Podmínky služby Affiliate Programu

Datum nabytí účinnosti: 21. října 2019

Děkujeme vám, že jste se zaregistrovali a stali se členem programu Paxful Affiliate. Informace, které jste poskytli společnosti Paxful jako součást registračního procesu, budou uloženy a zpracovány společností Paxful v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů („GDPR“). Souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Paxful, které odpovídají GDPR, jste udělili v rámci registračního procesu do programu Affiliate.

Další používání webové stránky Paxful (ať již jako účastník affiliate programu, nebo jinak) bude považováno za váš souhlas a přijetí Zásad ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času změněny, doplněny nebo jinak upraveny. Aktuální verzi našich Zásad ochrany osobních údajů naleznete na domovské stránce těchto stránek nebo stačí kliknout na tento odkaz https://paxful.com/privacy. Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybnostem, vezměte na vědomí, že určité informace o účtu můžete sdílet s účastníky affiliate programu jako součást vaší účasti v Affiliate Programu, včetně například detailů lokace a aktivity na účtu.

Dále jsou uvedena Pravidla a podmínky, které se vztahují na Affiliate Program. Společnost Paxful si vyhrazuje právo (dle svého výhradního a absolutního uvážení a bez předchozího oznámení): (a) kdykoliv a čas od času změnit jakékoliv z těchto Pravidel a podmínek, včetně (například) změny procent provize vyplácených tak, jak je popsáno níže, (b) pozastavit nebo zrušit Affiliate Program a/nebo (c) pozastavit nebo trvale deaktivovat váš affiliate program a účet Paxful, jestliže se dopustíte určitého chování, jak je popsáno níže.

Jako účastník affiliate programu můžete na bitcoinové tržiště Paxful přizvat třetí strany a získávat provize z jejich obchodů s BTC prováděných na naší platformě. Paxful vyplácí všechny provize z affiliate programu výhradně v BTC.

Affiliate Program má strukturu dvoustupňového programu, který platí pouze pro první uživatele třetí strany:

 • Účastník 1. stupně
  Účastníkem 1. stupně je třetí strana, která se zaregistruje k používání bitcoinového tržiště Paxful prostřednictvím jedinečného registračního odkazu, který vám Paxful poskytne při registraci do Affiliate Programu.
 • Účastník 2. stupně
  Účastníkem 2. stupně je třetí strana, která se zaregistruje k používání bitcoinového tržiště Paxful prostřednictvím jedinečného registračního odkazu, který Paxful poskytne vašemu účastníkovi 1. stupně.

Vyplatitelné provize.

Není-li se společností Paxful dohodnuto jinak, od společnosti Paxful získáte provizi pokaždé, když váš účastník 1. stupně nebo účastník 2. stupně dokončí „Nákup“ BTC prostřednictvím platformy Paxful.

Jak je vám známo, Paxful si účtuje poplatek za úschovu v souvislosti s každým obchodem provedeným na platformě. Poplatek za úschovu může Paxful kdykoliv a čas od času změnit. Vysvětlení poplatku za úschovu a aktuální částku zjistíte kliknutím na tento odkaz: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Jakmile účastník 1. stupně úspěšně dokončí „Nákup“ BTC prostřednictvím platformy Paxful, Paxful připíše do peněženky affiliate částku (v BTC) odpovídající 50% v dané době platného poplatku za úschovu.
 • Jakmile účastník 2. stupně úspěšně provede „Nákup“ BTC prostřednictvím platformy Paxful, Paxful připíše do peněženky účastníka affiliate programu částku (v BTC) odpovídající 10% v dané době platného poplatku za úschovu.
 • Pokud však váš účastník 1. stupně provede „Nákup“ BTC od účastníka 1. stupně jiného člena Affiliate Programu, potom si každý z vás společně s tímto dalším členem rovným dílem rozdělíte 50% provize.
 • Obdobně platí, že pokud váš účastník 2. stupně provede „Nákup“ BTC od účastníka 2. stupně jiného člena Affiliate Programu, potom si každý z vás společně s tímto dalším členem rovným dílem rozdělíte 10% provize.
 • Kupujete-li nebo prodáváte-li účastníkovi 1. stupně nebo účastníkovi 2. stupně, nezískáte žádnou provizi.

Vaše provize, kterou získáte v souvislosti s jakoukoliv takovou transakcí, bude zpravidla po úspěšném dokončení transakce okamžitě připsána do vaší peněženky affiliate. Po každém úspěšném dokončení transakce vám Paxful zašle potvrzovací e-mail. Tak můžete na řídicím panelu Paxful sledovat, jak vám narůstá zůstatek v peněžence affiliate.

Za určitých okolností můžete mít nárok na získání odměny za doporučení pokaždé, když váš účastník 1. stupně nebo účastník 2. stupně dokončí „Prodej“ BTC prostřednictvím platformy Paxful. Za účelem stanovení vaší způsobilosti k získání odměn z „prodejních“ transakcí vašeho účastníka 1. stupně nebo účastníka 2. stupně se obraťte na podporu Paxful na [email protected]. Paxful si vyhrazuje právo stanovit na základě svého vlastního a absolutního uvážení, zda máte či nemáte nárok na získání odměn za doporučení „prodejní“ transakce.

Výběr vašich provizí.

Dosáhne-li zůstatek ve vaší peněžence affiliate minimálně 10 USD (v dané hodnotě BTC), budete moci převést celý zůstatek do své peněženky Paxful BTC. Dosáhne-li zůstatek ve vaší peněžence affiliate za celé období 300 USD, budete požádáni o odeslání dokladu totožnosti a ověření adresy. Poté budete moci se svými výdělky dělat cokoliv. Poskytnutím těchto a jakýchkoliv jiných informací, které mohou být zapotřebí, potvrzujete, že jsou všechny informace pravdivé, přesné a nezavádějící. Souhlasíte, že nás budete okamžitě informovat, jestliže se některé z vámi předložených informací změní. Udělujete nám oprávnění, abychom prováděli šetření, ať již přímo, nebo prostřednictvím třetích stran, které budeme považovat za nezbytné k ověření vaší identity či k ochraně vás a/nebo nás proti podvodu nebo jinému finančnímu trestnému činu, a abychom učinili opatření, které považujeme za nezbytné na základě výsledků daného šetření. Potvrzujete a souhlasíte, že při provádění těchto šetření mohou být vaše osobní informace poskytnuty agenturám pro referenci důvěryhodnosti a prevenci podvodu nebo agenturám zabývajícím se finančními trestnými činy a že tyto agentury mohou v plném rozsahu reagovat na naše šetření.

Tip pro profíky: Vydělané BTC můžete prodat na naší platformě a docílit tak dalšího zisku.

Zakázané akce

Následuje reprezentativní (nikoliv však vyčerpávající) seznam chování a postupů, které by mohly vést k tomu, že společnost Paxful (dle svého vlastního a výhradního úsudku) (a) zruší nebo nárokuje zpět výplatu vámi v dané době vydělaných (ať vybraných, či nikoli) provizí, a/nebo (b) pozastaví nebo trvale deaktivovuje váš affiliate program a účet (účty) Paxful.

 • Použití spamu k přilákání stran na platformu Paxful.
 • Zapojování se do ilegálních aktivit jakéhokoliv druhu bez ohledu na to, zda se týkají, nebo netýkají vašeho používání platformy a služeb Paxful.
 • Vytváření dalších účtů na platformě Paxful, které jakkoliv profitují z programu Paxful Affiliate. Smíte mít pouze jeden účet a nesmíte prodávat, půjčovat, sdílet ani jinak zpřístupňovat svůj účet nebo jakýkoliv detail nezbytný ke zpřístupnění vašeho účtu ostatním osobám nebo subjektům. Vytváření falešných informací o vašem účtu, falšování země původu nebo poskytnutí podvodných průkazů totožnosti je přísně zakázáno.
 • Jakékoliv porušení jakékoliv z vašich povinností vyplývajících z těchto Pravidel a podmínek z vaší strany nebo ze strany vašich zástupců.
 • Použití slov „pax“ nebo „paxful“ v jakémkoliv druhu reklamy nebo jiných médiích či jakýchkoliv zdrojích informací, které vytvoříte nebo rozšíříte či jiným způsobem kontrolujete, nebo jakýchkoliv jiných podobně vypadajících, podobně znějících či jiných slov, značek nebo označení, které Paxful považuje za zaměnitelné s ochrannou známkou PAXFUL.
 • Znevažování, urážení nebo hanobení (a) společnosti Paxful nebo jakéhokoliv z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, smluvních partnerů, agentů nebo zástupců, nebo (b) uživatelů platformy Paxful, včetně ostatních členů Affiliate Programu.
 • Zapojování se do jakýchkoliv aktivit, o nichž se Paxful domnívá (dle svého výhradního a absolutního uvážení), že by mohly podléhat právní, regulační nebo trestněprávní kontrole na základě zákonů, pravidel nebo předpisů kteréhokoliv státu, mezinárodního subjektu (včetně Evropské unie), nebo jiné jurisdikce nebo vládních úřadů, včetně například nelegálních hazardních her, podvodu, praní špinavých peněz nebo teroristických činností.
 • Zapojování se do ilegálních aktivit jakéhokoliv druhu bez ohledu na to, zda se týkají, nebo netýkají vašeho používání platformy a služeb Paxful.
 • Poskytování nesprávných, nepřesných nebo zavádějících informací.
 • Poskytování nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící totožnosti a ověření adres.
 • Podněcování nebo přemlouvání jakékoliv třetí strany, aby se zapojila do jakékoliv z aktivit zakázaných dle této sekce.

