Card.com Transfer (Debit/credit cards) mẹo cộng đồng

With card.com, transferring money from your bank account is easy. Link your CARD to your bank account. Just log in to the bank account you would like to transfer money from and follow your bank's instructions to link an external account.

Now you can also buy bitcoin using card.com in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with card.com whole lot simpler. Pay with card.com to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using card.com or create your own offer to sell your bitcoin in card.com balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Card.com Transfer?

Login into your account at card.com
Click on "Move money", then "Send money".
Click now on the 2nd section, right, where it show "To : (your account is displayed by default)", choose "Send money to another cardholder".
Now click on "Next" button. Put the recipient email address and the amount, and send the money.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest