Warunki świadczenia usług programu partnerskiego

Data wejścia w życie: 21 października 2019 r.

Dziękujemy za rejestrację jako członek programu partnerskiego Paxful. Informacje przekazane Paxful w ramach procesu rejestracji będą przechowywane i przetwarzane przez Paxful zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych („RODO”). Polityka Prywatności Paxful zgodna z RODO została przez Ciebie zaakceptowana w ramach procesu rejestracji partnera.

Kontynuując korzystanie ze strony internetowej Paxful (jako partner lub w innym charakterze), potwierdzasz, że wyrażasz zgodę i przyjmujesz Politykę Prywatności, z każdoczesnymi jej zmianami, uzupełnieniami lub innymi modyfikacjami. Aktualna wersja naszej Polityki Prywatności jest dostępna na stronie głównej tej witryny lub po kliknięciu łącza: https://paxful.com/privacy. Dla uniknięcia wątpliwości pamiętaj, że niektóre informacje o koncie mogą być udostępniane Twoim partnerom w związku z udziałem w programie partnerskim, w tym między innymi szczegóły lokalizacji i aktywności konta.

Poniżej znajdują się Warunki programu partnerskiego. Paxful zastrzega sobie prawo (według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia) do: (a) każdoczesnej zmiany któregokolwiek lub wszystkich z niniejszych Warunków, w tym (między innymi) poprzez zmianę wysokości procentowych wypłat prowizji, o których mowa poniżej, (b) zawieszenia lub anulowania programu partnerskiego i/lub (c) zawieszenia lub trwałej dezaktywacji Twojego konta partnera i konta Paxful, jeśli dopuścisz się określonego postępowania, o którym mowa poniżej.

Jako partner masz możliwość wprowadzania osób trzecich na platformę obrotu bitcoinami Paxful i zarabiania prowizji od transakcji BTC dokonanych przez nich na naszej platformie. Paxful wypłaca wszystkie prowizje partnerskie wyłącznie w BTC.

Program partnerski składa się z dwóch poziomów, które mają zastosowanie wyłącznie do wprowadzanych po raz pierwszy zewnętrznych użytkowników:

 • Osoba polecona poziomu 1
  Osoba polecona poziomu 1 to osoba trzecia, która zarejestruje się w celu korzystania z platformy bitcoinowej Paxful za pomocą unikalnego łącza rejestracyjnego, które Paxful udostępni Ci podczas Twojej rejestracji w programie partnerskim.
 • Osoba polecona poziomu 2
  Osoba polecona poziomu 2 to osoba trzecia, która zarejestruje się w celu korzystania z platformy bitcoinowej Paxful za pomocą unikalnego łącza rejestracyjnego, które Paxful udostępni wprowadzonej przez Ciebie osobie poleconej poziomu 1.

Zobowiązania z tytułu prowizji.

O ile Paxful nie przyjmie odmiennych ustaleń, otrzymasz prowizję od Paxful za każdym razem, gdy Twoja osoba polecona poziomu 1 lub osoba polecona poziomu 2 zrealizuje transakcję „kupna” BTC przy użyciu platformy Paxful.

Jak wiesz, Paxful pobiera opłatę depozytową w związku z każdą transakcją realizowaną na platformie. Opłata depozytowa może podlegać każdoczesnej zmianie przez Paxful. Omówienie istoty opłaty depozytowej i jej aktualnej wysokości można znaleźć, klikając łącze: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Gdy osoba polecona poziomu 1 pomyślnie zakończy transakcję „kupna” BTC przy użyciu platformy Paxful, wówczas Paxful dopisze do Twojego portfela partnerskiego kwotę (w BTC) równą 50% wówczas obowiązującej opłaty depozytowej.
 • Gdy osoba polecona poziomu 2 pomyślnie zakończy transakcję „kupna” BTC przy użyciu platformy Paxful, wówczas Paxful dopisze do Twojego portfela partnerskiego kwotę (w BTC) równą 10% wówczas obowiązującej opłaty depozytowej.
 • Jeżeli jednak osoba polecona poziomu 1 zrealizuje transakcję „kupna” BTC z osobą poleconą poziomu 1 innego członka programu partnerskiego, wówczas Ty i taki inny członek dzielicie po równo prowizję na poziomie 50%.
 • Analogicznie, gdy osoba polecona poziomu 2 zrealizuje transakcję „kupna” BTC z osobą poleconą poziomu 2 innego członka programu partnerskiego, wówczas Ty i taki inny członek dzielicie po równo prowizję na poziomie 10%.
 • Za każdym razem, gdy kupujesz lub sprzedajesz w ramach transakcji ze swoim partnerem poziomu 1 lub poziomu 2, nie otrzymujesz żadnej prowizji.

Prowizja uzyskana w związku z każdą taką transakcją standardowo podlega dopisaniu do portfela partnerskiego niezwłocznie po jej pomyślnym zakończeniu. Za każdym razem, gdy transakcja zostanie pomyślnie zakończona, Paxful wyśle Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W ten sposób możesz w pulpicie nawigacyjnym Paxful obserwować, jak rośnie saldo portfela partnerskiego.

W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do otrzymania opłaty za polecenie za każdym razem, gdy osoba polecona poziomu 1 lub osoba polecona poziomu 2 zrealizuje transakcję „sprzedaży” BTC przy użyciu platformy Paxful. Żeby ustalić, czy kwalifikujesz się do otrzymania opłat za transakcje „sprzedaży” osoby poleconej poziomu 1 i osoby poleconej poziomu 2, skontaktuj się z działem pomocy Paxful pod adresem [email protected]. Paxful zastrzega sobie prawo do ustalania, według własnego wyłącznego i bezwzględnego uznania, czy zezwolić Ci na uzyskanie opłat za polecenie z tytułu transakcji „sprzedaży”.

Wypłata prowizji.

Ilekroć saldo w Twoim portfelu partnerskim osiągnie wartość co najmniej 10 USD (według wówczas aktualnego kursu BTC), możesz wtedy przenieść całe saldo do portfela Paxful BTC. Gdy saldo portfela partnerskiego osiągnie w ujęciu narastającym wartość 300 USD, wtedy musisz dokonać weryfikacji tożsamości i adresu. Potem możesz ze swoimi zarobkami robić, co zechcesz. Udostępniając nam te lub jakiekolwiek inne informacje, które mogą być wymagane, potwierdzasz, że wszystkie informacje są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd. Zobowiązujesz się niezwłocznie informować nas na bieżąco, jeżeli którakolwiek z podanych przez Ciebie informacji ulegnie zmianie. Upoważniasz nas do prowadzenia czynności wyjaśniających, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, jakie uznamy za niezbędne w celu weryfikacji Twojej tożsamości lub ochrony Ciebie i/lub nas przed oszustwami lub innymi przestępstwami finansowymi, a także do podjęcia działań, które uznamy za niezbędne w oparciu o dane uzyskane w następstwie takich czynności. Potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości, że podczas powyższych czynności możemy ujawniać Twoje dane osobowe biurom informacji kredytowej i agencjom zajmującym się zapobieganiem nadużyciom finansowym lub przestępstwom finansowym oraz że takie agencje mają prawo udzielić pełnej odpowiedzi w ramach podjętych przez nas czynności wyjaśniających.

Wskazówka Pro: Sugerujemy sprzedaż zarobionych BTC na naszej platformie z dodatkowym zyskiem.

Zakazane czynności

Poniżej znajduje się reprezentatywna (lecz nie wyczerpująca) lista rodzajów zachowań i praktyk, które mogą powodować, że Paxful (według własnego wyłącznego i bezwzględnego uznania) (a) anuluje lub zażąda zwrotu uzyskanych prowizji (wypłaconych lub niewypłaconych) i/lub (b) zawiesi lub na stałe dezaktywuje Twoje konto partnerskie i konto Paxful.

 • Spamowanie, żeby przyciągnąć klientów do platformy Paxful.
 • Angażowanie się w wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem, związane lub niezwiązane z korzystaniem przez Ciebie z platformy i usług Paxful.
 • Tworzenie dodatkowych kont na platformie Paxful, które w jakiejkolwiek formie korzystają z programu partnerskiego Paxful. Możesz mieć tylko jedno konto i nie możesz sprzedawać, pożyczać, dzielić ani w inny sposób udostępniać konta ani żadnych szczegółów niezbędnych do uzyskania dostępu do konta osobom lub podmiotom innym niż Ty. Tworzenie fałszywych informacji na koncie, fałszowanie kraju pochodzenia lub dostarczanie fałszywych dokumentów tożsamości jest surowo zabronione.
 • Każde naruszenie lub pogwałcenie przez Ciebie lub Twoich przedstawicieli któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszego Warunków.
 • Użycie – w jakiejkolwiek formie w reklamie lub w innych mediach bądź informacjach jakiegokolwiek rodzaju, których jesteś autorem, które rozpowszechniasz lub które w inny sposób kontrolujesz – słów „pax” lub „paxful” lub jakichkolwiek innych podobnie wyglądających i brzmiących lub innych słów, znaków lub oznaczeń, które Paxful uzna za myląco podobne do własnego znaku towarowego PAXFUL.
 • Przedstawianie w niekorzystnym świetle, zniesławianie lub oczernianie (a) Paxful lub któregokolwiek z jej członków zarządu, członków kierownictwa, pracowników, wykonawców, agentów lub przedstawicieli lub (b) użytkowników platformy Paxful, w tym innych członków programu partnerskiego.
 • Angażowanie się w działania, które w opinii Paxful (według jej własnego wyłącznego i bezwzględnego uznania) mogą podlegać kontroli prawnej, regulacyjnej lub prokuratorskiej zgodnie z przepisami ustawowymi bądź wykonawczymi lub regulacjami dowolnego kraju, organu wielonarodowego (w tym Unii Europejskiej) lub innego organu jurysdykcyjnego bądź organu rządowego, w tym, między innymi, w niezgodne z prawem gry hazardowe, oszustwo, pranie pieniędzy lub działalność terrorystyczną.
 • Angażowanie się w wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem, związane lub niezwiązane z korzystaniem przez Ciebie z platformy i usług Paxful.
 • Podawanie nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.
 • Podawanie nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji dla celów weryfikacji tożsamości i adresu.
 • Zachęcanie lub nakłanianie osób trzecich do podejmowania jakichkolwiek czynności zabronionych na mocy przepisów niniejszego artykułu.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie zaznaczymy inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz treści dostarczanych w związku z naszymi usługami stanowią własność Paxful lub naszych licencjodawców bądź dostawców i podlegają ochronie właściwymi przepisami o własności intelektualnej. Nie udzielamy żadnej domniemanej licencji na korzystanie z treści witryny internetowej. Użytkownik nie może sprzedawać ani modyfikować materiałów witryny internetowej ani powielać, wyświetlać, publicznie wykonywać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać tych materiałów w żadnych celach publicznych lub handlowych. Używanie materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w ramach usługi udostępniania plików bądź innej podobnej usługi w jakimkolwiek celu jest zabronione.

Użytkownik nie może kopiować żadnych materiałów ani treści zawartych w witrynie internetowej ani dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie prawa do korzystania z materiałów zawartych w witrynie internetowej, których nie przyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie, zastrzega się w całości na rzecz Paxful.

Ograniczenie odpowiedzialności/Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza witryną i program partnerski udostępnia się w formie, w jakiej się aktualnie znajdują oraz w miarę ich dostępności dla Twojej informacji i do Twojego użytku w postaci wolnej od jakichkolwiek oświadczeń ani deklaracji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do witryny lub programu partnerskiego, w tym między innymi żadnych dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, funkcjonalności, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, stanu lub kompletności ani żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z obrotu, użytkowania lub handlu.

Jeżeli i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • 1. żadne straty gospodarcze (w tym między innymi utratę przychodów, zysków, kontraktów, możliwości gospodarczych lub przewidywanych oszczędności);
 • 2. utratę wartości firmy lub renomy;
 • 3. żadne szczególne lub pośrednie bądź wtórne straty niezależnie od trybu ich powstania.

Zobowiązanie do zabezpieczenia i zwolnienia z Odpowiedzialności

Zobowiązujesz się zabezpieczyć i zwolnić Paxful, Inc. (oraz wszelkich naszych członków kierownictwa, członków zarządu, członków, pracowników, agentów i jednostki powiązane) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, powództwa, szkody, straty, koszty lub wydatki, w tym między innymi uzasadnione koszty prawne, wynikające lub związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego programu partnerskiego lub Twoim postępowaniem w związku z programem partnerskim bądź naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków. Ponadto zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność (i w pełni zwolnić nas z odpowiedzialności) za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty prawne, poniesione przez nas i wynikające z lub w związku z naruszeniem Warunków przez Ciebie lub wszelkie inne zobowiązania poniesione przez nas, a wynikające z lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług i programu partnerskiego lub takim korzystaniem przez jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do usług przy użyciu Twojego konta użytkownika, urządzenia lub konta dostępu do Internetu lub naruszeniem przez Ciebie wszelkich przepisów prawa bądź jakichkolwiek praw osób trzecich.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Ciebie z witryny internetowej oraz programu partnerskiego podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i będzie zgodnie z nimi interpretowane. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej lub programu partnerskiego będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwymi sądami Stanów Zjednoczonych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na Twoje ustawowe prawa wynikające z przepisów prawa Stanów Zjednoczonych. Jeśli którakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez sąd Stanów Zjednoczonych za nieważną lub niewykonalną w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych części niniejszych Warunków. Wszelkie nagłówki zawarte w niniejszych Warunkach dołączono wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią one mogących podlegać egzekwowaniu postanowień niniejszych Warunków.