Chipper Cash (Online wallets) mẹo cộng đồng

Chipper is the only platform in Africa to allow you to send mobile money across borders and across phone carriers - INSTANTLY

A good option to connect your mobile money account to your Chipper wallet and send money to friends, family, and anyone else in Uganda, Kenya, Ghana, Tanzania, and Rwanda. We’re adding more countries soon! It’s FREE to send money to anyone within the same country.

In addition to all the existing services, now you can also use Chipper Cash to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Chipper Cash a whole lot simpler. Pay with Chipper Cash to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Chipper Cash or create your own offer to sell your bitcoin for Chipper Cash. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Chipper Cash?

Open the app then click on the send button then select a recipient then send or request money then confirm the transaction by clicking Yes, send

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest