Isikhumbuzo Somthengisi seMimiselo yeSevisi

Le Mimiselo Yesevisi Yomthengisi yenzelwe kuphela ukuba isebenze njengembekiselo efutshanisiweyo yomthengisi, kwaye ayiyithatheli ndawo nangayiphi na indlela Imimiselo Yesevisiyakwa-Paxful.

Nceda ukhumbule ukuba uyayamkela le mimiselo ilandelayo xa ukhetha ukurhweba ku-Paxful.

 1. Njengomthengisi, wamkela yonke imingcipheko neembopheleleko zabo nabuphi na ubuqhetseba obenzekileyo kwintengiselwano yeeasethi zakho zedijithali.
 2. U-Paxful unelungelo lokungakubuyiseli nayiphi na imali elahlekileyo ngenxa yobuqhetseba okanye iintlawulo ezenziwe kumrhumo wethu we-escrow.
 3. Nayiphi nazo zonke iintlawulo zerhafu luxanduva lomthengisi.
 4. Ukuze uxele ingxaki ephathelele urhwebo, nceda ufake ibango uze ulinde umlawuli angenelele.
 5. U-Paxful akanalo ityala kwimeko apho uye wakhupha i-asethi yedijithali ngaphambi kokuba intlawulo igqityiwe.
 6. La manyathelo alandelayo awavumelekanga ku-Paxful yaye anokuphumela ekuvalweni kweakhawunti yakho:
  1. Ukuphinda uthengise amakhadi esipho
  2. Ukwabelana ngeenkcukacha ezingaphandle kwe-escrow kuqhubeka urhwebo
  3. Ukurhweba ngaphandle kwe-escrow
  4. Ukungaphenduli - abathengisi kulindeleke ukuba baphendule ngoko nangoko
  5. Ulwimi Oluthukayo
  6. Ukuzenza ngathi ungumlawuli
  7. Ukwenza iiakhawunti ezininzi (ngaphandle kwemvume)
  8. Uthethwano
  9. Ukuvalela ingqekembe ngabom
  10. Nasiphi isenzo sohlobo lobuqhetseba