ទិញ Bitcoin នៅ​កូឡុំប៊ី

ចាប់​តាំង​ពី​ចុង​ឆ្នាំ​មុន ប្រជាប្រិយភាព​របស់ Bitcoin បាន​រីក​ស្ទុះស្ទា​ឡើង​នៅ​កូឡុំប៊ី ហើយ​ការជួញដូរ Bitcoin បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រជាជន​រក​ប្រាក់ និង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ខ្លួន​ឯង​បាន សូម្បី​ក្នុង​ពេល​មាន​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្ដី។

With trade volume almost doubling every month, Paxful has become the go-to marketplace to buy Bitcoin in Colombia. And thanks to zero fees and over 450 ways to pay for your crypto, converting your Colombian Peso into Bitcoin (COP to BTC) has never been simpler.

ការបង្កើត និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​គណនី​របស់​អ្នក​ពិត​ជា​ងាយស្រួល​ណាស់។ បន្ទាប់​ពី​ចូល​គណនី អ្នក​អាច​ទិញ Bitcoin នៅ​កូឡុំប៊ី ឬ​គ្រប់គ្រង​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក ឬ​ឧបករណ៍​ចល័ត​ណា​មួយ​ក៏​បាន។ សូម​អញ្ជើញ​សាកល្បង​ឥឡូវ​នេះ​ចុះ!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ប៉េសូ​កូឡុំប៊ី នៅ​កូឡុំប៊ី

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

anlly08 +748
បាន​ឃើញ 41 minutes ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Bancolombia nequi Davivie
100000.00 COP $1.01 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Ablewhite +273
បាន​ឃើញ 4 minutes ago
Western Union Instant release
200000.00 COP $0.84 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
RoyalWhite +26
បាន​ឃើញ 6 hours ago
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ BANCOLOMBIA NEQUI
200000.00 COP $0.77 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
Harlet_Quinn_BTC +28
បាន​ឃើញ 1 day ago
Western Union
20000.00 COP $0.85 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
BITCOINRPO1611 +215
បាន​ឃើញ 1 hour ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Banco Nequi
100000.00 COP $0.59 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Ericeriggar +2067
បាន​ឃើញ 5 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Nequi Bancolombia
500000.00 COP $0.60 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
prettyqueen118 +109
បាន​ឃើញ 9 minutes ago
PayPal goods and service
188781.00 COP $0.67 ទិញ ទិញ
EasyCrappie299 +147
បាន​ឃើញ 1 hour ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ NEQUI BANCOLOMBIA third 3
20000.00 COP $0.67 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
angel_acosta +153
បាន​ឃើញ 3 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ BANCOLOMBIA
100000.00 COP $0.71 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
angel_acosta +153
បាន​ឃើញ 3 hours ago
ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia FAST TRADE
50000.00 COP $0.77 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
BTCVision +42
បាន​ឃើញ 1 day ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Davivienda Nequi Bancolom
13949.00 COP $0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
VM7268 +573
បាន​ឃើញ 5 hours ago
Western Union
1500000.00 COP $0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
anlly08 +748
បាន​ឃើញ 41 minutes ago
ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia Bancolombia nequi davipl
100000.00 COP $1.01 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី មាន​បង្កាន់​ដៃ
Loic_Sokolov +3026
បាន​ឃើញ 7 hours ago
ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia Bancolombia
200000.00 COP $0.98 ទិញ ទិញ
Pokemon207 +1922
បាន​ឃើញ 4 minutes ago
ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia BANCOLOMBIA NEQUI DAVI
200000.00 COP $0.99 ទិញ ទិញ
Camila1422 +5
បាន​ឃើញ 1 hour ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ BANCOLOMBIA NEQUI
15000.00 COP $1.00 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Coins4Life +906
បាន​ឃើញ 1 hour ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Nequi bancolombia
100000.00 COP $1.00 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Coins4Life +906
បាន​ឃើញ 1 hour ago
ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia Muy rápido Nequi
100000.00 COP $1.00 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Pokemon207 +1922
បាន​ឃើញ 4 minutes ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Bancolombia nequi davi
100000.00 COP $1.00 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
RoyalWhite +26
បាន​ឃើញ 6 hours ago
Western Union fast and secure
200000.00 COP $0.74 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​កូឡុំប៊ី

ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ ការដាក់​សាច់​ប្រាក់​ចូល Bancolombia

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Western Union

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Western Union ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Western Union

សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Zelle Pay

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Zelle Pay ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Zelle Pay

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​កូឡុំប៊ី​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​កូឡុំប៊ី​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​កូឡុំប៊ី​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។