Práva k duševnímu vlastnictví

Nebudeme-li specifikovat jinak, veškerá práva k duševnímu vlastnictví na webové stránce a v jakémkoliv obsahu poskytovaném v souvislosti s našimi službami jsou majetkem společnosti Paxful a našich poskytovatelů licence nebo dodavatelů, který je chráněn platnými právy duševního vlastnictví. Neposkytujeme žádnou implicitní licenci k používání obsahu webové stránky. Nesmíte prodávat ani měnit materiály na webové stránce ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně provádět, šířit nebo jinak používat materiály pro jakýkoliv veřejný nebo komerční účel. Vaše používání materiálů na jakékoliv jiné webové stránce nebo sdílení souborů nebo podobné služby pro jakýkoliv účel je zakázáno.

Nesmíte kopírovat žádný materiál ani obsah, který je dostupný na webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky, bez našeho písemného souhlasu. Veškerá práva k používání materiálu na této webové stránce, která zde nejsou výslovně udělena, si v plném rozsahu vyhrazuje společnost Paxful.

Omezení odpovědnosti / zřeknutí se práva

Tato stránka a Affiliate Program jsou poskytovány tak, „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, pro vaši informaci a použití bez jakéhokoliv zajištění nebo podpory. V maximálním rozsahu povoleném aplikovaným právem neposkytujeme žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovně, nebo implicitně, co se týče stránky nebo Affiliate Programu, včetně například implikovaných záruk na uspokojivou kvalitu, funkčnost, vhodnost ke konkrétnímu účelu, neporušení, kompatibilitu, bezpečnost, přesnost, stav nebo úplnost, ani žádnou implikovanou záruku vyplývající z vyjednávání nebo používání nebo obchodování.

V maximálním rozsahu povoleném aplikovaným právem nebudeme odpovídat za:

 • 1. žádné hospodářské ztráty (včetně například ztráty tržeb, zisků, smluv, obchodních příležitostí nebo očekávaných úspor);
 • 2. žádné ztráty dobrého jména nebo reputace;
 • 3. žádné zvláštní nebo nepřímé či následné jakkoliv vznikající ztráty.

Náhrada škod a krytí

Souhlasíte, že ochráníte společnost Paxful, Inc. (a každého z našich vedoucích pracovníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců a partnerů) proti jakémukoliv nároku, požadavku, úkonu, škodě, ztrátě, nákladům nebo výdajům, včetně například přiměřených výdajů za právní služby, které vyvstávají nebo se týkají vašeho používání nebo realizace našeho Affiliate Programu; nebo vašeho porušení těchto Pravidel a podmínek. Kromě toho souhlasíte, že budete v plné výši zodpovídat za (a v plné výši nás odškodníte) veškeré nároky, odpovědnost, škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně poplatků za právní služby, které nám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením Pravidel a podmínek z vaší strany nebo s jakoukoliv jinou odpovědností, která nám vznikne v důsledku vašeho používání služeb a Affiliate Programu, nebo v důsledku použití jakoukoliv jinou osobou, která získá přístup ke službám prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, zařízení nebo internetového účtu; nebo porušení jakéhokoliv zákona nebo práv jakékoliv třetí strany.

Obecné

Tato Pravidla a podmínky a vaše používání webové stránky a Affiliate Programu se budou řídit a vykládat v souladu s právem Spojených států. Jakýkoliv spor vyvstávající v souvislosti s těmito Pravidly a podmínkami nebo vaším používáním webové stránky nebo Affiliate Programu bude řešen výlučně soudy ve Spojených státech. Nic, co je uvedeno v těchto Pravidlech a podmínkách, nebude mít v souladu se zákony Spojených států žádný vliv na vaše zákonná práva. Pokud bude jakákoliv část těchto Pravidel a podmínek shledána jakýmkoliv soudem ve Spojených státech neplatnou nebo nevymahatelnou, v plném rozsahu nebo zčásti, nebude to mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních částí těchto Pravidel a podmínek. Veškeré nadpisy v těchto Pravidlech a podmínkách jsou výhradně pro informační účely a nepředstavují vymahatelná ustanovení těchto Pravidel a podmínek.