Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin

Ngày hiệu lực: Ngày 2 tháng 4 năm 2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. Thông qua việc sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các "Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin" này và thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc toàn bộ, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong đây, cùng với Điều khoản Dịch vụ Paxful ("Thỏa thuận"). Mọi thuật ngữ được viết hoa nhưng không được định nghĩa dưới đây đều đã được định nghĩa trong Thỏa thuận. Nếu có bất kỳ xung đột nào phát sinh giữa Thỏa thuận và Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin trong quá trình hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin, Điều khoản Dịch vụ thứ hai sẽ được ưu tiên.

Giới thiệu về Paxful Stablecoin

Dịch vụ Paxful Stablecoin là một cơ cấu giới thiệu cho phép bạn, một người dùng Paxful đủ điều kiện, tham gia một giao dịch ngang hàng với một công ty thuộc bên thứ ba đã được tuyển chọn ("Đối tác Stablecoin") và được chọn bởi Paxful, để quy đổi bitcoin của bạn lấy một lượng stablecoin có giá trị USD tương ứng, và được Đối tác Stablecoin giữ cho bạn. Thông qua mô hình này, Paxful Stablecoin cho phép bạn thoát khỏi vị thế bitcoin vào vị thế stablecoin đã chọn.

Cơ cấu Giới thiệu

Dịch vụ Paxful Stablecoin là một cơ cấu giới thiệu có mục đích giới hạn được cung cấp trên nền tảng Paxful. Sau khi thể hiện sự quan tâm với việc thực hiện một giao dịch Paxful Stablecoin, Paxful sẽ giới thiệu bạn đến Đối tác Stablecoin để hoàn tất giao dịch này. Sau đó, bạn sẽ phải tuân theo các hướng dẫn được cung cấp để gửi điều khoản cho đề nghị của mình đến Đối tác Stablecoin. Nếu Đối tác Stablecoin chấp nhận các điều khoản cho đề nghị của bạn, giao dịch sẽ được hoàn tất giữa bạn và Đối tác Stablecoin. Như các giao dịch tiêu chuẩn được thực hiện trên sàn giao dịch, Paxful không liên quan, kiểm soát, không có quyền hạn, quyết định hay thẩm quyền nào trong các giao dịch Paxful Stablecoin được thực hiện hoặc được thử giữa bạn và Đối tác Stablecoin. Paxful sẽ không giữ lại bất kỳ stablecoin nào hay khuyến nghị hoặc hướng dẫn bất kỳ người dùng Paxful nào nhận các stablecoin đó.

Đối tác Stablecoin có thể có các điều khoản và điều kiện của riêng họ cho giao dịch Paxful Stablecoin, và dịch vụ Paxful Stablecoin có thể dao động về tỷ giá quy đổi, tốc độ quy đổi và các điều khoản và điều kiện khác được áp đặt bởi Đối tác Stablecoin ("Điều khoản của Đối tác Stablecoin"). Thông qua việc tham gia một giao dịch với Đối tác Stablecoin, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản của Đối tác Stablecoin. Các Điều khoản của Đối tác Stablecoin là hợp lệ trong mọi trường hợp trừ khi chúng mâu thuẫn hoặc vi phạm Thỏa thuận, các Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin, bất hợp pháp, vô lý hay bằng cách này hay cách khác khó tuân thủ (tùy theo quyết định tuyệt đối và duy nhất của Paxful), hoặc nếu bạn và Đối tác Stablecoin đồng thuận thay đổi Điều khoản của Đối tác Stablecoin. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐỐI TÁC STABLECOIN VÀ TUÂN THỦ CHÚNG TUYỆT ĐỐI. NẾU BẠN KHÔNG LÀM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐỐI TÁC STABLECOIN, GIAO DỊCH CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ TỪ CHỐI. KHÔNG BAO GIỜ THAM GIA MỘT GIAO DỊCH TRONG DỊCH VỤ PAXFUL STABLECOIN TRỪ KHI BẠN ĐÃ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LIỆT KÊ. NẾU BẠN KHÔNG TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, PAXFUL SẼ KHÔNG THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN TRONG MỘT QUY TRÌNH TRANH CHẤP ĐỂ PHỤC HỒI TIỀN VỀ CHO BẠN.

Phí

Phí của Paxful sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin. Paxful sẽ không tính phí cho các giao dịch của bạn với Đối tác Stablecoin khi bạn bán vị thế stablecoin của mình để đổi lại bitcoin trong ví Paxful của bạn.

Tài khoản đủ Điều kiện

Dịch vụ Paxful Stablecoin chỉ được cung cấp cho những người dùng đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này. Để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin, bạn phải xác minh tài khoản của mình và có ít nhất 1,00 USD tính theo bitcoin trong ví Paxful của mình, cùng với mọi lượng bitcoin bổ sung cần để trả các phí liên quan. Paxful bảo lưu quyền nghiêm cấm hoặc sửa đổi dịch vụ Paxful Stablecoin cho mọi người dùng Paxful, và Đối tác Stablecoin có thể từ chối bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ người dùng Paxful nào.

KHÔNG BẢO HÀNH, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & CHẤP NHẬN RỦI RO

CÁC DỊCH VỤ PAXFUL STABLECOIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN HAY BẢO HÀNH NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO LUẬT ĐỊNH. ĐẾN CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PAXFUL MIỄN TRỪ CỤ THỂ MỌI BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHÔNG VI PHẠM. PAXFUL KHÔNG THỂ HIỆN HAY BẢO HÀNH RẰNG QUYỀN TRUY CẬP WEBSITE, MỌI PHẦN CỦA DỊCH VỤ HOẶC MỌI PHẦN CỦA NỘI DUNG CÓ TRONG ĐÓ SẼ LÀ LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI HAY KHÔNG BỊ LỖI. PAXFUL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI LỖI TRONG PHẦN MỀM HAY CÔNG NGHỆ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC THUA LỖ MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU. SAU ĐÂY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG DỰA TRÊN CÁC TUYÊN BỐ HAY THỎA THUẬN NGẦM KHÁC, DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ WEBSITE. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC ĐIỀU NÓI TRÊN, SAU ĐÂY, BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO CỐ HỮU CỦA VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN RỦI RO VỀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, HỎNG HÓC PHẦN CỨNG, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM, LỖI KẾT NỐI INTERNET, PHẦN MỀM ÁC Ý, SỰ CAN THIỆP CỦA BÊN THỨ BA DẪN ĐẾN MẤT HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG KHÁC, LỖI MÁY CHỦ HOẶC MẤT DỮ LIỆU. BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG PAXFUL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ CỐ GIAO TIẾP, GIÁN ĐOẠN, LỖI, MÉO TÍN HIỆU HAY ĐỘ TRỄ TRONG GIAO TIẾP MÀ BẠN CÓ THỂ TRẢI QUA KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DÙ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PAXFUL, CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN, TƯ VẤN HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (A) CHO MỌI SỐ TIỀN LỚN HƠN GIÁ TRỊ CỦA TỔNG PHÍ MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI PHÁT SINH THUA LỖ HOẶC (B) CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT LỢI NHUẬN, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH, MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT, THIỆT HẠI, HỎNG HOẶC RÒ RỈ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN VÔ HÌNH NÀO KHÁC HOẶC MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, VÔ HÌNH HOẶC HẬU QUẢ NÀO, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC TRÁI PHÉP ĐỐI VỚI WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY THỎA THUẬN NÀY, KỂ CẢ NẾU MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA PAXFUL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT HAY ĐÁNG RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN HAY KHÔNG VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ, NGOẠI TRỪ ĐẾN CHỪNG MỰC MỘT QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC ĐƯA RA RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SƠ SUẤT KHÔNG THỂ THA THỨ, LỪA ĐẢO, CỐ Ý SAI PHẠM HOẶC CỐ Ý VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PAXFUL. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, VẬY NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.