GCash (Online wallets) mẹo cộng đồng

Based in the Philippines and regulated by BSP, GCash is an online wallet and mobile payment settlement system. You can book movies, by airtime, pay bills and shop online with GCash.

Now you can also use GCash to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with GCash whole lot simpler. Pay with GCash to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using GCash or create your own offer to sell your bitcoin in GCash balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với GCash?

To send money via the GCash App:
1. Select Send Money.
2. Enter the recipient’s mobile number or select a contact from your contact list.
3. Enter the amount you want to send. You can also write a custom message to your recipient if you want!
4. Confirm the transaction details.
5. Done!

Via Messenger:
If your recipient has GCash, the instructions are as follows:
1. Select Money.
2. Select Send Money to a Friend.
3. Select Yes when asked if your recipient has a GCash account.
4. Select a contact from Messenger.
5. Input the desired amount.
6. Write a custom message to your recipient if you want.
7. Click Pay.
8. Confirm Payment.
9. Enter your Facebook password.
10. Done!

If your recipient does not have a GCash account or you do not know if they do, the instructions are the same. However, they will need to create a GCash account in order to receive the money. GCash will hold the money in the meantime. Once they’ve made their account, GCash will automatically send them the money.

Via USSD *143#:
1. Select GCash (9).
2. Select Send Money (4).
3. Select GCash to GCash or GCash to PayMaya.
4. Enter the desired amount.
5. Enter your MPIN.
6. Write a custom message to your recipient if you want.
7. Enter the recipient’s number.
8. Confirm the transaction details.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest