Colin24

I accept most gift CARDS, if you have a card, you can ask me, if it is the card I need, I will deal with you.I am an honest businessman.Honest traders are welcome

Ti ríi osù 2 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí