Bitcoin ATM (Cash) mẹo cộng đồng

Bitcoin ATMs allow you to withdraw cash or vice versa.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Bitcoin ATM?

To deposit Bitcoins that you purchased from ATM to your Paxful Bitcoin wallet first you have to sign up at Paxful and you will receive instantly your free Bitcoin wallet with us. In short you need to write down or print your Paxful Bitcoin address and go to Bitcoin ATM and when buying Bitcoins let ATM send Bitcoins directly to your Paxful Bitcoin address. More detailed instructions is as following: go to your wallet page and find there your Bitcoin address which is long string of characters and numbers, about 30 of length. You can either print it out or print the QR code. QR code is just representation of your Bitcoin adddress. Next go to Bitcoin ATM and ask ATM operator or check if ATM can send you Bitcoins directly to your Paxful Bitcoin address. Make sure you are not getting the private keys from ATM, because private key is just separate Bitcoin address and you can't add it simply to your Paxful wallet.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest