Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ Paxful Pay PoS với nhân viên của mình?

Mỗi cửa hàng đều có một đường link độc nhất và mã PIN để chia sẻ cho nhân viên, từ đó họ có thể truy cập vào Paxful Pay PoS và phục vụ khách hàng.

Thương gia có thể sao chép đường link và mã PIN để chia sẻ cho nhân viên tùy theo quyết định của họ.

Các bài viết trong mục này