Số tiền tối thiểu và tối đa tôi có thể gửi tới tài khoản của thẻ BlockCard™ là bao nhiêu?

Các tài khoản BlockCard hiện tại yêu cầu số dư tối thiểu là 10$ để hoàn thành thủ tục xác minh danh tính khách hàng KYC. Chúng tôi khuyến nghị bạn gửi ít nhất 50-100$ để bắt đầu. 

Khoản tiền gửi tối đa là: 5.000.000$ mỗi lần gửi, 10.000.000$ mỗi ngày với số dư tối đa cho phép là 20.000.000$ trong khoảng thời gian 30 ngày.

Các bài viết trong mục này