Paxful, Inc. privaatsusteatis

Paxful, Inc. (käesolevas ka „Paxful”, „meie” või „me”) kaitseb sinu privaatsust. Käesolevas privaatsusteatises („teatis”) kirjeldame, milliseid isikuandmeid võime sinult koguda, kui kasutad meie veebisaite, muu hulgas saiti https://paxful.com/, Paxfuli rahakotti, meie veebipõhist bitcoini kauplemisplatvormi, mobiilirakendust, sotsiaalmeedialehti või muid meie veebivarasid (kõik koos „veebisait”), või kui kasutad meie pakutavaid tooteid, teenuseid, sisu, võimalusi, funktsioone või tehnoloogiaid (kõik koos „teenused”).

Käesolev teatis on mõeldud sinu teavitamiseks meie privaatsustavadest ja sellest, millised privaatsusalased valikud sul meie veebisaidi ja teenuste kasutamisel on. Juhime tähelepanu sellele, et eri piirkondades võime pakkuda erinevaid teenuseid.

Käesolev privaatsusteatis on koostatud inglise keeles ja õigusjõud on ainult selle algsel ingliskeelsel versioonil. Kui privaatsusteatise tõlgitud versioon on ingliskeelse versiooniga vastuolus, siis tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

Mis isikuandmeid me kogume?

Kogume sinuga seostatavad andmeid („isikuandmeid”) seoses veebisaidi ja teenuste sinupoolse kasutamisega ning muu meie ja sinu vahelise lävimisega. Võime sinult koguda muu hulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:

Eluloolised andmed:

 • nimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • riik
 • aadress
 • sünniaeg

Paxfuli konto andmed:

 • kasutajanimi
 • jaotises „Minust” sisestatud kasutajaprofiili teave
 • profiilipilt
 • liitumiskuupäev
 • vaikevaluuta
 • ajavöönd
 • vaikekeel

Tegevus Paxfuli kontol:

 • tehinguvestluse sõnumid (sh neis sõnumites müüjale esitatud finantsteave)
 • tehinguvestluse manused
 • kauplemistegevus
 • tehinguajalugu
 • sõbraprogrammi nimi
 • sõbraprogrammi ID
 • sõbralink
 • sõbraprogrammi tehingud
 • loodud pakkumised
 • pakkumise tingimused
 • tehingujuhised
 • kontomärguanded
 • konto olek

Sinu digivarade rahakotiga seotud andmed:

 • privaatvõtmed
 • avalikud võtmed
 • rahakoti saldo
 • laekumised
 • maksed

Kliendikontrolliga seoses kogutavad andmed:

 • riiklik isikutunnistus
 • aadressi tõendav dokument
 • fotod, mille olete meile edastanud
 • videod, mille olete meile edastanud

Andmed seadmete ja veebisaidi kasutamise kohta:

 • IP-aadressid
 • küpsiste ID-d ja/või muud seadmetunnused
 • veebisaidi kasutamisseanssidega seotud teave, näiteks seadme tehnilised andmed, kuupäev ja kellaaeg
 • keele-eelistused
 • teave veebisaidil tehtud toimingute kohta

Mobile application usage data, including:

 • Session data: IP address, version of the operating system, brand and model of the device, unique identifiers of the device, browser used, information about the time the Application was accessed, name and parameters of the network connection.
 • Information about applications installed on the User’s device (metadata from applications): application name, application identifier and version, device identifier and checksum. Detecting malicious apps and protecting users from fraud are the main reasons for collecting information about installed apps.
 • Information on actions taken while using the mobile application
 • Crash and application errors diagnostics data

Milleks me sinu andmeid kasutame?

Võime sinu isikuandmeid koguda, kasutada, säilitada ja jagada järgmistel oma tegevusega seotud eesmärkidel.

 • Veebisaidil teenuste pakkumine:
  • sinu konto registreerimine, loomine ja pidamine;
  • sinu isiku autentimine ja/või sinu konto kasutusseansside autentimine või müüjate jaoks sinu isiku kontrollimise võimaldamine;
  • tehingute algatamine, võimaldamine, töötlemine ja/või teostamine;
  • sulle sinu konto või sinu kasutatavate teenustega seotud sõnumite edastamine;
  • krediidivõime hindamine, kliendikontroll ja muud sellised hindamised;
  • taotluste menetlemine ja
  • teabe võrdlemine, et kontrollida selle õigsust ja täpsust.
 • Riskide haldamine ning sinu, teiste ning veebisaidi ja teenuste kaitsmine.
 • Sulle isikupärastatud kasutuskogemuse pakkumine ja sinu eelistuste rakendamine.
 • Klientide tundmaõppimine ning veebisaidi ja teenuste nendepoolse kasutamise analüüsimine.
 • Sulle turundussõnumite edastamine.
 • Sulle meie ja teiste veebisaitidel isikupärastatud teenuste osutamine ning pakkumiste ja kampaaniate edastamine.
 • Sulle asukohapõhiste valikute, funktsioonide ja pakkumiste edastamine.
 • Meie õiguskuulekas käitumine, muu hulgas teabe avaldamine või muul viisil kuuletumine õiguskaitseasutuste ja/või järelevalveasutuste korraldustele, mille aluseks on kohaldatav õigusakt või õigusnorm, kohtumäärus või pädeva järelevalve- või muu riigiasutuse määrus või pädeva uurimisasutuse teabenõue või muu seaduslik alus.
 • Vaidluste lahendamine, tasude sissenõudmine ja veaotsing.
 • Sinu kui kliendi teenindamine või sinuga muul viisil suhtlemine.
 • Meie ettevõtte juhtimine.

Võime isikuandmeid töödelda ka teistel eesmärkidel, kui selleks on olemas kohaldatavas õiguses nõutav sinult saadud nõusolek.

Allikad, kust isikuandmeid kogume

Kogume isikuandmeid mitmesugustest allikatest, muu hulgas järgmistest:

 • Otse sinult: kogume isikuandmeid otse sinult, kui kasutad meie veebisaiti või teenuseid, suhtled meiega või vahetult meie poole pöördud.
 • Teenuseosutajatelt ja/või andmetöötlejatelt, kes aitavad meil sulle veebisaiti või teenuseid pakkuda: võime kasutada sulle veebisaidi või teenuste pakkumiseks teenuseosutajaid, kes tegutsevad meie juhiste järgi ja meie nimel. Need teenuseosutajad võivad sinu kohta teavet koguda ja meile edastada.
 • Teistelt Paxfuli veebisaidi kasutajatelt või Paxfuli veebisaidi või teenustega integreeritud komisjoniturundajatelt: teised kasutajad võivad edastada meile sind puudutavat teavet seoses tehingute või vestlustega. Komisjoniturundajad võivad edastada meile sind puudutavat teavet seoses sinu suhtluse või tehingutega nende komisjoniturundajatega.
 • Kolmandatelt osapooltelt, kes võivad aidata meil kasutajate isikuid kinnitada, pettusi ennetada ja tehingute turvalisust kaitsta.
 • Kolmandatelt osapooltelt, kes võivad aidata meil sinu krediidivõimet või finantsolukorda hinnata.
 • Kolmandatelt osapooltelt, kes võivad aidata meil isikuandmeid analüüsida, veebisaiti või teenuseid või sinu kasutuskogemust neil täiustada, tooteid või teenuseid turundada või sulle kampaaniaid ja pakkumisi edastada.
 • Sotsiaalmeediaplatvormidelt, kui suhtled meiega sotsiaalmeedias.

Kuidas me andmeid jagame?

Teatud tingimustel võime teatud isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada. Võime jagada isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvate isikutega:

 • Teenuseosutajad ja/või andmetöötlejad: võime jagada isikuandmeid kolmandast osapoolest teenuseosutajatega, kes osutavad teenuseid ja täidavad ülesandeid meie juhiste järgi ja meie nimel. Need kolmanda osapoole teenuseosutajad võivad näiteks osutada sulle teenuseid, kinnitada sinu isikut, aidata tehinguid töödelda, saata sulle meie toodete ja teenuste reklaami või pakkuda kliendituge.
 • Tehingute vastaspooled, näiteks müüjad: võime jagada teavet sinu tehingute vastaspooltega, näiteks kasutajatega, kellelt digivara ostad.
 • Finantsasutused ja muud ettevõtted, kes osalevad tehingutega seotud maksete teostamises
 • Sõbraprogrammi liikmed, kes saavad meie veebisaidilt soovitusi
 • Muud kolmandad osapooled, kui neil on seda vaja meie äritegevusega seotud eesmärkidel või kui seda lubab või nõuab seadus, muu hulgas
  • seadusliku, regulatiivse või lepingulise kohustuse täitmiseks või kohtu- või järelevalvemenetlusele allumiseks (näiteks kui selleks on kehtiv kohtumäärus või kohtukutse);
  • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
  • riigiasutuse, näiteks õiguskaitseasutuse või kohtu nõude täitmiseks;
  • meie veebisaidi teenusetingimuste või meie poliitika jõustamiseks;
  • kehavigastuste või rahalise kahju ennetamiseks, seoses kahtlustatava või teadaoleva ebaseadusliku tegevuse uurimisega, või siis meie või teiste õiguste, vara ja tervise kaitsmiseks;
  • Paxfuli kui ettevõtte või selle osa ostmise või müümise võimaldamiseks. Näiteks jagades andmeid ettevõttega, kellega meil on plaanis liituda või kes kaalub meie ostmist; või
  • meie auditi-, vastavuskontrolli- ja juhtimistegevuse toetamiseks.

Andmete piiriülene edastamine

Võime sinu kohta kogutud isikuandmeid edastada riikidesse, mis erinevad teabe kogumise kohaks olevast riigist. Nende riikide andmekaitseseadused võivad erineda andmekaitseseadustest, mis kehtivad riigis, kus algselt teabe andsid. Isikuandmeid teistesse riikidesse edastades järgime kohaldatavat õigust.

Küpsised ja veebireklaam

 • Küpsisteks nimetatakse väikesi tekstifaile, mida salvestatakse sinu arvutisse või mobiilseadmesse, kui veebisaiti külastad.
 • Meie veebisaidil kasutatakse küpsised ja jälgimistehnoloogiaid nii veebisaidi käigushoidmiseks kui ka sulle sind huvitada võivate reklaamide sihtimiseks. Lisateavet leiad meie küpsisepoliitikast.
 • Paxful võib teha koostööd kolmandast osapoolest reklaamivõrgustikega, et kuvada reklaame Paxfuli veebisaidil või teistel veebisaitidel. Neid veebisaite ja kolmandate osapoolte reklaamivõrgustikke ei halda Paxful. Reklaamivõrgustikest partnerid koguvad andmetehnoloogia abil sinu veebitegevuse kohta andmeid, et sihtida sulle sinu huvidel põhinevaid reklaame. Kui sa ei taha, et neid andmeid sulle reklaamide sihtimiseks kasutataks, võid selle keelata siin:

Reklaamide sihtimise keelamine ei tähenda, et reklaame enam üldse ei näidata – see tähendab, et näidatakse üldist laadi reklaame, mis ei põhine sinu huvidel. Küpsiste kasutamist saad juhtida oma brauseri seadetes. Meie veebisaiti saad kasutada ka siis, kui küpsised on keelatud, küll aga ei pruugi osa meie veebisaidi funktsioonidest või lehtedest sel juhul saadaval olla.

Andmesäilitus

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui neid läheb vaja sellel eesmärgil, milleks need koguti, või nii kaua, kui kohaldatav seadus lubab. Muu hulgas võime isikuandmeid säilitada teatud aja vältel pärast tehingu sooritamist. Püüame kustutada sinu isikuandmed niipea, kui neid ei lähe enam vaja eespool kirjeldatud eesmärkidel.

Andmete turvalisus

Paxful on võtnud meetmed sinu isikuandmete kaitsmiseks, muu hulgas meetmed isikuandmete kao, väärkasutamise ning volitamata kasutamise ja avaldamise vastu. Vaatamata sellele ei taga ega garanteeri Paxful meile interneti või traadita side vahendusel edastatavate andmete kaitset ega konfidentsiaalsust. Andmete edastamisega internetis kaasneb alati risk, ehkki Paxful teeb kõik endast oleneva vastuvõetud andmete kaitsmiseks.

Alla 18-aastased

Paxfuli veebisait ei ole mõeldud alla 18-aastastele. Me ei kogu tahtlikult alla 18-aastaste andmeid ilma lapsevanema allkirjastatud nõusolekuta. Kui meile saab teatavaks, et kogutud andmed, sh isikuandmed, kuuluvad alla 18-aastasele ja lapsevanema nõusolek puudub, kustutame need andmed kohe.

Privaatsusteatise muudatused

Paxful jätab endale õiguse teha käesolevas teatises muudatusi. Teatise muudatustest teavitamiseks postitame teatise muudetud versiooni siin, edastame selle e-kirjaga või avaldame Paxfuli veebisaidi avalehel sellekohase silmapaistva teate. Soovitame regulaarselt veebisaiti külastada, et võimalike muudatustega kursis püsida.

