NJLASIA

Do not compare your self with any one in this world If you do so you are insulting your self Telegram:

Ti ríi ìsẹjú 28 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí