DotPay Wallet (Online wallets) mẹo cộng đồng

Dotpay is a popular e-payment platform available in Poland. It allows customers to pay with credit cards, e-transfers as well as cash and mobile payments. Transactions can be processed with more than 30 Polish banks.

In addition to all the existing services, now you can also use DotPay to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with DotPay whole lot simpler. Pay with DotPay to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using DotPay or create your own offer to sell your bitcoin in DotPay balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với DotPay Wallet?

DotPay works like other online wallets.
1. Open a trade (Bitcoin of the seller will be locked in the Paxful bitcoin escrow service).
2. Make payments via DotPay.
3. Seller will release bitcoins after confirming the transfer of money in his DotPay account.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest