller ”vi” eller ”oss” eller ”företaget”) till dig som en individ (även kallat ”användare” eller ”du”). Paxful.com och dess relaterade tjänster ägs och drivs av Paxful. Din användning av tjänsterna styrs av detta avtal tillsammans med vår Sekretesspolicy, cookiepolicy och e-signering av medgivande.

DESSA VILLKOR KRÄVER ANVÄNDNING AV EN SKILJENÄMND FÖR ATT LÖSA TVISTER ISTÄLLET FÖR TVISTEMÅL I DOMSTOL ELLER GRUPPTALAN.

Genom att registrera dig för att använda ett konto via paxful.com eller via partnerwebbplatser, API eller mobilappar, inklusive URL som styrs av Paxful (kollektivt ”Paxful-webbplatsen” eller ”Webbplatsen”), medger du att du noggrant har läst, förstått och accepterat alla villkor som finns i detta Avtal inklusive vår Sekretesspolicy, cookiepolicy och e-som av medgivande.

VÄRDET FÖR DIGITALA VALUTOR KAN GÅ UPP ELLER NED OCH DET FÖRELIGGER EN VÄSENTLIG RISK ATT FÖRLORA PENGAR GENOM ATT KÖPA, SÄLJA, HÅLLA ELLER INVESTERA I DIGITALA TILLGÅNGAR. DU MÅSTE NOGGRANT BETÄNKA OM TRADING ELLER HÅLLNING AV DIGITALA TILLGÅNGAR ÄR LÄMPLIGT FÖR DIG MED ÅTANKE PÅ DIN EKONOMISKA SITUATION.

Om Paxful och dess tjänster

Paxful är en ledande peer-to-peer-marknadsplats som möjliggör köp och försäljning av digitala tillgångar med säljare som accepterar mer än 300 betalningsmetoder i utbyte mot deras digitala tillgångar. Betalningsmetoderna överenskommes och utväxlas på en peer-to-peer-basis mellan köparna på marknadsplatsen (”Köpare”) och säljarna på marknadsplatsen (”Säljare”). Våra användare kommer överens om vilken betalningsmetod som ska användas för att slutföra transaktionen och de ansvarar till fullo för att använda en sådan betalningsmetod på ett lagligt sätt.

Paxful erbjuder värdbaserade digitala plånbokstjänster via ledande globala tillhandahållare av plånböcker för digitala tillgångar. Vår världsomfattande användarbas kan posta erbjudanden för att köpa eller sälja digitala tillgångar via många olika bekväma metoder. Erbjudandets skapare ansvarar för att ange villkor för transaktionen samt vilka betalningsmetoder denne accepterar. När ett erbjudande väljs av en annan Paxful-användare låses säljarens digitala tillgångar som en del av procedurerna för transaktionen (som vi kallar ”Paxful-escrow) tills alla villkor för transaktionen har uppfyllts. Försäljningen slutförs och de digitala tillgångarna låses upp och frigörs till köparen av säljaren efter att köparen har uppfyllt villkoren för transaktionen och betalningen har bekräftats och tagits emot av säljaren. PAXFUL AGERAR INTE SOM EN BETALNINGSBEHANDLARE. ALLT ANSVAR FÖR ATT SKICKA OCH TA EMOT BETALNINGEN OCH BEKRÄFTA TRANSAKTIONEN LIGGER MELLAN KÖPAREN OCH SÄLJAREN. De digitala tillgångar som vi låser frigörs tillbaka till säljaren om köparen väljer att avbryta transaktionen. Med syfte att skydda köparen kan säljaren aldrig avbryta transaktionen. Säljaren kan endast låsa upp de digitala tillgångarna och frigöra dem till köparen. Om en säljare behöver avbryta transaktionen på grund av att köparen inte följer villkoren för transaktionen måste denne starta en tvist och ange en orsak till tvisten såsom beskrivs i större detalj i avsnitt 8 i detta avtal. Transaktioner på vår webbplats görs mellan köpare och säljare och därmed är Paxful inte en part i transaktionen.

Den värdbaserade plånbokstjänsten för digital valuta tillhandahållen av Paxful är en säker metod för att spara, skicka och ta emot digital valuta. Paxful sparar eller förvarar inte digitala tillgångar. Digitala tillgångar lagras alltid på sina respektive nätverk eller blockchains. Alla transaktioner med digital valuta sker inom den digitala valutans nätverk, inte på Paxful. Det finns inga garantier att transaktionen kommer att behandlas på den digitala valutans nätverk. Paxful förbehåller sig rätten att avvisa transaktioner om så krävs av lag eller om vi bedömer att transaktionen strider mot våra användarvillkor i detta Avtal. Du accepterar härmed och tar fullt ansvar för all aktivitet som sker i din plånbok och accepterar samtliga risker förknippade med auktoriserad eller ej auktoriserad åtkomst till din plånbok, i den maximala utsträckning som tillåts av lagen.

 1. ALLMÄNT

  1. Vi förbehåller oss rätten att när som hest ändra, modifiera eller revidera detta Avtal efter eget gottbefinnande och omdöme och utan föregående meddelande. Sådana ändringar beträffande din användning av tjänsterna träder i kraft när de postas på Paxfuls webbplats och inte retroaktivt. Om du har tillhandahållit oss din e-postadress kan vi också meddela dig via e-post att Avtalet har reviderats. Om du inte samtycker till villkoren i det reviderade Avtalet är den enda och exklusiva åtgärden du kan vidta att upphöra använda Tjänsterna och stänga ditt konto.
  2. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom Avtalet och att med jämna mellanrum granska avtalet beträffande uppdateringar så som det har postats på Paxful-webbplatsen. Fortsatt användning av Tjänsterna betyder att du accepterar att bindas till det för närvarande aktuella Avtalet.
  3. Paxfuls försening eller misslyckande med att genomföra eller delvis verkställa någon bestämmelse i Avtalet ska inte tolkas som en friskrivning från någon av våra rättigheter eller rättsmedel.
 2. KONTO OCH REGISTRERING

  1. För att använda Tjänsten måste du registrera ett konto via vår webbplats. Under registreringen kommer vi att fråga efter viss information, inklusive men inte begränsad till, ditt namn, adress och andra personuppgifter för att verifiera din identitet. Vi kan efter eget gottfinnande vägra att underhålla ett konto åt dig. Härmed accepterar och erkänner du att: (a) du innehar laglig ålder i din respektive jurisdiktion för att samtycka till detta Avtal; och (b) att du inte tidigare har blivit avstängd eller borttagen från våra tjänster.
  2. Genom att använda ditt konto samtycker du till att du kommer att använda våra Tjänster själv och du får inte använda kontot för att agera som mellanhand eller mäklare för någon tredje part, person eller entitet. Såvida det inte uttryckligen godkänns av Paxful har du endast tillåtelse att ha ett konto och du får inte sälja, låna, dela eller på annat sätt tillgängliggöra ditt konto eller information som krävs för att andra personer än du själv eller entiteter ska få åtkomst till kontot. Du ansvarar ensam för att hålla kontot tillräckligt säkert och för att ha kontroll över användarnamn, e-postadresser, lösenord, koder för tvåfaktorautentisering eller andra koder eller information som du använder för åtkomst till tjänsterna. Ditt konto får inte innehålla vilseledande eller bedräglig information. Skapandet av falsk information för ditt konto, förfalska ditt ursprungsland eller tillhandahålla förfalskade identifikationsdokument är strängt förbjudet.
  3. Under registreringen av ditt konto samtycker du till att tillhandahålla oss informationen som vi begär för verifiering av din identitet och för detektering av pengatvätt, finansiering av terrorister, bedrägeri eller andra ekonomiska brott samt att ge oss tillåtelse att föra ett register över sådan information. Du kommer att behöva slutföra vissa verifieringsprocedurer innan du tillåts att använda Tjänsterna och procedurerna kan komma att modifieras som ett resultat av informationen som fortlöpande inhämtas om dig. Informationen vi begär kan omfatta viss personlig information, inklusive, men inte begränsad till, ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer, skatte-ID och myndighetsidentifiering. Genom att tillhandahålla oss denna eller annan information som kan krävas bekräftar du att all information är sann, exakt och inte vilseledande. Du samtycker till att uppdatera oss så fort som möjligt om någon tillhandahållen information förändras. DU AUKTORISERAR OSS ATT GÖRA FÖRFRÅGNINGAR, BÅDE DIREKTA ELLER VIA TREDJE PARTER, SOM VI ANSER VARA NÖDVÄNDIGA FÖR ATT VERIFIERA DIN IDENTITET ELLER SKYDDA DIG OCH/ELLER OSS MOT BEDRÄGERI ELLER ANNAN EKONOMISK BROTTSLIGHET OCH ATT VI VIDTAR ÅTGÄRDER SOM VI ANSER VARA NÖDVÄNDIGA GRUNDAT PÅ RESULTATEN FRÅN SÅDANA FÖRFRÅGNINGAR. NÄR VI GÖR DESSA FÖRFRÅGNINGAR GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL ATT DINA PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT VISAS FÖR KREDITREFERENS ELLER FÖR MYNDIGHETER SOM BEKÄMPAR EKONOMISK BROTTSLIGHET OCH ATT DESSA MYNDIGHETER KAN SVARA TILL FULLO PÅ VÅRA FÖRFRÅGNINGAR.
  4. Om du använder Tjänsterna på uppdrag av en juridisk enhet såsom en företagsenhet, garanterar du dessutom att: (i) den juridiska enheten är vederbörligen organiserad under gällande lagar för organisationens jurisdiktion; och (ii) att du är vederbörligen organiserad att agera på uppdrag av en sådan juridisk enhet. Ett företagsverifierat konto är specifikt för den juridiska enheten och kan endast användas av den person som registrerade den. Företagskonton får inte delas med eller användas av andra individer eller entiteter. Företagskonton som är verifierade tillåts följande begränsade undantag:

   • Ett godkänt företagskonto kan när som helst ha flera aktiva användarkonton, förutsatt att alla konton är företagsverifierade och drivs av anställda som har utsetts av företaget, och att de anställda har presenterats för Paxful och godkänts av Paxful efter eget gottfinnande.
   • Företagskonton kan endast ha ett aktivt erbjudande för en specifik transaktion vid ett och samma tillfälle och de kan inte ha flera erbjudanden för en sådan specifik transaktion från deras andra företagskonton.
  5. Du är ensam ansvarig för att skapa ett starkt lösenord och att underhålla tillräcklig säkerhet och kontrollera alla ID:n, lösenord, ledtrådar, personidentifieringsnummer (PIN), API-nycklar eller andra koder som du använder för att komma åt våra tjänster. Förlust eller kompromettering av den föregående informationen och/eller dina personuppgifter kan leda till obehörig åtkomst till ditt konto av tredje parter eller förlust eller stöld av digitala tillgångar och/eller medel associerade med ditt konto inklusive dina länkade betalningsmetoder. Du ansvarar ensam för att hålla din e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation uppdaterad i din kontoprofil för att ta emot meddelanden eller varningar som vi skickar. Du ska aldrig tillåta fjärråtkomst eller dela din datorskärm med någon annan när du är inloggad på ditt konto. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster du kan ha på grund av komprometterad inloggningsinformation som inte har orsakats av Paxful och/eller din underlåtenhet att följa eller agera vid meddelanden eller varningar som vi skickar dig.
  6. För att använda våra tjänster kan du behöva uppfylla vissa juridiska skyldigheter i ditt land och/eller stat. Genom att acceptera villkoren i detta Avtal bekräftar du att du har granskat din lokala lagar och bestämmelser och att du är medveten om och uppfyller alla sådana skyldigheter. Genom att acceptera villkoren i detta avtal bekräftar du att du inte är bosatt i eller regleras av lagar och bestämmelser i dessa jurisdiktioner.
  7. Det kan hända att vi inte tillgängliggör alla tjänster för alla marknader och jurisdiktioner och vi kan begränsa eller förbjuda användning av alla eller en del av tjänsterna från vissa jurisdiktioner (”Begränsade jurisdiktioner”). För närvarande inkluderar begränsade jurisdiktioner de som identifieras i vår ”lista med bannlysta länder”, samt staterna Washington och New York. Dessutom är tjänster med avseende till tether (USDT) inte tillgängliga för användare som bor i Texas. Du får inte försöka använda våra tjänster om du är bosatt i någon av dessa begränsade jurisdiktioner. Du får inte försöka kringgå begränsningar för tjänsterna, såsom att dölja din IP-adress eller skicka felaktig information om var du bor.
 3. JURISDIKTION, SKILJENÄMND OCH SEPARERINGSKLAUSUL

  1. Detta Avtal och din användning av Webbplatsen och Tjänsterna ska regleras och tolkas enligt staten Delaware utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer.
  2. Skiljenämnd. Du och Paxful samtycker till att tvister uppkomna av eller relaterade till detta Avtal eller till Tjänsterna ska lösas genom en bindande skiljedom på individuell nivå, i enlighet med American Arbitration Associations regler för skiljenämnd för konsumentrelaterade tvister (finns på https://www.adr.org/rules). Med förbehåll för tillämpliga behörighetskrav kan konsumentfordringsägaren (individer vars transaktion är avsedd för personligt bruk, familj eller hushållsbruk) välja att göra sina fordringar i deras lokala småmålsdomstol snarare än genom skiljenämnd så länge deras ärende kvarstår i småmålsdomstolen och endast fortsätter på en individuell (ej grupptalan eller ej grupprättegång) basis.

   AVSÄGELSE AV GRUPPTALAN: I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER KOMMER ALLA FORDRINGAR ATT FÖRAS PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM EN MÅLSÄGARE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON GRUPPTALAN ELLER OMBUDSFÖRFARANDE (KOLLEKTIVT ”AVSÄGELSE AV GRUPPTALAN”). SKILJEMANNEN FÅR INTE SAMMANFÖRA FLER ÄN EN PERSONS FORDRINGAR ELLER DELTA I GRUPPTALAN. GENOM ATT SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR GODKÄNNER DU ATT DU OCH PAXFUL BÅDA AVSÄGER ER RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY OCH ATT DU AVSÄGER DIG RÄTTEN ATT DELTA I GRUPPTALAN EMOT PAXFUL.

   Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, gäller till fullo för skiljedomen. Skiljedomen genomförs av en enda neutral skiljeman och ska äga rum i staten Delaware eller en annan ömsesidigt överenskommen plats på engelska. Skiljemannen kan tilldela samma typ av befrielse som en domstol i en kompetent jurisdiktion kan tilldela, inklusive advokatkostnader när detta tillåts av lagen, och skiljedomsbeslutet kan införas som en dom och verkställas i alla domstolar. På din begäran kan utfrågningar genomföras personligen eller via telefon och skiljemannen kan tillhandahålla föreläggande och fastställande av yrkande utan muntliga förhandling. Den vinnande parten som arbetar för att verkställa detta avtal har rätt till kostnader och advokatavgifter.

   Om skiljemannen/skiljemännen eller skiljedomsadministratören skulle ålägga dig avgifter eller andra administrativa kostnader, kommer vi att ersätta dig vid begäran, i den utsträckning sådana avgifter eller kostnader överskrider de du annars skulle betala vid ett domstolsförfarande. Vi kommer också att betala ytterligare avgifter eller kostnader om så krävs av skiljedomsadministratörens bestämmelser eller tillämplig lag. Förutom det föregående ansvarar varje part för andra avgifter eller kostnader, såsom advokatkostnader som parten kan ådra sig.

  3. Om en skiljedom eller domstol i USA bedömer någon del av detta Avtal som ej giltigt eller ej verkställbart i sin helhet eller delvis, berörs inte giltigheten eller verkställbarheten för de andra avsnitten i dessa villkor. Eventuella rubriker i detta Avtal är endast informativa och inte verkställbara bestämmelser i detta Avtal.
 4. SEKRETESSPOLICY OCH SÄKERHET

  1. Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kan dock inte garantera säkerheten för data som du visar online. Du accepterar de inneboende säkerhetsriskerna i att tillhandahålla information och göra trades online på internet och håller inte oss ansvariga för säkerhetsbrott såvida detta inte beror på vår vårdslöshet.
  2. Se vårt officiella sekretessmeddelande: https://paxful.com/privacy.
 5. INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH RISKANTAGANDE

  1. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLES ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” UTAN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, AVVISAR PAXFUL SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR TITEL, FÖRSÄLJNINGSKRAFT, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH/ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. PAXFUL GER INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS, NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET SOM FINNS DÄRI, KOMMER ATT VARA FORTLÖPANDE, UTAN AVBROTT ELLER FELFRI. PAXFUL TAR INGET ANSVAR FÖR AVBROTT ELLER FÖRLUSTER. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT DU INTE HAR FÖRLITAT DIG PÅ ANDRA UTTALANDEN ELLER FÖRSTÅELSER, VARKEN SKRIVNA ELLER MUNTLIGA, MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST FÖR TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSEN. UTAN ATT DET FÖREGÅENDE BEGRÄNSAS BEKRÄFTAR DU OCH ACCEPTERAR DE RISKER SOM ÄR INNEBOENDE I ATT ANVÄNDA DIGITALA VALUTOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, MASKINVARUFEL, PROGRAMVARUPROBLEM, AVBROTT I INTERNETANSLUTNING, FARLIG PROGRAMVARA, INBLANDNING FRÅN TREDJE PART SOM LIDER TILL FÖRLUST ELLER ATT DU INTE KOMMER ÅT DITT KONTO ELLER PLÅNBOK OCH ANDRA FEL I DATA, SERVRAR ELLER DATAFÖRLUST. DU ACCEPTERAR OCH BEKRÄFTAR ATT PAXFUL INTE ÄR ANSVARIG FÖR FEL I KOMMUNIKATION, AVBROTT, FEL, STÖRNINGAR ELLER FÖRSENINGAR DU KAN UPPLEVA NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, HUR DE ÄN HAR ORSAKATS.
  2. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PAXFUL, DESS PARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, OMBUD, ANSTÄLLDA, RÅDGIVARE, KONSULTER ELLER REPRESENTANTER, VARA ANSVARIGA (A) FÖR NÅGOT BELOPP HÖGRE ÄN VÄRDET PÅ DE TOTALA AVGIFTERNA BETALADE AV DIG FÖR TJÄNSTEN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UNDER TOLV (12) MÅNADER INNAN DENNA FÖRLUST UPPSTOD ELLER (B) FÖR FÖRLORAD VINST, VÄRDEMINSKNING ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET, FÖRLUST, SKADA KORRUPTION ELLER TILLFÄLLIGA DATAÖVERTRÄDELSER ELLER ANNAN IMMATERIELL TILLGÅNG ELLER SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, IMMATERIELLA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, OAVSETT OM DE HÄRSTAMMAR FRÅN AVTALET, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, UNDERLÅTENHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMNA I SAMBAND MED AUKTORISERAD ELLER OAUKTORISERAD ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, ELLER DETTA AVTAL, ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FRÅN PAXFUL HAR MEDDELATS OM, KÄNDE TILL ELLER SKULLE KÄNNA TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH TROTS MISSLYCKANDE AV NÅGON ÖVERENSKOMMEN ELLER ANNAN ÅTGÄRD FÖR DESS VÄSENTLIGA SYFTE, FÖRUTOM I UTSTRÄCKNINGEN FÖR EN SLUTLIG RÄTTSLIG BEDÖMNING ATT DESSA SKADOR VAR ETT RESULTAT AV PAXFULS GROVA VÅRDSLÖSHET, BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT FEL ELLER AVSIKTLIGT BROTT MOT LAGEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT BEGRÄNSNINGEN OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG.
  3. Vi äger eller styr inte de underliggande programvaruprotokollen som reglerar användningen av digitala tillgångar. I allmänhet har de underliggande protokollen öppen källkod, och alla kan använda, kopiera, modifiera och distribuera dem. Vi antar inget ansvar för driften av underliggande protokoll och vi kan inte garantera funktionen eller säkerheten för nätverksåtgärder. I synnerhet kan de underliggande protokollen vara föremål för plötsliga ändrade driftsbestämmelser (inklusive “förgreningar”). Sådana materiella driftändringar kan materiellt påverka tillgängligheten, värdet, funktionaliteten och/eller namnet på en sådan digital valuta. Paxful styr inte tidpunkten och funktionerna för sådana materiella förändringar. Det är ditt ansvar att känna till kommande driftsförändringar och du måste noggrant beakta offentligt tillgänglig information och information som tillhandahålles av Paxful för att fastställa om du vill fortsätta att använda tjänsterna. Vid en sådan driftsförändring förbehåller sig Paxful rätten att vidta steg nödvändiga för att skydda säkerheten och säker drift av plattformen, inklusive tillfällig avstängning av driften för den/de involverade digitala valutan(-orna) samt andra nödvändiga åtgärder. Paxful kommer att använda rimliga ansträngningar för att ge dig svar beträffande materiella driftsförändringar; dock är sådana förändringar utanför vår kontroll och kan ske utan att Paxful meddelas i förväg. Vårt svar på materiella driftsförändringar sker efter eget gottfinnande och kan inkludera beslutet att inte stödja någon ny förgrening eller andra åtgärder. Du bekräftar och accepterar riskerna med driftsförändringar i protokoll för digitala tillgångar och samtycker till att Paxful inte ansvarar för sådana driftsförändringar och inte ansvarar för värdeförlust du kan uppleva som ett resultat av sådana förändringar i driftsregler. Du bekräftar och accepterar att Paxful efter eget gottfinnande kan fastställa sitt svar på driftsförändringar och att vi inte ansvarar för att stödja dig med valutor eller protokoll som inte stöds.
  4. När du använder våra tjänster kan du se innehåll eller använda Tjänster från tredje parter, inklusive hyperlänkar till tredje parters webbplatser och tjänster (”partnerinnehåll från tredjepart”). Vi stöder, godkänner eller styr inte innehåll från tredje part och vi har inget som helst ansvar för innehåll från tredje part. Dessutom är din interaktion eller korrespondens med sådana tredje parter endast mellan dig och de tredje parterna. Vi ansvarar inte för förluster eller skador av någon sort uppkomna av sådana interaktioner och du förstår att din användning av innehåll från tredje part, och dina interaktioner med tredje parter är helt på egen risk.
  5. Vi vill klargöra att Paxful inte tillhandahåller rådgivning inom investering, skatter eller juridik. Paxful är inte registrerad med U.S. Securities and Exchange Commission och tillhandahåller inte säkerhetstjänster eller investeringsrådgivning. Alla transaktioner via marknadsplatsen görs på en peer-to-peer-basis mellan säljaren och köparen och du är ensam ansvarig för att fastställa om en investering, investeringsstrategi eller relaterad transaktion är lämplig för dig grundat på dina personliga investeringsmål, ekonomiska omständighet och risktolerans. Du bör använda professionell skatte- eller juridisk rådgivning för din specifika situation. Emellanåt kan vi tillhandahålla information för utbildningssyfte om vår plattform och våra produkter för att hjälpa användarna att lära sig mer om våra tjänster. Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till blogginlägg, artiklar, länkar till innehåll från tredje part, nyhetsflöden, handledningar och videor. Informationen på webbplatsen eller på tredje parts webbplatser utgör inte investeringsråd, ekonomiska råd, tradingråd eller någon annan sorts råd och du ska inte använda webbplatsens innehåll som sådana råd. Innan du fattar ett beslut att köpa, sälja eller hålla digitala tillgångar måste du själv granska omständigheterna och rådfråga din ekonomiska rådgivare. Paxful kan inte hållas ansvarig för de beslut du fattar för att köpa, sälja eller hålla digitala tillgångar baserat på informationen tillhandahållen av Paxful
  6. Du samtycker till att vi inte ansvarar för fluktuationer i priset för digitala tillgångar. I händelse av en störning i marknaden eller Force Majeure (beskrivet i avsnitt 17), kan vi göra något eller mer av följande: (a) inaktivera åtkomsten till tjänsterna; eller (b) förhindra dig från att slutföra åtgärder via tjänsterna. Vi är inte ansvariga för dina försluter som har resulterat av sådana åtgärder. Efter en sådan händelse när tjänsten aktiveras igen, bekräftar du att rådande marknadspriser kan skilja sig avsevärt från priserna innan händelsen inträffade.
  7. Vi ger inga garantier att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fria från virus eller fel, att innehållet är korrekt, att avbrott inte kommer att förekomma eller att defekter kommer att korrigeras. Vi ansvarar inte för förluster av något slag uppkomna av vidtagna åtgärder, eller åtgärder som har vidtagits på grundval av material eller information från webbplatsen.
 6. ANSVARSFRISKRIVNING FÖR PAXFUL OCH GOTTGÖRELSE

  1. Om du har en tvist med en eller fler användare av våra tjänster, frigör du Paxful, dess partners och tjänsteleverantörer och alla deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud och representanter från alla fordringar, krav och skador (faktiska och följdriktiga) av alla typer som har uppkommit av eller i förbindelse med sådana tvister. Du samtycker till att ersätta och inte ålägga Paxful, dess partners och alla dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud och representanter fordringar eller krav (inklusive advokatavgifter och eventuella böter, avgifter eller påföljder ålagda av tillsynsmyndigheter) uppkomna av eller relaterade till din överträdelse av detta Avtal eller ditt brott mot någon lag, bestämmelse eller reglering eller tredje parters rättigheter.
 7. TRANSAKTIONER PÅ PAXFULS MARKNADSPLATS

  Webbplatsen tillåter användare att lägga ut erbjudanden för att köpa eller sälja digitala tillgångar.

  När en användare initierar en transaktion för köp eller försäljning av digitala tillgångar fullbordas transaktionen enligt detta avtal och enligt ytterligare villkor, i förekommande fall, som anges av användaren eller användarens motpart. En steg-för-steg-guide för att köpa och sälja bitcoin på Paxfuls marknadsplats finns på https://support.paxful.com/support/solutions/150000191612.

  Följande allmänna villkor gäller för varje transaktion som beskrivs nedan:

  1. Köp digitala tillgångar genom att lägga ut ett erbjudande.

   När du köper digitala tillgångar på marknadsplatsen Paxful:

   1. Paxful escrow är avgiftsfri som är en del av en transaktion betalbar av köparna på vår marknadsplats.
   2. Erbjudanden från Paxfuls motparter har sina egna villkor och varje erbjudande kommer att ha en varierande växelkurs, hastighet för växlingen samt andra villkor från säljaren. Genom att acceptera säljarens erbjudande samtycker du till att bindas av villkoren för det erbjudandet. Villkoren som anges av säljaren gäller i samtliga fall förutom när de motsäger eller strider mot detta Avtal, om de är olagliga eller orimliga eller på annat sätt svåra att uppfylla (så som anges efter Paxfuls eget gottfinnande), eller om båda användare inom transaktionen samtycker till att ändra villkoren för ett sådant erbjudande. DET ÄR DITT ANSVAR ATT NOGGRANT LÄSA SÄLJARENS ERBJUDANDEVILLKOR OCH ATT FÖLJA DEM FULLT UT. OM DU INTE FÖLJER ERBJUDANDEVILLKOREN KOMMER DIN BETALNING INTE ATT ACCEPTERAS. SKICKA ALDRIG BETALNINGEN SÅVIDA DU INTE HAR FÖLJT ALLA VILLKOR SOM ANGES I ERBJUDANDET. OM DU SKICKAR EN BETALNING UTAN ATT FÖLJA VILLKOREN KAN PAXFUL INTE BISTÅ DIG I EN TVIST FÖR ATT RETURNERA BETALNINGEN.
   3. Betalningsverifiering och tillhandahållande av instruktioner för att låsa upp digitala tillgångar från Paxful escrow är helt och hållet säljarens skyldighet och inte Paxfuls. Om säljaren inte frigör de digitala tillgångarna till dig efter korrekt uppfyllande av säljarens villkor, måste du snabbt rapportera detta via knappen Tvist under den ifrågavarande tradechatten. Paxfuls support kommer att granska och lösa tvisten. Processen för lösning av tvister beskrivs vidare nedan i ”Avsnitt 8 – Tvister om transaktioner via Paxfuls process för tvistlösning.” Om du inte följer denna process för tvistlösning kan Paxful inte hjälpa dig.
  2. Sälja digitala tillgångar

   När du säljer digitala tillgångar på marknadsplatsen Paxful:

   1. Säljare måste verifiera och behandla betalningen under en rimlig tidsperiod och inom en viss tid såsom anges i erbjudandevillkoren. När köparen har skickat betalningen till dig i enlighet med erbjudandevillkoren är det helt och hållet ditt eget ansvar att snabbt verifiera och behandla betalningen och sedan låsa upp de digitala tillgångarna från Paxfuls escrow och frigöra dem till köparen. Om du inte följer instruktionerna för erbjudandet kan det hända att du inte blir berättigad till återlämning av dina låsta digitala tillgångar.
   2. Som säljare accepterar du alla risker och tar allt ansvar för överträdelser av detta avtal uppkomna genom försäljning av digitala tillgångar. Alla skatter är ditt ansvar. Paxful tar en avgift från dig som säljare av digitala tillgångar för att låsa digitala tillgångar i Paxfuls escrow tills försäljningen sker. Såvida Paxful inte har angivit något annat efter sitt eget gottfinnande ska Paxful inte ersätta förluster till säljaren, varken förluster orsakade av en överträdelse mot detta avtal, bedrägeri eller andra orsaker, och vår avgift är under inga omständigheter återbetalningsbar.
   3. Mottagna betalningar ska behandlas till fullo och bekräftas som mottagna av dig innan du låser upp digitala tillgångar från Paxfuls escrow. Paxful ansvarar inte för dina förluster om du låser upp digitala tillgångar för tidigt innan betalningen har verifierats korrekt och mottagits av dig. Du måste ägna uppmärksamhet åt din köpare. Du ska inaktivera eventuella inaktiva erbjudanden.
   4. Annonsering för din egen webbplats någonstans på Paxfuls marknadsplats (såsom i din personliga information, erbjudandevillkor eller transaktionschatt) som möjliggör köp eller försäljning av digitala tillgångar utanför Paxfuls tjänster är strikt förbjudet. I begränsade fall är det tillåtet att dela din webbplats som har skapats endast för säljaren för att ta emot betalningar för att slutföra transaktionen (dvs. betrodd tredje parts behandling av betal-/kreditkort) i instruktionerna för transaktionen; förutsatt att användningen av sådana externa webbplatser har tydliggjorts i erbjudandevillkoren och en sådan webbplats får inte innehålla annan annonsering eller din kontaktinformation.
  3. Efterlevnad

   1. Paxful och tjänsterna är inte anslutna eller förknippade med, inte heller godkända eller sponsrade av någon tredje part, inklusive med inte begränsat till utfärdare av presentkort. Varumärken, märken och andra identifierare tillhör helt och hållet sina respektive ägare. Paxful och dess tjänster är inte godkända, sponsrade och inte ansluta eller förknippade med eller av sådana ägare.
   2. Paxful är inte en licensierad försäljare av presentkort eller auktoriserad försäljare av, eller utfärdare av presentkort. Presentkort som du får direkt från en användare som använder Paxfuls marknadsplats är föremål för villkoren från tredjepartssäljaren som kan lösa in dem (”Utfärdaren”). Paxful ansvarar inte för utfärdarens(-arnas) agerande eller utelämnanden, eller avgifter utgångsdatum, påföljder eller villkor associerade med utfärdarens presentkort som har mottagits via Paxful-marknadsplatsen. Genom att ta emot ett presentkort från en användare bekräftar du att du har läst villkoren för presentkortet och bekräftar för Paxful att du är berättigad att använda sådana presentkort under utfärdarens villkor eller gällande lag.
   3. MÄKLING ELLER ÅTERFÖRSÄLJNING AV PRESENTKORT ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET PÅ VÅR WEBBPLATS OCH MARKNADSPLATS. DU MÅSTE VARA DEN RÄTTMÄTIGA ÄGAREN AV PRESENTKORTET OCH PÅ PAXFULS BEGÄRAN SAMTYCKA TILL ATT TILLHANDAHÅLLA PAXFUL MED ETT GILTIGT ÄGANDEBEVIS FÖR PRESENTKORTET (SÅSOM ETT KVITTO). PAXFUL HÄVDAR INTE, FÖRKLARAR ELLER GARANTERAR INTE ATT NÅGRA BETALNINGSMETODER FRÅN TREDJE PART PÅ WEBBPLATSEN TILLÅTER TRANSAKTIONER VIA PAXFULS TJÄNST ELLER ATT BETALNINGSMETODER FRÅN TREDJEPART PÅ VÅR WEBBPLATS STÖDJER ELLER STÖDS AV VÅRA TJÄNSTER. DU SKA INTE ANVÄNDA SÅDANA BETALNINGSMETODER FRÅN TREDJE PART MED PAXFUL OM EN SÅDAN TREDJE PART INTE TILLÅTER DET
   4. DU ÄR TILL FULLO ANSVARIG FÖR ATT UPPFYLLA ALLA LAGAR OCH BESTÄMMELSER FÖR JURISDIKTIONEN(-ERNA) DÄR DIN TRANSAKTION SKER.
   5. Alla transaktioner måste ske inom Paxful. Det är strikt förbjudet att ta ut transaktionerna från Paxful-plattformen eller att utväxla extern kontaktinformation.
  4. Överföringsbegränsningar. Vi kan efter eget gottbefinnande införa begränsningar, restriktioner på storleken, typen eller sättet för transaktioner, såsom gräns på det totala beloppet av digitala tillgångar som kan erbjudas till försäljning.
  5. Ingen garanti. Paxful garanterar inte att du kommer att kunna sälja digitala tillgångar på marknadsplatsen. Handlingen att köpa eller sälja digitala tillgångar via Paxfuls marknadsplats garanterar inte att du kommer att kunna att köpa eller sälja digitala tillgångar via marknadsplatsen vid ett senare tillfälle.
  6. Förhållande. Inget i detta Avtal är avsett att eller ska skapa ett partnerskap, samriskföretag, agentur, konsultation eller förvaltarskap, du och Paxful är oberoende entreprenörer i förhållande till varandra.
  7. Informationens korrekthet. Du förklarar och garanterar att all information som du tillhandahåller Paxful via tjänsterna är korrekt och fullständig. Du accepterar och bekräftar att Paxful inte ansvarar för fel eller utelämnandes som du gör i samband med någon transaktion initierad via tjänsterna, till exempel om du skriver fel plånboksadress eller på annat sätt ger felaktig information. Vi uppmanar dig starkt att granska din transaktionsinformation innan du slutför den via tjänsterna.
  8. Ingen avbrytning eller modifiering; plånboksaktiviteter. När transaktionsinformationen har skickats till nätverket för den digitala valutan via tjänsterna, kan Paxful inte bistå med att avbryta eller på annat sätt modifiera din transaktion. Paxful har ingen kontroll över nätverk för digitala valutor och har ingen möjlighet att genomföra en begäran för avbrytning eller modifiering. Paxful sparar eller förvarar inte låsta digitala tillgångar. Digitala tillgångar lagras alltid på sina respektive nätverk eller blockchains. Alla transaktioner med digital valuta sker inom den digitala valutans nätverk, inte på Paxful. Det finns inga garantier för att transaktionen kommer att behandlas på den digitala valutans nätverk. Paxful förbehåller sig rätten att avvisa transaktioner om så krävs av lag eller om vi bedömer att transaktionen strider mot våra användarvillkor i detta Avtal. Du accepterar härmed och tar fullt ansvar för all aktivitet som sker i din plånbok och accepterar samtliga risker förknippade med auktoriserad eller ej auktoriserad åtkomst till din plånbok, i den maximala utsträckning som tillåts av lagen.
  9. Skatter. Det är ditt ansvar att fastställa vilka skatter, i förekommande fall, som gäller för transaktionerna för vilka du har skickat transaktionsinformation via tjänsterna, och det är ditt ansvar att rapportera och överlämna korrekt skatt till relevanta myndigheter. Du samtycker till att Paxful inte ansvarar för att fastställa vilka skatter som gäller för transaktioner av digital valuta eller för att inhämta, rapportera, kvarhålla eller överlämna skatter uppkomna från transaktioner med digital valuta.
  10. Användaromdöme. När du deltar i en transaktion gör vi det möjligt för användare att ge feedback på deras interaktion med dig. Vi tillåter också användare att skicka rapporter som de tror att du har brutit mot detta Avtal på något sätt. Dessa rapporter är konfidentiella men vi kan använda dem i samband med en tvist så som beskrivs i Avsnitt 8.
  11. Transaktionshistorik. Du kan se transaktionshistoriken via ditt konto. Du samtycker till att villkoren för transaktionen inte ska påverkas eller ogiltigförklaras om tjänsterna misslyckas med att ge sådan information.
  12. Paxful Pay. Paxful har auktoriserat vissa handlare att acceptera Paxful som betalningsmetod för köp av varor och tjänster online (”Auktoriserade handlare”). Du kan betala en auktoriserad handlare genom att välja alternativet ”Paxful Pay” vid utcheckningen eller vid betalningen. Paxful Pay skickar dig vidare till vår marknadsplats för att komma åt de digitala tillgångar som finns i ditt konto eller för att ansluta dig till en säljare. Om du köper digitala tillgångar från en säljare gäller villkoren i Avsnitt 7.1 i detta avtal för att avsluta transaktionen.
  13. Varor från handlare. Paxful ansvarar inte för varor eller tjänster som du kan köpa från en auktoriserad handlare via ditt konto eller produkten Paxful Pay. Om du har en tvist med en auktoriserad handlare måste tvisten lösas direkt med den auktoriserade handlaren.
  14. Returer, chargeback. När du köper varor eller tjänster från tredje part via ditt konto är köpet slutgiltigt. Vi behandlar inte returer eller chargeback. En auktoriserad handlare kan erbjuda dig en retur, butikskredit eller ett presentkort efter eget gottfinnande och i enlighet med dennes policyer.
  15. Paxfuls tjänster är avgiftsbelagda, tillämpliga avgifter visas innan du använder den avgiftsbelagda tjänsten. Se ”Paxful-avgifter” för ytterligare information. Våra avgifter är föremål för ändringar och Paxful förbehåller sig rätten att när som helst justera sina priser och avgifter.
 8. TRANSAKTIONSTVISTER VIA PAXFULS PROCESS FÖR TVISTLÖSNING

  1. Transaktionstvister. I de flesta fall löses en tvist på enklaste sätt genom att köparen och säljaren kommunicerar, arbetar tillsammans för att ta reda på vad som hände och för att finna en godtagbar lösning. När köparen och säljaren inte kan finna en godtagbar lösning kan Paxfuls support (”Paxful support”) hjälpa. Båda parter kan initiera processen för tvistlösning (””transaktionstvist“ eller ”tvist”) med avseende till en transaktion. Tvister kan endast initieras för transaktioner som är märkta som betalda av köparen. Transaktioner som inte är märkta som betalda av köparen, avbrutna av köparen, automatiskt avbrutna på grund av att tiden angiven i erbjudandet har löpt ut, som redan är omtvistade och lösta eller där säljaren har frigjort digitala tillgångar till köparen kan i allmänhet inte omtvistas, omvändas eller förändras.
  2. Process för tvistlösning. Nedan följer stegen som Paxfuls support vidtar i händelse av en tvist.

   1. Initiering

    Du kan initiera en tvist genom att logga in på ditt Paxful-konto, öppna transaktionen som du vill omtvista och trycka på knappen ”Tvist“. Knappen ”Tvist” är endast aktiv om transaktionen har markerats som betald av köparen. När du initierar en tvist måste du välja typ av tvist från de alternativ som visas och beskriva problemet som har orsakat tvisten.

    Alternativen som presenteras för att beskriva en tvist för säljare är följande:

    • Myntlåsning (dvs. en köpare som inte svarar) – köparen har märkt transaktionen som betald men svarar inte och är inte aktiv.
    • Betalningsproblem – köparen är aktiv och har försökt att betala med det förekommer problem med betalningen.
    • Annat – ett öppet alternativ där du kan beskriva problemet som gav upphov till tvisten. Köparen kan se din beskrivning.

    Alternativen som presenteras för att beskriva en tvist för köpare är följande:

    • Säljaren svarar inte – du har betalat men säljaren svarar inte och är inte aktiv.
    • Betalningsproblem – du har skickat betalningen med säljaren påstår att det förekommer problem med betalningen och vägrar att frigöra digitala tillgångar.
    • Annat – ett öppet alternativ där du kan beskriva problemet som gav upphov till tvisten. Säljaren kan se din beskrivning.
   2. Meddelande

    När en tvist startas kickar Paxfuls support en avisering till den andra parten via e-post och via ett meddelande i transaktionschatten som är tillgänglig för köpare och säljare på marknadsplatsen i vilket vederbörande part meddelas att en tvist har initierats. Om en av dina transaktioner omtvistas kommer Paxfuls support att meddela vilken transaktion det gäller och varför den är omtvistad.

   3. Svar

    Granska tvisten och ge Paxfuls support en förklaring över vad som hände. Inkludera bevis du har för att stödja din förklaring, såsom betalningsbevis, ägarbevis eller bevis på att du inte har mottagit betalningen.

   4. Granskning av av Paxful

    Omtvistade transaktioner kommer att granskas av Paxfuls support och ett beslut kommer att fattas baserat på de bevis som båda parter tillhandahåller. Paxfuls support löser tvister genom att utvärdera olika faktorer såsom beskrivs nedan i Avsnitt 8.

  3. Granskning av tvist. Under granskningen av en tvist kan Paxfuls support ge dig instruktioner som du måste följa. Instruktionerna som ges till dig kan kräva att du tillhandahåller ytterligare bevis, t. ex. ytterligare ID-verifiering, betalningsbevis, bild-, ljud- eller videobevis, eller andra dokument som bedöms vara relevanta av Paxful och du kan behöva tillhandahålla sådana bevis inom en angiven tidsram. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att du förlorar tvisten. Paxfuls support meddelar vanligtvis sitt beslut via transaktionschatten på marknadsplatsen inom 30 dagar efter att tvisten mottas, men i vissa fall kan det ta längre tid.
  4. Part som inte svarar. När du är involverad i en transaktion är det viktigt att du är aktiv och tillgänglig från tidpunkten då transaktionen startas tills transaktionen slutförs, avbryts eller löses. Detta betyder att du måste svara på en begäran från Paxfuls support i en omtvistad transaktion inom den tidsram som anges av Paxfuls support. Om du inte svarar kan det hända att du förlorar tvisten.
  5. Chargebacks. Den ena parten kan utsättas för ytterligare risker beroende på vilken betalningsmetod som användes för transaktionen även om Paxfuls process för tvistlösning dömer till fördel för en sådan part. Processen för tvistlösning som beskrivs i detta avtal är separat från åtgärder som en köpare eller säljare kan vidta genom betalningsmetoden som användes för transaktionen. Paxful är inte skyldig att initiera eller hantera chargeback och har inget ansvar om en part omvänder, betalar tillbaka eller på annat sätt omtvistar transaktionen via ett sätt som har tillgängliggjorts parten genom betalningsmetoden som användes för transaktionen, vilket också omfattar efter att en tvist har stängts.
  6. Tvistlösning. En omtvistad transaktion löses vanligen genom att Paxfuls support flyttar de digitala tillgångar som är föremål för tvisten till köparen eller säljaren i den omtvistade transaktionen efter att processen för tvistlösningen har slutförts.

   Nedan följer situationer som ger dig insikt i hur Paxful kan lösa en omtvistad transaktion. Denna lista är inte avsedd att vara fullständig. Lösningen för en tvist påverkas av tvistens specifika faktorer och bevis som tillhandahålls av användarna.

   Paxfuls support kan lösa en tvist till köparens fördel när åtminstone ett av följande kriterier uppfylls:

   • Köparen har gjort betalningen enligt de ursprungliga instruktionerna från säljaren i enlighet med transaktionserbjudandet och köparen har tillhandahållit tillräckliga bevis på att betalningen har gjorts enligt dessa instruktioner. Det är en överträdelse mot detta avtal för en säljare att vägra slutföra en transaktion när köparen har uppfyllt samtliga säljarens krav så som de angavs vid tidpunkten köparen accepterade och betalade för transaktionen.
   • Säljaren har slutat att svara och har inte tillhandahållit tillräckliga svar inom tidsramen som angavs av Paxfuls support.
   • Betalningen görs till en tredje part i transaktionen eller betalningen görs till ett betalningskonto som inte är registrerat i säljarens namn.

