Tạo tài khoản

  • Lời khuyên:
  • Đặt mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự. Càng dài càng tốt. Mật khẩu càng dài thì càng khó dò được mật khẩu.
  • Bao gồm số, chữ viết hoa và ký hiệu. Hãy cân nhắc sử dụng ký hiệu $ thay cho S hoặc 1 thay cho L, hoặc gồm một ký hiệu & hoặc % – nhưng lưu ý rằng $1ngle thì KHÔNG phải là một mật khẩu mạnh. Các tội phạm dễ dàng biết được mật khẩu này. Nhưng Mf$J1ravng (viết tắt của “My friend Sam Jones is really a very nice guy) là một mật khẩu tuyệt vời.