Chính sách AML (phòng chống rửa tiền)

Paxful, Inc. và Paxful USA, Inc. (gọi riêng, gọi chung là “Công ty”), thành lập theo luật pháp của Tiểu Bang Delaware, cung cấp các dịch vụ thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử mạng ngang hàng (“P2P”) trên mạng internet để mua và bán các tài sản điện tử.

Công ty được đăng ký với tư cách là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (“FinCEN”) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Chính sách và các thủ tục Chống Rửa Tiền (“AML”) của Paxful được thiết kế để ngăn cản các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng nhằm bảo vệ người dùng, doanh nghiệp cũng như cộng đồng tiền điện tử và dịch vụ tài chính khỏi tội phạm. Công ty tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cũng như các quy định và hướng dẫn liên quan của FinCEN.

Như một phần trong chính sách Tuân thủ của Paxful, các chính sách và quy trình Xác minh Danh tính (“KYC”) dành cho các khách hàng cá nhân và tổ chức đã được thiết kế để cho phép Công ty có niềm tin hợp lý rằng họ biết danh tính thật của những khách hàng đã được thực hiện việc đánh giá này. Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng trên nền tảng và được tuân thủ bởi mọi nhân viên, cố vấn, viên chức, chủ sở hữu và giám đốc của Công ty.

Căn cứ vào lối tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro để đảm bảo Tuân thủ KYC & AML, Paxful đã tiến hành các biện pháp sau:

  • Chỉ định một Tổng Giám đốc Tuân thủ với đủ chuyên môn và khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ luật lệ, quy định, quy tắc và hướng dẫn trong ngành nghề;
  • Thiết lập và duy trì một Chính sách Thấu hiểu Khách hàng (KYC), Thẩm tra Khách hàng (CDD), và Thẩm tra Tăng cường (EDD) dựa trên mức độ rủi ro;
  • Thiết lập các cấp độ rủi ro để xác minh người dùng của Công ty (tham khảo bài Blog này);
  • Hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý địa phương;
  • Nộp các Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (“SAR”);
  • Đào tạo BSA/AML/OFAC cho toàn Công ty;
  • Sử dụng các hệ thống chống gian lận khác nhau;
  • Liên tục giám sát giao dịch dựa trên quy tắc hiện hành;
  • Điều tra sử dụng phân tích chuỗi khối blockchain;

Nếu biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi vấn các hoạt động đáng ngờ đã xảy ra trên nền tảng của mình, chúng tôi sẽ tiến hành khai bác SAR. Một giao dịch đáng ngờ thường không nhất quán với tình hình cá nhân, hoạt động cá nhân, hoạt động kinh doanh hợp lý và đã biết của một người dùng. Tổng Giám đốc Tuân thủ sẽ xem xét và điều tra các hoạt động đáng ngờ để xác định liệu chúng tôi có đủ thông tin để khai báo SAR hay không. Tổng Giám đốc Tuân thủ của chúng tôi sẽ duy trì hồ sơ và tài liệu hỗ trợ cho mọi SAR đã được khai báo.

Công ty cũng áp dụng các chính sách và thủ tục trừng phạt hiện hành của OFAC, đó là những chính sách được thiết kế nhằm bảo vệ nền tảng khỏi các cá nhân muốn sử dụng nền tảng để thực hiện những giao dịch bị nghiêm cấm nhằm né tránh hoặc bằng cách này hay cách khác, lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thế giới.

Paxful hợp tác toàn diện với tất cả các danh sách trừng phạt của OFAC, danh sách Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt (SDN) và danh sách Người Bị Chặn. Vui lòng tham khảo liên kết sau để tìm hiểu về danh sách của Công ty về các quốc gia bị cấm dựa trên mức độ rủi ro, và những quốc gia này bị ngăn không cho sử dụng nền tảng Paxful.

Nếu Paxful đã cung cấp cho bạn một bản dịch phiên bản tiếng Anh của chính sách này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp cho bạn vì mục đích tiện lợi và phiên bản tiếng Anh của chính sách này sẽ quy định mối quan hệ của bạn với Paxful. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của chính sách và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.