   Paxfuls support kan lösa en tvist till säljarens fördel när ett av följande kriterier uppfylls:

   • Köparen har inte tillhandahållit betalning, inte tillhandahållit hela betalningen eller inte tillhandahållit betalningen enligt de ursprungliga instruktionerna från säljaren enligt transaktionserbjudandet.
   • Betalningen som gjordes av köparen har kvarhållits, inaktiverats, frysts eller stoppats av betalningsleverantören eller -behandlaren. Detta inkluderar situationer där köparen har återbetalats eller där köparen har startat en tvist för en betalning via sin bank eller utfärdare av betalkort.
   • Köparen har upphört att svara och har inte tillhandahållit tillräckliga svar inom tidsramen angiven av Paxfuls support.
   • Betalningen görs av en tredje part i transaktionen eller betalningen görs till ett betalningskonto som inte är registrerat i köparens namn.

   Om köparen eller säljaren i en omtvistad transaktion tillhandahåller falsk information eller förfalskade dokument eller ger falska påståenden eller på annat sätt använder vilseledande taktik kan tvisten omedelbart dömas till nackdel för en sådan användare och en sådan användares konto kan omedelbart inaktiveras eller avslutas på Paxful supports eget bevåg.

   I vissa situationer där ingen av parterna uppfyller kriterierna eller där det på annat sätt är oklart eller inte möjligt att fastställa vilken part som har uppfyllt kriterierna för lösning av tvisten kan Paxful efter eget gottfinnande beslut att lösa tvisten genom att dela de digitala tillgångar som är föremål för tvisten mellan köparen och säljaren, jämnt eller ojämnt.

  7. Överklagande. Om du tror att Paxful har löst en tvist på ett sätt som inte överensstämmer med detta Avtal har du rätten att överklaga. För att överklaga måste du meddela oss skriftligen så snart som möjligt genom att kontakta Paxfuls kundservice inom 10 dagar efter meddelandet av Paxful-supportens beslut till dig och tillhandahålla oss med tillräcklig information och bevis som stödjer din överklagan. Din överklagan ska specifikt identifiera på vilket sätt du tycker att Paxful har löst tvisten på felaktigt sätt enligt villkoren i detta avtal och ge bevis på ett sådant felaktigt beslut.

   Kom ihåg att du är skyldig att hålla en städad ton och visa respekt mot andra användare och Paxfuls support under tvistprocessen eller i allmänhet när du använder våra tjänster. Se ”Avsnitt 13 – Förbjuden användning”.

  8. Slutgiltighet. Du bekräftar och samtycker till att Paxfuls beslut beträffande en tvist är avgörande, slutgiltigt och bindande som beskrivet i detta Avtal. Paxful bär inget ansvar gentemot köparen eller säljaren i samband med sina beslut.
 9. AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING AV PAXFULS TJÄNSTER

  1. Det är gratis att skapa en plånbok. Paxful tar en avgift för tjänster och tillämpliga avgifter visas innan du börjar använda en avgiftsbelagd tjänst. Se ”Paxfuls avgifter” för ytterligare information. Våra avgifter kan ändras och Paxful förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och avgifter.
 10. INGEN RÄTT TILL ATT AVBRYTA TJÄNSTER ELLER UTVINNINGSAVGIFTER

  1. Om du använder en avgiftsbelagd tjänst eller om du initierar en transaktion med en utvinningsavgift via tjänsterna är du inte berättigad till chargeback eller ersättning efter du har bekräftat att du vill fortsätta med tjänsten eller transaktionen.
 11. UPPHÖRANDE AV TJÄNSTER

  1. Vi kan efter eget gottfinnande och utan kostnad för dig, med eller utan föregående meddelande och när som helst, modifiera eller avbryta, tillfälligt eller permanent, någon av våra tjänster.
 12. INAKTIVERING ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNSTER OCH KONTON; BEGRÄNSAD ÅTKOMST TILL DIN PLÅNBOK

  1. Vi kan efter eget gottfinnande, omedelbart och utan föregående meddelande: (a) inaktivera, begränsa eller avsluta din åtkomst till någon eller alla av tjänsterna (inklusive begränsad åtkomst till din plånbok), och/eller (b) inaktivera eller avsluta ditt konto om: (i) detta krävs av oss enligt tillämplig lag, en giltig stämningsansökan, domstolsbeslut eller bindande beslut från en myndighet; (ii) vi rimligen misstänker att du agerar eller kommer att agera i strid med detta avtal; (iii) användningen av ditt konto är föremål för en väntande rättstvist, undersökning eller regeringsförfarande och/eller vi uppfattar en förhöjd risk för bristande efterlevnad av lagar eller bestämmelser i förbindelse med din kontoaktivitet; (iv) våra servicepartners inte kan stödja din användning; (v) du vidtar åtgärder som vi bedömer kringgår våra kontroller och procedurer eller (vi) tror att det är nödvändigt att göra så för att skydda oss, våra användare, inklusive dig, eller våra anställda från fara eller förluster. Om vi utövar vår rätt att begränsa eller vägra dig åtkomst till tjänsterna, är vi inte ansvariga för några konsekvenser av vår vägran att ge dig åtkomst till tjänsterna, inklusive någon försening, skada eller olägenhet du kan utsättas för som ett resultat av detta.
  2. Om vi inaktiverar eller stänger ditt konto, avslutar din användning av tjänsterna av någon orsak, eller begränsar åtkomst till din plånbok, kommer vi att försöka meddela dig om våra åtgärder såvida en domstolsorder eller annan juridisk process inte förbjuder oss från detta. DU BEKRÄFTAR ATT VÅRT BESLUT ATT VIDTA VISSA ÅTGÄRDER, INKLUSIVE BEGRÄNSAD ÅTKOMST TILL, INAKTIVERING ELLER STÄNGNING AV DITT KONTO ELLER PLÅNBOK, KAN GRUNDAS PÅ KONFIDENTIELLA KRITERIER SOM ÄR VIKTIGA FÖR VÅR RISKHANTERING OCH VÅRA SÄKERHETSPROTOKOLL. DU SAMTYCKER TILL ATT PAXFUL INTE HAR NÅGOT ANSVAR ATT INFORMERA DIG OM INFORMATIONEN OCH RISKHANTERINGEN OCH SÄKERHETSPROCEDURERNA. I händelse att vi inaktiverar åtkomsten till ditt konto eller plånbok upphäver vi inaktiveringen så snart som möjligt när orsakerna för inaktiveringen inte längre finns. Dock har vi inget ansvar att meddela dig när (om så sker överhuvudtaget) en sådan inaktivering tas bort.
  3. Om du har digitala tillgångar i din Paxful-plånbok och ingen aktivitet har förekommit i ditt konto under en tidsperiod specificerad av tillämplig lag, kan vi vara skyldiga att rapportera sådana återstående digitala tillgångar i ditt konto som egendom som ingen har gjort anspråk på i enlighet med lagar om övergiven egendom och om arv som tillfaller staten. Om detta sker kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig skriftligt. Om du inte svarar på ett sådant meddelande inom sju (7) arbetsdagar efter att du har mottagit meddelandet eller efter en tid angiven av lag, kan vi bli skyldiga att överlämna sådana digitala tillgångar till tillämplig jurisdiktion som egendom ingen har gjort anspråk på. Vi förbehåller oss rätten att dra av en avgift för vilande egendom eller andra administrativa kostnader från sådana digitala tillgångar som ingen har gjort anspråk på, så som tillåts enligt tillämplig lag.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

  1. Vid åtkomst eller användning av tjänsterna samtycker du till att använda dem i enlighet med villkoren i detta avtal (inklusive sekretesspolicyn) samt att inte göra några olagliga handlingar och att du ensam ansvarar för ditt uppförande när du använder tjänsterna. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, samtycker du till att du inte kommer att:
   1. använda våra tjänster på något sätt som kan störa, negativt påverka eller förhindra andra användare från att använda våra tjänster till fullo, eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta eller försämra funktionen i våra tjänster på något sätt;
   2. delta i någon aktivitet som kan strida mot, eller hjälpa till att bryta mot någon lag, förordning, reglering, sanktionsprogram i de länder där vi har verksamhet eller affärer, eller som involverar olaglig aktivitet; publicerar, distribuerar eller sprider olagligt material eller information;
   3. blanda dig i andra användares åtkomst eller användning av någon av våra tjänster; förtala, missbruka, utpressa, förfölja, hota eller på annat sätt bryta eller kränka lagliga rättigheter (såsom, men inte begränsat till, sekretessrätt, publicitet och immaterialrätt) för andra användare; hetsa, hota, möjliggöra, främja eller uppmuntra hat, rasintolerans eller våldsamma handlingar mot andra; samla in information från vår webbplats om andra användare;
   4. delta in någon aktivitet som verkar för att bedra, förtala eller på annat sätt orsaka Paxful eller våra användare skada; eller tillhandahålla falsk, oriktig, vilseledande eller missledande information till Paxful eller till en annan användare i samband med våra tjänster eller på annat sätt enligt detta avtal;
   5. belägga tjänsterna med virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material; använda robotar, spindlar, crawlers, skrapning eller andra automatiska metoder eller gränssnitt ej tillhandahållna av oss för att komma åt våra tjänster eller för att extrahera data; försöka kringgå tekniker för filtrering av innehåll som vi använder, eller försöka att komma åt någon tjänst eller område som du inte är auktoriserad för; eller placering av annonsering eller kampanjer någonstans på Paxfuls marknadsplats som möjliggör köp eller försäljning av digitala tillgångar utanför Paxfuls tjänster;
   6. delta i transaktioner som involverar föremål som bryter eller strider mot någon upphovsrätt, varumärke, publicitetsrätt eller sekretess eller andra immateriella rättigheter reglerade av lag, eller annat licensierat material utan behövliga auktorisering från rättighetsinnehavaren; använda Paxfuls immaterialrätt, namn eller logotyp, inklusive användning av Paxfuls varu- eller tjänstemärken utan föregående skriftlig tillåtelse från oss eller på ett sätt som annars skadar Paxful eller varumärket Paxful; någon handling som antyder ett osant stöd eller partnerskap med Paxful; eller utveckla tredje parts-applikationer som interagerar med våra tjänster utan föregående skriftlig tillåtelse; eller
   7. uppmuntra eller förleda någon tredje part att engagera sig i aktiviteter förbjudna under Sektion 13.
 14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  1. Vi ger dig en begränsad, ej exklusiv, ej överförbar licens som omfattas av villkoren i detta Avtal, som gör att du kan komma åt och använda tjänsterna, webbplatsen och relaterat innehåll, material, information (kollektivt ”Innehållet”) endast för syften emellanåt godkända av Paxful. Annan användning av webbplatsen eller innehållet är uttryckligen förbjuden och alla andra rättigheter, titlar och intressen i tjänsterna, webbplatsen eller innehållet är Paxfuls exklusiva egendom. Du samtycker till att du inte kommer att kopiera, överföra, distribuera, sälja, licensiera, bakåtkompilera, modifiera, publicera eller delta i överföring eller försäljning av, skapa derivat av arbeten från, eller på något annat sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis utan föregående skriftlig tillåtelse av Paxful. Du får inte kopiera, imitera eller använda något av Paxfuls varumärken, registrerade märken eller logotyper eller annan immaterialrätt utan Paxfuls föregående skriftliga godkännande.
  2. Även om vi avser att ge korrekt information i tid på Paxfuls webbplats, kan det hända att vår webbplats (inklusive, utan begränsning, innehållet) inte alltid är helt korrekt, komplett eller aktuellt och den kan också inkludera tekniska fel och typografiska fel. För att ge dig så komplett och riktig information som möjligt kan information emellanåt ändras eller uppdateras utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till information om våra policyer, produkter och tjänster. I enlighet med detta måste du verifiera all information och alla beslut grundade på information från Paxfuls webbplats är helt ditt ansvar och vi tar inget ansvar för sådana beslut. Information från tredje parter är endast informativ och Paxful ger inga garantier för dess riktighet. Länkar till material från tredje part (inklusive men inte begränsat till, webbplatser) kan tillhandahållas för bekvämlighet men kontrolleras inte av oss. Du bekräftar och godkänner att vi inte ansvarar för någon aspekt i informationen, innehållet eller tjänsterna som härstammar från material från tredje parts webbplatser som kan kommas åt eller är länkade på Paxful webbplatsen.
 15. FEEDBACK OCH BIDRAG FRÅN ANVÄNDARE

  1. Paxful försöker ständigt förbättra tjänsterna och webbplatsen. Om du har idéer eller förslag på förbättringar eller funktioner i Paxfuls tjänster eller för webbplatsen, vill Paxful gärna ta del av dem, dock är alla bidrag omfattade av villkoren i detta avtal.
  2. Under inga omständigheter kommer framläggande av idéer, feedback eller material relaterat till Paxful eller något av dess tillhörande bolag, dotter- eller partnerbolag eller någon av deras tjänstemän, direktörer, chefer, medlemmar, aktieägare, anställda och ombud, eller någon av deras arvtagare, efterföljare, representanter och utsedda (var och en som en ”Paxful-part” och kollektivt ”Paxful-parterna”) omfattas av någon skyldighet för sekretess eller kompensation.
  3. Genom att skicka in en idé eller feedback eller relaterat material som skulle omfattas av immateriella rättigheter (”arbetet”) till Paxful eller någon Paxful-part, ger du, med avseende på arbetet, Paxful en ej exklusiv, evig, global royaltyfri licens att använda allt innehåll av sådana idéer och feedback för vilket som helst syfte. Dessutom avsäger du dig fullt ut alla moraliska rättigheter härrörande från lagen i USA och bekräftar för en sådan Paxful-part att sådant arbete härstammar enbart och fullständigt från dig, att ingen annan har några rättigheter till arbetet och att alla Paxful-parter är befriade från royalty och kan implementera arbetet och använda det relaterade materialet om så önskas, så som det tillhandahålles eller som modifierat av någon Paxful-part, utan att behöva inhämta tillstånd eller licens från tredje part.
  4. Dessutom accepterar du att Paxful kan licensiera ut allt arbete och material du har skickat till alla Paxful-partners för användning på vilket sätt som helst.
  5. Vi har rätt att ta bort poster som du gör på denna webbplats helt efter eget gottfinnande, utan varning eller orsaker.
 16. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

  Vi rekommenderar att du besöker vår FAQ innan du kontaktar oss. I händelse att du inte finner svaret på din fråga i vår FAQ erbjuder Paxful support dygnet runt. Du kan kontakta oss via vår support-widget på FAQ-sidan.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Vi ansvarar inte för förseningar, misslyckande i utförande eller avbrott i tjänster resulterade direkt eller indirekt från någon orsak eller tillstånd utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, väsentlig marknadsvolatilitet, försening eller misslyckande orsakat av högre hand, av civila eller militära myndigheter, terrorister, civila oroligheter, krig, strejk eller andra arbetskonflikter, brand, avbrott i telekommunikation eller internettjänster eller nätverkstjänster, fel i utrustning och/eller programvara, andra katastrofer eller någon annan omständighet som ligger utanför vår rimliga kontroll och det ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för kvarvarande bestämmelser.
 18. AVTALSTYP

  1. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Paxful med avseende på villkoren i detta avtal och detta avtal upphäver och ersätter föregående förståelse och avtal mellan dig och Paxful med avseende till detta ämne. Du kan inte tilldela några av dina rättigheter eller skyldigheter under detta avtal utan vårt föregående skriftliga godkännande.