Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Earn

Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Hulyo 1, 2021

MAINGAT NA BASAHIN ANG KASUNDUANG ITO. Sa pamamagitan ng paggamit ng Paxful Earn service, sumasangayon ka na susundin ang pantulong na "Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Earn" at tinatanggap mo at sumasangayon ka na maingat at lubusan mong nabasa, naunawaan, at tinanggap ang lahat ng tuntunin at kundisyon na nilalaman nito, bilang karagdagan sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful (ang "Kasunduan"). Anumang mga tuntunin na nakasulat sa malaking letra subalit hindi ipinaliwanag sa ibaba ay may kahulungang ipinaliwanag sa Kasunduan. Kung magkakaroon ng anumang salungatan sa pagitan ng Kasunduan at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful earn sa panahon o may kaugnayan sa paggamit mo ng serbisyo ng PaxfulEarn, ang unang nabanggit ang masusunod.

Tungkol sa Paxful Earn

Ang Paxful Earn service ay isang referral mechanism na nagpapahintulot sa iyo, sa isang kwalipikadong Paxful user na ilipat ang iyong mga Digital Asset sa platform ng partner (ang "Earn Counterparty"), kung saan maari kang kumita ng interes sa pamamagitan ng pagpili ng mga Digital Asset sa wallet nito.

Pamamaraan ng Referral

Ang Serbisyo ng Paxful Earn ay isang limitadong layunin ng referral mechanism na magagamit sa pamamagitan ng Paxful platform. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa iyong interes sa paglahok sa Paxful earn, pinapahintulutan mo ang Paxful na ibahagi sa Earn Counterparty ang impormasyon ng Paxful account mo at personal na natutukoy na impormasyon para lamang sa mga layunin ng pamamahala sa pagsusuri sa ng kakayahan mong lumahok sa Paxful Earn service ng Earn Counterparty. Maaaring kabilang sa impormasyon na ito ngunit hindi limitado sa pangalan mo, petsa ng kapanganakan, at estado at bansang tirahan. Maaaring hilingin sa Counterparty mo ang karagdagang impormasyon. Kailangan mong sundin ang mga sumusunod na prompt upang magsumite ng anumang karagdagang impormasyon. Ang Earn Counterparty ay maaaring mag-imbak, mag-access at magtransfer o gumamit ng personal na impormasyon mo na iba sa ginagawa namin. Kung ayaw mong ibahagi ang personal na nakikilalang impormasyon mo sa Earn Counterparty, hindi ka dapat sumali sa Paxful Earn.

Kasunod ng beripikasyon, maaari kang pumili ng (mga) uri ng Digital Asset at nauugnay na mga gantimpalang inalok ng Earn Counterparty para sa pagdedeposito. Kapag nakapili ka na sa pagdeposito ng mga Digital Asset, ang mga Digital Asset maiimbak sa Paxful wallet mo at ililipat sa platform ng Counterparty. Ang mga Digital Asset na nadeposito, gayundin ang ipinataw na interes, ay magagamit mo upang tingnan sa pamamagitan ng My Wallet / Earn page sa platform ng Paxful.

Ang interes na kinita ng mga User ay tinutukoy, at sasailalim sa mga tuntunin ng Earn Counterparty at maaaring palitan o baguhin ng Earn Counterparty sa sarili nitong pasya. Sa pamamagitan ng pagpasok sa transaksyon sa Earn Counterparty sumasangayon ka na sasailalim sa mga Tuntunin ng Serbisyo ng Earn Counterparty. Ang Tuntunin ng Serbisyo ng Earn Counterparty ay may bisa sa lahat ng kaso maliban kapag ang mga iyon ay salungat o lumalabag sa Kasunduan, ang mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful Earn ay iligal, hindi makatwiran o di kaya'y mahirap sundin (tulad ng tinukoy sa nag-iisa at walang kapantay na pasya ng Paxful), o kung ikaw at ang Earn Counterparty ay nagpahintulot na baguhin ang mga Tuntunin ng Earn Counterparty. PANANAGUTAN MONG MAINGAT NA BASAHIN ANG MGA TUNTUNIN NG EARN COUNTERPARTY AT SUNDIN ANG MGA IYON. KAPAG HINDI MO SINUNOD ANG MGA TUNTUNIN NG EARN COUNTERPARTY, ANG MGA TRANSAKSYON MO AY HINDI TATANGGAPIN. HUWAG PUMASOK SA MGA TRANSAKSYON NG EARN SERVICE MALIBAN KUNG SINUNOD MO ANG LAAHT NG TUNTUNIN AT KUNDISYON NA NAKALISTA. KUNG HINDI MO SINUNOD ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON, HINDI KA MATUTULUNGAN NG PAXFUL SA PROSESO NG DISPUTE PARA MABAWI ANG PERA MO.

Mga singil

Ang Paxful ay laging magiging malinaw tungkol sa aming singil. Anumang singil ay laging ilalapat sa paggamit mo ng serbisyo ng Paxul. Para sa karagdagang impormasyon at mga update sa singil sa convertion, sumangguni sa aming Help Center.

Mga Account Para Maging Kwalipikado at Mga Pinagbabawalan na Hurisdiksyon

Magagamit lang ang serbisyo ng Paxful Earn sa mga user na kwalipikado para sa serbisyo. Karapatan ng Paxful na ipagbawal o baguhin ang serbisyo ng Paxful Earn para sa sinumang Paxful user, at maaaring tanggihan ng Earn Counterparty ang anumang transaksyon sa sinumang Paxful ser. Bilang karagdagan sa Limitadong mga Hurisdiksyon na itinakda sa Seksyon 2.7 ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, ang serbisyo ng Paxful Earn ay hindi available sa mga user na nakatira sa Estado ng Texas, gayundin sa alinmang bansa o estado kung saan ipinagbabawal ang mga tuntunin ng serbisyo ng Earn Counterparty.

WALANG GARANTIYA, LIMITASYON NG PANANAGUTAN AT PALAGAY NG PANGANIB

ANG MGA SERBISYO NG PAXFUL EARN AY IBINIBIGAY NANG "HINDI NABABAGO" AT "KUNG AVAILABLE" NANG WALANG ANUMANG MGA GARANTIYA, REPRESENTASYON O MGA GARANTIYA, IPINAHAYAG MAN, IPINAHIWATIG O IPINAG-UTOS. HANGGA’T PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, TIYAK NA TINATANGGIHAN NG PAXFUL ANG ANUMANG IPINAHIWATIG NA MGA GARANTIYA NG TITULO, KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN AT/O WALANG PAGLABAG. ANG PAXFUL AY HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG MGA REPRESENTASYON O GARANTIYA NA NAG-A-ACCESS SA WEBSITE, ANUMANG BAHAGI NG MGA SERBISYO, O ANUMANG MGA MATERYALES NA NILALAMAN NITO, AY MAGPAPATULOY, HINDI MAPUPUTOL, NAPAPANAHON, O WALANG MALI. ANG PAXFUL AY WALANG PANANAGUTAN SA ANUMANG MGA PAGPALYA NG THIRD-PARTY SOFTWARE O TEKNOLOHIYA, ANUMANG PAGKAGAMBALA O ANUMANG PAGKALUGI NA MAAARING MARANASAN NG USER. KINIKILALA MO AT SINASANGAYUNAN NA HINDI KA UMAASA SA ANUMANG IBA PANG PAHAYAG O PAGKAUNAWA, NAKASULAT MAN ITO O SINABI, MAY KINALAMAN SA PAGGAMIT MO AT PAG-ACCESS NG MGA SERBISYO AT NG WEBSITE. NANG HINDI NALILIMITAHAN ANG UNANG BINANGGIT, DITO AY KINIKILALA AT TINATANGGAP MO ANG IBA’T IBANG PANGANIB SA PAGGAMIT NG DIGITAL CURRENCY KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA REGULATORYONG PANGANIB, PAGPALYA NG HARDWARE, MGA ISYU NG SOFTWARE, PAGPALYA NG KONEKSYON NG INTERNET, KAHINA-HINALANG SOFTWARE, PAKIKIALAM NG THIRD PARTY NA NAGDUDULOT NG PAGKAWALA O KAKULANGAN NG ACCESS SA ACCOUNT MO O WALLET AT IBA PANG USER DATA, PAGPALYA NG SERVER O PAGKAWALA NG DATA. TINATANGGAP MO AT KINIKILALA NA ANG PAXFUL AY WALANG PANANAGUTAN SA ANUMANG PAGPALYA NG MGA KOMUNIKASYON, PAGKAPUTOL, PAGKAKAMALI, PAGKAKABALIKTAD O PAGKAANTALA NA MAAARI MONG MARANASAN KAPAG GUMAGAMIT NG MGA SERBISYO ANUMAN ANG SANHI.

SA ANUMANG KAGANAPAN AY WALANG PANANAGUTAN ANG PAXFUL, MGA KAANIB NITO AT MGA SERVICE PROVIDER, O ALINMAN SA KANI-KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, AHENTE, EMPLEYADO, TAGAPAYO, CONSULTANT O KINATAWAN (A) SA ANUMANG HALAGA NA MAS MATAAS SA HALAGA NG KABUUANG SINGIL NA BINAYARAN MO PARA SA SERBISYO NA SUMASAILALIM SA SANHI NG AKSYON SA LABINDALAWANG (12) BUWAN BAGO ANG PAGKALUGI NA NATAMO O (B) PAGKAWALA NG ALINMANG KITA, PAGBABA NG HALAGA O OPORTUNIDAD NG NEGOSYO, ANUMANG PAGKAWALA, PINSALA, KORUPSYON O PAGLABAG NG DATA O ALINMAN SA IBA PANG HINDI NAHAHAWAKANG PAG-AARI O ANUMANG ESPESYAL, INSIDENTAL, DI DIREKTA, HINDI NAHAHAWAKAN, O NAGKATAON NA MGA PINSALA, ITO MAN AY BATAY SA KONTRATA, SIBIL NA PAGKAKASALA, KAPABAYAAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O DI KAYA’Y NAGBUHAT SA O MAY KINALAMAN SA AWTORISADO O DI AWTORISADONG PAGGAMIT NG SITE O NG MGA SERBISYO, O NG KASUNDUANG ITO, KAHIT NA ANG AWTORISADONG KINATAWAN NG PAXFUL AY NAABISUHAN NA O NAPAG-ALAMAN O NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG MGA PINSALANG IYON, AT SA KABILA NG PAGPALYA SA ALINMANG NAPAGKASUNDUAN O IBA PANG MGA SOLUSYON NG MAHALAGANG LAYUNIN NITO, MALIBAN SA SAKLAW NG PANGHULING HUDISYAL NA PAGPAPASYA NA ANG MGA PINSALANG IYON AY DULOT NG MALAWAKANG KAPABAYAAN NG PAXFUL, PANLILINLANG, KUSANG-LOOB NA MALING ASAL O SINASADYANG PAGLABAG SA BATAS. ANG ILAN SA MGA HURISDIKSYON AY HINDI NAGPAPAHINTULOT SA EKSKLUSYON O LIMITASYON NG INSIDENTAL O NAGKATAON NA MGA PINSALA, KAYA ANG LIMITASYON NA NABANGGIT SA ITAAS AY HINDI NAAANGKOP SA IYO.

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Paxful ay kumikilos bilang isang provider ng interface para sa serbisyong Paxful Earn na ito. Kinikilala mo rin na ang Paxful ay walang kontrol sa, o may pananagutan din ang Paxful para sa pinagbabatayan ng mga programang bumubuo ng interes na ibinigay ng Eter Counterparty. Walang pananagutan ang Paxful para sa anumang pagkalugi na naganap bilang resulta ng mga kahinaan sa matalinong kontrata, mga insidente sa pag-hack, o suspensyon, hindi na ipinagpatuloy, o pagwawakas ng negosyo, pagkalugi, abnormal na suspensyon o pagtigil sa pangangalakal ng Earn Counterparty o iba pang mga potensyal na peligro. Sumasang-ayon ka na pasanin ang lahat ng nauugnay na mga panganib na nauugnay sa platform na Earn Counterparty at lahat ng mga pagkalugi na maaari mong makuha bilang resulta ng mga nabanggit na panganib. Kung nagkakaroon ka ng anumang pagkawala bilang resulta ng paglitaw ng mga nabanggit na mga panganib, sumasang-ayon ka na ang kaukulang bahagi ng mga nakapirming pondo na nawala sa iyong account ay mawawala sa lawak ng pinsala o pagkawala na dulot nito.

Sumasang-ayon ka at tinatanggap mo na kung ang anumang bahagi ng serbisyo sa Paxful Earn na ibinigay ng Paxful o ang Earn Counterparty ay hindi maa-access o nagambala dahil sa mga sumusunod na pangyayari, hindi mananagot ang Paxful para sa alinman sa iyong o anumang pagkalugi ng mga third party (kasama na ngunit hindi limitado sa anumang direkta, hindi direkta, o posibleng pagkawala ng kita) bilang isang resulta mula rito:

  1. Pagsuspende, hindi pagpapatuloy, pagsasara o terminasyon ng negosyo ng Earn Counterparty;
  2. Suspensyon ng serbisyo para sa pagmamantini na inabiso ng Earn Counterparty o Paxful;
  3. Pagpalya ng system sa paglilipat ng data;
  4. Force majeure o iba pang mga aksidenteng dulot ng hindi nakikita, hindi maiiwasan, at hindi malulutas na mga kalagayan, tulad ng bagyo, lindol, tsunami, pagbaha, salot, kawalan ng kuryente, digmaan, kaguluhan, mga aksyon ng gobyerno, pag-atake ng terorista, atbp., na nagdulot ng suspensyon ng Paxful o ng mga platform ng Earn Counterparty;
  5. Pagpalya ng serbisyo, pagkagambala o pagkaantala na dulot ng hacking, computer virus, teknikal na pag-aangkop o pagpalya, pag-upgrade ng website, mga isyu sa bangko, o pansamantalang pagsasara dulot ng mga regulasyon ng gobyerno;
  6. Pagpalya ng serbisyo, pagkagambala, pagkaantala, walang tugon mula sa system, o naantalang tugon ng system dulot ng computer system ng Earn Counterparty platform o ng Paxful na napinsala, nasira o di kaya'y hindi gumagana nang tama;
  7. Di normal na mga problemang teknikal na hindi nahuhulaan o nalulutas ng umiiral na pwersang teknikal sa industriya;
  8. Ang pagkakamali o pagkaantala ng alinmang mga third party; o
  9. Pagbabago sa alinmang naaangkop na mga batas, regulasyon, o utos ng gobyerno.

Sumasangayon at tinatanggap mo rin na ang pangyayari ng mga kalagayan sa itaas ay maaaring magdulot ng di normal na mga transaksyon, mga pagkagambala sa merkado, at iba pang posibleng mga di normal na kalagayan, at may karapatan ang Paxful na tumangging isagawa ang transaksyon mo sa sarili nitong pagpapasya.