sandrine90

I am a developer in Python ,my free time I contribute to write multiple project and i upload in github ,if you need to ask a question 🙏please open any trade 🇸🇳

Ti ríi wákati 2 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí