Điều khoản Dịch vụ Stablecoin của Paxful

Ngày có hiệu lực: Ngày 4 tháng 4 năm 2021

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. Thông qua việc sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các "Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin" này và thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc toàn bộ, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong đây, cùng với Điều khoản Dịch vụ Paxful ("Thỏa thuận"). Mọi thuật ngữ được viết hoa nhưng không được định nghĩa dưới đây đều đã được định nghĩa trong Thỏa thuận. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào phát sinh giữa Thỏa thuận và Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin trong quá trình sử dụng hoặc liên quan đến hoạt động sử dụng dịch vụ Paxful Stablecoin thì Điều khoản Dịch vụ thứ hai sẽ được ưu tiên.

Giới thiệu về Paxful Stablecoin

Dịch vụ Paxful Stablecoin là một cơ cấu giới thiệu cho phép bạn - một người dùng Paxful đủ điều kiện - tham gia một giao dịch ngang hàng với một công ty thuộc bên thứ ba đã được tuyển chọn ("Đối tác Stablecoin") và được chọn bởi Paxful, để quy đổi bitcoin của bạn lấy một lượng stablecoin có giá trị USD tương đương, bitcoin được quy đổi qua đồng Stablecoin giúp bảo vệ tài sản của người dùng khỏi biến động giá Bitcoin. Thông qua mô hình này, Paxful Stablecoin cho phép bạn quy đổi qua lại giữa Bitcoin và đồng stablecoin mà bạn lựa chọn.

Cơ chế Giới thiệu

Dịch vụ Paxful Stablecoin là một cơ chế giới thiệu để phục vụ một số mục đích nhất định, được cung cấp trên nền tảng Paxful. Khi bạn thể hiện sự quan tâm tới việc thực hiện một giao dịch Paxful Stablecoin, Paxful sẽ giới thiệu bạn đến Đối tác Stablecoin để hoàn tất giao dịch này. Sau đó, bạn sẽ phải tuân theo các hướng dẫn được cung cấp để gửi điều khoản đề nghị của mình đến Đối tác Stablecoin. Nếu Đối tác Stablecoin chấp nhận các điều khoản cho đề nghị của bạn, giao dịch sẽ được thực hiện giữa bạn và Đối tác Stablecoin. Như các giao dịch tiêu chuẩn được thực hiện trên sàn giao dịch, Paxful không liên quan, kiểm soát, không có quyền hạn, quyết định hay thẩm quyền nào trong các giao dịch Paxful Stablecoin được thực hiện hoặc được thử thực hiện giữa bạn và Đối tác Stablecoin. Paxful sẽ không giữ lại bất kỳ stablecoin nào hay khuyến nghị, hướng dẫn bất kỳ người dùng Paxful nào nhận các stablecoin đó.

Đối tác Stablecoin có thể có các điều khoản và điều kiện của riêng họ đối với giao dịch Paxful Stablecoin, ngoài ra tùy thuộc vào dịch vụ Paxful Stablecoin mà tỷ giá hối đoái, tốc độ quy đổi và các điều khoản và điều kiện khác có thể thay đổi theo quy định của Đối tác Stablecoin ("Điều khoản của Đối tác Stablecoin"). Thông qua việc tham gia một giao dịch với Đối tác Stablecoin, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản của Đối tác Stablecoin. Các Điều khoản của Đối tác Stablecoin là hợp lệ trong mọi trường hợp trừ khi chúng mâu thuẫn hoặc vi phạm Thỏa thuận, các Điều khoản Dịch vụ Paxful Stablecoin, bất hợp pháp, vô lý hay bằng cách này hay cách khác khó tuân thủ (tùy theo quyết định tuyệt đối và duy nhất của Paxful), hoặc nếu bạn và Đối tác Stablecoin đồng thuận thay đổi Điều khoản của Đối tác Stablecoin. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐỐI TÁC STABLECOIN VÀ TUÂN THỦ CHÚNG TUYỆT ĐỐI. NẾU KHÔNG LÀM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐỐI TÁC STABLECOIN, GIAO DỊCH CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ TỪ CHỐI. KHÔNG BAO GIỜ THAM GIA MỘT GIAO DỊCH TRONG DỊCH VỤ PAXFUL STABLECOIN TRỪ KHI BẠN ĐÃ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LIỆT KÊ. NẾU BẠN KHÔNG TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, PAXFUL SẼ KHÔNG THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN KHI XẢY RA TRANH CHẤP ĐỂ THU HỒI TIỀN VỀ CHO BẠN.

Các khoản phí

Paxful sẽ luôn minh bạch về các mức phí của mình. Các mức phí sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Paxful. Để biết thêm thông tin và cập nhật về các khoản phí quy đổi, vui lòng truy cập vào Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Tài khoản đạt yêu cầu và Khu vực tài phán bị hạn chế

Dịch vụ Stablecoin Paxful chỉ khả dụng với những người dùng đạt đủ điều kiện. Để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Stablecoin của Paxful, bạn phải xác minh tài khoản và sở hữu khoản Bitcoin có giá trị ít nhất là 1$ trong ví Paxful của mình và bất cứ khoản Bitcoin cần thiết nào khác để thanh toán các khoản phí liên quan. Paxful bảo toàn quyền hạn cấm hoặc thay đổi dịch vụ Stablecoin Paxful cho bất cứ người dùng Paxful nào. Đối tác Stablecoin có thể từ chối bất cứ giao dịch nào với người dùng của Paxful. Ngoài Khu vực tài phán bị hạn chế đã nêu trong Mục 2.7 trong Điều khoản Dịch vụ, dịch vụ Stablecoin của Paxful không khả dụng đối với những người dùng sinh sống tại Bang Texas.

KHÔNG BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN & CHẤP NHẬN RỦI RO

CÁC DỊCH VỤ PAXFUL STABLECOIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ CAM ĐOAN, KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO PHÁP LUẬT. TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PAXFUL MIỄN TRỪ CỤ THỂ MỌI ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG VI PHẠM. PAXFUL KHÔNG KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG TRUY CẬP WEBSITE, BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRÊN WEBSITE SẼ CÓ TÍNH LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI HAY HOÀN HẢO. PAXFUL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI LỖI TRONG PHẦN MỀM HAY CÔNG NGHỆ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC THUA LỖ MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU. DO ĐÓ, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG DỰA TRÊN CÁC TUYÊN BỐ HAY THỎA THUẬN NGẦM KHÁC, DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO TỪ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN RỦI RO HỎNG HÓC PHẦN CỨNG, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM, LỖI KẾT NỐI INTERNET, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, SỰ CAN THIỆP CỦA BÊN THỨ BA DẪN ĐẾN MẤT HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG KHÁC, LỖI MÁY CHỦ HOẶC MẤT DỮ LIỆU. BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG DÙ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ, PAXFUL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ CỐ GIAO TIẾP, GIÁN ĐOẠN, LỖI, BIẾN DẠNG TÍN HIỆU HAY ĐỘ TRỄ TRONG GIAO TIẾP MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PAXFUL, CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN, TƯ VẤN HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (A) CHO BẤT CỨ KHOẢN TIỀN LỚN HƠN GIÁ TRỊ TỔNG PHÍ MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI PHÁT SINH THUA LỖ HOẶC (B) CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT LỢI NHUẬN, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC BỎ LỠ CƠ HỘI KINH DOANH, MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT, THIỆT HẠI, HỎNG HOẶC RÒ RỈ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN VÔ HÌNH NÀO KHÁC, HOẶC MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, VÔ HÌNH HAY NHỮNG TỔN THẤT KÈM SAU ĐÓ, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC TRÁI PHÉP WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY THỎA THUẬN NÀY, THẬM CHÍ NẾU CẢ NẾU MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA PAXFUL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT HAY ĐÁNG RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN HAY KHÔNG VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ,  NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC ĐƯA RA KHẲNG ĐỊNH RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SƠ SUẤT KHÔNG THỂ THA THỨ, LỪA ĐẢO, CỐ Ý SAI PHẠM HOẶC CỐ Ý VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PAXFUL. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, VẬY NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.