Imimiselo yeSevisi ka-Paxful Earn

Umhla wokusebenza: Julayi 1, 2021

NCEDA UFUNDE ESI SIVUMELWANO NGOKUCOKISEKILEYO. Ngokusebenzisa isevisi ka-Paxful Earn, uyavuma ukubotshelelwa yile "Mimiselo Yesevisi ka-Paaxful Earn" eyongezelelekileyo kwaye uyaqonda futhi uyavuma ukuba uyifunde ngokucokisekileyo nangocoselelo, wayiqonda, waze wayamkela yonke imimiselo nemiqathango equlethwe apha, eyongezelela imimiselo Yesevisi yakwa-Paxful ("isiVumelwano"). Nawaphi amabinzana abhalwe ngonoobumba abakhulu kodwa angachazwanga ngezantsi anentsingiselo echazwe kwisiVumelwano. Ukuba kungakho nakuphi na ukungavisisani phakathi kwesiVumelwano kunye neMimiselo Yesevisi ka-Paxful Earn ebudeni okanye ngokunxulumene nokusebenzisa kwakho sevivise ye-Paxful Earn, oku kuza mva kuza kulawula.

Mayela no-Paxful Earn

Isevisi ye-Paxful Earn yindlela yokudlulisela ekuvumelayo wena, njengomsebenzisi ofanelekileyo wakwa-Paxful, ukuba uthumele iiAsethi zakho eziDijithali kwiplatfomu yeqabane ("Iqabane le-Earn") apho unokufumana inzala xa uneewalethi kwiiAsethi eziDijithali ezithile.

INdlela Yokudlulisela

Isevisi ka-Paxful Earn, yindlela yodluliselo elinganiselweyo efumaneka kwiplatfomu ka-Paxful. ngokubonisa umdla wakho kwi-Paxful Earn, ugunyazisa u-Paxful Earn ukuba abelane Nelinye Iqela ngenkcazelo yeakhawunti yakho ka-Paxxful kunye nenkye inkcazelo yakho yobuqu ngenjongo yokuququzelela ukufaneleka kwakho ukuhlolwa yi-Earn Counterparty ukuba uyafanelekela ukuba kwisevisi ye-Paxful Earn. Le nkcazelo inokuquka kodwa ayilinganiselwanga kwigama lakho, umhla wokuzalwa, iphondo kunye nelizwe ohlala kulo.I-Earn Counterparty ingafuna inkcazelo eyongezelelekileyo. Umele uyifake qho ifunwa inkcazelo eyongezelelekileyo. I-Earn Counterpary ingagcina, ifikelele, ithumele okanye isebenzise inkcazelo yakho yobuqu ngendlela engafaniyo neyethu. Ukuba awufuni kwabelana ngenkcazelo yobuqu yakho kunye ne-Earn Counterparty, umele ungazibandakanyi kwi-Paxful Earn.

Emva koqinisekiso, ungakhetha iintlobo zeeAsethi eziDijithali kunye nemivuzo enxulumene nayo ebonelelwa yi-Earn Counterparty xa udiphozitha. Wakuba ukhethe iiAsethi eziDijithali, ziza kwenziwa zingafumaneki kwiwalethi yakho ka-Paxful zize zidluliselwe kwiplatfomu ye-Earn Counterparty. IiAsethi eziDijithali ezidipozithiweyo unako ukuzobona usebenzisa iphepha elithi Iwalethi Yam / Imivuzo kwiplatfomu ka-Paxful.

The interest earned by Users is determined by, and subject to the rules of, the Earn Counterparty and may be changed or modified by the Earn Counterparty at its sole discretion. By entering into a transaction with the Earn Counterparty you agree to be bound by the Earn Counterparty’s Terms of Service. The Earn Counterparty Terms of Service are valid in all cases except when they contradict or violate the Agreement, these Paxful Earn Terms of Service, are illegal, are unreasonable or otherwise difficult to comply with (as determined in Paxful’s sole and absolute discretion), or if you and the Earn Counterparty consent to alter the Earn Counterparty Terms. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CAREFULLY READ THE EARN COUNTERPARTY TERMS AND FOLLOW THEM EXACTLY. IF YOU DO NOT FOLLOW THE EARN COUNTERPARTY TERMS, YOUR TRANSACTION MAY BE DENIED. NEVER ENTER INTO A PAXFUL EARN SERVICE TRANSACTION UNLESS YOU HAVE FOLLOWED ALL TERMS AND CONDITIONS LISTED. IF YOU FAIL TO FOLLOW THE TERMS AND CONDITIONS, PAXFUL MAY NOT BE ABLE TO ASSIST YOU IN A DISPUTE PROCESS TO RECOVER YOUR FUNDS.

Imirhumo

U-Paxful uza kuhlala eyibeka elubala imirhumo yethu. Nayiphi imirhumo iza kusebenza ekusebenziseni kwakho inkonzo ka-Paxful. Ukufumana ulwazi oluthe kratya kunye nohlaziyo kwimirhumo yokuguqula, nceda ubhekisele kwi Ziko lethu Loncedo .

Iiakhawunti Ezifanelekayo neMimandla eThintelweyo

Isevisi ye-Paxful Earn yenziwe yafumaneka kuphela kubasebenzisi abayifanelekelayo le sevisi. U-Paxful unelungelo lokuthintela okanye ukutshintsha isevisi ye-Paxful Earn kuye namphi umsebenzisi waku-Paxful, kwaye i-Earn Counterparty inokwala nayiphi intengiselwano kunye namphi umsebenzisi waku-Paful. Ukongeza kwiMimandla eThintelweyo njengoko kubekiwe kwiCandelo 2.7 le Mimiselo Yesevisi ka-Paxful Earn, isevisi ye-Paxful Earn ayifumaneki kubasebenzisi abahlala kwi-State saseTexas kunye nakulo naliphi ilizwe elithintelweyo yimimiselo yesevisi ye-Earn Counterparty.

AKUKHO SIQINISEKISO, UMLINGANISELO WOTYALA KUNYE NOKUTHATHA UMNGCIPHEKO

IISEVISI ZEPAXFUL EARN ZINIKELWA "NJENGOKO ZINJALO" KUNYE "NGOKOKUFUMANEKA" NGAPHANDLE KWEEGARANTI, UKUMELWA OKANYE IIWARANTI, NOKUBA KUNGOKUXELELWA, KUTHATHWE NGOKUNGATHI OKANYE KUMISELWE. NGOKOWONA MKHAMO USEBENZAYO UVUNYELWEYO NGUMTHETHO, U-PAXFUL UBUKHULU BECALA AKAVUMI TYALA KUZO NAZIPHI IIWARANTI EZITHENJISIWEYO OKANYE IITAYITILE, UKUKWAZI UKURHWEBA, UKUFANELEKELA INJONGO ETHILE KUNYE/OKANYE NAZIPHI NA EZINYE IINXALENYE ZESEVISI, UKUXELA IZIPHUMO ZOKUTHIWA KWESIHLOKO, UKUTHENGISA, UKUFANELEKA KWIINJONGO EZITHILE KUNYE / OKANYE UKUNGATHOTYELWA. U-PAXFUL AKENZI MIBONISO OKANYE IIWARANTI ZOKUFIKELELA KWIWEBHUSAYITHI, NAZIPHI IINXALENYE ZESEVISI, OKANYE NAZO NAZIPHI IIMATHIRIYELI EZIQULETHWE KUZO, UYA KUQHUBEKA, ENGAPHAZANYISWA, ESEXESHENI, OKANYE ENGENAMPAZAMO. U-PAXFUL AKABOPHELELEKANGA NGAKO NAKUPHI NA UKUSILELA KWESOFTWE OKANYE IITEKNOLOJI ZOMNTU WESITHATHU, NAKUPHI NA UKUPHAZAMISEKA OKANYE NAYIPHI ILAHLEKO YOMSEBENZISI. NGOKU UYAVUMA KWAYE WENZA ISIVUMELWANO SOKUBA AWUTHEMBELANGA NGAYO NAYIPHI NA ENYE INKCAZELO OKANYE UKUQONDA, ENOBA IBHALIWE OKANYE INGOMLOMO, NGENXA YOKUSEBENZISA NOKUFIKELELA KWAKHO KWEZI NKONZO NEWEBHSAYTHI. NGAPHANDLE KOKUBEKA UMDA WOKUQHUBEKEKA, UYAVUMA KWAYE UYAYAMKELA IMINGCIPHEKO EYAHLUKENEYO EBANDAKANYEKILEYO EKUSEBENZISENI IIKHARENSI ZEDIJITHALI KUQUKA KODWA EZINGAPHELELANGA KWEZI UMGCIPHEKO WEZOMTHETHO, UKUSILELA KWEHADWE, IINGXAKI ZESOFTWE, UKUSILELA KOQHAGAMSHELO LWE-INTANETHI, ISOFTWE EZIYINGOZI, UKUNGENELELA KOMNTU WESITHATHU OKUKHOKELELA EKULAHLEKENI OKANYE UKUNGAKWAZI UKUFIKELELA KWIAKHAWUNTI YAKHO OKANYE IWALETHI KUNYE NENYE INKCAZELO YOMSEBENZISI, UKUSILELA KWESEVA OKANYE UKULAHLEKA KWENKCAZELO. UYAKWAMKELA FUTHI UYAKUVUMA UKUBA AYILOXANDUVA LUKA-PAXFUL NAKUPHI UKUSILELA KUNXIBELELWANO, UKUPHAZAMISEKA, IIMPAZAMO, UKULAHLEKISA OKANYE UKULIBAZISEKA ONOKUBA NAMAVA AKO XA USEBENZISA EZI NKONZO, NOKUBA KUBANGELWE YINTONI.

AKUKHO MEKO APHO U-PAXFUL, AMAHLAKANE AKHE KUNYE NABABONELELI BEENKONZO OKANYE NABAPHI ABANTU ABANGAMAGOSA, ABALATHISI, ABASEBENZI, ABACEBISI OKANYE ABAMELI ABAYA KUBA NETYALA (A)LAYO NAYIPHI IMALI ENGAPHEZU KWAYO YONKE IMIRHUMO OYIBHATALELE ISEVISI ENGUUNOBANGELA WENGXAKI KWIINYANGA EZILISHUMI ELINAMBINI (12) EZINGAPHAMBI KOKUBAKHO KWELAHLEKO OKANYE (B)NGAYO NAYIPHI ILAHLEKO YENGENISO, UKUNCIPHA KWAMATHUBA OSHISHINO, NAYIPHI ILAHLEKO, UKONAKALA OKANYE UKUFIKELELWA KWEDATHA OKANYE NAYIPHI IPROPATHI ENGABAMBEKIYO OKANYE UMONAKALO OKHETHEKILEYO, OZENZEKELAYO, ONGATHANGA NGQO, ONGABAMBEKIYO OKANYE OBAKHO NGENXA YOKO, ENOBA OKO KUSEKELWE KWISIVUMELWANO, KWISIMANGALO ENKUNDLENI YAMATYALA, UKUNGAKHATHALI OKANYE UKUSETYENZISWA KWEENKONZO ZESAYITHI NGOKUNGAGUNYAZISWANGA OKANYE KWESI SIVUMELWANO NOKUBA UMMELI KA-PAXFUL OGUNYAZISIWEYO UYE WAZISWA OKANYE EBESAZI OKANYE EBEMELE UYAYAZI UKUBA KUNGAKHO UMONAKALO, KWAYE NOKUBA KUKHO UKUSILELA KWESILUNGISO EBEKUVUNYELWENE NGAKO NGAPHANDLE KOKUBA NGOKWESIGQIBO SASEMTHETHWENI U-PAXFUL UFUNYENWE INGUYE OBANGELE UMONAKALO NGENXA YOKUNGAKHATHALI, UBUQHETSEBA, UKUZIPHATHA GWENXA NGAMABOM OKANYE UKOPHULA UMTHETHO NGABO. KWEZINYE INDAWO AKUVUMELEKANGA UKUNGAQUKWA OKANYE UKUNCITSHISWA KOMONAKALO OVELE NGENXA, NGOKO OKU KULINGANISELWA KUNGEZANTSI KUNGANGASEBENZI KUWE.

Uyamkela kwaye uyavuma ukuba u-Paxful ubonelela ngenkonzo yokudibanisa kule sevisi ka-Paxful Earn. Ukwavuma ngokubhekele phaya ukuba u-Paxful akalawuli ibe akanakubekwa tyala ngeenkqubo ezisetyenziswa yi-Earn Counterparty ukuze zenze ingeniso. U-Paxful akasayi kuba nambopheleleko ngenxa yayo nayiphi na ilahleko ebakho ngenxa yokuqhekezwa okanye ukumiswa, ukungaqhubekeki okanye ukuyekwa koshishini, ukubhanga, ukuyeka kwe-Earn Counterparty ushishino phantsi kweemeko ezingaqhelekanga okanye eminye imingcipheko. Ukwavuma ukuba nguwe othatha umngcipheko onxulumene nokusebenzisa iplatfomu ye-Earn Counterparty kunye nayo yonke ilahleko onokuyifumana ngenxa yemingcipheko echazwe ngasentla. Ukuba ufumana ilahleko ngenxa yemingcipheko ecazwe ngasentla, uyavuma ukuba inxalenye yemali yakho ebanjiweyo eye yalahleka kwi-akhawunti yakho iza kufikelela kumonakalo olahlekileyo kuphela.

Uyavuma kwaye uyayamkela ukuba nayiphi inxalenye yesevisi ka-Paxful Earn ebonelelwa ngu-Paxful okanye yi-Earn Counterparty ayifikeleleki okanye iphazamisekile ngenxa yezi meko zilandelayo, U-Paxful akasayi kubekwa tyala ngelahleko yakho okanye eyeqela lesithathu (kuquka kodwa kungaphelelang kwiingeniso ezithe ngqo, ezingathanga ngqo okanye ebezinokubakho) ngenxa yokuba:

  1. Ukurhoxiswa, ukungaqhubekeki, ukuvalwa kweshishini le-Earn Counterparty;
  2. Ukumiswa kwesevisi ukuze kwenziwe imisebenzi yokulungisa njengoko kuchazwe yi-Earn Counterparty okanye ngu-Paxful;
  3. Ukusilela kwesistim xa ithumela idata;
  4. Iimeko ezingenakuphepheka okanye ezinye iingozi ezibangelwe ziimeko ezingenakubonwa kwangaphambili, ezingenakuphepheka, iinyikima, itsunami, izikhukhula, izifo ezingubhubhani, ukucima kombane, imfazwe, izidubedube, amanyathelo karhulumente, uhlaselo lwabagrogrisi njl, njl ezikhokhelela ekurhoxisweni kuka-Paxful okanye iiPlatfomu ye-Earn Counterparty.
  5. Ukusilela kwesevisi, ukuphazamiseka okanye ukulibaziseka ngenxa yokuqhekezwa kweeseva, ivayrasi yekhompyutha, ukulungiswa kwezinto zeteknoloji, ukuphuculwa kwewebhsaythi, iingxaki zebhanki okanye ukuvalwa kwethutyana okubangelwa yimithetho karhulumente.
  6. Ukusilela kwesevisi, ukuphazamiseka, ukulibaziseka, ukungasabeli kwesistim okanye intabelo elibazisekileyo yesistim ebangelwe yinkqubo yekhompyutha yeplatfomu ye-Earn Counterparty okanye ka-Paxful eyonakeleyo, engasebenzi kakuhle okanye engakwaziyo ukusebenza ngokwesiqhelo;
  7. Iingxaki zeteknoloji ezingenakuqikelelwa okanye ezingenakulungiswa ngamagcisa eteknoloji;
  8. Ingxaki okanye ulibaziseko olubangelwa ngawo nawaphi amaqela esithathu okanye
  9. Ukutshintsha kwimithetho esebenzayo, imimiselo okanye imiyalelo karhulumente

Ukwayamkela into yokuba ukubakho kwezi meko zingentla kungakhokhelela kwiintengiselwano ezingaqhelekanga, ukuphazamiseka kwezorhwebo kunye nezinye iimeko ezingaqhelekanga kwaye lilungelo lika-Paxful yedwa ukwala ukudlulisela intengiselwano yakho.