The Affiliate Program has been temporarily paused as we make changes to create a fair and sustainable program for the Paxful community. Learn more here.

Terma Perkhidmatan Program Gabungan

Tarikh berkuatkuasa: 21 Oktober 2019

Terima kasih kerana telah mendaftar sebagai ahli Program Gabungan Paxful. Maklumat yang anda berikan kepada Paxful sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran akan disimpan dan dikendalikan oleh Paxful mengikut Peraturan Perlindungan Data Am ("GDPR") Kesatuan Eropah. Dasar Privasi patuh-GDPR Paxful telah anda terima sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran Gabungan.

Dengan meneruskan penggunaan laman web Paxful (sama ada sebagai Gabungan atau sebaliknya), anda akan dianggap telah bersetuju dan menerima Dasar Privasi yang akan dipinda, dibekalkan atau sebaliknya diubah suai dari semasa ke semasa. Versi Dasar Privasi semasa boleh diakses dari laman utama tapak ini atau dengan menekan klik pada pautan ini: https://paxful.com/privacy. Untuk mengelakkan kekeliruan, sila berhati-hati bahawa maklumat akaun yang tertentu boleh dikongsikan dengan Gabungan anda sebagai sebahagian daripada penyertaan Program Gabungan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran lokasi dan aktiviti akaun.

Terma dan Syarat berikut dikaitkan dengan Program Gabungan. Paxful berhak (dalam kebijaksanaanya semata-mata atau mutlak dan tanpa notis awal) untuk: (a) menukar mana-mana atau semua Terma dan Syarat ini, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) dengan menukar peratus pembayaran komisen yang diterangkan di bawah, (b) menggantung atau membatalkan Program Gabungan dan/atau (c) menggantung atau menyahaktifkan akaun Gabungan dan Paxful anda secara kekal jika anda terlibat dalam kelakuan tertentu seperti yang diterangkan di bawah.

Sebagai Affiliate, anda mempunyai peluang untuk memperkenalkan pihak ketiga kepada Pasaran Bitcoin Paxful dan memperoleh komisen berdasarkan kepada dagangan BTC yang dibuat pada platform kami. Paxful membayar semua komisen Affiliate hanya dalam BTC.

Program Gabungan telah distruktur sebagai program dua-tingkat yang tersedia kepada pengguna kali pertama pihak ketiga sahaja:

 • Rujukan Tingkat 1
  Rujukan Tingkat 1 ialah pihak ketiga yang mendaftar untuk menggunakan Pasaran Bitcoin Paxful menggunakan pautan pendaftaran unik yang Paxful berikan kepada anda ketika anda mendaftar dengan Program Gabungan.
 • Rujukan Tingkat 2
  Rujukan Tingkat 2 ialah pihak ketiga yang mendaftar untuk menggunakan Pasaran Bitcoin Paxful menggunakan pautan pendaftaran unik yang Paxful perlu berikan kepada Rujukan Tingkat 1 anda.

Pembayaran komisen.

Melainkan sebaliknya dipersetujui oleh Paxful, anda akan memperoleh komisen daripada Paxful setiap kali Rujukan Tingkat 1 atau Rujukan Tingkat 2 anda melengkapkan transaksi "Beli" BTC menggunakan Paxful.

Seperti yang anda ketahui, Paxful mengecaj Bayaran Eskrow berhubung dengan setiap perdagangan yang dilengkapkan pada platformnya. Bayaran Eskrow tertakluk kepada perubahan oleh Paxful pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Anda boleh menjumpai penerangan tentang Bayaran Eskrow dan jumlah semasanya dengan menekan klik pada pautan https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees ini

 • Apabila Rujukan Tingkat 1 berjaya melengkapkan transaksi "Beli" BTC menggunakan Paxful, Paxful akan mengkreditkan Dompet Gabungan anda dengan jumlah (dalam BTC) bersamaan dengan 50% bagi yang kemudiannya-Bayaran Eskrow efektif.
 • Apabila Rujukan Tingkat 2 berjaya melengkapkan transaksi "Beli" BTC menggunakan Paxful, Paxful akan mengkreditkan Dompet Gabungan anda dengan jumlah (dalam BTC) bersamaan dengan 10% bagi yang kemudiannya-Bayaran Eskrow efektif.
 • Walau bagaimanapun, jika Sekutu Tingkat 1 anda memberikan kesan kepada transaksi "Beli" BTC dengan Gabungan Tingkat 1 bagi ahli yang lain Program Gabungan, kemudian setiap daripada anda dan ahli lain itu akan membahagikan komisen 50% secara sama rata.
 • Serupa juga, jika Gabungan Tingkat 2 anda memberikan kesan kepada transaksi "Beli" BTC dengan Gabungan Tingkat 2 bagi ahli yang lain Program Gabungan, kemudian setiap daripada anda dan ahli lain itu akan membahagikan komisen 10% secara sama rata.
 • Bila-bila sahaja anda membeli atau menjual kepada salah seorang Gabungan Tingkat 1 atau Gabungan Tingkat 2 anda, anda tidak akan memperoleh sebarang komisen.

Komisen yang anda peroleh berhubung dengan mana-mana transaksi seperti itu biasanya akan dikreditkan ke Dompet Gabungan anda dengan cepat selepas transaksi seperti itu dilengkapkan. Setiap kali transaksi seperti itu berjaya dilengkapkan, Paxful akan menghantar emel pengesahan kepada anda. Dengan cara ini, anda boleh melihat baki Dompet Gabungan anda berkembang dalam papan pemuka Paxful anda.

Dalam keadaan yang tertentu, anda juga layak untuk memperoleh yuran rujukan setiap kali Rujukan Tingkat 1 atau Rujukan Tingkat 2 anda melengkapkan transaksi "Jual" BTC menggunakan Paxful. Untuk menentukan kelayakan anda untuk memperoleh yuran pada transaksi "Jual" Rujukan Tingkat 1 dan Rujukan Tingkat 2 anda, sila hubungi Sokongan Paxful di [email protected]. Paxful berhak untuk menentukan, atas budi bicara dan kebijaksanaan mutlaknya, sama ada anda dibenarkan atau tidak untuk memperoleh sebarang yuran rujukan untuk transaksi "Jual".

Mengeluarkan Komisen Anda.

Bila sahaja baki dalam Dompet Gabungan anda mencecah sekurang-kurangnya AS $10 (ketika itu-nilai BTC), anda dapat memindahkan baki keseluruhan ke Dompet BTC Paxful anda. Setelah baki Dompet Gabungan anda mencecah jumlah seumur hidup $300, anda akan diminta untuk menyerahkan pengesahan identiti dan alamat. Selepas melakukan ini, anda bebas untuk melakukan apa sahaja yang anda suka dengan perolehan anda. Dalam memberikan maklumat ini atau maklumat lain yang diminta, anda mengesahkan bahawa semua maklumat adalah benar, tepat dan tidak mengelirukan. Anda bersetuju untuk mengemas kini dengan cepat jika terdapat perubahan pada sebarang maklmat yang anda berikan. Anda membenarkan kami untuk membuat pertanyaan, sama ada secara langsung atau melalui pihak ketiga, yang kami anggap perlu untuk mengesahkan identiti anda atau melindungi anda dan/atau kami terhadap penipuan atau jenayah kewangan lain, dan untuk mengambil tindakan yang kami anggap perlu berdasarkan kepada keputusan pertanyaan seperti itu. Apabila kami menjalankan permintaan ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa maklumat anda boleh didedahkan kepada rujukan kredit dan pencegahan penipuan atau agensi jenayah kewangan dan bahawa agensi ini boleh memberikan respons penuh kepada pertanyaan kami.

Petua Pro: Kami mencadangkan anda untuk menjual perolehan BTC anda pada platform kami untuk keuntungan tambahan.

Tindakan yang Dilarang

Berikut adalah senarai wakil (tetapi tidak menyeluruh) bagi jenis kelakuan dan amalan yang boleh menyebabkan Paxful (sebagai yang ditentukan oleh Paxful, penilaiannya semata-mata dan mutlak) untuk (a) membatalkan atau pembayaran tuntutan semula bagi pemerolehan anda selepas itu (sama ada mengeluarkan atau tidak) Komisen dan/atau (b) menggantung atau menyahaktifkan akaun Gabungan dan Paxful anda secara kekal.

 • Menggunakan spam untuk menarik pihak ke platform Paxful.
 • Terlibat dalam sebarang jenis aktiviti yang menyalahi undang-undang, sama ada berkaitan dengan penggunaan platform dan perkhidmatan Paxful anda atau tidak.
 • Mencipta akaun tambahan di platform Paxful yang memberikan manfaat daripada Program Gabungan Paxful dalam sebarang bentuk. Anda hanya dibenarkan untuk mempunyai hanya satu akaun dan tidak dibenarkan untuk menjual, meminjam, berkongsi atau sebaliknya menjadikan akaun anda tersedia atau sebarang butiranyang perlu untuk mengakses ke akaun anda atau orang ramai atau entiti selain daripada diri anda. Mencipta maklumat palsu untuk akaun anda, memalsukan negara asal anda atau memberikan dokumen pengenalan palsu adalah dilarang keras.
 • Sebarang pencerobohan atau pelanggaran oleh anda atau wakil anda bagi mana-mana kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat ini.
 • Penggunaan – dalam sebarang bentuk pengiklanan atau media lain atau sebarang jenis maklumat yang anda mulakan atau sebarkan atau sebaliknya kawal – perkataan "pax" atau "paxful" atau mana-mana yang kelihatan serupa, bunyi serupa, atau perkataan, tanda atau rekaan lain yang dianggap mengelirukan dengan serupa kepada tanda dagangan PAXFUL.
 • Merendahkan, bertulis atau memfitnah (a) Paxful atau mana-mana pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor, agen atau wakilnya atau (b) pengguna platform Paxful, termasuk ahli lain bagi Program Gabungan.
 • Terlibat dalam mana-mana aktiviti yang Paxful percaya (dalam penilaiannya semata-mata dan mutlak) boleh tertakluk kepada undang-undang, kawal selia atau tafahus pendakwaan di bawah undang-undang, peraturan atau aturan mana-mana negara, badan multinasional (termasuk Kesatuan Eropah) atau bidang kuasa lain atau pihak berkuasa kerajaan termasuk, tetapi tidak terhad kepada aktiviti perjudian, penipuan, penggubahan wang haram atau pengganas.
 • Terlibat dalam sebarang jenis aktiviti yang menyalahi undang-undang, sama ada berkaitan dengan penggunaan platform dan perkhidmatan Paxful anda atau tidak.
 • Memberikan maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan.
 • Memberikan identiti palsu, tidak tepat atau mengelirukan dan pengesahan alamat.
 • Menggalakkan atau mendorong mana-mana pihak ketiga untuk terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang di bawah Bahagian ini.

