Máy tính quy đổi BTC sang đồng ARS

Nội dung thay thế sẽ được hiển thị tại đây

Quy đổi giá bitcoin trên Paxful

Giá thị trường hiện tại của Bitcoin được cập nhật mỗi 3 phút và tự động được tính bằng USD. Giá bitcoin theo các loại tiền tệ khác được tính dựa trên tỷ giá quy đổi USD tương ứng. Dưới đây là các mệnh giá quy đổi phổ biến cho ARS.