Võta meiega ühendust

Kui sul on käesoleva teatise kohta küsimusi või soovid esitada meile isikuandmete või privaatsusega seotud päringu, kirjuta aadressil [email protected]

EMP lisa

Järgmised avaldused kohalduvad ja on mõeldud üksnes neile, kes elavad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Vastutav töötleja

Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Paxful, Inc.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Kui kasutame isikuandmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks või sinu lepingutega seotud päringute täitmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b.
 • Kui kasutame isikuandmeid EL-i või liikmesriigi õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt c.
 • Kui kasutame isikuandmeid füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt d.
 • Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvid on loetletud eespool jaotises „Kuidas me sinu andmeid kasutame?”.

Euroopa andmekaitseõigused

Euroopa seadustest tulenevalt on sul enda isikuandmete suhtes järgmised õigused:

 • Õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda nende parandamist.
 • Õigus nõuda, et Paxful kustutaks sinu teatud isikuandmed.
 • Õigus andmete ülekantavusele, mis hõlmab õigust nõuda, et edastaksime sinu teatud isikuandmed teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus Paxfulile andmete kogumiseks, kasutamiseks või jagamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sinu isikuandmete Paxfuli-poolse töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus esitada Paxfulile vastuväiteid sinu isikuandmete töötlemise suhtes tulenevalt individuaalsest olukorrast.
 • Õigus nõuda teatud seadusest tulenevatel tingimustel, et Paxful piiraks sinu isikuandmete töötlemist.
 • Õigus esitada kaebus Euroopa järelevalveasutusele.

Tulenevalt kohaldatavast õigusest võib nende õiguste suhtes olla erandeid, Paxfulil võib olla lubatud sinu nõuete täitmisest keelduda või Paxfulil võib olla lubatud sinu nõuete täitmise tähtaega pikendada. Kui seadus seda lubab, võib Paxful enne sinu taotluse täitmist sinuga isikusamasuse kontrollimiseks ühendust võtta. Nende õiguste kasutamiseks võta meiega ühendust nii, nagu kirjeldatud eespool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?”.

Piiriülene andmeedastus

Võime edastada EMP elanike isikuandmeid riikidesse, mille seadustes isikuandmetele pakutavat kaitset pole Euroopa Komisjon piisavaks tunnistanud, sh Ameerika Ühendriikidesse. Sel juhul võtab Paxful meetmed, et tagada sinu isikuandmete piisav kaitse. Kui asud EMP riigis, edastab Paxful sinu isikuandmeid ainult järgmistel tingimustel: Euroopa Komisjon on isikuandmete edastamise sihtriigi isikuandmete kaitse piisavaks tunnistanud; isikuandmete saaja asub Ameerika Ühendriikides ning on saanud USA-EL-i andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadi; Paxful on võtnud andmeedastuse suhtes asjakohased meetmed, näiteks sõlminud andmete saajaga EL-i tüüptingimustele vastava andmetöötluslepingu; või kohaldub mõni GDPR-i andmeedastuspiirangute seaduslik erand. Kui soovid tutvuda meetmetega, mida Paxful võtab isikuandmete EMP-st välja edastamisel isikuandmete kaitsmiseks, võid tellida sellekohase teabedokumendi, võttes meiega ühendust eespool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?” olevatel kontaktandmetel.

California lisa

Järgmised avaldused kohalduvad ja on mõeldud üksnes California osariigi elanikele.

California elanike privaatsusalased õigused

Kui avaldame sinu teatavaid isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes kasutavad neid otseturunduseks, on sul õigus nõuda teavet nende kolmandate osapoolte kohta. Selle õiguse kasutamiseks võta meiega ühendust nii, nagu kirjeldatud eespool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?”.

Kuidas reageerime jälituskeelule?

Meie veebisait ei reageeri jälituskeelu signaalidele ega sellekohastele taotlustele.

Faktid Mida Paxful su isikuandmetega teeb?
Miks?

Finantsettevõtted valivad, kuidas nad su isikuandmeid jagavad. Seadused annavad tarbijatele õiguse osa sellisest jagamisest piirata. Seaduste kohaselt peame ka selgitama, kuidas me sinu isikuandmeid kogume, jagame ja kaitseme. Palun loe meie tegevuse mõistmiseks see teatis tähelepanelikult läbi.

Mida?

Kogutavate ja jagatavate isikuandmete tüüp sõltub kasutatavast tootest või teenusest. Need andmed võivad hõlmata

 • isikukoodi või konto saldot;
 • makse- või tehinguajalugu;
 • krediidiajalugu või krediidiskoori.

Kui sa loobud meie kliendiks olemisest, jätkame su teabe jagamist selles teatises kirjeldatu põhjal.

Kuidas?

Kõik finantsettevõtted peavad oma igapäevases äritegevuses klientide isikuandmeid jagama. Allolevas jaotises selgitame põhjuseid, miks finantsettevõtted saavad klientide isikuandmeid jagada, miks Paxful on otsustanud isikuandmeid jagada ja kas klient saab sellist jagamist piirata.


Põhjused su isikuandmete jagamiseks

Kas Paxful jagab?

Kas sellist jagamist saab piirata?

Igapäevaseks äritegevuseks – sinu tehingute töötlemiseks, sinu konto(de) haldamiseks, kohtumäärustele ja järelevalveasutuste andmenõuetele vastamiseks või krediidibüroodele raporteerimiseks

Jah

Ei

Turunduse eesmärgil – sulle toodete ja teenuste pakkumiseks

Jah

Ei

Ühiseks turundamiseks teiste finantsettevõtetega

Jah

Ei

Meie partnerite igapäevaseks äritegevuseks – teave sinu tehingute ja kogemuste kohta

Jah

Ei

Meie partnerite igapäevaseks äritegevuseks – teave sinu maksevõime kohta

Ei

Me ei jaga

Mitteseotud ettevõtetele sulle reklaami pakkumise eesmärgil

Ei

Me ei jaga

On sul küsimusi?

Mine lehele www.paxful.com

Kes me oleme?

Kes selle teatise esitas?

Selle privaatsusteatise esitas Paxful ning see kehtib sinu isikliku Paxfuli konto kohta.

Mida me teeme?

Kuidas Paxful mu isikuandmeid kaitseb?

Kasutame sinu isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest seadustele vastavaid turvameetmeid. Need meetmed hõlmavad arvuti- ja failiturvet ning hoonete turvamist.

Kuidas Paxful mu isikuandmeid kogub?

Kogume su isikuandmeid järgmistes olukordades:

 • kui avad konto ja esitad konto teabe;
 • kui annad meile kontaktteavet või teed ülekande;
 • kui kasutad Paxfuli kontot raha saatmiseks või vastu võtmiseks.

Kogume isikuandmeid ka teistelt – krediidibüroodelt, sõbraprogrammi liikmetelt ja muudelt ettevõtetelt.

Miks ma ei saa kogu jagamist piirata?

Seaduse järgi on sul õigus piirata ainult

 • partneritele igapäevaseks äritegevuseks andmete jagamist – teavet sinu maksevõime kohta;
 • sinu info kasutamist partnerite poolt sulle reklaami saatmiseks;
 • info jagamist mitteseotud ettevõtetele sulle reklaami saatmise eesmärgil.

Kohalikud seadused ja ettevõtted ise võivad anda sulle täiendavaid õigusi teabe jagamise piiramiseks. Vaata allpool lisateavet kohalikest seadusest tulenevate õiguste kohta.

Definitsioonid

Sõbrad

Ettevõtted, millel on meiega ühised omanikud või ühised juhid. Need võivad olla finants- või mittefinantsettevõtted.

 • Meie partnerite hulka kuuluvad Paxful Holdings, Inc-i ühise juhtimise all olevad ettevõtted.

Mitteseotud ettevõtted

Ettevõtted, millel puuduvad meiega ühised omanikud või ühised juhid. Need võivad olla finants- või mittefinantsettevõtted.

 • Mitteseotud ettevõtted, kellega me isikuandmeid jagame, hõlmavad meie nimel teenuseid või funktsioone pakkuvaid ettevõtteid.

Ühisturundus

Mitteseotud finantsettevõtete ametlik kokkulepe finantstoodete või -teenuste ühiseks turundamiseks.

 • Meie ühisturunduse partnerid hõlmavad finantsettevõtteid.

Muu oluline teave

Võime edastada isikuandmeid teistesse riikidesse, näiteks klienditeeninduse pakkumiseks või tehingute töötlemiseks.

California: kui sinu Paxfuli kontol on California aadress, jagame me sinu kohta kogutud isikuandmeid vaid California seadusega lubatud ulatuses.

Vermont: kui sinu Paxfuli kontol on Vermonti aadress, ei jaga me sinu kohta kogutud isikuandmeid mitteseotud ettevõtetega, kui seadus või sina seda ei luba.