Hak Harta Intelektual

Sebaliknya, melainkan ditunjukkan oleh kami, semua hak harta intelektual dalam Laman web dan dalam mana-mana kandungan yang diberikan berhubung dengan perkhidmatan kami, adalah harta Paxful atau pemegang lesen atau pembekal kami dan dilindungi oleh undang-undang harta intelektual yang terpakai. Kami tidak memberikan sebarang lesen yang tersirat untuk menggunakan kandungan Laman web tersebut. Anda tidak boleh menjual atau mengubah suai bahan Laman web atau menghasilkan semula, memaparkan, melaksanakan secara umum, mengedarkan atau sebaliknya menggunakan bahan dalam mana-mana laman web lain atau pada perkongsian fail atau perkhidmatan yang serupa untuk sebarang tujuan yang dilarang.

Anda tidak boleh menyalin mana-mana bahan atau kandungan yang terkandung pada Laman web atau yang boleh diakses melalui Laman web tanpa kebenaran bertulis kami. Sebarang kebenaran hak tersurat tidak dinyatakan di dalam untuk menggunakan bahan yang terkandung pada Laman web, adalah hak Paxfull sepenuhnya.

Had Liabiliti/Penafian

Laman ini dan Program Gabungan disediakan pada asas "seperti sedia ada" dan "seperti tersedia" untuk maklumat anda dan digunakan tanpa sebarang perwakilan atau pengendorsan. Hingga setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, kami tidak membuat sebarang jenis jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, yang berhubung dengan laman atau Program Gabungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersurat bagi kualiti, kefungsian, kesesuaian yang memuaskan untuk tujuan tertentu, bukan-pelanggaran, keserasian, ketepatan, syarat atau pelengkapan, atau mana-mana jaminan tersurat yang timbul dari jalan urus niaga atau penggunaan atau perdagangan.

Jika dan sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas:

 • 1. apa-apa kerugian ekonomi (termasuk tanpa had kerugian hasil, keuntungan, kontrak, perniagaan dan simpanan dijangka);
 • 2. mana-mana kehilangan nama baik atau reputasi;
 • 3. apa-apa kerugian khas secara langsung atau tidak langsung atau berbangkit yang timbul.

Ganti rugi dan Penahanan Pegang Lepas

Anda bersetuju untuk pegang-lepas Paxful, Inc. (dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, agen dan gabungan kami) daripada sebarang tuntutan, permintaan, tindakan, kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan, termasuk tanpa had bayaran undang-undang yang munasabah, yang timbul atau berkaitan dengan: penggunaan anda, atau kelakuan yang berkaitan Program Gabungan kami; atau anda melanggar Terma dan Syarat ini. Selain itu, anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk (dan membayar ganti rugi sepenuhnya kepada kami) semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk bayaran undang-undang, yang ditanggung oleh kami dan timbul atau berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan dan Program Gabungan anda, atau digunakan oleh orang lain yang mengakses ke perkhidmatan menggunakan akaun, peranti atau akaun akses internet anda; atau anda melanggar mana-mana undang-undang atau hak bagi mana-mana pihak ketiga.

Am

Terma dan Syarat ini serta panggunaan Laman web dan Program Gabungan anda akan dikawal dan diertikan mengikut Undang-undang Amerika Syarikat. Sebarang pertikaian yang timbul berhubung dengan Terma dan Syarat ini atau penggunaan Laman web atau Program Gabungan anda akan diselesaikan dalam mahkamah Amerika Syarikat secara eksklusif. Tiada apa-apa di dalam Terma dan Syarat ini yang akan dianggap untuk menjejaskan hak berkanun anda di bawah undang-undang Amerika Syarikat. Jika terdapat sebarang Terma dan Syarat ini tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan dalam sebahagian atau sepenuhnya diadakan oleh mana-mana mahkamah Amerika Syarikat, kesahan atau kebolehkuatkuasaan bagi bahagian lain bagi terma dan syarat ini tidak akan terjejas. Sebarang pengepala yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini adalah utuk tujuan bermaklumat sahaja dan tidak menguatkuasakan peruntukan bagi Terma dan Syarat ini.