FNB E-WALLET (Online wallets) mẹo cộng đồng

First National Bank(FNB) is one of South Africa’s “big five” banks. FNB’s e-wallet makes online payment instant and seamless. The e-wallet allows FNB customers to send money instantly to anyone with a valid South African cellphone number. FNB eWallet is an instant, easy and affordable money transfer service that allows you to send money to anyone.

Now you can also use FNB e-wallet to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with FNB e-wallet whole lot simpler. Pay with FNB e-wallet to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using FNB e-wallet or create your own offer to sell your bitcoin in FNB e-wallet balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với FNB E-WALLET?

Just provide your cell phone number.
You will get Ewallet
Fee is R20

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest