VoguePay (Online wallets) mẹo cộng đồng

VoguePay's global coverage allows consumers and businesses to safely make and receive payments in all major currencies, regardless of location.

In addition to all the existing services, now you can also use VoguePay to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with VoguePay whole lot simpler..Pay with VoguePay to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using VoguePay or create your own offer to sell your bitcoin for VoguePay. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với VoguePay?

>Send payment to registered email.
>Generate a token and verify your transaction in your email account.
>Provide registered email to your vendor.
>Provide I.D. if asked

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest