Masikwazise kwiqela lakwa-Paxful!

Abasebenzi bakwa-Paxful bayintliziyo yenkampani yethu. Nakuba sineenkcubelo neemvelaphi ezahlukahlukeneyo, sisoloko sifunda omnye komnye. Eyona nto imnandi? Wonke umntu anganamava eelwimi neenkcubeko ezahlukahlukeneyo. Sineqela lemveliso elizinikeleyo kodwa iplatfomu yethu ingunobangela wentsebenziswano kumsebenzi nakuluvo lweqela nesebe ngalinye.

Max

Umcebisi Ngezomthetho (United States of America)

Yintoni eyona nto liungenakuphela usuku ungayenzanga apha e-Paxful?

Kukuhamba ndiqhula nabo ndisebenza nabo.

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Amathuba okukhula. Le nkampani inamathuba amangalisayo okukhula, kwaye ndiyazi ndingadlala inxalenye enkulu ekuboneni siyifikelela loo mpumelelo.

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Abantu bayazibuza ukuba kutheni ezemali ze-P2P zibalulekile. Ibhanki Yehlabathi iyavuma ukuba abantu abaphantse babe ziibhilyoni ezi-2 abanalo ufikelelo lweenkonzo zemali oluqhelekileyo. U-Paxful ubonelela abo bantu ithuba lokuzibandakanya kwinkqubo yemali.

Lana

Igosa Eliyintloko Lokuthobela (United States of America)

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Umfutho nokuzimisela ekuziseni i-Bitcoin ebantwini.

Leliphi elona galelo lizuzisayo ngomsebenzi wakho?

Ndijongene nokuqiniseka ukuba siyazibamba izaphuli-mthetho. Ndiye ndanika iqela lam izixhobo neenkqubo ukuze sikwenze oku. Asilunyamezeli urhwaphilizo nezenzo ezingekho mthethweni kwisaythi yethu.

Trisha

Umzobi Wedijithali (Philippines)

Yiyiphi eyona ngenelo isemcimbini apha kwa-Paxful?

Ndiyazithanda iingenelo zejim nezemasaji! Le nkampani iyikhathalela nyhani impilontle yabasebenzi bayo ibe eli lungelo likunceda uphumle kamnandi ingakumbi kwiintsuku zaxa ubusebenze nzima kakhulu.

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Ndingathanda abantu bazi ngakumbi ngale nkampani iyonke. Inkampani yezemali ka-P2P ibonelela ngezinto ezininzi, ingakumbi kwabo bangenamali.

Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?

Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?

Ysabelle

Ukumaketha Ngeevidiyo (Philippines)

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Into endenza ndityhalele phambili ngamathuba angapheliyo okukhula apha. Kwanaxa ndandisemtsha, babendithemba mna nomsebenzi wam. Bandinika ithuba lokubonisa oko ndinokukwenza.

Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?

Qho siphuma siyobethwa ngumoya, kuba mnandi ngeyona ndlela ibe eyona ndlela intle yokomeleza iqhina kunye nabo ndisebenza nabo kuxa singekho semsebenzini!

Leliphi elona galelo lizuzisayo ngomsebenzi wakho?

Umsebenzi wam undivumela ukuba nditshintshe ukuzimisela kwam kube ngumsebenzi oba negalelo kwabo babukela ezi vidiyo sizenzayo.

Michelle

Umhlalutyi Womgangatho Woluvo (Philippines)

Yiyiphi eyona ngenelo isemcimbini apha kwa-Paxful?

Seeing the whole team improve, working at our best with genuine smiles on our faces. Being a part of that process for improvement keeps my drive going here at Paxful. And of course when the value of Bitcoin rises!

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Ndifuna wonke umntu abe nolwazi olufanelekileyo lwendlela i-Bitcoin esebenza ngayo ngokuqhelekileyo nendlela inkqubo yokurhweba esebenza ngayo kwa-Paxful ukuze baqonde ngcono ukuba akungebi bayaqhathwa na okanye akunjalo.

Yintoni ongathanda ukubona u-Paxful eyiphumeza okanye eyenza njengenkampani kule minyaka imbalwa izayo?

Xa esiba yeyona nkampani enkqenkqeza phambili kwimali yedijithali nakwiplatfomu yokurhweba ye-P2P!

Madis

Umphuhlisi we-PHP (Estonia)

Yintoni eyona nto liungenakuphela usuku ungayenzanga apha e-Paxful?

Ukonwabela iziqhamo namantongomane ekhitshini, ingakumbi ii-cashews.

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Abantu endisebenza nabo kunye neenjongo zenkampani ezinceda abantu bafikelele kwiinkonzo zemali ebebekade bengakwazi ukufikelela kuzo.

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Ukufumanisa ukuba kukho iindlela zokwenza imali zamanyhani, ezinengeniso ku-Paxful nokuba asinguye wonke umntu ongumqhathi.

Pavel

Injineli ye-Kubernetes (Estonia)

Yintoni eyona nto liungenakuphela usuku ungayenzanga apha e-Paxful?

Ukuphunga ikofu kunye nabo ndisebenza nabo. Lixesha elihle lokufumana uluvo olungacwangciswanga kuye nabani na ndize ndifunde ukuba kwenzeka ntoni kwamanye amasebe. Iincoko ezingacwangciswanga zonga iiyure esizichitha kwiintlanganiso.

Yiyiphi eyona ngenelo isemcimbini apha kwa-Paxful?

Ijim, ukutya esikulungiselelwayo, iintsuku zokungaphangeli. Noko ke, eyona nto isoloko ilityalwa kukuba u-Paxful yeyona nkampani ithembekileyo kwendakha ndazisebenzela ebomini bam. Benza konke okusemandleni ekwenzeni usuku lwakho lube tofotofo ngakumbi baze bakwenze uzive ubalulekile.

Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?

Esona siganeko endasonwabelayo yayiziiNtsuku zeHlobo, xa yonke inkampani, kuquka wonke umntu osuka kwezinye iiofisi, sadibana sonke kuhambo lokwakha iqela oluya e-Split, e-Croatia. Kwakumnandi ukudibana nabo ndisebenza nabo, nokwazi ngcono wonke umntu, size sakhe umoya omhle eqeleni.

Aska

Ukuthobela (Hong Kong)

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Iziphumo namalungu eqela lam.

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Sizama ngako konke okusemandleni ukukhusela kokubini abathengisi kunye nabathengi! Into yokugqibela esiyifunayo kukugcina i-BTC yakho.

Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?

Ukuhambela utyelelo noqeqesho kwezinye iiofisi ngenqwelo-moya.

Tugba

Umphathi Wamahlakani (Estonia)

Yintoni eyona nto liungenakuphela usuku ungayenzanga apha e-Paxful?

Iqela lam!

Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?

Kukho amathuba amahle okukhula kokubini kubuchule obungokwengcali nobokuphatha.

Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?

Zonke iziganeko zakwa-Paxful ziyonwabisa! Kodwa eyona ithandwa kakhulu ziiNtsuku zeHlobo zango 2019, apho sachitha iveki yonke e-Croatia.