Quickteller (Online wallets) mẹo cộng đồng

Quickteller is an online payment settlement system which allows instant money transfer, bill payment, and airtime purchases.

Now you can also use Quickteller to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Quickteller whole lot simpler. Pay with Quickteller to have Bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Quickteller or create your own offer to sell your bitcoin in Quickteller balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Quickteller?

Click on the Transfer Money menu
Complete the fields by inserting the account number, desired bank name and amount
Insert Card Details, i.e. PAN, Expiry Date, CVV, PIN, Safetoken/OTP or Verve eCash PIN if you are transferring from your eCash account.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest