Paxos Gold (PAXG) (Digital currencies) mẹo cộng đồng

PAX Gold (PAXG) is a digital asset. Each token is backed by one fine troy ounce (t oz) of a 400 oz London Good Delivery gold bar, stored in Brink’s vaults. If you own PAXG, you own the underlying physical gold, held in custody by Paxos Trust Company.

PAXG is built as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, PAXG can easily be movedc or traded anywhere in the world, 24/7. PAX Gold is the only gold token that holders can redeem for LBMA-accredited Good Delivery gold bullion bars. PAXG users have an extremely competitive fee structure for creations and redemptions of PAXG tokens (0.03 – 1% based on volume tiers).

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Paxos Gold (PAXG)?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest