Användarvillkor för Paxful Earn

Gäller från den 1 juli 2021

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT. Genom att använda tjänsten Paxful Earn samtycker du till att bindas av dessa kompletterande ”Paxful-användarvillkor för tjänsten Earn” och du bekräftar och samtycker till att du noggrant har läst, förstått och accepterat samtliga villkor häri, som är kompletterande till Paxfuls användarvillkor (”Avtalet”). Villkor skrivna med stora bokstäver som används men inte definieras nedan har den betydelse som anges i avtalet. Om någon konflikt uppstår mellan avtalet och Användarvillkoren för Paxful Earn under eller relaterad till din användning av tjänsten Paxful Earn, är det den senare som styr.

Om Paxful Earn

Tjänsten Paxful Earn är en rekommendationsprocess som gör att du, en kvalificerad Paxful-användare, kan överföra dina digitala tillgångar till en partners plattform (”motparten i programmet Earn”) där du kan tjäna ränta genom att hålla utvalda digitala tillgångar i plattformens plånböcker.

Hänvisningsprocess

Tjänsten Paxful Earn är en rekommendationsprocess med begränsad användning tillgänglig via plattformen Paxful. Genom att visa ditt intresse i att delta i Paxful Earn godkänner du att Paxful delar din kontoinformation med motparten i programmet Earn och att information identifieras som uteslutande ska användas för att möjliggöra motparten att bedöma om du är behörig att delta i tjänsten Paxful Earn. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, födelsedatum och hemvistland. Motparten i tjänsten Earn kan be om ytterligare information. I sådana fall måste du följa anvisningarna och skicka extra information. Motparten i tjänsten Earn kan spara, komma åt, överföra eller använda dina personuppgifter på ett annat sätt än vi gör. Om du inte vill dela personuppgifter med motparten i tjänsten Earn ska du inte delta i Paxful Earn.

Efter verifiering kan du välja typer av digitala tillgångar och tillhörande belöningar som erbjuds för insättning av motparten i tjänsten Earn. När du väljer att sätta in digitala tillgångar kommer de digitala tillgångarna att frysas i din Paxful-plånbok och överföras till motpartens plattform. De insatta digitala tillgångarna och den genererade räntan kan ses på sidan Min plånbok/Earn på Paxfuls plattform.

Räntan som tjänas av användarna fastställs av och regleras av motparten i Earn och kan efter motpartens eget gottfinnande ändras. Genom att ingå en transaktion med motparten i Earn samtycker du till att bindas av de användarvillkor som motparten i tjänsten Earn använder. Motpartens användarvillkor gäller i samtliga fall förutom när de strider eller bryter mot Paxfuls användarvillkor för tjänsten Earn, om de är olagliga, orimliga eller på annat sätt svåra att följa (så som Paxful anger efter eget gottfinnande), eller om du och motparten kommer överens om att ändra motpartens villkor. DET ÄR DITT ANSVAR ATT NOGGRANT LÄSA VILLKOREN SOM MOTPARTEN I TJÄNSTEN EARN ANVÄNDER OCH ATT FÖLJA DEM EXAKT. OM DU INTE FÖLJER MOTPARTENS VILLKOR KAN DIN TRANSAKTION AVVISAS. INGÅ ALDRIG EN TRANSAKTION INOM TJÄNSTEN EARN SÅVIDA DU INTE HAR FÖLJT SAMTLIGA ANGIVNA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU UNDERLÅTER ATT FÖLJA ANVÄNDARVILLKOREN KAN DET HÄNDA ATT PAXFUL INTE KAN HJÄLPA DIG ATT ÅTERFÅ DINA MEDEL I HÄNDELSE AV EN TVIST.

Avgifter

På Paxful kommer vi alltid att vara transparenta med våra avgifter. Alla avgifter är relaterade till din användning av Paxfuls tjänst. Se vårt hjälpcenter för ytterligare information och för aktuella växlingsavgifter.

Kvalificerade konton och begränsade jurisdiktioner

Tjänsten Paxful Earn har gjorts tillgängligt endast för de användare som kvalificerar sig för tjänsten. Paxful förbehåller sig rätten att förbjuda eller ändra tjänsten Paxful Earn för Paxful-användare, och motparten i tjänsten Earn kan avvisa transaktioner från Paxful-användare. Förutom de begränsade jurisdiktionerna som anges i avsnitt 2.7 i våra användarvillkor, är tjänsten Paxful Earn inte tillgängligt för användare med hemvist i staten Texas eller i andra länder eller stater som förbjuds att delta i tjänsten Earn enligt motpartens användarvillkor.

INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH RISKANTAGANDE

TJÄNSTERNA PAXFUL EARN TILLHANDAHÅLLES ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” UTAN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, AVVISAR PAXFUL SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT,, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH/ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. PAXFUL GER INGA GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS, NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET SOM FINNS DÄRI, KOMMER ATT VARA FORTLÖPANDE, UTAN AVBROTT ELLER FELFRIA. PAXFUL TAR INGET ANSVAR FÖR FEL I PROGRAMVARA ELLER TEKNIK FRÅN TREDJE PART, AVBROTT ELLER FÖRLUSTER. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT DU INTE HAR FÖRLITAT DIG PÅ ANDRA UTTALANDEN ELLER FÖRSTÅELSER, VARKEN SKRIVNA ELLER MUNTLIGA, MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST FÖR TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSEN. UTAN ATT DET FÖREGÅENDE BEGRÄNSAS BEKRÄFTAR DU OCH ACCEPTERAR DE RISKER SOM ÄR INNEBOENDE I ATT ANVÄNDA DIGITALA VALUTOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, REGLERINGSRISK, MASKINVARUFEL, PROGRAMVARUPROBLEM, AVBROTT I INTERNETANSLUTNING, FARLIG PROGRAMVARA, INBLANDNING FRÅN TREDJE PART SOM LEDER TILL FÖRLUST ELLER ATT DU INTE KOMMER ÅT DITT KONTO ELLER PLÅNBOK OCH ANDRA FEL I DATA, SERVRAR ELLER DATAFÖRLUST. DU ACCEPTERAR OCH BEKRÄFTAR ATT PAXFUL INTE ÄR ANSVARIG FÖR FEL I KOMMUNIKATION, AVBROTT, FEL, STÖRNINGAR ELLER FÖRSENINGAR SOM DU KAN UPPLEVA NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, HUR DE ÄN HAR ORSAKATS.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PAXFUL, DESS PARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, OMBUD, ANSTÄLLDA, RÅDGIVARE, KONSULTER ELLER REPRESENTANTER, VARA ANSVARIGA (A) FÖR NÅGOT BELOPP HÖGRE ÄN VÄRDET PÅ DE TOTALA AVGIFTERNA BETALADE AV DIG FÖR TJÄNSTEN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UNDER TOLV (12) MÅNADER INNAN DENNA FÖRLUST UPPSTOD ELLER (B) FÖR FÖRLORAD VINST, VÄRDEMINSKNING ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET, FÖRLUST, SKADA, KORRUPTION ELLER TILLFÄLLIGA DATAÖVERTRÄDELSER ELLER ANNAN IMMATERIELL TILLGÅNG ELLER SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, IMMATERIELLA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, OAVSETT OM DE HÄRSTAMMAR FRÅN AVTALET, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, UNDERLÅTENHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMNA I SAMBAND MED AUKTORISERAD ELLER OAUKTORISERAD ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, ELLER DETTA AVTAL, ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FRÅN PAXFUL HAR MEDDELATS, KÄNDE TILL ELLER SKULLE KÄNNA TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH TROTS MISSLYCKANDE AV NÅGON ÖVERENSKOMMEN ELLER ANNAN ÅTGÄRD FÖR DESS VÄSENTLIGA SYFTE, FÖRUTOM I UTSTRÄCKNINGEN FÖR EN SLUTLIG RÄTTSLIG BEDÖMNING ATT DESSA SKADOR VAR ETT RESULTAT AV PAXFULS GROVA VÅRDSLÖSHET, BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT FEL ELLER AVSIKTLIGT BROTT MOT LAGEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT BEGRÄNSNINGEN OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG.

Du bekräftar och samtycker till att Paxful fungerar som gränssnittsleverantör för tjänsten Paxful Earn. Du bekräftar vidare att Paxful inte har någon kontroll över, och Paxful ska inte heller hållas ansvariga för de underliggande räntegenererande program som tillhandahålls av motparten i tjänsten Earn. Paxful ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår till följd av sårbarheter i smarta kontrakt, hackingincidenter eller avstängning, upphörande eller avslutande av verksamhet, konkurs, onormal avstängning eller upphörande av handel med motparten i tjänsten Earn eller andra potentiella risker. Du samtycker till att bära alla relevanta risker som är förknippade med användning av motpartens plattform och alla förluster du kan drabbas av på grund av ovannämnda risker. Om du drabbas av förlust till följd av förekomsten av ovannämnda risker, samtycker du till att motsvarande del av de frysta medel som du har förlorat på ditt konto ska förverkas enligt skadans eller förlustens omfattning.

Du godkänner och accepterar att Paxful inte ska hållas ansvarig för någon av dina eller tredje parts förluster (inklusive men inte begränsat till någon direkt, indirekt eller möjlig vinstförlust) som ett resultat av att någon del av tjänsten Paxful Earn som tillhandahålls av Paxful eller programmets motpart inte är tillgänglig eller avbryts på grund av följande omständigheter:

  1. Motparten i tjänsten Paxful Earn stängs av, läggs ner eller avslutar sin verksamhet,
  2. Tjänstavbrott för underhåll meddelat av programmets motpart eller Paxful,
  3. Systemfel vid överföring av data,
  4. Force majeure eller andra olyckor orsakade av oförutsebara, oundvikliga och olösliga omständigheter, såsom tyfon, jordbävning, tsunami, översvämning, pest, strömavbrott, krig, oro, regeringsåtgärder, terroristattacker, osv., som leder till att Paxful eller programmets motpart upphävs.
  5. Tjänstefel, avbrott eller fördröjning till följd av hacking, datavirus, teknisk justering eller misslyckande, webbplatsuppgradering, bankproblem eller tillfällig nedstängning till följd av regeringsbestämmelser,
  6. Tjänstefel, avbrott, fördröjning, inget systemsvar eller försenat systemsvar orsakat av av att datorsystemet på plattformen hos programmets motpart eller Paxful är skadat, defekt eller på annat sätt oförmöget att fungera normalt,
  7. Onormala tekniska problem som inte kan förutses eller lösas med existerande tekniska medel,
  8. Fel eller förseningar hos tredje parter, eller
  9. Förändringar i tillämpliga lagar, föreskrifter eller regeringsbestämmelser.

Du godkänner dessutom och accepterar att förekomsten av ovanstående omständigheter kan leda till onormala transaktioner, marknadsavbrott och andra eventuella onormala omständigheter, och Paxful förbehåller sig rätten att vägra att genomföra din transaktion efter eget gottfinnande.