Ai có thể đăng ký nhận thẻ ghi nợ Paxful BlockCard™?

Hiện tại, chỉ những người dùng tại Mỹ có thể đăng ký thẻ, tuy nhiên chúng tôi đang dự định sẽ sớm mở rộng dịch vụ ra các quốc gia khác. Chúng tôi không có khung thời gian chính xác nhưng sẽ cập nhật cho tất cả người dùng ngay khi BlockCard™ khả dụng tại các quốc gia khác.

Các bài viết trong mục này