T-kash (Online wallets) mẹo cộng đồng

Owned by Telkom Kenya T-kash makes it easy for you to send money to any Mobile number or Bank account

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với T-kash?

How to Send Money to Mobile

1. Deposit money into your own account.
2. Go to your T-kash Menu and select ‘Send Money'.
3. Select ‘To Mobile’.
4. Select ‘Enter Phone Number’or ‘Favourite'.
5. Enter Phone Number or the name of the Favourite you wish to send money to.
6. Enter Amount.
7. A confirmation screen will pop up showing the details of the person, amount to be transferred & charges (e.g. Send Money to 0777 XXX XXX - CUSTOMER NAME, amount Kshs. XXX, Transaction Fee Kshs. XX)
8. Enter T-kash PIN and press send.
9. You will receive a confirmation SMS from T-kash.

How to Send Money to a Bank Account1. Go to your T-kash Menu.
2. Select ‘Send Money’.
3. Select “To Bank”.
4. Choose ‘Select Bank' from the menu or from your saved 'Favourite banks'.
5. A list of banks will be displayed.
6. Enter Account Number.
7. Enter Amount.
8. A confirmation screen will pop up showing the details of the Bank Account, amount to be transferred & charges (e.g. Bank Name: Bank of Africa, Account No: 123456789, Amount: Kshs. 100, Charges Kshs. 10)
9. Enter your T-kash PIN and press send.
10. You will receive a confirmation SMS from T-kash.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest