MobiKwik Wallet (Online wallets) mẹo cộng đồng

MobiKwik is an Indian company founded in 2009 that provides a mobile phone-based payment system and digital wallet. Customers add money to an online wallet that can be used for payments.

In addition to all the existing services, now you can also use MobiKwik to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with MobiKwik a whole lot simpler. Pay with MobiKwik to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using MobiKwik or create your own offer to sell your bitcoin in MobiKwik balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.


Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với MobiKwik Wallet?

Open a trade in MobiKwik.
Wait for the seller of the bitcoin to send details on where to send the funds.
Send the funds to the seller of bitcoin in MobiKwik.
Wait for the seller to confirm the payment and release bitcoin from escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest