Partnerprogrammet har pausats tillfälligt eftersom vi håller på att göra ändringar för att skapa ett rättvist och hållbart program för Paxful-communityn. Läs mer here.

Användarvillkor för partnerprogram

Träder i kraft: 21 oktober 2019

Tack för att du har registrerat dig som en medlem av Paxfuls partnerprogram. Informationen som du skickade till Paxful som en del av registreringsprocessen kommer att lagras och hanteras av Paxful i enlighet med den Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”). Paxfuls sekretesspolicy som uppfyller GDPR har accepterats av dig som en del av processen för partnerregistrering.

Genom att fortsätt använda Paxfuls webbplats (antingen som en partner eller på annat sätt), anses du ha godkänt och accepterat sekretesspolicyn, inklusive eventuella framtida ändringar av denna policy. Den aktuella versionen av sekretesspolicyn finns på webbplatsens hemsida genom att klicka på den här länken: https://paxful.com/privacy. För att undanröja alla tvivel måste du vara medveten om att viss kontoinformation kan komma att delas med dina partners som en del av ditt deltagande i partnerprogrammet, inklusive men inte begränsat till platsinformation och kontoaktivitet.

Följande är de villkor som gäller för partnerprogrammet. Paxful förbehåller sig rätten (enligt sitt eget och absoluta gottfinnande och utan föregående meddelande) att: (a) ändra något eller alla av dessa villkor, när som helst, inklusive (med inte begränsat till) ändring av utbetalningsprocenten för provisioner som beskrivet nedan, (b) avbryta eller upphäva partnerprogrammet och/eller (c) stänga eller permanent inaktivera ditt partner- och Paxfulkonto om du beter dig på något sätt som beskrivs nedan.

Som en partner har du möjligheten att introducera tredje parter till Paxfuls bitcoin-marknadsplats och tjäna provisioner på deras BTC-trades som görs på vår plattform. Paxful betalar partnerprovisioner uteslutande i BTC.

Partnerprogrammet är strukturerat som ett program med två nivåer som endast gäller för förstagångs tredjepartsanvändare:

 • Rekommendationer nivå 1
  En rekommendation på nivå 1 är en tredje part som registrerar sig för att använda Paxfuls bitcoin-marknadsplats via den unika registreringslänken som Paxful gav dig när du registrerade dig för partnerprogrammet.
 • Rekommendationer nivå 2
  En rekommendation på nivå 2 är en tredje part som registrerar sig för att använda Paxfuls bitcoin-marknadsplats via den unika registreringslänken som Paxful gav till en av dina rekommendationer på nivå 1.

Betalningsbara provisioner.

Om inget annat har överenskommits med Paxful kommer du att få en provision från Paxful varje gång en av dina rekommendationer på nivå 1 eller nivå 2 genomför en ”köptransaktion” med BTC via Paxful.

Som du vet tar Paxful en escrow-avgift i samband med varje trade som genomförs på plattformen. Escrow-avgiften kan ändras när som helst av Paxful. Du finner en förklaring av escrow-avgiften och det aktuella beloppet genom att klicka på den här länken: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • När en rekommendation på nivå 1 framgångsrikt avslutar en BTC köptransaktion med Paxful kommer Paxful att sätta in en summa (i BTC) på din partnerplånbok som motsvarar 50 % av den då effektiva escrow-avgiften.
 • När en rekommendation på nivå 2 framgångsrikt har avslutat en BTC-köptransaktion med Paxful kommer Paxful att sätta in en summa (i BTC) på din partnerplånbok som motsvarar 10 % av den då effektiva escrow-avgiften.
 • Om en av dina partners på nivå 1 gör en ”köptransaktion” för BTC med en partner på nivå 1 som tillhör en annan medlem av partnerprogrammet, kommer var och en av er och den andre medlemmen att dela lika på provisionen på 50 %.
 • Om en av dina partners på nivå 2 gör en ”köptransaktion” för BTC med en partner på nivå 2 som tillhör en annan medlem av partnerprogrammet, kommer var och en av er och den andre medlemmen att dela lika på provisionen på 10 %.
 • Du får ingen provision när du köper eller säljer från eller till en av dina rekommendationer på nivå 1 eller nivå 2.

Den provision du har tjänat i samband med en sådan transaktion kommer vanligen att krediteras till din partnerplånbok direkt efter slutförandet av en sådan transaktion. Varje gång en sådan transaktion slutförs framgångsrikt kommer Paxful att skicka en e-postbekräftelse till dig. På så sätt kan du se hur saldot i din partnerplånbok växer på Paxful-instrumentpanelen.

Under vissa omständigheter kan du även vara berättigad till att få en rekommendationsprovision varje gång en av dina rekommendationer på nivå 1 eller nivå 2 fullbordar en BTC ”säljtransaktion” på Paxful. Kontakta Paxfuls support på [email protected] för att se om du är berättigad till att tjäna avgifter från dina rekommendationer på nivå 1 eller nivå 2. Paxful förbehåller sig rättigheterna att efter eget gottfinnande avgöra om du är berättigad till att tjäna rekommendationsavgifter på ”säljtransaktioner”.

Ta ut dina provisioner.

Så fort saldot i din partnerplånbok har nått åtminstone 10 USD (i det dåvarande värdet för BTC) kommer du att kunna överföra hela saldot till din Paxful BTC-plånbok. När saldot för din partnerplånbok når ett totalt livslängdsvärde på 300 USD behöver du skicka in verifiering för identitet och adress. När du har gjort det kan du göra vad du vill med dina intäkter. Genom att tillhandahålla den här eller annan information som kan komma att krävas bekräftar du att all information är sann, korrekt och inte vilseledande. Du samtycker till att uppdatera oss om den tillhandahållna informationen ändras. Du ger oss tillstånd att göra förfrågningar, antingen direkt eller via tredje part, som vi anser vara nödvändiga för att bekräfta din identitet eller skydda dig och/eller oss mot bedrägerier eller annan ekonomisk brottslighet samt att vidta åtgärder som vi anser vara nödvändiga baserade på resultaten av sådana förfrågningar. När vi genomför sådana förfrågningar godkänner du och samtycker till att din personliga information kan delges organ för kreditreferenser samt organ för förhindrande av bedrägeri eller ekonomisk brottslighet och att dessa organ får reagera fritt på våra förfrågningar.

Proffstips: Vi föreslår att du säljer dina inkomster i BTC på vår plattform för ytterligare vinst.

Förbjudna åtgärder

Det följande är en representativ (men inte fullständig) lista över olika beteenden och förfaranden som kan orsaka att Paxful (enligt Paxfuls egna och absoluta gottfinnande) (a) upphäver eller kräver tillbaka en utbetalning (oberoende om den är uttagen eller inte) av provision till dig och/eller (b) stänger eller permanent inaktiverar ditt (dina) partner- och Paxful-konto(-n).

 • Användning av spam för att attrahera partners till Paxful-plattformen.
 • Bedrivande av olaglig verksamhet av något slag, vare sig den är relaterad till din användning av Paxful-plattformen och tjänsterna eller inte.
 • Skapa ytterligare konton på Paxful-plattformen som drar nytta av Paxfuls partnerprogram i någon form. Du är endast tillåten att ha ett konto och du får inte sälja, låna, dela eller på annat sätt tillgängliggöra ditt konto eller information som krävs för att personer eller enheter andra än du själv ska få tillgång till ditt konto. Skapande av falsk information för ditt konto, falsifiering av ditt ursprungsland eller tillhandahållande av förfalskade identitetshandlingar är strängt förbjudet.
 • Alla överträdelser eller brott mot dina skyldigheter som begås av dig eller dina representanter under dessa villkor.
 • Användningen – i alla former av marknadsföring samt annan media eller information av någon sort som du är upphovsman till, sprider eller på annat sätt kontrollerar – orden –pax” eller ”paxful” eller uttryck som ser eller låter liknande samt andra ord, märken eller beteckningar som Paxful anser vara förvillande lika sitt varumärke PAXFUL.
 • Förolämpning, smutskastande eller förtal av (a) Paxful eller någon av dess direktörer, tjänstemän, anställda, avtalspartners, agenter eller representanter (b) användare av Paxful-plattformen, inklusive andra medlemmar av partnerprogrammet.
 • Bedrivande av någon verksamhet som Paxful anser (efter eget och absolut gottfinnande) skulle kunna utsätta Paxful för rättsliga, reglerande eller åtalande granskningar under lagar, regler eller bestämmelser i någon nation, internationellt organ (inklusive den Europeiska Unionen) eller annan lagstiftning eller myndighet, inklusive men inte begränsat till olagliga hasardspel, bedrägeri, pengatvätt eller terroristverksamhet.
 • Bedrivande av olaglig verksamhet av något slag, vare sig den är relaterad till din användning av Paxful-plattformen och tjänsterna eller inte.
 • Tillhandahålla falsk, felaktig eller vilseledande information.
 • Tillhandahålla falsk, felaktig eller vilseledande information och adressverifiering.
 • Uppmuntra eller förleda någon tredje part att engagera sig i aktiviteter förbjudna under denna Sektion.

Immateriella rättigheter

Såvida inget annat anges av oss tillhör alla immateriella rättigheter på webbplatsen och allt innehåll tillhandahållet i samband med våra tjänster Paxful eller våra licensgivare eller leverantörer och de är skyddade via tillämpliga lagar för immateriella rättigheter. Vi ger ingen underförstådd licens för användning av innehållet på denna webbplats. Du får inte sälja eller ändra webbplatsens material eller kopiera, visa, recitera offentligt, distribuera eller på annat sätt använda materialen offentligt eller i kommersiellt syfte. Din användning av materialen på någon annan webbplats eller på en fildelningstjänst eller annan liknande tjänst är förbjuden oavsett av syfte.

Du får inte kopiera något material eller innehåll som finns på webbplatsen eller som är tillgängligt via webbplatsen utan vårt skriftliga godkännande. Alla rättigheter som inte har beviljats uttryckligen här för användning av material som finns publicerat på webbplatsen är reserverat av Paxful i hela sin omfattning.

Begränsning av ansvar/ansvarsfriskrivning

Webbplatsen och partnerprogrammet tillhandahålls ”som det är” och ”i befintligt skick” för din information och användning utan någon representation eller godkännande Till maximal omfattning tillåten av tillämpliga lagar ger vi inga garantier av någon typ, vare sig uttryckligen eller underförstått, i relation till webbplatsen eller till partnerprogrammet, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för tillfredsställande gällande kvalitet, funktionalitet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet, tillstånd eller fullständighet samt all underförstådd garanti som kan uppstå under hantering och användning eller trading.

Om och till den maximala omfattningen tillåten av tillämplig lag, ansvarar vi inte för:

 • 1. någon ekonomisk förlust (inklusive utan begränsningsförlust för intäkter, vinst, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar);
 • 2. all förlust av goodwill eller rykte;
 • 3. alla särskilda eller indirekta följdförluster hur de än uppstår.

Gottgörelse och hålla skadefri

Du accepterar att hålla Paxful, Inc. (samt alla våra tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter och partners) skadelösa från alla anspråk, krav, insatser, skador, förluster, kostnader eller utgifter, inklusive utan begränsning till rimliga rättsliga kostnader, som härrör från eller är relaterande till: din användning av eller ditt beteende i samband med vårt partnerprogram; eller din överträdelse mot dessa villkor. Dessutom accepterar du att vara fullt ansvarig för (och helt skydda oss från) alla krav, anspråk, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga avgifter, vi utsatts för och som härrör från eller är relaterade till till dina överträdelser av villkoren eller andra förpliktelser vi ådragit oss på grund av din användning av tjänsterna och partnerprogrammet eller någon annan persons användande som fått tillträde till tjänsterna genom ditt användarkonto, enhet eller internetkonto; eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

Allmänt

Dessa villkor samt din användning av webbplatsen och partnerprogrammet styrs och utformas i enlighet med lagstiftningen i USA. Alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller ditt användande av webbplatsen eller partnerprogrammet kommer uteslutande att avgöras i domstolar i USA. Ingenting i dessa villkor ska anses påverka dina rättigheter enligt lagstiftningen i USA. Om någon del av dessa villkor av någon domstol i USA anses vara ogiltiga eller ej verkställbara i någon av sina delar eller helhet kommer giltigheten eller verkställbarheten av de andra sektionerna i dessa villkor inte att beröras. Alla rubriker i dessa villkor är endast till för informationssyfte och är inte verkställbara bestämmelser för dessa villkor.