Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Stablecoin

Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Marso 4, 2021

MAINGAT NA BASAHIN ANG KASUNDUAN NA ITO. Sa pamamagitan ng paggamit ng Paxful Stablecoin service,sangayon ka na susunod sa mga supplemental ha "Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Stablecoin" na ito at kinikilala mo at sangayon na maingat at lubusan mong nabasa, naunawaan at tinanggap ang lahat ng terms at kundisyon na nilalaman nito, na karagdagan sa mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful (ang "Kasunduan"). Alinmang mga termino na nakasulat sa malaking titik pero hindi ipinaliwanag sa ibaba ay may kahulugan na ibinigay sa Kasunduan. Kung may salungatan na lumitaw sa pagitan ng Kasunduan at sa Paxful Stablecoin Ang mga Tuntunin ng Serbisyo sa panahon o nauugnay sa paggamit mo ng serbisyo sa Paxful Stablecoin, ang unang nabanggit ang magkokontrol.

Tungkol sa Paxful Stablecoin

Ang serbisyo ng Paxful Stablecoin ay isang referral na mekanismo na nagpapahintulot sa iyo, isang kwalipikadong Paxful user na pumasok sa transaksyon ng peer-to-peer na may paunang napiling third party company (ang "Stablecoin Counterparty"), na napili ng Paxful, blang kapalit ng Bitcoin mo para sa katumbas na halaga ng USD sa mga stablecoin, na i-ho-hold sa Stablecoin Counterparty para sa iyong kapakinabangan. Sa pamamagitan ng modelo na ito, ang Paxful Stablecoin ay nagpapahintulot sa iyo na lumabas sa posisyon mo sa Bitcoin sa napiling stablecoin.

Pamamaraan ng Referral

Ang serbisyo ng Paxful Stablecoin ay isang limitadong mekanismo ng referral na layunin na magagamit sa Paxful platform. Sa pagpapahiwatig ng iyong interes sa pagsasagawa ng isang Paxful Stablecoin na transaksyon, ire-refer ka ng Paxful sa Stablecoin Counterparty para sa pagkumpleto ng transaksyon. Pagkatapos ay dapat mong sundin ang mga ibinigay na hudyat upang isumite ang iyong mga terms sa alok sa Stablecoin Counterparty. Kung tatanggapin ng Stablecoin Counterparty ang iyong mga terms sa alok, ang transaksyon ay matatapos sa pagitan mo at ng Stablecoin Counterparty. Tulad ng mga pamantayang transaksyon na isinasagawa sa pamilihan na ito, ang Paxful ay walang paglahok, kontrol, kapangyarihan, paghuhusga, o awtoridad sa mga transaksyon na Paxful Stablecoin na pinasok o tinangka sa pagitan mo at ng Stablecoin Counterparty. Ang Paxful ay hindi dapat mangalaga ng anumang mga stablecoin o payuhan o tagubilinan ang sinumang gumagamit ng Paxful na kumuha ng mga nasabing mga stablecoin.

Ang Stablecoin Counterparty ay maaaring may sariling mga terms at kundisyon para sa mga transaksyon sa serbisyo ng Paxful Stablecoin, at ang serbisyo ng Paxful Stablecoin ay maaaring magkakaiba sa halaga ng palitan, bilis ng palitan, at iba pang mga terms at kundisyon na ipinataw ng Stablecoin Counterparty (ang "Mga Tuntunin ng Stablecoin Counterparty"). Sa pamamagitan ng pagpasok sa isang transaksyon sa Stablecoin Counterparty sumasang-ayon ka na sasailalim sa Mga Tuntunin ng Counterparty ng Stablecoin. Ang Mga Tuntunin ng Stablecoin Counterparty ay may bisa sa lahat ng mga kaso maliban kung sumalungat o lumabag sila sa Kasunduan, ang mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Stablecoin na ito ay labag sa batas, hindi makatuwiran o kung hindi man ay mahirap sundin (tulad ng tinukoy sa nag-iisa at ganap na paghuhusga ng Paxful), o kung ikaw at ang Stablecoin Counterparty ay nagpahintulot na baguhin ang Mga Tuntunin ng Counterparty ng Stablecoin. PANANAGUTAN MO NA BASAHING MABUTI ANG MGA TUNTUNIN SA MGA TUNTUNIN NG COUNTERPARTY AT SUNDIN ANG MGA IYON NANG EKSAKTO. KUNG HINDI MO SINUSUNOD SA MGA TUNTUNIN NG STABLECOIN COUNTERPARTY, ANG IYONG TRANSAKSYON AY MAAARING TANGGIHAN. HUWAG PUMASOK SA SERBISYO NG TRANSAKSYON NG PAXFUL STABLECOIN MALIBAN KUNG NASUNOD MO NA ANG LAHAT NG TUNTUNIN AT KUNDISYON NA NAKALISTA. KUNG HINDI KA NAKASUSUNOD SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON, HINDI KA MATUTULUNGAN NG PAXFUL SA PROSESO NG DISPUTE PARA MABAWI ANG IYONG PERA.

Mga singil

Ang Paxful ay laging magiging malinaw tungkol sa aming singil. Anumang singil ay laging ilalapat sa paggamit mo ng serbisyo ng Paxul. Para sa karagdagang impormasyon at mga update sa singil sa convertion, sumangguni sa aming Help Center.

Mga Account Para Maging Kwalipikado at Mga Pinagbabawalan na Hurisdiksyon

Ang serbisyo ng Paxful Stablecoin ay ginawang available para lang sa mga taong kwalipikado para sa serbisyo. Para maging kwalipikado para sa paggamit ng serbisyo ng Paxful Stablecoin, kailangan mong i-verify ang account mo at magkaroon nang kahit USD $1.00 man lang na halaga ng Bitcoin sa iyong Paxful wallet, karagdagan pa ang halagang Bitcoin na kailangan para pagtakpan ang alinmang nauugnay na singil. Karapatan ng Paxful na ipinagbawal o baguhin ang serbisyo ng Paxful Stablecoin para sa alinmang user ng Paxful, at maaaring tanggihan ng Stablecoin Counterparty ang alinmang transaksyon sa alinmang user ng Paxful. Bilang karagdagan sa Pinaghihigpitang mga Hurisdiksyon na itinakda sa Seksyon 2.7 ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, ang serbisyo ng Paxful Stablecoin ay hindi available sa mga user na nakatira sa Estado ng Texas.

WALANG GARANTIYA, LIMITASYON NG PANANAGUTAN AT PALAGAY NG PANGANIB

ANG MGA SERBISYO NG PAXFUL STABLECOIN AY INILALAAN SA “HINDI NABABAGO” AT “SA MAGAGAMIT NA” BATAYAN NANG WALANG ANUMANG MGA GARANTIYA, REPRESENTASYON AT GARANTIYA, IPINAKIKITA, IPINAHIHIWATIG O AYON SA BATAS. HANGGA'T PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, TUWIRANG TINATANGGIHAN NG PAXFUL ANG ANUMANG IPINAHIWATIG NA GARANTIYA NG TITULO, KAKAYAHANG MABENTA, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN AT/O HINDI PAGLABAG. ANG PAXFUL AY HINDI NAGBIBIGAY NG ANUMANG REPRESENTASYON O GARANTIYA NA ANG PAG-ACCESS SA WEBSITE, O ALINMANG PARTE NG MGA SERBISYO, O ALINMANG MATERYALES NA NILALAMAN NITO, AY MAGPAPATULOY, HINDI NAPUPUTOL, NAPAPANAHON, O WALANG PAGKAKAMALI. WALANG PANANAGUTAN ANG PAXFUL SA ANUMANG PAGKAPUTOL O PAGKAWALA NA MAAARING MARANASAN NG USER. DITO AY TINATANGGAP MO AT SINASANGAYUNAN NA HINDI KA NAGTITIWALA SA IBA BANG PAHAYAG O PAGKAUNAWA, NASUSULAT MAN O SINASABI, MAY KINALAMAN SA PAGGAMIT MO AT PAG-ACCESS NG MGA SERBISYO AT WEBSITE. KINIKILALA MO AT TINATANGGAP ANG IBA'T IBANG PANGANIB NA NAKUHA SA PAGGAMIT NG DIGITAL CURRENCY NA HINDI NAGLILIMITA SA MGA SUMUSUNOD, KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA PAGPALYA NG HARDWARE, MGA ISYU SA SOFTWARE, PAGPALYA NG KONEKSYON NG INTERNET, MALISYOSONG SOFTWARE, PAKIKIALAM NG THIRD PARTY NA NAGDULOT NG PAGKAWALA O KAKULANGAN NG ACCESS SA ACCOUNT MO O WALLET AT IBA PANG USER DATA, PAGPALYA NG SERVER O PAGKAWALA NG DATA. TINATANGGAP MO AT KINIKILALA NA ANG PAXFUL AY WALANG PANANAGUTAN SA ANUMANG PAGPALYA NG KOMUNIKASYON, PAGKAANTALA, PAGKAKAMALI, DISTORSYON O PAGKABINBIN NA MAAARI MONG MARANASAN KAPAG GINAGAMIT ANG MGA SERBISYO, GAYUNPAMAN AY NAGING SANHI.

SA ANUMANG KAGANAPAN AY WALANG PANANAGUTAN ANG PAXFUL, MGA KAANIB NITO AT MGA SERVICE PROVIDER, O ALINMAN SA KANI-KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, AHENTE, EMPLEYADO, TAGAPAYO, CONSULTANT O KINATAWAN (A) SA ANUMANG HALAGA NA MAS MATAAS SA HALAGA NG KABUUANG SINGIL NA BINAYARAN MO PARA SA SERBISYO NA SUMASAILALIM SA SANHI NG AKSYON SA LABINDALAWANG (12) BUWAN BAGO ANG PAGKALUGI NA NATAMO O (B) PAGKAWALA NG ALINMANG KITA, PAGBABA NG HALAGA O OPORTUNIDAD NG NEGOSYO, ANUMANG PAGKAWALA, PINSALA, KORUPSYON O PAGLABAG NG DATA O ALINMAN SA IBA PANG HINDI NAHAHAWAKANG PAG-AARI O ANUMANG ESPESYAL, INSIDENTAL, DI DIREKTA, HINDI NAHAHAWAKAN, O NAGKATAON NA MGA PINSALA, ITO MAN AY BATAY SA KONTRATA, SIBIL NA PAGKAKASALA, KAPABAYAAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O DI KAYA’Y NAGBUHAT SA O MAY KINALAMAN SA AWTORISADO O DI AWTORISADONG PAGGAMIT NG SITE O NG MGA SERBISYO, O NG KASUNDUANG ITO, KAHIT NA ANG AWTORISADONG KINATAWAN NG PAXFUL AY NAABISUHAN NA O NAPAG-ALAMAN O NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG MGA PINSALANG IYON, AT SA KABILA NG PAGPALYA SA ALINMANG NAPAGKASUNDUAN O IBA PANG MGA SOLUSYON NG MAHALAGANG LAYUNIN NITO, MALIBAN SA SAKLAW NG PANGHULING HUDISYAL NA PAGPAPASYA NA ANG MGA PINSALANG IYON AY DULOT NG MALAWAKANG KAPABAYAAN NG PAXFUL, PANLILINLANG, KUSANG-LOOB NA MALING ASAL O SINASADYANG PAGLABAG SA BATAS. ANG ILAN SA MGA HURISDIKSYON AY HINDI NAGPAPAHINTULOT SA EKSKLUSYON O LIMITASYON NG INSIDENTAL O NAGKATAON NA MGA PINSALA, KAYA ANG LIMITASYON NA NABANGGIT SA ITAAS AY HINDI NAAANGKOP SA IYO.